Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognitiva utmaningar i ett kognitivt utmanande arbetsliv Bo Melin, professor Inst. klinisk neurovetenskap Sek. för psykologi Karolinska Inst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognitiva utmaningar i ett kognitivt utmanande arbetsliv Bo Melin, professor Inst. klinisk neurovetenskap Sek. för psykologi Karolinska Inst."— Presentationens avskrift:

1 Kognitiva utmaningar i ett kognitivt utmanande arbetsliv Bo Melin, professor Inst. klinisk neurovetenskap Sek. för psykologi Karolinska Inst

2 Descartes Misstag (Antonio Damasios, bok 1994) Modern kunskap om hjärnan visar att Descartes misstag var när han en gång i tiden skilde på kropp och psyke (själ).

3 Frånvaro av arbete Sa ̊ va ̈ l semester som arbetslo ̈ shet a ̈ r fra ̊ nvaro av arbete, - men tycks leda till helt olika konsekvenser na ̈ r det ga ̈ ller ha ̈ lsa. Närvaro av arbete Att få ett arbete efter längre tids arbetslöshet - tycks leda till förbättrad hälsa! Melin, Belagh and Nylén (2006).

4 Industrisamhälle Post-industrisamhälle Yttre förändringar Arbetet skiljs i tid och Lokal-Global förankring rum från andra aktiviteterArbetet lösgörs tids- och rumsmässigt ArbetsdelningAllmänkunskap, generella Yrkesdifferentieringkompetenskrav, social kompetens Stora vertikala organisationerMindre, mer horisontella organisationer MasstillverkningMindre, specialanpassade tillverknings- serier Industriprodukter Kunskaps- och tjänsteproduktion, från linjeorg till matris org, - projekt org

5 I ett arbetsliv som allt mer kommit att handla om nätverkande, kommunikation, arbete i projektform och eget ansvar har de psykosociala utmaningarna förändrats. Framför allt sedan projektstyrt arbete (matrisorganiserat snarare än linjestyrt) på alla nivåer blev allt vanligare, vilket var på 1990-talet. Kräver prospektivitet, framförhållning!

6 Funktionell nivå

7

8 Motormontering (”traditionell”) Provning

9 Team rum Provning Motormontering (”dynamisk”)

10 Mental assembly lines?

11 Guess their work!!

12 Freelance journalist Real estate agent Internet psych- ologist Salesmen of soaps Truck coordinator, and so on

13 How to make the invisible visble?

14 Till det yttre sker en standardisering av våra arbetsplatser, d.v.s. våra olika arbetsplatser kommer allt mer att likna varandra. Det blir svårt att till det yttre skilja journalistens, mäklarens, forskarens, call-centeroperatörens, administratörens, processövervakarens, programerarens etc. arbete från varandra. De avgörande skillnaderna mellan arbetena är dess kognitiva innehåll.

15 Noradrenaline Adrenaline Heart rate Diastolic bp Systolic bp During workUnwinding Stimulating task Boring task Computerwork: comparisons between tasks in 30 young and naiv users in the early 1990s Simplified slide from Lundberg, Melin.. Ergonomics, 1993

16 Mycket experiementellt framtagen kunskap finns idag om hjärnan och kognitiv funktion. Förvånansvärt lite av den kunskapen har beaktats i ett arbetslivsperspektiv.

17 Den hjärnvänliga arbetsplatsen: en kunskapssammanställning om kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Thomas Karlsson, Elisabet Classon och Jerker Rönnberg Linköpings universitet Kunskapsöversikt, Arbetsmiljöverket 2014

18 Vi kommer inte att kunna beskriva arbetsmiljön utifrån trubbiga fysiska och psykosociala faktorer. Vi kommer att behöva ett annat vokabulär som beskriver arbetet utifrån t.ex. deklarativa, procedurala, exekutiva, minneslagringskapaciteter, implicita/explicita etc. funktioner med relation till hjärnans funktion. Melin 2005

19 Procedurminne Arbetsminne

20 Vi vet att antalet nervceller minskar kontinuerligt i den vuxna hja ̈ rnan utan att detta beho ̈ ver leda till märkbare kognitiva funktionsnedsättningar. Vi tycks ha reserver! Som skiljer sig mellan individer!

21 Performance Age Age and Memory Performance Fictive slide from The Betula project,. L-G Nilsson mfl. Psykologtidn. 203040506070 Episodic memory (what did I do recently?) Semantic memory (memory of facts) Perceptuellt memory or short term memory (telnr.)

22 Kognitiv reservmodell Genetik Livsstil (kost fysisk aktiv) Arbetsliv stim. Sociala förh. Intellektuell stim T.ex. arbetets utforming. Vilka prestationer krävs?

23 School A cognitively demanding working life Transition of ill health Towards a cognitive working life We know to little about this transition today!

24 a cognitively demanding working life Disturbed cognitive functions accentuates by ADHD/ADD Autisms spectrum (Asbergers) Dyslexia (dyscalcalia) Low cognitive capabilities Mood/affective problems Other psychiatric problems Towards a cognitive working life

25 Kognitiv reservmodell ADHD/ADD Autims spectrum (Asbergers) Dyslexia (dyscalcalia) Low cognitive capabilities Mood/affective problems Other psychiatric problems

26 Små kognitiva avvikelser blir tydliga i kognitiva miljöer Genom globalisering sammanflätad i IT-utvecklingen sker en internationalisering inte bara på organisationsnivå utan även direkt på individnivå. Troligen kommer denna utveckling att vara positiv men också leda till att hälsoproblemen i arbetslivet får just den karaktär som är svårast att hantera (stressrelaterade besvär emanerade utifrån kognitiva krav). Politiker, arbetsgivare, sjukvård, forskarna, fack och människan själv har svårt att hantera ”diffusa besvär”. Inte bara besvären är diffusa, även ”exponeringarna” är otydliga. Bo Melin, 2003

27 Tack för er kognitiva uppmärksamhet!

28 Intresset för kognitiv funktion liksom kognitiva faktorers roll arbetslivssammanhang har ökat dramatiskt i och med införandet av informationsteknik på våra arbetsplatser. Vi lär av våra erfarenheter och eftersom dessa är olika mellan individer minns vi naturligtvis olika. Då ingen människa har lärt sig något på exakt samma sätt och ingen individ har neuronerna i hjärnan kopplade på samma sätt måste all förmedling av kunskap och kommunikation ske med visst mått av abstraktion och (inte helt perfekta) symboler och igenkännande kontexts som de flesta begriper eller kan lära sig förstå. En systemutvecklares tankar kan inte vara desamma som användarens. Det skulle i så fall förutsätta helt identiska hjärnor och inte minst identiska erfarenheter och identiska minnen av dessa. Individers neurokognitiva kartor har stora likheter, men genetik och livets erfarenheter har ritat in viktiga skillnader som delvis kan balanseras av symboler/proxyn. Vad de systemen i bästa fall kan åstadkomma är en plafond av identifierbara likheter som såväl systemkonstruktören som användare av systemet kan orientera sig i. Om diskrepansen mellan systemerarens sätt att tänka och konstruera och användarens sätt att tänka och utföra är stor har man ett ineffektivt system där kraven på effektivitet endast beror på användarens förmåga till anpassning. Vi kan m.a.o. försöka optimera gränssnittet mellan informationsteknologi och individens förmåga men knappast åstadkomma fullständiga gränssnitt då de individuella skillnaderna är stora. Dessa individuella förutsättningar är ibland en följd av en neuropsykiatrisk problematik (t.ex. ADHD, autismspektrumstörning, etc), ibland en följd förvärvade skador i hjärnan och ibland en följd av att den normala variationen i individers kognitiva förmågor t.ex. i intelligens. Det är inom denna spännvidd av individuella skillnader i kognitiv funktion som arbetslivets utmaningar står att finna för att man ska kunna skapa ett ”en god kognitiv arbetsmiljö åt alla” som denna rapports rubrik anger.


Ladda ner ppt "Kognitiva utmaningar i ett kognitivt utmanande arbetsliv Bo Melin, professor Inst. klinisk neurovetenskap Sek. för psykologi Karolinska Inst."

Liknande presentationer


Google-annonser