Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella kvalitetsregistret (Cytburken)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella kvalitetsregistret (Cytburken)"— Presentationens avskrift:

1 Nationella kvalitetsregistret (Cytburken)
för cervixcancerprevention / processregistret (Cytburken)

2 Översikt Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention består av två delregister processregistret, med arbetsnamnet Cytburken analysregistret Processregistret/Cytburken ger stöd för patientöversikt lätt tillgång till datum för senaste prov larmlista för höggradigt avvikande prov som inte följts upp rapporter till KVAST för laboratorierna underlag för gallring av cellprover kvalitetsdata som täcker hela vårdkedjan Data förs över från processregistret/Cytburken till analysregistret regelbundet en gång per år

3 Historik Cytburken har utvecklats av Onkologiskt centrum väst (nuvarande Regionalt cancercentrum väst) på uppdrag av Västra Götalandregionen och har varit i drift sedan 2002. Under 2006 anslöts Region Halland Under 2012 anslöts Stockholm läns landsting/Region Gotland Under 2014 anslöts Region Jönköpings län Under 2015 anslöts Landstinget i Kalmar län Arbete pågår med att ansluta Region Östergötland Avtal om anslutning har också tecknats med Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget i Värmland

4 Innehåll Cytburken innehåller data kring alla delar av förebyggande arbete mot cervixcancer kallelser till screening cellprover med diagnoser HPV prover uppföljande histopatologi (vävnadsprover) behandlingar av cellförändringar Aktuella data levereras till Cytburken regelbundet (oftast veckovis) från cytolog-, patolog- och virologlaboratorier i de anslutna landstingen. Huvuddelen av datan kommer från de uppgifter som en gång har fyllts i på remissblanketter och sedan matats in och lagrats i laboratoriernas databaser. Behandlingsdata matas in via ett webbgränssnitt direkt kopplat mot Cytburken.

5 Innehåll I Cytburken finns cytologi- och histologiprovdata från nedanstående laboratorier och år: Laboratorie Cytologi Histologi SU/SS 1978- 1983- NÄL/Trollhättan 1992- april 1992- SÄS/Borås 1993- KSS/Skövde Länssjukhuset Halmstad 1997- mars 1994- Medilab/Medscan (prover tagna i VGR och Halland) 1998- Enheten för hälsoundersökningar RCC Stockholm/Gotland 1987- 1984- Medilab/Medscan Stockholm/Gotland 1999- Länssjukhuset Ryhov Jönköping 2005- Länssjukhuset i Kalmar

6 Innehåll I Cytburken finns behandlingsdata från nedanstående regioner/landsting och år: Region / Landsting Behandlingar Västra Götalandregionen 2002- Region Halland

7 Vårdkedjan

8 Cytburken kvalitetsregister
Cytburken kvalitetsregister möjliggör uppföljning av arbetet kring gynekologisk cellprovskontroll och cervixcancerprevention Cytburken levererar regelbundet en larmlista där inremitterande enhet uppmärksammas på höggradigt avvikande prover som inte har någon registrerad uppföljning under de senaste sju månaderna.  Cytburken ger underlag för gallring av cellprover så att onödiga prov och kallelser undviks.

9 Cytburken kvalitetsregister
Datauttag för leverans till olika nationella register (KVAST, Nationella registret för gynekologisk cellprovskontroll) sker ur Cytburken kvalitetsregister liksom skräddarsydda uttag för utvecklingsprojekt, forskningsändamål etc. Kvalitetsdata presenteras årligen i en rapport som är anpassad till varje landsting. Jämförelser görs med nationellt genomsnitt och övriga landsting. Exempel på kvalitetsparametrar som kan beräknas är täckningsgrad deltagande provkvalitet antal behandlingar av dysplasi KVAST= Svensk förening för patologi och Svensk förening för klinisk cytologi kvalitets- och standardiseringskommitté

10 Cytburken personöversikt
Cytburken personöversikt är ett användargränssnitt som används av behöriga läkare, barnmorskor och sjuksköterskor för vård av patienter. Ger möjlighet t ex för en barnmorska att ta reda på när en kvinna senast tog ett prov och för en läkare att ta fram hela historiken med samtliga registrerade prover och behandlingar i kronologisk ordning. Har ett rollbaserat behörighetssystem Nivå 1 – Sök senaste datum för cellprov Barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor Nivå 2 – Sök prov/behandling Offentliga och privata gynekologer samt barnmorskor som arbetar på behandlande enheter

11 Åtkomst Cytburken personöversikt ligger på Internet. För att koppla upp sig mot Cytburken behövs identifiering via SITHS-kort. Privata enheter som saknar SITHS-kort kan koppla upp sig via Internet med en säkerhetslösning baserad på klientcertifikat. För att logga in i Cytburken personöversikt krävs ett användarkonto. Verksamhetschefen ansöker för sin enhet om uppkoppling mot Cytburken.  Verksamhetschefen utser Lokal administratör som får behörighet att lägga in medarbetare inom sin enhet som användare i Cytburken personöversikt.   

12 Inloggning Inloggning på tre olika sätt Inloggning med SITHS-kort
Inloggning med klientcertifikat Inloggning inom VGR och Landstinget Halland med användrid och lösenord (denna lösning ska fasas ut)

13 Inloggning med SITHS-kort
Var noga med att välja rätt certifikat! Denna inloggningssida visas för dem som har ett SITHS-kort i datorns kortläsare. Sidan kan se olika ut beronde på vilken webbläsare som används. För dem som har flera användarid i Cytburken (t ex arbetar på fler än en enhet) kommer det i nästa steg upp en sida för val av vilket användarnamn och enhet som inloggningen ska göras.

14 Inloggning med klientcertifikat
Var noga med att välja rätt certifikat! Denna inloggningssida visas för dem som har ett klientcertifikat installerat på datorn. Sidan kan se olika ut beronde på vilken webbläsare som används.

15 Inloggning med klientcertifikat
Denna inloggningssida visas efter det att klientcertifikat valts. Ange användarnamn och lösenord till Cytburken.

16 Startsida Här visas en lista på samtliga lab som levererar datat till Cytburken, samt datum för senaste leverans

17 Startsida – översikt av menyval
Sök prov/behandling Alla prover eller behandlingar för en sökt person visas i en personöversikt med den senaste händelsen först. Genom att klicka på datum visas provet eller behandlingens detaljinformation. Detta menyval är endast tillgängligt för rollerna läkare, landstingsadminstratör och systemadministratör. Sök senaste datum för cellprov Datum för det senaste cytologiprovet eller "Prov saknas" visas för sökt person. Detta menyval är tillgängligt för samtliga roller utom för behandlingsrapportör. Statistik Aktuell statistik som t ex Täckningsgrad och Antal behandlingar visas. Min användare Alla användare kan ändra sitt lösenord och sin kontaktinformation. Administration Endast administratörer ser detta val där man kan hantera användare med mera. Detta menyval är endast tillgängligt för rollerna landstingsadministratör, lokala administratör och systemadministratör.

18 Sök senaste datum för cellprov
Texten ”Erbjud prov” visas om det är mindre än sex månader kvar till nästa kallelse ska skickas ut Alla inloggningar och sökningar som görs i Cytburken loggas enligt Patientdatalagen. Landstingsadministratören kan titta på loggfilerna i Cytburken. !

19 Sök prov/behandling Personnummer anges som 10 siffror på formatet ÅÅMMDD9999 eller ÅÅMMDD-9999 Patientens medgivande måste vara förbockat för att sökningen ska utföras

20 Sök prov/behandling Klicka på datumet för att se detaljer

21 Sök prov/behandling Detaljer visas för vald rad

22 Rapportera fel Funktionen Rapportera fel finns i: Sök prov/behandling
Sök senaste datum för cellprov Med denna funktion kan man rapportera fel på data i Cytburken, t ex prov saknas eller felaktig diagnos. Viktigt att kontrollera att mailadress är korrekt! Ett mail skickas till landstingsadministratören och ett bekräftels skickas till avsändaren. Tips: Spara en notering om felet om landstingsadminitartören återkommer för kompletterande uppgifter.

23 Statistik Några av rapporterna syns endast för rollen landstingsadminstratör: Andel icke-normala cellprov (lång) Provtagare per enhet Antal CIN2+ : Antal ROCK (lång) Provstationer per provtagare !

24 Statistik – Provkvalité per enhet

25 Statistik – Andel icke-normala cellprov

26 Statistik – Uppföljning av ASCUS/CIN1

27 Statistik PAD vid behandling

28 Administration Användare
Rollen Landstingsadministratör kan lägga till nya användare, och ändra uppgifter på existerande användare inom sitt landsting. Rollen Lokal administratör kan lägga till nya användare, och ändra uppgifter på existerande användare inom sin enhet. Organisationer Rollen Landstingsadministratör kan skapa nya organisationer samt ändra existerande organisationer inom sitt landsting. Enheter Rollen Landstingsadministratör kan koppla samman olika enhetskoder t ex för provstation och remitterande enheter, mot en gemensam enhet inom sitt landsting. Felkorg Rollen Landstingsadministratör kan rätta poster i felkorgen och lägga in dom i Cytburken. Behandlingsrapport Rollen Behandlingsrapportör kan registrera och ändra behandlingar. Felrapport Rollen Landstingsadministratör kan ta hand om inkomna felraporter. Konvertering / Klassning Rollen Klassa diagnoser kan lägga in konvertering av cytologidiagnoser och klassificering av histologidiagnoser.

29 Administration Händelselogg / Statistik
Rollerna Systemadministratör och Landstingsadministratör kan se samtliga händelser i Cytburken. Rollerna Systemadministratör och Landstingsadministratör kan följa upp statistiken från händelseloggen. Spärra/Utplåna Rollen Landstingsadministratör kan markera om en patient har begärt att bli struken ur sammanhållen journalföring (Spärrad) eller begärt att inte ingå vid kvalitetsregistersammanställningar (Utplånad).

30 Administration : Användare
En landstingsadministratör kan bara se sin region/landsting En användare kan inte tas bort utan ska avregistreras om användaren inte längre ska ha behörighet till Cytburken inom en enhet. Det går inte att lägga till ett nytt användarid som redan finns och det gäller även om det är avregistrerat Klicka på användarnamnet för att göra ändringar eller avregistrera.

31 Administration : Organisationer
En landstingsadministratör kan bara se sin region/landsting Här anges om det krävs inloggning med SITHS-kort inom organisationen

32 Administration : Enheter
Trycka på Ändra för att uppdatera informationen på en rad

33 Administration : Enheter
Väl Enhet i rullgardinsmenyn för att ändra kopplingen av koder till denna enhet

34 Administration : Felkorg
Här rättas felaktiga poster som hamnat i felkorgen, t ex felaktiga personnummer eller diagnoskoder som inte är klassificerade. Status: Ej Rättade - poster som ännu inte är omhändertagna Rättade - poster som rättats och ska läggas in i / har lagts in i Cytburken Ej till Cytburken - poster som är omhändertagna men som inte ska läggas in i Cytburken

35 Administration : Behandlingsrapport

36 Administration : Behandlingsrapport

37 Administration : Behandlingsrapport
Välj kod (max 6 tecken, bokstäver och siffror) för varje klinik

38 Administration : Behandlingsrapport
Välj kod (max 4 tecken, enbart siffror) för varje läkare

39 Administration : Felrapport
Status: Nya Påbörjat Hänvisat Åtgärdat Avslutat

40 Administration : Konvertering / Klassning

41 Administration : Spärra / Utplåna
Landstingsadministratören har möjlighet att markera om en patient har begärt att bli struken ur sammanhållen journalföring (Spärrad) dvs ej visas i Cytburkens patientöversikt eller begärt att inte ingå vid kvalitetsregistersammanställningar (Utplånad).

42 Organisation

43 Kontaktuppgifter Systemägare Björn Strander bjorn.strander@rccvast.se
Central administratör Mia Westlund Förvaltningsledare Torbjörn Eles Landstingsadministratör Västra sjukvårdsregionen Mia Westlund 010 –


Ladda ner ppt "Nationella kvalitetsregistret (Cytburken)"

Liknande presentationer


Google-annonser