Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mallar svenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mallar svenska."— Presentationens avskrift:

1 Mallar svenska

2 Cordials ramverk för affärsarkitektur
2

3 Affärsmodellen

4 TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

5 Affärsidé, värdegrund, vision, strategiska mål
Affärsidén beskriver logiken i företaget, varför det finns till, vad syftet med verksamheten är och dess fundamentala byggstenar Affärsidé Visionen anger den långsiktiga inriktningen och beskriver var verksamheten ska och hur man skall konkurrera i denna marknad. Visionen utgör plattformen för formuleringen av strategiska mål och strategier Vision Strategiska mål är en konkretisering av visionen i mätbara termer. Om de strategiska målen uppfylls leder det till verksamheten arbetat i visionens riktning Strategiska mål Strategier ger en övergripande plan och struktur för hur verksamheten skall förändras i syfte att implementera visionen och säkerställa konkurrensfördelar Huvudstrategier/strategier Perspektiven utgör de dimensioner i vilka värde skapas för verksamheten. Perspektiven används som sök- områden för att identifiera kritiska framgångsfaktorer Tillväxt & utveckling Medarbetare Processer Kund Finans Kritiska framgångsfaktorer är påverkbara områden och handlingar som beskriver ”vad som måste gå rätt” och ”vad som inte får gå fel” för att verksamheten skall lyckas med att implementera sina strategier Kristiska framgångsfaktorer (KFF) Indikatorer och mätparametrar är finansiella och icke-finansiella mått som ger meningsfull feedback om hur implementeringen av strategierna och de kritiska framgångsfaktorerna fortlöper Strategiska indikatorer

6 Vision Affärsidé Strategiska mål Vad ska vi mäta? Strategiska huvudmål Tillväxt & utveckling Medarbetare Kost & effektivitet Kund Finans Annat Pritoriterade mål/KPI Huvud- strategier/ strategier Värdegrund

7 Femkraftsmodellen Rivalitet bland befintliga konkurrenter
Leverantörers förhandlings-kraft Kunders förhandlings-kraft Hot från substitut Inträdes-barriärer

8 Leverantörers förhandlingskraft
Kunders förhandlingskraft Hot från substitut Inträdesbarriärer Rivalitet bland existerande konkurrenter MALL TBD... TBD... TBD... TBD... TBD...

9 Analys av affärsmodell – externa faktorer
Marknad Hur attraktiv är marknaden för den specifika affärsmodell (storlek, tillväxt, övergripande konkurrenssituation)? På vilket sätt påverkas affärsmodellen av marknadens viktigaste trender? Konkurrenter Hur väl är affärsmodellen differentierad? Hur väl presterar affärsmodellen jämfört med konkurrenter (lönsamhet, tillväxt, graden av differentiering) Kunder Hur väl möter affärsmodellen de identifierade kundbehoven?

10 Analys av affärsmodell – interna faktorer
Strategisk inriktning Hur väl passar affärsmodellen i den valda strategiska riktningen? Affärs-modellen Är de olika delarna i affärsmodellen i linje med varandra? Hur viktig är affärsmodellen utifrån den finansiella bedömningen? (andel av intäkter, andel av vinst, tillväxttakt) Andra affärs-modeller Finns det synergieffekter mellan denna och andra affärsmodeller i företaget?

11 Värdekurva (Blue Ocean)
Relativ nivå Värdeattribut/ Egenskaper

12 ”Vågbrytarmodellen” Marknadslöfte Karaktärsargument Känsloargument
Nyttoargument


Ladda ner ppt "Mallar svenska."

Liknande presentationer


Google-annonser