Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende?
Lotta Lindholm Ubildningsansvarig/Gruppchef Vägskälet

2 Dagens upplägg 13:00-13:15 Inledning, alla hälsas välkomna!! 13:15-14:00 Presentation, bakgrund samt kognitiva svårigheter utifrån ett kommunperspektiv 14:00-14:30 Inledning Problemskapande beteende 14:30-15:00 Fika 15:00-16:00 Forts. Problemskapande… 15:45-16:00 Frågestund 16:00 Avslut

3 Resan hit…….. Började som beh ass med samsjuklighet
Sen många år som handläggare - IFO FH, LSS Vägskäl när jag 2012 lyssnade på Bo Hejlskov Elvén, inspiratör i mitt kommande arbete med även andra än personer med Autism/utvecklingsstörning Har sedan dess föreläst, diskuterat case, samt handlett personalgrupper Studiecirkel och 5 dagars fördjupningsutbildning Trad LSS verksamheter PK 1, psykboenden, Bostöd, handläggare, missbruksboenden, sociala boenden, äldrevård Skapat bredd i resonemangen och att problematiken ser liknade ut Gett mig en trygghet i perspektivets styrka och möjligheter

4 Bo Hejlskov-Elvén Psykolog Föreläsare Handledare Inspiratör
Problemskapande beteende Stress & Belastning Lågaffektivt bemötande

5 Social resursförvaltning
Social resursförvaltning = fackförvaltning Stöd till familjer & Individer Integration Social utveckling Boende & Socialjour Funktions-stöd

6 Boende & Socialjour Långsiktigt boende Bergsjöhöjd
Jour & Akut Stöd & Habilitering Långsiktigt boende Bergsjöhöjd Kvinnovårdskedjan & Dana Träning & Referensboende Ungdom & Familj Socialjour & familjeboende Boendeverksamheten

7 Metoder & Förhållningssätt
Boende-DOK Motiverande Intervju (MI) Problemskapande beteende & Kognitiva nedsättningar Återfalls Prevention (ÅP) Ett Självständigt Liv (ESL) Vård & Stödsamordning (VoS)

8 Vad är gjort….. Mellanboendeprojektet: Socialresurs förvaltning:
Grundföreläsning i ca. 150 verksamheter Case, delaktig i planering och metodutveckling Studiecirkel i några verksamheter Handledning (Ulrika Brodd) Socialresurs förvaltning: Grundföreläsning, halvdag om PSB och Kognition Fördjupning (tre omgångar) Casediskussioner (samtliga verksamheter) Handledning PSB och ledarskap, testas nu… Trygghet & Säkerhet

9 Perspektivkaos Väldigt sjuk Kräver/inte tacksam Egoistisk/ oempatisk
Missbrukar alltför mycket Omotiverad Manipulativ Vägrar acceptera regler Har aldrig fått lära sig

10 VARFÖR ÄR DET SÅ SVÅRT ATT FÖRSTÅ??
Dålig kunskap om kognition Osynlig funktionsnedsättning/funktionshinder Beskriver något som fungerar hos oss själva Ojämn profil & funktion Saknar diagnos/kompassriktning Verbala förmågan ofta högre

11 Kognitiva funktioner Exekutiva funktioner Central koherens
Mentalisering/Theory of mind

12 Diagnoser & Tillstånd Psykisk sjukdom/ Psykiska funktionsnedsättningar
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: - T. ex Autism, Tourettes syndrom, OCD och ADHD Missbruk & Beroende Livskriser/Trauman/PTSD Låg begåvning Förvärvad hjärnskada Smärta/somatiska symtom Sömnstörningar Stresstillstånd

13 Exekutiva funktioner Att ta initiativ (ha en på/av knapp)
Tidsuppfattning Förmågan att planera och organisera sin vardag Att fokusera uppmärksamheten och att värdera den egna prestationen Att hejda oönskade handlingar

14 Central koherens- Hålla ihop och foga samman detaljer!
Få ihop livets detaljer till en helhetsbild Kunna tolka sociala sammanhang Känna igen ansikten och ansiktsdrag

15 Mentalisering Att sätta sig in i hur/att andra tänker och känner.
Kunna förstå att det egna beteendet påverkar hur andra människor bemöter en Att förstå övergripande begrepp samt liknelser och ordspråk

16 Konsekvenser Problemskapande beteende
Ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta omgivningen och därmed ett annorlunda beteende Uppmärksamhets- och minnes störningar/Trötthet Stora svårigheter att få till en fungerande vardag/ ADL (Aktiviteter i det dagliga livet) Utanförskap/känsla av att vara annorlunda Svårt att följa överenskommelser/genomföra nödvändiga aktiviteter Dålig självkänsla/att inte duga Självmedicinering (missbruk) Stressbeteenden/ Negativa hanteringsstrategier/= KASAM (låg känsla av sammanhang) Problemskapande beteende Ojämn profil

17 Diskutera tillsammans
Vad innebär ”Problemskapande beteende” för dig? Diskutera 2 & 2 några minuter

18 Problemskapande beteende för mig..
Hot och aggressivitet Missbruk Gränslöshet Norm- och Regelbrott Tvångsmässiga beteenden Självskadebeteende Brist på konsekvenstänk Personer som ”kräver” Kontaktsökande Tar inte emot hjälp Samarbetsvägran Initiativlöshet/Depressivitet Tystnad

19 Definition ”Problemskapande beteenden är beteenden som skapar problem för personer i omgivningen”

20 Några utgångspunkter…..
= Ett icke konfrontativt förhållningssätt Ansvaret måste vara omgivningens eftersom det är omgivningen som har problemet och därmed motivationen att ändra beteendet - Fokus på vad personalen kan påverka…. Ansvar och förståelse skapar makt och möjlighet att påverka Problemskapande beteende går ofta att ses som strategier, i alla fall tillfälligt positiva för brukaren

21 Bärande principer Människor som kan uppföra sig gör det, Människor gör så gott de kan…. Fostrande metoder fungerar sämre…. Kontrollprincipen. Viktigt att metoder utgår ifrån att brukaren har kontrollen/ får möjlighet att återta kontrollen Våra metoder måste ha som mål att öka tilliten till oss Ställ krav på ett sätt så att brukaren kan leva upp till dom Alla har rätt att säga nej? Pedagogik att få ja-sägare… Affektsmitta Undvik konfrontation, avled hellre!!!

22 Att förstå problemskapande beteende!
Motivet ligger ofta närmare handlingen än man tror Omgivningen ”läser in” motiv och beräkningar; ofta med utgångspunkt ifrån vårt eget sätt att fungera… Våra negativa föreställningar härrör från en icke-förståelse och tolkningar -ex. lat, omotiverad, manipulativ, lögnare, aggressiv Att alltid ställa frågan ”VARFÖR”, att sätta sig in i brukarens sätt att tänka och uppfatta världen, öppnar möjligheter

23 Stress & Belastning Arbetar nästan enbart utifrån detta!!!!
Beskrivs ofta som stressade tickande bomber Inte bara typiska stressbeteenden=stress Använda belastningsbegreppet istället….. Ilsken/stressad person är inte en farlig person!!!!!!!, kan dock bli om vi inte minskar stressen

24 Stress och belastningsmodellen
Hemlöshet/Boendeproblem Stimuliöverkänslighet Modell som funkar på alla!!! Oförutsägbarhet/låg känsla av kontroll Grundstress- nivå Starka känslor i omgivningen Somatiska symtom eller missbruk Kognitiva funktionsnedsättningar

25 Vanliga stresshanteringsstrategier
Gap & Skrik Våldsamt beteende Missbruk Splitting & konfliktskapande Tvångsmässighet, ex samlande Självskadebeteende Vägran Tystnad Inåtvändhet Att lägga skulden hos andra Några exempel!!! Viktigt att förstå och identifiera hanteringsstrategier utifrån stress och belastning Olika personal har olika triggers/går igång på olika saker Metod att ta ett steg tillbaka, vanligt förekommande HUR!!!! Begriplighet skapar förmåa att stå ut!!!

26 Varningstecken/ Hanteringsstrategier
Negativa Ångest Ljud och ljuskänslighet Rädsla och otrygghet Störd sömn Återkommande infektioner Tvångsbeteenden Pessimism/ modlöshet Humörsvängningar Rastlöshet Positiva Vägran Avskärmning Självskadebeteende Trötthet, lättja Specialintresset tar över Övriga Tappade färdigheter t ex ADL, koncentration och närvaro Minne Sociala färdigheter

27 Kaostecken=Kontrollförlust
Akuta Utåtagerande beteende ex. slag, sparkar, spottande eller skadegörelse Impulsiva självmordsförsök Hög ångest/panik ångest Desorientering/Psykos Handlingsförlamning Dissociation Långvariga Depression Psykoser Ångesttillstånd ex. tvång och fobier Stress - och överbelastningssymtom

28 Arbetsmodell stress- och belastning
Kartlägg Belastningsfaktorer Varningstecken/Hanteringsstrategier Kaostecken Kvalificera/värdera Vilka kan tas bort? Vilka vill vi ta bort? Navigera efter varningstecken

29 Stresshöjare/Triggers
Resonerande / Argumentation / Konfrontation Fostran / Krav på anpassning Fysisk kontakt / Fösning Krav på mentalisering / Empati / Att ta andras perspektiv Ilska / Irritation från personalen Maktutövning / Tvång / Ta kontrollen Känsla av underläge eller att vara dålig När man inte förstår

30 Lågaffektivt arbetssätt
= Låg känslointensitet & lågaffektiva tekniker Ge fysiskt utrymme Använd möjliga och positiva avledningsmanövrar, visa nästa steg…. Kravanpassning Miljöanpassning, den fysiska miljön Möjliggör återhämtning regelbundet, ta pauser…. Skapa förutsägbarhet via struktur och rutiner Jobba med det klienten vill arbeta med Gör ”händelseanalyser” i utvecklande syfte: - Vem har/äger problemet? - Ställ alltid frågan varför personen beter sig som den gör (=Omformulera) - Gör alltid ”kan inte-vill inte”-analysen

31 Lågaffektiva tekniker
Reagera behärskat Undvik ögonkontakt Undvik beröring Respektera det personliga utrymmet ”När du vill gå ett steg framåt ta då två steg tillbaka” Ställ dig inte mitt emot brukaren Undvik att markera dig Sätt dig och prata lugnt Ge dig / Undvik konfrontation och avled Byt personal Vänta/ ge tid/ stå kvar utan press/ bekräfta Ge alternativa utvägar/ lösningar/ hanteringsstrategier Avled/ prata om något som personen tycker om, blir lugn av Backa ur situationen!

32 Metodutveckling Identifiera det problemskapande/oönskade beteendet
Vilken funktion fyller beteendet? För vem är beteendet ett problem; för personalen, brukaren eller oss gemensamt? Går orsakerna till beteendet att hitta ur stress & belastning? Finns det alternativa handlingsmöjligheter, går det att möta brukaren utifrån dennes önskemål? 1.

33 Tack för mig! Mina kontaktuppgifter: Lotta Lindholm
Tel:


Ladda ner ppt "Hur kan vi bemöta personer med problemskapande beteende?"

Liknande presentationer


Google-annonser