Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångfaldsdriven tillväxt Indikatorer RUP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångfaldsdriven tillväxt Indikatorer RUP"— Presentationens avskrift:

1 Mångfaldsdriven tillväxt Indikatorer RUP

2 Insatsområden och mål God livsmiljö
Västmanlands invånare har en god livsmiljö Rätt kompetens Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens Dynamiskt näringsliv Västmanland löser globala utmaningar Effektiva kommunikationer Västmanland har effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet Hållbar energianvändning och klimatanpassning Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Stark regional attraktivitet Västmanland har en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser

3 Västmanlands invånare har en god livsmiljö
Ökad befolkningstillväxt: Hela länet ska öka med minst 2000 invånare per år fram till 2020 Ökad befolkningstillväxt: Befolkningen ska öka i alla kommuner Ökat bostadsbyggande: Hela länets bostadsbyggande ska uppgå till minst 1000 bostäder per år fram till 2020 Ökat bostadsbyggande: Alla kommuner ska bygga bostäder Ökad andel barn och unga vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra Minskad andel anmälda brott per 1000 invånare Ökad andel flyktingar som har arbete inom två år Försörjningsmåttet Alla miljömål ska nås till 2020

4 Befolkningen ökar nu mer än målet Befolkningsförändring per år resp
Befolkningen ökar nu mer än målet Befolkningsförändring per år resp. folkmängd Indikator 5.1.1a Ökad befolkningstillväxt: Hela länet ska öka med minst 2000 invånare per år fram till 2020 Källa: SCB

5 Befolkningen ökade i alla kommuner Befolkningsförändringen 2014 (antal personer)
Indikator 5.1.1b Ökad befolkningstillväxt: Befolkningen ska öka i alla kommuner Källa: SCB

6 Bostadsbyggandet når inte upp till målet Antalet färdigställda bostäder
Indikator 5.1.2a Ökat bostadsbyggande: Hela länets bostads-byggande ska uppgå till minst 1000 bostäder per år fram till 2020 Källa: SCB

7 Bostadsbyggandet är koncentrerat till Västerås kommun Antalet färdigställda bostäder per kommun 2014
Indikator 5.1.2b Ökat bostadsbyggande: Alla kommuner ska bygga bostäder Källa: SCB

8 Flickor upplever kraftigt försämrad hälsa Andel av resp. årskurs
Indikator Ökad andel barn och unga vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra Källa: Landstinget i Västmanland

9 Anmälda brott per invånare ökade något Antalet anmälda brott per 1000 invånare
Indikator Minskad andel anmälda brott per 1000 invånare Källa: BRÅ

10 Ökad andel flyktingar med arbete Andel flyktingar som är sysselsatta två år efter mottagandet
Indikator Ökad andel flyktingar som har arbete inom två år Källa: SCB

11 Försörjningsmåttet minskade något 2014 Utbetald offentlig ersättning i kronor per dag och invånare i åldern år (kv 4) Indikator Försörjningsmåttet Källa: Västmanlands Samordningsförbund

12 Endast fyra miljömål bedöms vara uppnådda år 2020 Antal miljömål som bedöms vara nådda 2020
Indikator Alla miljömål ska nås till 2020 Källa: Länsstyrelsens miljömålsuppföljning

13 Västmanlands arbetsliv har tillgång till rätt kompetens
Alla flickor och pojkar når behörighet till gymnasieskolan Hälften av de kvinnor och män som avslutat gymnasieskolan går vidare till eftergymnasiala studier inom tre år Minskad andel företag och organisationer som anger svårighet att hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar Ökad andel sysselsatta av befolkningen år (uppdelat på svenskfödda, utrikesfödda, kvinnor respektive män) Minskad arbetslöshet: andel arbetslösa av arbetskraften Ökad andel förstahandssökande till ingenjörsutbildningar Kopplingen mellan kön och valda ämnen och program till gymnasiet är bruten år 2020

14 Andelen behöriga till gymnasiet ökade något 2014 Andel av de som går ut grundskolan som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram Indikator Alla flickor och pojkar når behörighet till gymnasieskolan Källa: Skolverket/Siris

15 Andelen kvinnor som går vidare till högre studier nära målet Andelen som går vidare till eftergymnasiala studier inom tre år Indikator Hälften av de kvinnor och män som avslutat gymnasieskolan går vidare till eftergymnasiala studier inom tre år Källa: SCB/Regionfakta Anmärkning. Könsuppdelad statistik saknas för 2014

16 Fortsatt svårt att finna rätt kompetens Andel företag/organisationer som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret (årsgenomsnitt) Indikator Minskad andel företag/ organisationer som anger svårighet att hitta rätt arbetskraft vid rekryteringar Källa: Arbetsförmedlingen

17 Något ökad sysselsättning Andel sysselsatta av befolkningen 20-64 år
Indikator Ökad andel sysselsatta av befolkningen år Källa: SCB/RAMS

18 Andelen arbetslösa minskade 2014 Andel arbetslösa av arbetskraften 16-64 år, procent
Indikator Minskad arbetslöshet: Andel arbetslösa av arbetskraften Källa: Arbetsförmedlingen

19 Ökad andel förstahandssökande till ingenjörsutbildningar bland kvinnor Andel förstahandssökande av de sökande till MDH:s ingenjörsutbildningar Indikator Ökad andel förstahandssökande till ingenjörsutbildningar Källa: Universitets- och Högskolerådets antagningsstatistik

20 Flera utbildningar närmar sig en jämnare könsfördelning Andel flickor på respektive gymnasieprogram
Indikator Kopplingen mellan kön samt valda ämnen och program till gymnasiet är bruten år 2020 Källa: Skolverket

21 Västmanland löser globala utmaningar
Ökad andel varuexport av BRP Ökade investeringar i FoU inom företagssektorn Ökade investeringar inom tillverkningsindustrin Ökad andel riskkapital till länet Ökat antal företagsetableringar i länet: antal nystartade företag i länet Ökat antal företagsetableringar i länet: antal företagsställen i länet

22 Varuexporten utvecklades svagt 2013 Andelen varuexport av BRP
Indikator Ökad andel varuexport av BRP Källa: SCB

23 Investeringar i FoU ökade 2013 Miljoner kr resp. andel av BRP
Indikator Ökade investeringar i FoU inom företagssektorn Källa: SCB

24 Investeringar inom tillverkningsindustrin minskade något 2013 Miljoner kr resp. andel av BRP
Indikator Ökade investeringar inom tillverkningsindustrin Källa: SCB

25 Låg riskkapitalandel 2014 Andel procent
Indikator Ökad andel riskkapital till länet Källa: Riskkapitalföreningen

26 Fler nystartade företag 2014 Antal nystartade företag per år
Indikator 5.3.5a Ökat antal företagsetableringar i länet: antal nystartade företag i länet Källa: Tillväxtanalys

27 Antalet företagsetableringar i länet ökar Antal arbetsställen
Indikator 5.3.5b Ökat antal företagsetableringar i länet: antal företagsställen i länet. Obs tidsseriebrott 2010/2011 Källa: SCB

28 Västmanland har effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela länet
Minskad restid med tåg mellan Stockholm och Västerås. År 2023 ska restiden vara 45 minuter Ökad andel bredbandsuppkopplingar (med 100Mbit/s), täckning till minst 90 % för hushåll och företag 2020 Minskad körsträcka med bil i genomsnitt per invånare och år Ökat kollektivtrafikresande: ökat antal resor med kollektivtrafik Ökat kollektivtrafikresande: ökad andel resande med kollektivtrafik (marknadsandel) Ökad tillgänglighet till omgivande storregionala stadskärnor

29 Restiden med tåg mellan Stockholm och Västerås förbättras ej Snabbaste resa per tåg enligt tabell
Indikator Minskad restid med tåg mellan Stockholm och Västerås. År 2023 ska restiden vara 45 minuter Källa: Samtrafiken

30 Fler har tillgång till bredband Andel av företag resp. befolkning
Indikator Ökad andel bredbandsuppkopplingar (med 100Mbit/s), täckning till minst 90 % för hushåll och företag Källa: PTS

31 Bilkörandet ökade något 2014 Mil per invånare
Indikator Minskad körsträcka med bil i genomsnitt per invånare och år Källa: SCB och Trafa, egna beräkningar

32 Antalet resor inom kollektivtrafiken ökar Resor/påstigningar
Indikator 5.4.4a Ökat kollektivtrafikresande: ökat antal resor med kollektivtrafik Källa: Trafa

33 Högre kollektivtrafikandel 2014 Marknadsandel, procent
Indikator 5.4.4b Ökat kollektivtrafikresande: ökad andel resande med kollektivtrafik (marknadsandel) Källa: Kollektivtrafikbarometern

34 De senaste åren har tillgängligeten inte förbättrats Total restid med tåg, minuter
Indikator Ökad tillgänglighet till omgivande storregionala stadskärnor Källa: Samtrafiken

35 Västmanlands energianvändning är långsiktigt hållbar och bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan Ökat antal kommuner som har en handlingsplan eller motsvarande som säkerställer ett strukturerat arbete med anpassning till ett förändrat klimat Ökad solelsproduktion Ökad produktion av biogas Minskade klimatpåverkande utsläpp Ökad energieffektivitet i regionalekonomin (KWh/kr)

36 Arbete med handlingsplaner påbörjat Antal kommuner som har en handlingsplan
Indikator Ökat antal kommuner som har en handlingsplan eller motsvarande som säkerställer ett strukturerat arbete med anpassning till ett förändrat klimat Källa: Länsstyrelsen

37 Ökad solelsproduktion Kwh
Indikator Ökad solelsproduktion Källa: Länsstyrelsen

38 Produktionen av biogas utvecklas svagt Gwh
Indikator Ökad produktion av biogas Källa: Energimyndigheten

39 Åtgärder i Köping minskar länets utsläpp Växthusgaser, ton per år
Indikator Minskade klimatpåverkande utsläpp Källa: SMHI/Nationella emissionsdatabasen

40 Ökad energieffektivitet i produktionen Index 2007=100 (KWh/BRP)
Indikator Ökad energieffektivitet i regionalekonomin (KWh/kr) Anm. Data för 2011 delvis utifrån egen skattning Källa: SCB

41 Västmanland har en mångfald av attraktiva miljöer och upplevelser
Ökat antal gästnätter Ökade logiintäkter Ökad andel av befolkningen som tar del av kulturaktiviteter Ökad andel betesmarker och slåtterängar med miljöersättning för bevarande av öppna landskap Ökad tillgång och tillgänglighet till värdefull natur- och kulturmiljö

42 Ökat antal gästnätter i Västmanlands län Antal
Indikator Ökat antal gästnätter Källa: SCB

43 Ökade logiintäkter i Västmanlands län 1000-tals kr per år
Indikator 5.6.1b Ökade logiintäkter Källa: SCB

44 Antalet kulturbesök per person Besök i förhållande till befolkningen, procent
Indikator Ökad andel av befolkningen som tar del av kulturaktiviteter. Obs tidsseriebrott 2013/2014 omöjliggör jämförelse över tiden för musik Källa: Landstinget i Västmanland

45 Andelen betesmarker och slåtterängar med stöd minskar i länet Andel med särskild ersättning
Indikator Ökad andel betesmarker och slåtterängar med miljöersättning för bevarande av öppna landskap Källa: Länsstyrelsen

46 Fler naturreservat ger tillgång till mer värdefull natur- och kulturmiljö Antalet naturreservat, naturparker och kulturreservat Indikator Ökad tillgång och tillgänglighet till värdefull natur- och kulturmiljö Källa: Länsstyrelsen

47 Information Till detta material finns även excelfil med data och diagram. I denna är varje indikator angiven med en siffra, t. ex 5.1.1a. Motsvarande beteckningar används i denna presentation. I excelfilen finns även en "resultattavla" där grön färg anger att utvecklingen går åt det håll som indikatorn formulerar eller att i de fall det finns ett mål formulerat i själva indikatorn, målet är uppfyllt. Det finns även en tendens angiven för indikatorns utveckling. Hela materialet finns tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida.


Ladda ner ppt "Mångfaldsdriven tillväxt Indikatorer RUP"

Liknande presentationer


Google-annonser