Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu idag 7 maj Kan ni?? Vad? Vem?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu idag 7 maj Kan ni?? Vad? Vem?"— Presentationens avskrift:

1

2 Nu idag 7 maj 2015. Kan ni?? Vad? Vem?
HSL PDL PSL Vårdgivare SOSFS Patientlag OSL Anmälningsansvarig …….

3 Verksamhetsidé Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillstånds-prövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

4 IVO ska utvecklas inom följande områden
Analys Tillsynsåterföring Vägledning

5

6 Sedan den 1 juni 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning. Samma lagstiftning som tidigare gäller. Generaldirektör Gunilla Hult Backlund

7

8

9 Nursing homes, residential homes, home services
Acute care hospitals Primary care Counties INTERFACE INTERFACE Counties INTERFACE INTERFACE INTERFACE INTERFACE Municipalities Municipalities Nursing homes, residential homes, home services Relations between care providers in Sweden according to the Elderly Reform Published with kind permission of Ingvar Karlberg

10 Kan ni?? Vad? Vem? HSL PDL PSL Vårdgivare SOSFS Patientlag OSL
Anmälningsansvarig …….

11 Tillsyn Hälso- och sjukvård:
Lex Maria Enskildas Klagomål Egeninitierad/Riskbaserad tillsyn Tillsyn av legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal - 3 kap. 7§ PSL - 6 kap. 11§ PSL

12 Tillsyn Hälso- och sjukvård: Beslutsgång
Anmälan Bedömning: avseende vårdskada Initiering av utredning alt. avslut UU Underlag: Journalkopior och yttranden Förslag till beslut/ Beslut (EK/PSL) - utan kritik/med kritik/alt…. Beslut (LM) - fullföljt anmälningsskyldigheten/ alt… Nytt ärende: egeninitierad verksamhetstillsyn

13 Patientdatalag (2008:355) Syftet med en patientjournal
2 § Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. En patientjournal är även en informationskälla för - patienten, - uppföljning och utveckling av verksamheten, - tillsyn och rättsliga krav, - uppgiftsskyldighet enligt lag, samt - forskning

14 6 § En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.
Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla 1. uppgift om patientens identitet, 2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder, 4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, 5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt 6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling. Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Lag (2014:827).

15 Personer som är skyldiga att föra en patientjournal
3 § Skyldig att föra en patientjournal är 1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke, 2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, och 3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården. Lag (2010:677).

16 Gissa vilken? Gissa vad? 2005:27 2008:14 2011:9 2008:355 2010:659 1982:763

17 SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 2 kap. Ansvar för informationssäkerhet Vårdgivarens ansvar - Informationssäkerhetspolicy 1 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamhetens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy. 2 § Informationssäkerhetspolicyn ska säkerställa att patientuppgifter i vårdgivarens dokumentation är åtkomliga och användbara för den som är behörig (tillgänglighet), patientuppgifterna är oförvanskade (riktighet), obehöriga inte ska kunna ta del av patientuppgifterna (sekretess), och det i sådana informationssystem som är helt eller delvis automatiserade är möjligt att i efterhand entydigt kunna härleda åtgärder till en identifierad användare (spårbarhet).

18 SOSFS 2008:14 Patientjournalens innehåll
6 § Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska säkerställa att en patientjournal, utöver vad som krävs enligt 3 kap. 5-8 och 11 §§ patientdatalagen (2008:355), i förekommande fall innehåller 1. uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar, 2. uppgifter om ordinationer av t.ex. läkemedel och olika behandlingar, 3. uppgifter om förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel, 4. undersökningsresultat, 5. uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, 6. uppgifter om vårdhygienisk smitta, samt 7. epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård.

19 4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet Inre sekretess 1 § Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

20 SOSFS 2008:14 7 § Rutinerna för dokumentation av patientuppgifter ska även säkerställa att patientjournalen innehåller 1. uppgifter om lämnade samtycken, 2. uppgifter om patientens egna önskemål vad avser vård och behandling, 3. de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicintekniska produkter som har förskrivits till, utlämnats till eller tillförts en patient, 4, utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter, samt uppgifter om vårdplanering.

21 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. (SOSFS 2005:27) 2 kap. Rutiner för samverkan 1 § Enligt 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 2 § Enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) skall kvaliteten i verksamheten inom socialtjänsten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. ......

22 SOSFS 2005:27 Vårdplanen 4 § Av vårdplanen skall det tydligt framgå vilka insatser efter utskrivningen från den slutna vården som behövs för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås. Vårdplanen ska (...) innehålla uppgifter om 1. medicinska åtgärder och andra behandlingar, 2. aktuella läkemedelsförskrivningar, 3. tillhandahållna eller förskrivna medicintekniska produkter, hjälpmedel eller förbrukningsartiklar, 4. allmän och specifik omvårdnad, 5. omsorg, stöd och service, och 6. rehabilitering och habilitering.

23 SOSFS 2005:27 6 § All vårdplanering skall dokumenteras i patientjournalen i den slutna vården.

24 4 kap. Överföring av information… (SOSFS 2005:27)
Utskrivning av patient från sluten vård 2 § Information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst skall senast samma dag som patienten skrivs ut överföras från den slutna vården till berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten.

25 Tillsyn Hälso- och sjukvård:
Lex Maria Enskildas Klagomål Egeninitierad/Riskbaserad tillsyn Tillsyn av legitimerad Hälso- och sjukvårdspersonal - 3 kap. 7§ PSL - 6 kap. 11§ PSL

26 Tillsyn Hälso- och sjukvård: leg. personal
Anmälan Möjlighet till yttrande för anmäld Underlag/ andra yttranden Intervju Bedömning/utredning - avslutas - avslutas med kritik - avslutas med IVO-anmälan till HSAN ( prövotid/ indragen förskrivningsrätt/ deslegitimation)

27

28 Idag 7 maj 2015- nu kan ni! Vad! Vem!
HSL PDL PSL Vårdgivare SOSFS Patientlag OSL Anmälningsansvarig …….

29 Take home message!?!

30 Thank you! Inger Nordin Olsson inger.nordin-olsson@ivo.se www.ivo.se
För mer information:


Ladda ner ppt "Nu idag 7 maj Kan ni?? Vad? Vem?"

Liknande presentationer


Google-annonser