Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenskydd i Simrishamn Rikard Sandberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenskydd i Simrishamn Rikard Sandberg"— Presentationens avskrift:

1 13.00-13.20 Vattenskydd i Simrishamn Rikard Sandberg
Lunch på egen hand Vattenskydd i Simrishamn Rikard Sandberg Naturreservat i Skåne län – Hur går arbetet? Christer Persson Miljösamverkan Bo Persson Energieffektivisering PROEFF II Veronica Lindeberg Nya överlåtelsebeslut i Skåne län Rune Brandt Stor-MPD Branschspecifik tillsynsvägledning Miljökonsultträffar Företagsvecka Kaffe ChP

2 OMRÅDESSKYDD i Skåne län – Hur går arbetet?
ChP

3 MILJÖAVDELNINGEN, NATURSKYDDSENHETEN Enhetschef Per-Magnus Åhrén
RESERVATSGRUPPEN PERSONAL Andreas Malmgren - GIS, Områdesskydd i alla miljöer Bertil Nilsson - Limniska miljöer Christer Persson – Samordning Eva Ohlsson - Marina miljöer Gudrun Berlin - Skogsmiljöer (utlånad till KOMET-projektet) Gunilla Davidson Lundh - Jordbruksmiljöer Hans Cronert - Kristianstads kommun Johan Johnmark - Alla miljöer Magnus Berglund - Tätortsnära natur, LONA Mayra Caldiz - Skogsmiljöer Nils Carlsson - Limniska miljöer, Rovdjursförvaltning Per Carlsson - Alla miljöer ChP

4 SKYDDSVERKTYG SOM KAN ANVÄNDAS AV KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSE
NATURRESERVAT (MB 7 kap. 4 §) KULTURRESERVAT (MB 7 kap. 9 §) NATURMINNE (MB 7 kap. 10 §) VÄXT- och DJURSKYDDSOMRÅDE (MB 7 kap. 12 §) INTERIMISTISKA BESTÄMMELSER (MB 7 kap. 24 §) Kommunen kan besluta om BIOTOPSKYDD (MB 7 kap. 11 §) i miljöer som anges i bilaga 2 och 3 i ”områdesskyddsförordningen” Länsstyrelsen kan besluta om BIOTOPSKYDD (MB 7 kap. 11 §) i miljöer som anges i bilaga 3 i ”områdesskyddsförordningen” och som inte omfattas av bestämmelserna i skogsvårdslagen ChP

5 PRIORITERING - STATLIGA OMRÅDESSKYDD
Omvandla interimistiska bestämmelser till permanenta områdesskydd Skydda fastigheter som ägs av Naturvårdsverket Skydda intrångsersatta fastigheter som saknar skydd Slutföra äldre statsbidragsärenden (kommunala områdesskydd) ChP

6 PRIORITERING - STATLIGA OMRÅDESSKYDD
Långsiktigt skydda objekt som ingår i N2000 Skydda områden som berörs av strategier, främst tätortsnära natur men även ädellövskog, våtmarker, limniska och marina områden, rikkärr, ÅGP m.m. Skydda ”KOMET”-objekt belägna inom områden som berörs av punkt 5 och 6 Skydda regionalt särskilt skyddsvärda livsmiljöer och arter, t.ex. sandmarker och hasselmus Översyn av befintliga områdesskydd ChP

7 KOMET Regeringsuppdrag, informationssatsning som vänder sig till markägare i de fem områden som ingår i Kometprogrammet. Syftet är att ta till vara det engagemang och naturintresse som finns runt om i landet. Fördelen är att du som markägare själv kan ta ett initiativ till att skydda din värdefulla natur. Programmet pågår i fem områden under fem år med start våren 2010. ChP

8 Kometområdena är: Västerbottens kustland Robertsfors, Umeå, Vindelns, Vännäs, Bjurholms, och Nordmalings kommuner. Södra Hälsingland Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner. Dalsland Dals-Eds, Bengtsfors, Åmåls, Melleruds och Färgelanda kommuner samt församlingarna Frändefors, Brålanda, Gestad och Sundals Ryr i Vänersborgs kommun. Kronobergs län Samtliga kommuner. Östra Skåne Hässleholms, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstads, Simrishamns och Tomelilla kommuner. ChP

9 Prästaskogen den 5 maj 2011. ChP

10 ChP

11 Områdesskydd i Skåne, läget 2011
Typ Antal Areal (ha) Lagrum Nationalpark MB 7 kap. 2 § Naturreservat (stat) MB 7 kap. 4 § Naturreservat (kommun) MB 7 kap. 4 § Kulturreservat MB 7 kap. 9 § Naturminne MB 7 kap. 10 § Biotopskyddsområde MB 7 kap. 11 § Djur- och växtskyddsområde MB 7 kap. 12 § Interimistiska förbud MB 7 kap. 24 § Naturvårdsavtal Jordabalken SUMMA ha ChP

12 ChP

13 ChP

14 ChP

15 ChP

16 Oxhagen den 5 maj ChP ChP

17 Nationell budget 2011-2014 Anslag 2011 2012 2013 2014 Skydd (1:16) 742
Miljoner kronor Anslag 2011 2012 2013 2014 Skydd (1:16) 742 751 Skötsel (1:3) 726 616 ChP

18 ChP

19 Skoghejdan den 27 april 2011. ChP

20 Beslutade områdesskydd i Skåne 2011, laga kraft
Kommun Objekt Areal (ha) Areal land (ha) Helsingborg Domsten-Viken (utv. NR) 52,3 24,6 Hörby Timan (NR) 5,9 Kristianstad Årummet (KNR) 60 40 Lund Humlamaden (NR) 26,4 Svedala Hunneröds mosse (NR) 43,9 Vellinge Falsterbohalvöns havsområde (rev. NR) 41398,7 792,5 Ljungsk. o Ljunghusens strandb. (ändr. föreskr.) SUMMA (ha) 41587,2 933,3 ChP

21 Beslutade områdesskydd i Skåne 2011, ej laga kraft
Kommun Objekt Areal (ha) Areal land (ha) Hässleholm Gulastorp (NR) 18,8 Kristianstad Friseboda (NR, Ändrade föreskrifter) Malmö Limhamns kalkbrott (KNR) 99,9 99,5 Sjöbo Lindskiftet-Linneskogen (NR) 10,8 SUMMA 129,5 129,1 ChP

22 Domsten-Viken (NR) Utv.
Beslutade områdesskydd i Skåne 2011 Gult = beslutat, Blått = laga kraft, Rött = överklagat Gulastorp (NR) Årummet (KNR) Domsten-Viken (NR) Utv. Timan (NR) Friseboda (NR) Rev. förskrifter Humlamaden (NR) Limhamns kalkbrott (KNR) Hunneröds mosse (NR) Falsterbohalvöns havsområde (NR) Rev. föreskrifter Ljungskogens och Ljunghusens strandbad (NR) Rev. föreskrifter Lindskiftet-Linneskogen (NR) ChP

23 Planerade områdesskydd i Skåne 2011 (urval)
Kommun Objekt Areal (ha) Areal land (ha) Bromölla Ljungryda-Östafors (NR, gränsjustering) 0,1 Båstad Bjärekusten, Torekov - Lervik (NR) 4996,7 283,7 Helsingborg Gantofta 1:367 och 1:369 (KNR) 9,6 Gantofta 4:17 (NR) 40,5 40,3 Hässleholm NVA Gulastorp 1:3 6,5 Hörby Hjällen (NR) 32,6 Höör Munkarps fälad (utvidgning NR) 19,2 18,7 Klippan Herrevadskloster (NR) 583,3 570,3 Kristianstad BS Lövedalskärret 0,4 BS Äskerödskärret 4,3 Mjöåns dalgång (NR) 94,9 Simrishamn BS Baskemölla Hallagården 0,3 Sandby backar (NR) 39,8 25,2 Sträntemölla - Forsemölla (NR) 47,8 47,4 Sjöbo BS Säljeröd 1,1 Ekskiftet-Linneskogen (NR) 7,9 Svalöv BS Sonarp, Ask Tomelilla NVA Bertilstorp NVA Ramsåsa 43:5 Vellinge Foteviksområdet (NR) 2787 718,3 Ystad Hagestad - Järarna (NR) 79,5 SUMMA 8752 1941,5 ChP

24 Svartskylle den 5 maj 2011. ChP

25 NYHETER Naturvårdsverkets föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken NFS 2009:5 1 § Naturvårdsregistret är den nationella databas tillhandahållen av Naturvårdsverket där beslut om områdesskydd enligt miljöbalken ska registreras. 2 § När kommun fattat beslut som anges i bilaga 1, ska länsstyrelsen registrera beslutet i Naturvårdsregistret inom tio arbetsdagar från den dag då beslutet delgivits länsstyrelsen. Bilaga 1 7 kap 4 § Naturreservat 7 kap 5 § Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 7 kap 6 § Skyldighet att tåla intrång 7 kap 7 § Upphävande av beslut, helt eller delvis 7 kap 9 § Kulturreservat 7 kap 10 § Naturminne 7 kap 11 § Biotopskyddsområde beslutat enligt 7 § förordning (1998:1252) 7 kap 12 § Djur- och växtskyddsområde 7 kap 21 § Vattenskyddsområde 7 kap 22 § Föreskrifter vattenskyddsområde 7 kap 24 § Interimistiskt beslut 7 kap 30 § Ordningsföreskrifter (utom för nationalparker) ChP

26 KOMMUNER MÅSTE UNDERRÄTTA LÄNSSTYRELSEN OM BESLUT ENLIGT BILAGA 1
Underrättelser måste innehålla BESLUTSHANDLINGAR I DIGITAL FORM (exempelvis PDF-dokument) Om beslutet omfattar ett geografiskt avgränsat område måste en SHAPE-fil eller DIGITAL KARTA BIFOGAS Underrättelser skickas tills vidare via e-post till ChP

27 Prästaskogen den 5 maj 2011. ChP

28 Att satsa på lokalt naturskydd
rapport 6397 • december 2010 En utvärdering av kommunernas arbete med skydd av natur Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

29 Vad är kommunernas roll?
Områdesskyddspropositionen 2008: “Stärka den lokala och kommunala naturvården” Friluftspropositionen 2010: “kommunernas ansvar för den tätortsnära kommunen är stark” “det är angeläget att framförallt kommuner I sin planering tar ansvar för den långsiktiga tillgången till naturområden I tätorter” Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

30 Slutsatser för det fortsatta arbetet
Markåtkomstbidrag och LONA är centrala för att möjliggöra för fler kommuner att arbeta aktivt med reservatsbildning Informationsinsats om markåtkomstbidrag genom länsstyrelserna Viktigt med regionalt kontaktnät Naturvårdsverkets information och vägledning kan utvecklas ytterligare Viktigt att informationsinsatser når beslutsfattarna i kommunen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

31 Lövgroda i Oxhagen den 17 maj 2006. ChP

32 Revidering av vägledning för kommunala bidrag
Till vem och för vad kan bidrag ges? Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för områdesskydd av värdefulla naturområden, särskilt naturskog-urskog Naturvårdsverket kan ge bidrag till: Naturreservat Biotopskyddsområden Naturvårdsavtal Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

33 Revidering av vägledning för kommunala bidrag
Kriterier för bidrag Uppfylla nationella strategin Biologiska värden och/eller friluftsvärden Nyckelbiotoper, värdekärnor Föreskrifter mot skogsbruk Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

34 Revidering av vägledning för kommunala bidrag
Bidragsberättigat belopp Köpeskilling Intrångsersättning, enligt överenskommelse eller domstolsbeslut Marknadsvärdeminskning på kommunens egna fastighet Ersättning för biotopskyddsområde NVA-ersättning Bidragsprocent Högst 50% 50% av 25%-påslaget utgår bidrag för vid intrångsöverenskommelser Betalar ej för förväntningsvärden Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

35 Revidering av vägledning för kommunala bidrag
Ansökans innehåll Karta och digital shapefil Syfte och skäl Vilka fastigheter som berörs och vilka som ägs av kommunen/privata fastighetsägare. Funktionsindelning Förslag till syfte med övergripande förvaltningsinriktning, föreskrifter för markägare, skötselplan ordningsföreskrifter för allmänheten. Tidsplan för genomförande av naturreservatsbildningen. Uppskattade markåtkomstkostnader för vilka bidrag söks. Uppskattade kostnader för värdering och förhandling för vilka bidrag söks. Beskrivning av området, sammanfattning av utredningar, inventeringar mm. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

36 Revidering av vägledning för kommunala bidrag
Handlingar som krävs för beslut om bidrag köpekontrakt/intrångsersättningsavtal eller dom som vunnit laga kraft. Naturreservatsbeslutet har vunnit laga kraft. Undantag kan göras om det är många markägare inom det blivande naturreservatet. Anges i ansökan för hantering i förhandsbeskedet. Följande handlingar är inskickade till berörd länsstyrelse och registrerade i Vicnatur: Beslut Beslutskarta med reservatsgräns och fastighetsgränser Skötselplan med karta Shapefil med reservatsgräns, shapefil med gräns för område som omfattas / inte omfattas av förbud, shapefil med indelning i skötselområden Utdrag från sammanträdesprotokoll med beslut (KS/KF/nämnd) Laga kraft dag för beslutet Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

37 13.00-13.20 Vattenskydd i Simrishamn Rikard Sandberg
Lunch på egen hand Vattenskydd i Simrishamn Rikard Sandberg Naturreservat i Skåne län – Hur går arbetet? Christer Persson Miljösamverkan Bo Persson Energieffektivisering PROEFF II Veronica Lindeberg Nya överlåtelsebeslut i Skåne län Rune Brandt Stor-MPD Branschspecifik tillsynsvägledning Miljökonsultträffar Företagsvecka Kaffe ChP


Ladda ner ppt "Vattenskydd i Simrishamn Rikard Sandberg"

Liknande presentationer


Google-annonser