Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheternas ansvar - marknadskontroll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheternas ansvar - marknadskontroll"— Presentationens avskrift:

1 Myndigheternas ansvar - marknadskontroll
”Din produkt, ditt ansvar 2015” Maria Ramstedt, Utrikesdepartementets enhet för främjande och EU:s inre marknad

2 Vad är marknadskontroll?
Åtgärder som myndigheter vidtar för att se till att en produkt som tillhandahålls på marknaden uppfyller lagstiftningens krav

3 Vad är syftet med marknadskontroll?
Att uppnå en hög efterlevnad av produktregler och dess syften att skydda konsumenter, miljö m.m. Att säkra en rättvis konkurrens mellan företagen

4 Allmänt krav enligt EU-rätten
Medlemsstaterna (riksdag/regering) ska ge marknadskontrollmyndigheterna de befogenheter, resurser och kunskaper som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter [art /2008]

5 Styrning Riksdag Regering Departement Myndighet

6 Krav på myndigheter Till enskilda myndigheter: instruktioner, regleringsbrev och sektorslagstiftning (elektrisk utrustning, byggprodukter, kosmetika, leksaker osv,) riktar sig till enskilda myndigheter Sektorsövergripande lagstiftning: EU- och svenska regler som riktar sig till samtliga marknadskontrollmyndigheter

7 Verktygslådan System och rutiner för samarbete med andra myndigheter/länder Befogenheter att få tillträde till ekonomiska aktörers lokaler, inkräva dokumentation, uttag av provexemplar av produkter, ersättning för provning etc. Befogenheter att vidta åtgärder mot ekonomiska aktörer, t.ex. beslut om försäljningsförbud, återkallelse, förstöring av produkter

8 … Processen Riskbedömning Marknadsanalys Prioritering Planering
Omvärldsbevakning Klagomål Olyckor Riskbedömning Marknadsanalys Prioritering Planering Information Dokumentkontroll Fysisk kontroll Provning Riskbedömning Utvärdering Dialog med ekonomisk aktör Beslut om restriktiva åtgärder Uppföljning av beslut/ vidtagna åtgärder Omvärlds-bevakning Klagomål Olyckor

9 Organisation Regeringen har givit Swedac samordningsansvar, bl.a. genom Marknadskontrollrådet Regeringen har utpekat 16 marknadskontrollmyndigheter som medverkar i rådet Utrikesdepartement (inre marknad) och Finansdepartementet (konsumentfrågor)hanterar sektorsövergripande frågor inom Regeringskansliet

10

11 Marknadskontrollrådet
Främja samverkan och effektivitet Organisera erfarenhetsutbyte Sprida information Underlätta allmänhetens och näringslivets kontakter med myndigheter Samråda och inhämta synpunkter från myndigheter, näringsliv, konsumenter m.fl. Främja samarbete med myndigheter i andra EU-medlemsstater Utarbeta en årlig nationell marknadskontrollplan

12


Ladda ner ppt "Myndigheternas ansvar - marknadskontroll"

Liknande presentationer


Google-annonser