Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i UF-Företagande på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i UF-Företagande på"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i UF-Företagande på
estet, teknik, natur och samhällsvetenskapliga programmet

2 Vem är jag? Gymnasielärare psykologi, religion och entreprenörskap UF-lärare sedan 2009 Pedagogisk projektledare på Ung Företagsamhet Sverige sedan 2014 med fokus på högskoleförberedande program. Förstelärare inom entreprenörskap/entreprenöriellt lärande sedan HT14. Aino Pleiner

3 ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.” ”Läroplan, examensplan och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011”

4 Platsannons, vem söks? Vi är ett företag under stark tillväxt och söker därför nya medarbetare. Du ska vara en person som brinner för ditt arbete, kunna arbeta självständigt, ta eget ansvar och inte vara rädd för att hugga i. Du ska vara ansvarsfull, glad och självständig. Du har förmågan att hitta lösningar och se möjligheter i olika situationer. Du kommer att ingå i ett härligt gäng med duktiga målinriktade medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Nu söker vi personal för att utföra uppdrag med känsla och noggrannhet. tågstädare

5 Brygga mellan skola och näringsliv
Sedan starten har Ung Företagsamhet haft ambitionen att vara en brygga mellan skola och näringsliv och ge ökad förståelse för hur företagande fungerar! Något som saknas hos teoretiska program och starkt efterfrågas av praktikplatser på yrkesprogram

6 UF-företagande som metod
Integrerat i befintliga ämnen och kurser Anpassa efter kursmål och elevens förutsättningar Din roll som lärare – entreprenöriellt förhållningssätt

7 Lärprocesser som främjar företagsamhet
bygger på erfarenhetsbaserat lärande som berör elevernas livsvärld förutsätter att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande äger rum i en forskande kultur, med problemlösning genom skapande och experimenterande verksamheter innebär ett lärande i samspel med andra där man både lär sig att samarbeta och att dra nytta av andras idéer.

8 Lärprocesser som främjar företagsamhet
utgår från problem som eleverna själva finner värda att lösa bygger på att eleverna ser lärandet som meningsfullt genom att de upptäcker samband och kan skapa helheter Baseras på långa sammanhängande processer, i vilka eleverna lär sig att planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete innehåller återkommande inslag av reflektion över det egna tänkandet och lärandet (Johannisson & Madsén, I entreprenörskapets tecken,1997, s. 114)

9 Högskoleförberedande program
Eleverna ska bli förberedda för fortsatta studier inom aktuellt utbildningsområde Examensmålen betonar vetenskaplighet, samarbetsförmåga, kreativitet, kommunikation, hållbar utveckling och entreprenörskap.

10 UF-företagandet kan kopplas till flera kurser och inriktningar
Entreprenörskap /entreprenörskap och företagande hela centrala innehållet går att koppla till UF-företagandet Gymnasiearbetet Eleven ska planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från de centrala kunskapsområdena inom det programmet. Ämnesintegrera gärna med programgemensamma och programfördjupningskurser Svenska, Design, bild och form, produktutveckling, ledarskap och organisation, företagsekonomi, CAD, hållbart samhällsbyggande etc.

11 högskoleförberedande program
Gymnasiearbetet på högskoleförberedande program Produkten ska vara kopplad till centrala kunskapsområden inom det program eleven läser UF-året är inte själva gymnasiearbetet, det är tillvägagångssättet UF-företagandet kan bli metoden för att få fram svaren på frågeställningen i rapporten ”UF-företagandet kan bli ramen. Gymnasiearbetet görs som ett UF-företag men UF-företagandet är inte själva gymnasiearbetet (bullarna före budgeten)” Citat från intervju med Skolverket

12 Exempel på frågeställningar
NA - Hur ser en produkts livscykel ut? - Hur förändras vattenkvalitén i våra sjöar? SA - Förbättras elevers resultat av läxhjälp? - Hur påverkar ungas närvaro de äldre på ett äldreboende? Te - Hur användaranpassar man en app? - Hur ser hela produktionsprocessen ut för en produkt?

13 Samhällsvetenskaps-programmet
Exempel på affärsidéer: Tillverka varor eller tjänster som löser ett samhälls- och/eller miljöproblem Guide- och reserelaterade tjänster/produkter Pedagogiska tjänster och hjälpmedel Skapa hemsidor, tjänster kring informationsspridning Gör ett UF-företag i helklass och skapa en tidning Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Inriktningar: Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap

14 Rosengård inifrån UF Amine Mehmedi (Anders Wall stipendiat 2014)
Affärsidé: Skapa, ge ut och sprida boken ”Eldsjälar och förebilder i Rosengård” samt att genom föreläsningar och guidade turer ge en mera sanningsenlig bild av stadsdelen. Boken såldes i över 1000 exemplar och omarbetas just nu till en lärobok för ämnet samhällskunskap. Amine och hennes syster intervjuade boende i Rosengård om deras tillvaron och sammanställde sedan intervjuerna i boken ”Eldsjälar och förebilder i Rosengård”. Verksamheten för UF-företaget ”Rosengård inifrån” bestod i att ge ut och sprida boken samt att genom föreläsningar och guidade turer ge en mera sanningsenlig bild av stadsdelen. Genom ett bidrag från Rosengårdsfonden kunde de trycka boken i en första upplaga på 66 exemplar, som de skänkte till de intervjuade och deras familjer. När de sedan sålde in idén till Malmö Stad lossnade det ordentligt. Projektet fick stor medial uppmärksamhet och boken har sålts i över 1000 exemplar. Enligt regelverket måste UF-företagen avvecklas efter ett år och därför har nu Amine och hennes syster startat ett riktigt företag. De har anställt en person och engagerar timanställda vid behov. Boken har översatts till engelska och även omarbetats till en lärobok för samhällsundervisning. De fortsätter med föreläsningar och stadsvandringar och har vid det här laget tagit emot besökare från hela landet.

15 Lämpliga kurser att integrera i UF-företagandet på samhällsvetenskapsprogrammet
Ledarskap och organisation 100p Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet. Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. Journalistik reklam och information 1 100p Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler och erkända internationella regler för reklam. Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.

16 Naturvetenskaps-programmet
Exempel på affärsidéer: Tänk miljö och natur Basera UF-företaget på vetenskapen Uppfinn någonting nytt Skapa en produkt Produktutveckling Återvinningssystem

17 Retursmart UF Vi tog reda på hur mycket koldioxid vi släppte ut under våra hämtningar. Vi analyserade hur återvinningssituationen såg ut på Gotland men också i hela Sverige. Mot SM så tog vi också reda på hur det såg ut i övriga Europa. Vi tog reda på hur återvinningscykeln ser ut för pappers-, plast-, och metallförpackningar, tidningar och glas.

18 Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på naturvetenskapliga programmet
Hållbart samhällsbyggande 100p Miljökonsekvensbeskrivningar. Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med förslag till förändringar. Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design). Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.

19 Teknikprogrammet Exempel på affärsidéer: Lös ett vardagsproblem
Tillverka en produkt eller tjänst Produktutveckla befintliga produkter Appar, hemsidor Utnyttja kurserna som eleverna läser i andra ämnen (design, CAD, teknik) Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Inriktningar: Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö

20 Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på teknikprogrammet
Produktutveckling 1 Planering, konstruktion, design, tillverkning och presentation av en egen enkel prototyp eller egna enkla modeller. Presentation av idéer via till exempel bild, ritning, modell, skrift och tal samt analys och utvärdering av såväl egna som andras idéer. CAD 2/3 Skiss- och ritteknik inom valt teknikområde. Skapa sammanställningar i tre dimensioner med beaktande av konstruktionsvillkor. Grundläggande/fördjupning av applikationer beroende på teknikområden inom produktutveckling och byggteknik.

21 Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på teknikprogrammet
Design1 och 2 Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används. Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. Konstruktion Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet, lönsamhet, tillverkning och återvinning. Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel produktutveckling och byggnation. Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och säkerhetsaspekter.

22

23 Estetiska programmet Exempel på affärsidéer:
Sätt upp en teater/föreställning/konsert/dansuppvisning/utställning Skapa en skiva, konstverk, bok Skapa appar, hemsida, musikvideos Anordna ett event Fotografera - Undervisa i dans, musik, sång Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Inriktningar: Dans Estetik och media Musik Teater Från läroplan GY11: ”Många kulturskapare tar uppdrag som egna företagare. Därför ska det finnas möjlighet för eleverna att utveckla kunskaper i entreprenörskap och företagande.”

24 Lämpliga kurser att integrera i UF-företagandet på det estetiska programmet
Ensemble 2 Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik. Estetisk kommunikation 2 Gruppdynamik i skapande eller gestaltande arbete. Konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning. Presentation av färdig gestaltning. Lagar och andra bestämmelser om konstnärliga produktioner, till exempel om upphovsrätt, royaltyer, arbetstid och arbetsmiljö. Digitalt skapande 1 och 2 Skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion. Bild och form 1b Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser  Centralt innehåll ur respektive kurs

25 People in Revolt Clothing UF
Inriktning bild och form: UF-företaget People in revolt clothing UF med affärsidén att sälja unika egenfärgade batiktröjor med tryck. Under sitt UF-år fick de öva sina färdigheter i detta hantverk och också reflektera över andra viktiga aspekter inom klädbranschen som hållbar utveckling och miljöpåverkan vid färgning av textilier. Dessutom fick de värdefull erfarenhet av företagandets villkor och övning i marknadsföring både muntligt och i text.

26 Fd UF-företagare… startar i större utsträckning egna företag,
anställer fler personer i sina företag, har högre omsättning i sina företag, har företag som överlever längre, tjänar i snitt, 16 år efter studenten, en månadslön mer i årsinkomst, är i mindre utsträckning arbetslösa … än de som inte drivit UF-företag. *Från rapporten ”Övning ger färdighet” av Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm.

27

28

29

30


Ladda ner ppt "Utbildning i UF-Företagande på"

Liknande presentationer


Google-annonser