Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsutveckling för kvalitetssäkring!. Internationella utvecklingstrender Utökat kvalitetsansvar för lärosätena Från kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsutveckling för kvalitetssäkring!. Internationella utvecklingstrender Utökat kvalitetsansvar för lärosätena Från kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsutveckling för kvalitetssäkring!

2 Internationella utvecklingstrender Utökat kvalitetsansvar för lärosätena Från kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling och utveckling av en kvalitetskultur Från undervisning till studentcentrerat lärande Från kunskapskonsumtion till kunskapsproduktion Från studentinflytande till partnerskap Från campusundervisning till nätbaserad undervisning (ex. blended teaching, flipped classroom)

3 Standard and Guidelines (ESG) Policy för kvalitetssäkring Utveckling och inrättande av program/examina Studentcentrerad lärande och undervisning Antagning Lärare Resurser och studentstöd Information (intern/extern, underlag) Kontinuerlig intern översyn av program/examina Cyklisk extern kvalitetssäkring/utvärdering av program/examina

4 Nationell utvecklingstrend (UKÄ) Utökat kvalitetsansvar för lärosätena Sammanhållet kvalitetssystem Kontroll att studenterna uppfyller examensmålen Kvalitetsdrivande Bygga på lärosätenas självständighet och profilering Utvärdering av lärosätenas kvalitetsarbete Stickprovskontroller och utvärdering i vissa fall Studenter och arbetslivsföreträdare ska ha en tydligare roll Europeiska principer för kvalitetssäkring ska beaktas Utbildningens användbarhet poängteras

5 CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT (CQI) THE MALMÖ MODEL TRACKIT

6 Projektorganisation Beställare: Prorektor Styrgrupp (10 personer): Prorektor, fakultetsrepresentanter och funktionsansvariga (GV och SC) samt studentrepresentant (Studentkåren Malmö) Projektgrupp (13 personer): Projektledare, projektkoordinator, fakultetsrepresentanter, BIT, AKL, SC och studentrepresentanter

7 Mål för projektet Utgångspunkt i studenternas lärande och måluppfyllelse samt lärarnas kompetens Stödja lärares och studenters arbete med att utveckla utbildningarnas kvalitet Bygga på erfarenheter från MAH och andra lärosäten Beskriva kriterier och riktlinjer för högskolans kvalitetsarbete, ansvarsfördelning och uppföljning Beakta gällande lagar och förordningar samt nationella och internationella riktlinjer och högskolans strategiska plattform

8 Leveranser: Utforma förslag till Högskoleövergripande ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå Riktlinjer för uppföljning av kvalitetsarbetet Ansvarfördelning för genomförande och uppföljning Dokumentation och kommunikation av kvalitetsarbetet

9 Byggstenar Kvalitetsbegrepp Anvisningar (kursplaner och utbildningsplaner) Kursutvärderingar Studentinflytande, rättigheter och skyldigheter Inrättande av program, huvudområden och examina Intern utvärdering av program och examina Examination Koppling mellan lärandemål, undervisning och examination ”Studenten i centrum”

10 Byggstenar (forts) Medieverkstaden och lärplattformen Studentenkäter Elektronisk meritportfölj Forskningsanknytning Pedagogisk kompetensutveckling Samverkan Nyckeltalsprojekt

11 Grunder för kvalitetsarbetet Utgångspunkt i studenternas lärande Gemensamt engagemang och inflytande Tydlig ansvarsfördelning Hög grad av autonomi Kvalitetsutveckling grund för kvalitetssäkring Integrerat akademiskt, pedagogiskt och personligt stöd Pedagogisk utveckling Forskningsanknytning Systematisk uppföljning

12 Tre delar Kontinuerligt kvalitetsarbete (kvalitetsarbete i ”vardagen”, kurs- och programvärderingar, 1- årscykel) Kollegiala granskningar (ex. matriser, ”kritiska vänner”, 3-årscykel) Periodiska externa utvärderingar (kollegiala granskningar, 6-årscykel)

13 Avvägningar Stöd och kontroll Fakulteternas autonomi och det högskolegemensamma arbetet Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring Vad och hur Hanterbarhet och kraftfullhet

14 Frågor Vad innebär kvalitet i utbildning för dig? Vad kan man göra för att vara säker på att utbildningen håller god kvalitet?


Ladda ner ppt "Kvalitetsutveckling för kvalitetssäkring!. Internationella utvecklingstrender Utökat kvalitetsansvar för lärosätena Från kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser