Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende? Lotta Lindholm Ubildningsansvarig/Gruppchef Vägskälet 367 90 36.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende? Lotta Lindholm Ubildningsansvarig/Gruppchef Vägskälet 367 90 36."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende? Lotta Lindholm Ubildningsansvarig/Gruppchef Vägskälet 367 90 36

2 13:00-13:15 Inledning, alla hälsas välkomna!! 13:15-14:00Presentation, bakgrund samt kognitiva svårigheter utifrån ett kommunperspektiv 14:00-14:30 Inledning Problemskapande beteende 14:30-15:00 Fika 15:00-16:00 Forts. Problemskapande… 15:45-16:00 Frågestund 16:00Avslut Dagens upplägg

3 Resan hit……..

4 Bo Hejlskov-Elvén Psykolog Föreläsare Handledare Inspiratör Problemskapande beteende Stress & Belastning Lågaffektivt bemötande

5 Social resursförvaltning = fackförvaltning Stöd till familjer & Individer Integration Boende & Socialjour Funktions- stöd Social utveckling

6 Boende & Socialjour Jour & Akut Stöd & Habilitering Långsiktigt boende Bergsjöhöjd Kvinnovårdskedjan & Dana Träning & Referensboende Ungdom & Familj Socialjour & familjeboende Boendeverksamheten

7 Metoder & Förhållningssätt Boende-DOK Motiverande Intervju (MI) Problemskapande beteende & Kognitiva nedsättningar Återfalls Prevention (ÅP) Ett Självständigt Liv (ESL) Vård & Stödsamordning (VoS)

8 Vad är gjort….. Mellanboendeprojektet: Grundföreläsning i ca. 150 verksamheter Case, delaktig i planering och metodutveckling Studiecirkel i några verksamheter Handledning (Ulrika Brodd) Socialresurs förvaltning: Grundföreläsning, halvdag om PSB och Kognition Fördjupning (tre omgångar) Casediskussioner (samtliga verksamheter) Handledning PSB och ledarskap, testas nu… Trygghet & Säkerhet 8

9 Perspektivkaos Missbrukar alltför mycket Har aldrig fått lära sig Väldigt sjuk Manipulativ Vägrar acceptera regler Omotiverad Egoistisk/ oempatisk Kräver/inte tacksam

10 VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ?? Dålig kunskap om kognition Osynlig funktionsnedsättning/funktionshinder Beskriver något som fungerar hos oss själva Ojämn profil & funktion Saknar diagnos/kompassriktning Verbala förmågan ofta högre

11 Kognitiva funktioner Exekutiva funktioner Central koherens Mentalisering/Theory of mind

12 Diagnoser & Tillstånd Psykisk sjukdom/ Psykiska funktionsnedsättningar Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: - T. ex Autism, Tourettes syndrom, OCD och ADHD Missbruk & Beroende Livskriser/Trauman/PTSD Låg begåvning Förvärvad hjärnskada Smärta/somatiska symtom Sömnstörningar Stresstillstånd

13 Exekutiva funktioner Att ta initiativ (ha en på/av knapp) Tidsuppfattning Förmågan att planera och organisera sin vardag Att fokusera uppmärksamheten och att värdera den egna prestationen Att hejda oönskade handlingar

14 Central koherens- Hålla ihop och foga samman detaljer! Få ihop livets detaljer till en helhetsbild Kunna tolka sociala sammanhang Känna igen ansikten och ansiktsdrag

15 Mentalisering Att sätta sig in i hur/att andra tänker och känner. Kunna förstå att det egna beteendet påverkar hur andra människor bemöter en Att förstå övergripande begrepp samt liknelser och ordspråk

16 Konsekvenser Ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta omgivningen och därmed ett annorlunda beteende Stora svårigheter att få till en fungerande vardag/ ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) Svårt att följa överenskommelser/genomföra nödvändiga aktiviteter Självmedicinering (missbruk) KASAM (låg känsla av sammanhang) Ojämn profil Uppmärksamhets- och minnes störningar/Trötthet Utanförskap/känsla av att vara annorlunda Dålig självkänsla/att inte duga Stressbeteenden/ Negativa hanteringsstrategier/= Problemskapande beteende

17 Diskutera tillsammans Vad innebär ”Problemskapande beteende” för dig? Diskutera 2 & 2 några minuter 17

18 Problemskapande beteende för mig.. Hot och aggressivitet Missbruk Gränslöshet Norm- och Regelbrott Tvångsmässiga beteenden Självskadebeteende Brist på konsekvenstänk Personer som ”kräver” Kontaktsökande Tar inte emot hjälp Samarbetsvägran Initiativlöshet/Depressivitet Tystnad

19 ”Problemskapande beteenden är beteenden som skapar problem för personer i omgivningen” Definition

20 = Ett icke konfrontativt förhållningssätt  Ansvaret måste vara omgivningens eftersom det är omgivningen som har problemet och därmed motivationen att ändra beteendet - Fokus på vad personalen kan påverka….  Ansvar och förståelse skapar makt och möjlighet att påverka  Problemskapande beteende går ofta att ses som strategier, i alla fall tillfälligt positiva för brukaren Några utgångspunkter…..

21 Bärande principer  Människor som kan uppföra sig gör det, Människor gör så gott de kan….  Fostrande metoder fungerar sämre….  Kontrollprincipen. Viktigt att metoder utgår ifrån att brukaren har kontrollen/ får möjlighet att återta kontrollen  Våra metoder måste ha som mål att öka tilliten till oss  Ställ krav på ett sätt så att brukaren kan leva upp till dom  Alla har rätt att säga nej? Pedagogik att få ja-sägare…  Affektsmitta  Undvik konfrontation, avled hellre!!!

22 Att förstå problemskapande beteende!  Motivet ligger ofta närmare handlingen än man tror  Omgivningen ”läser in” motiv och beräkningar; ofta med utgångspunkt ifrån vårt eget sätt att fungera…  Våra negativa föreställningar härrör från en icke-förståelse och tolkningar -ex. lat, omotiverad, manipulativ, lögnare, aggressiv  Att alltid ställa frågan ”VARFÖR”, att sätta sig in i brukarens sätt att tänka och uppfatta världen, öppnar möjligheter

23 Stress & Belastning

24 Stress och belastningsmodellen Kognitiva funktionsnedsättningar Somatiska symtom eller missbruk Starka känslor i omgivningen Oförutsägbarhet/låg känsla av kontroll Stimuliöverkänslighet Grundstress- nivå Hemlöshet/Boendeproblem

25 Vanliga stresshanteringsstrategier Gap & Skrik Våldsamt beteende Missbruk Splitting & konfliktskapande Tvångsmässighet, ex samlande Självskadebeteende Vägran Tystnad Inåtvändhet Att lägga skulden hos andra

26 Varningstecken/ Hanteringsstrategier Negativa Ångest Ljud och ljuskänslighet Rädsla och otrygghet Störd sömn Återkommande infektioner Tvångsbeteenden Pessimism/ modlöshet Humörsvängningar Rastlöshet Positiva Vägran Avskärmning Självskadebeteende Trötthet, lättja Specialintresset tar över Övriga Tappade färdigheter t ex ADL, koncentration och närvaro Minne Sociala färdigheter

27 Kaostecken=Kontrollförlust Akuta Utåtagerande beteende ex. slag, sparkar, spottande eller skadegörelse Impulsiva självmordsförsök Hög ångest/panik ångest Desorientering/Psykos Handlingsförlamning Dissociation Långvariga Depression Psykoser Ångesttillstånd ex. tvång och fobier Stress - och överbelastningssymtom

28 Arbetsmodell stress- och belastning 1.Kartlägg Belastningsfaktorer Varningstecken/Hanteringsstrategier Kaostecken 2. Kvalificera/värdera Vilka kan tas bort? Vilka vill vi ta bort? 3. Navigera efter varningstecken

29 Stresshöjare/Triggers Resonerande / Argumentation / Konfrontation Fostran / Krav på anpassning Fysisk kontakt / Fösning Krav på mentalisering / Empati / Att ta andras perspektiv Ilska / Irritation från personalen Maktutövning / Tvång / Ta kontrollen Känsla av underläge eller att vara dålig När man inte förstår

30 Lågaffektivt arbetssätt = Låg känslointensitet & lågaffektiva tekniker Ge fysiskt utrymme Använd möjliga och positiva avledningsmanövrar, visa nästa steg…. Kravanpassning Miljöanpassning, den fysiska miljön Möjliggör återhämtning regelbundet, ta pauser…. Skapa förutsägbarhet via struktur och rutiner Jobba med det klienten vill arbeta med Gör ”händelseanalyser” i utvecklande syfte: - Vem har/äger problemet? - Ställ alltid frågan varför personen beter sig som den gör (=Omformulera) - Gör alltid ”kan inte-vill inte”-analysen

31 Reagera behärskat Undvik ögonkontakt Undvik beröring Respektera det personliga utrymmet ”När du vill gå ett steg framåt ta då två steg tillbaka” Ställ dig inte mitt emot brukaren Undvik att markera dig Lågaffektiva tekniker Sätt dig och prata lugnt Ge dig / Undvik konfrontation och avled Byt personal Vänta/ ge tid/ stå kvar utan press/ bekräfta Ge alternativa utvägar/ lösningar/ hanteringsstrategier Avled/ prata om något som personen tycker om, blir lugn av Backa ur situationen!

32 Metodutveckling 1.Identifiera det problemskapande/oönskade beteendet 2.Vilken funktion fyller beteendet? 3.För vem är beteendet ett problem; för personalen, brukaren eller oss gemensamt? 4.Går orsakerna till beteendet att hitta ur stress & belastning? 5.Finns det alternativa handlingsmöjligheter, går det att möta brukaren utifrån dennes önskemål? 1.

33 Tack för mig! Mina kontaktuppgifter: Lotta Lindholm lotta.lindholm@socialresurs.goteborg.se Tel: 031-367 90 36


Ladda ner ppt "Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende? Lotta Lindholm Ubildningsansvarig/Gruppchef Vägskälet 367 90 36."

Liknande presentationer


Google-annonser