Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koncernarkitektur för Lantmäteriet Karin Bergström Verksamhetsutvecklare Lantmäteriet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koncernarkitektur för Lantmäteriet Karin Bergström Verksamhetsutvecklare Lantmäteriet."— Presentationens avskrift:

1 Koncernarkitektur för Lantmäteriet Karin Bergström Verksamhetsutvecklare Lantmäteriet

2 Koncernarkitektur för Lantmäteriet Agenda Om Lantmäteriet Varför bedriver vi ett koncernarkitekturarbete? Vilka är resultaten hittills? Hur påverkas vår planering & utveckling? Vilka är våra erfarenheter så här långt?

3 Om Lantmäteriet Lantmäteriet är ett kunskapsföretag. Vi är ledande producent av geografiska databaser och kartor. Om Lantmäteriet

4 Vi svarar för fastighetsindelning och erbjuder heltäckande information om landets 3,2 miljoner fastigheter Om Lantmäteriet

5 Fastighetsbildning I en lantmäteriförrättning kan fastigheter nybildas, ombildas eller skapa rättigheter så att flera fastigheter kan samverka kring gemensamma behov Om Lantmäteriet

6 Våra kunder finns i såväl stat och kommun, som i det privata näringslivet och bland enskilda medborgare Naturvårdsverket Försvarsmakten, Banverket och Vägverket Sida och Eniro Bankerna och kommunerna Vi omsätter ca 1,6 miljarder kronor per år Vi är ca 2400 medarbetare på omkring 100 orter Vårt huvudkontor finns i Gävle Lantmäteriet har kartlagt Sverige sedan 1628 http://www.lantmateriet.se/ Om Lantmäteriet

7 Våra problem Lantmäteriet har svårt att styra förändringsprojekt! Vi saknar en tydlig helhetsbild över vår utvecklingsverksamhet – verksamhet och IT Vi är dåliga på att utveckla gemensamma delar Vi har alltför många IS/IT-stöd (applikationer och infrastruktur) av samma sort Vi har bra modeller för att styra enskilda projekt, men ingen för att hantera helheten Varför bedriver vi ett koncernarkitekturarbete?

8 “Strategiska gapet” Strategisk nivåOperativ nivåKA-nivå Strategiska gapet En gemensam plan saknas! Strategisk planering görs i huvudsak divisionsvis Det “strategiska gapet” fylls nu med “KA-dokumenten”! Varför bedriver vi ett koncernarkitekturarbete?

9 System Projekt Verksamhet System Projekt Verksamhet Projekt Verksamhet Information Applikation Infra- struktur Lantmäteriet Koncernarkitekturen är överordnad och styrande  Planering och styrning - Koncernarkitektur  Återanvändning - Referensarkitektur  Kvalitetssäkring - Lösningsarkitektur Omfattning Tid Detaljering Målbild +5år Platåer Nuläge Elips Frans IM I-div F-div. Gemensam Klienter Servrar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6

10 Strategi  Koncernarkitektur  Handling Målbild 2012 Målbild 2012 Platåer Nuläge Strategisk plan Mål och visioner för Lantmäteriet Strategisk plan Mål och visioner för Lantmäteriet Styrande principer för Verksamhet och IT Verksamhetsplan (VP)‏ Strategier Förvaltningsplaner Projektplaner Verksamhetsplan (VP)‏ Strategier Förvaltningsplaner Projektplaner Platå 1 Platå 2 Platå n Platå 3 Varför bedriver vi ett koncernarkitekturarbete?

11 För Nuläge, Målbild och Platåer beskrivs verksamhet, information, applikationer & infrastruktur Verksamhet Table1 2 4 5 Information Applikationer It-infrastruktur System XSystem B System System C System F System X System B System C System F A1 V1 Fx A3In Funktionsområden Applikationsområden      Verksamhetstjänst IS-tjänst IT-tjänst IT-stöd IS-stöd Informationsområden IT-infrastrukturområden Beskriver hur verksamheten är indelad i funktionsområden och hur dessa samverkar, både internt och externt Beskriver hur applikationerna är indelade, hur de samverkar internt och externt samt hur verksamheten stöds Beskriver hur den tekniska plattformen är indelad, hur delarna samverkar internt och externt samt hur de stödjer applikationerna Beskriver den information – de informationsområden som hanteras i verksamheten Kort om arbetsmetoden!

12 Beslutad Målbild 2012 för verksamheten Vad innehåller Målbild 2012?

13 Vad beskrivs för ett funktionsområde? Fel i beställning (Försäljning informationsförsörjning Kundcenter) FO7 – Tillhandahålla Lantmäteriets grunddataprodukt Informationsansvar -Lantmäteriets grunddataprodukter -Leveransspecifikationer -Beställning/Prenumerationer -Debiteringsunderlag -Statistik om leverans Processteg -Ta emot beställning -Kontrollera behörighet -Leverera grunddataprodukt -Ta fram debiteringsunderlag  Ta betalt -Beställa arkivering av grunddataprodukt -Skapa meddelande om fel i beställningen och meddela beställaren -Dokumentlagring -Diarieföring/registrera -Gemensamma stöd Tillhandahålla Lantmäteriets grunddataprodukt ansvarar för att tillhandahålla Lantmäteriets grunddataprodukter. Här ingår att kontrollera att intressenten är behörig användare, att ansvara för att efterfrågad grunddataprodukt sammanställs (automatiskt från hel eller halvfabrikat) och tillgängliggörs, att intressenten erhåller aktuell dokumentation (leveransspecifikation) samt att skapa korrekt debiteringsunderlag (Till ’Ta/få betalt’) och ta fram statistik om leveranserna. Här ingår också att beställa arkivering av historiska grunddataprodukter (i enlighet med fastställda regelverk för arkivering). I funktionsområdet ingår inte att utveckla/specificera utbudet av grunddataprodukter. Konsumerade verksamhetstjänsterProducerade verksamhetstjänster Förändringsmeddelande (Uppdatera Lantmäteriets grunddata) Lantmäteriets grunddataprodukt (Expediera) Leverans av arkivinnehåll (Utföra arkivverksamhet) Kund/partinformation (Partadministration) Historiska grunddataprodukter (Utföra arkivverksamhet) Debiteringsunderlag (Ta/få betalt) Beställning av grunddataprodukt (Försäljning informationsförsörjning Kundcenter) Nytt/ändrat avtal (Expediera) Marknadsplan (Utveckla informationsförsörjning) Exempel på ett FO!

14 Vad tydliggör Målbild 2012? Lantmäteriet ska tydligare uppträda som en myndighet! Lantmäteriet ska i så stor utsträckning som möjligt nyttja samma stöd för Processer Information Applikationer Lantmäteriet ska ha en enhetlig hantering för mottagning respektive distribution av information Lantmäteriet ska ha en gemensam IT-infrastruktur Lantmäteriet ska vid behov enkelt kunna nyttja externa leverantörer

15 Strategi  Koncernarkitektur  Handling Målbild 2012 Målbild 2012 Platåer Nuläge Strategisk plan Mål och visioner för Lantmäteriet Strategisk plan Mål och visioner för Lantmäteriet Styrande principer för Verksamhet och IT Verksamhetsplan (VP)‏ Strategier Förvaltningsplaner Projektplaner Verksamhetsplan (VP)‏ Strategier Förvaltningsplaner Projektplaner Platå 1 Platå 2 Platå n Platå 3

16 Platåplanen 2008 20092010 20112012 Nuläge Platå 1 Platå 3 Platå 2 Platå 4 & 5 Platå 6 & 7 Platå 8 & 9 Inleds 1.Ta fram specifikationer Enhetlig hantering av kunder och anställda Enhetlig inloggning Enhetligt informationsutbyte 2.Första versioner av Teknisk plattform Fortsätter 1.Produktionssatta processer och stöd för gemensam mottagning och distribution av information 2.Utökat stöd inom området infrastruktur Avrundas 1.Produktionssatta processer och stöd för kärnverksamheternas handläggning och grunddatahantering  Platåer = Platåplan = En Lantmäterigemensam utvecklings- & avvecklingsplan för verksamhet och IT

17 17 Platå 2 – 28 Mars 2009 Verksamhet Produktionssatt verksamhet kopplad till organisation FO04 Partadministration FO26 Terminologisamordning FO45 IT-förvaltning FO47 Servicedesk FO48 IT-drift Utsedda ansvariga arkitekter verksamhet och it för att förvalta referensarkitekturer (kanal ut) i FO28 Utsedda systemägare för utvecklade/upphandlade IT-stöd till platå 2 (se nedan) Referensarkitektur Fastställda referensarkitekturer Applikation Produktionssatta stöd AO20 Parter - Grundläggande stöd AO23 Termer - Grundläggande stöd AO24 Identifiering och Behörighet - Grundläggande stöd AO25 Händelsehantering - Grundläggande stöd ?? AO46 Applikationssamverkan - Utökat stöd Infrastruktur Produktionssatt grundläggande stöd IO31 Infraserver – Grundläggande stöd Verksamhet FO05 Expediera FO07 Tillhandahålla Lantmäteriets grunddata FO10 Ta/få betalt FO42, FO43 Extern och intern information FO46 IT-utveckling FO50 Ekonomiadministration Applikationer & Infrastruktur AO14 Affärsstöd AO15 Sammanställa Lantmäteriets grunddata AO16 Distribuera AO19 Produktkatalog AO32 Ekonomi AO37 Intern/extern informationsspridning AO45 Systemadministration IO09 Applikationsserver IO12 Lagringsserver IO30, IO33 Klientkvarteret

18 Nyttan med Platåplanen - en Lantmäterigemensam utvecklingsplan för verksamhet och IT 1.Det ”strategiska gapet” fylls 2.Kärnverksamheten och gemensamma verksamheten kan koncentrera sig på sin verksamhetsutveckling 3.Utformningen av vår IT-plattform går hand i hand med verksamhetsutvecklingen 4.Samverkan med våra externa parter underlättas 5.Medarbetarna kan förstå sin del i helheten Den visar hur Lantmäteriet övergripande valt att prioritera förändringar & tydliggör vem som har ansvaret för att genomföra förändringarna!

19 Strategi  Koncernarkitektur  Handling Målbild 2012 Målbild 2012 Platåer Nuläge Strategisk plan Mål och visioner för Lantmäteriet Strategisk plan Mål och visioner för Lantmäteriet Styrande principer för Verksamhet och IT Verksamhetsplan (VP)‏ Strategier Förvaltningsplaner Projektplaner Verksamhetsplan (VP)‏ Strategier Förvaltningsplaner Projektplaner Platå 1 Platå 2 Platå n Platå 3 Hur påverkas vår planering & utveckling?

20 Koncernarkitekturen är en del av Lantmäteriets styrning Strategisk plan Ledningens genomför strategisk planering Verksamheten (inklusive IT-verksamheten) utvecklar och förvaltar verksamhet & IT Hur påverkas vår planering & utveckling? Chefsarkitekt förvaltar målbild & platåer Nuläge Målbild Platåer (ramar) ‏ Divisionerna verksamhetsplanerar Platåer (beslut) ‏ VP För- ändring

21 Koncernarkitekturen utgår från direktionen KA-beredningsgrupp -IT direktör -Planeringsdirektör -Utvecklingschefer -Chefsarkitekt KA-kärngrupp -Chefsarkitekt -Verksamhetsarkitekter -Applikationsarkitekter -Infrastrukturarkitekter -Ekonom -Kommunikatör Experter (verksamhet och IT) ‏ Program/Projekt LedningsgrupperExterna parter Hur påverkas vår planering & utveckling? GD Strategisk Målbild & Platåplan Detaljerad Målbild & Platåer Nuläge

22 Vad har vi lyckats med? Koncernarkitektur är etablerad i ledningen Koncernarkitektur har fått ett ägarskap Verksamhet är etablerad som en del av arkitekturen Beslut om en gemensam Målbild 2012 för Lantmäteriets verksamhet & IT Beslut om nya KA-förvaltningsprocessen och roller Platå 2 & 3 som underlag till VP-anvisningarna & beslutas i VP2009

23 Vilka är våra erfarenheter så här långt? Det tar tid att börja arbeta på ett nytt sätt – uthållighet ett måste Det finns en stor ovana / svårighet vid att tänka övergripande – måste säkerställa förståliga resultat Det är svårt att ”fånga in” pågående projekt Koncernarkitektur måste kunna beskrivas för koncernledningen Koncernarkitektur förknippas med IT – verksamheten känner sig inte direkt berörd Koncernarkitektur ger oss en styrka i att kunna fokusera på resultatet – mindre fokus på processen

24 Satsa på … Ledningen Verksamheten KA-förvaltningsprocessen Kommunikationen Uthållighet & mod!

25 Tack! Karin Bergström karin.bergstrom@lm.se Koncernarkitektur för Lantmäteriet

26 Om Lantmäteriet S t y r e l s e Generaldirektör Koncern- enheterna Gd-stab Divisioner Inskrivning Fastighets- bildning Metria Informations- försörjning Om Lantmäteriet http://www.lantmateriet.se/

27 Hur är informationen indelad i Målbild 2012? Stadsplan information UTKAST

28 Hur definieras informationsområdena? 10 – Styrande information Information som behövs för att styra, planera, utveckla och förvalta Lantmäteriets verksamhet. 11 – Stödjande information Information som behövs för att stödja arbetet som bedrivs inom Lantmäteriet. 03 – Part- information Information om medarbetare, kunder, konsulter, organisationer - med andra ord personer (fysiska och juridiska) med anknytning till Lantmäteriets verksamhet. 08 – Produkt- information Information som behövs för att på ett fullständigt sätt beskriva produkten och dess användningsområde. 05 – Uppföljningsinformation Sammansatt information och indata för analyser, statistik och annan uppföljning av olika myndighetsuppgifter, uppdrag, avtal, beställningar, leveranser, insamling, produktion, utveckling m.m. 04 – Ekonomi Information om Lantmäteriets förvaltning, användning och redovisning av pengar och materiella värden. 09 – Affärs- information Information som behövs för att göra produkten tillgänglig för marknaden enligt gällande affärsmodell. 12 – Konfigurations- information Information om hur applika- tioner och it-infrastruktur ska konfigureras. 13 – Övervakningsinformation Informationen skall kunna beskriva händelser i processer och it-system. Detta för att på ett automatiskt sätt övervaka och bedöma störningar i drift och verksamhetsprocesser, i enlighet med befintliga SLA nivåer. 07 - Arkivdata Historisk information som ska långtidsförvaras, bevaras och tillhandahållas enligt särskilda lagar, regler och format. Innehåller alla kategorier av historisk myndighets- information, avslutade ärenden, historiska versioner av geodata och produkter. 01 – Ärendeinformation Information om pågående ärenden; statusuppgifter för olika typer av arbetsuppgifter i relation till aktuella och förbestämda verksamhetsprocesser. 06 – Geodata Geodata beskriver företeelser som har ett angivet direkt eller indirekt geografiskt läge. 02 – Arbets- handlingar Handlingar som är under arbete inom Lantmäteriet. Produktion och handläggning Basverksamhet Grunddata Marknad och försäljning Leda och styraIT-infrastruktur UTKAST

29 Beslutad inriktning för applikationerna Version 1.02008-03-18 Version 1.0

30 Vad beskrivs för ett applikationsområde? AO20 – Parter Samlar in och tillhandahålla information om medarbetare, kunder, konsulter, organisationer med andra ord parter med direkt anknytning till Lantmäteriet. Området hanterar inte information som är relaterad till IT-säkerhet (t.ex. behörigheter, roller och liknande), men skall däremot ge korrekta uppgifter gällande en persons ev. sekretess. Är en viktig del i det dagliga operativa arbetet. Konsumerade IS-tjänsterProducerade IS-tjänster Informationsmaster - Personuppgifter - Organisationsuppgifter - Kunduppgifter (betalningssätt, fakturamottagare, mm) - Personreferensuppgifter -Sekretessbelagda uppgifter Funktionsområdesstöd - FO-4 Partadministration IS-stöd - Insamling av kompletterande uppgifter - Ajourhållning - Tillhandahållande Medarbetare (Personaladministration) Personuppgifter (Fastighetsbildning) Organisationsinformation (Samverkansmyndigheter) Personuppgifter (Samverkansmyndigheter) Dokument och metadata för lagring (Dokumentlager) Partinformation (AO04 Fastighetsbildning, AO05 Inskrivning, AO09 Pantbrev, AO10 Dokumentlager, AO14 Affärsstöd, AO16 Distribuera, AO18 Mottagning, AO22 Planering och ledning, AO24 Identifiering och behörighet) Loggnings- och larminformation (AO25 Händelsehantering) Exempel på ett AO!

31 Beslutad inriktning för infrastrukturen Version 1.02008-03-18 Version 1.0

32 Vad beskrivs för ett IT-infrastrukturområde? IO09 – Applikationsserver Konsumerade IT-tjänsterProducerade IT-tjänster Informationsmaster -Lokal konfigurationsinformation -Transaktioner? -Debiteringsunderlag Applikationsområdesstöd -Alla AO områden IT-stöd -Skyddad exekeveringsmiljö (container) -Transaktionshantering -Resurspool (minne,DB,cpu etc) -Händelse -Säkerhet -Lastbalanseringsstöd -Resursnyttjande för debitering -Adminstration -Paketering -Händelsehantering Händelse (Infraserver, Samverkans intressent, Offentlig intressent, kommersiell intressent) Identifikation (Infraserver) Applikationsserver exekverar applikationslogik på standardiserade sätt, tillhandahåller stödtjänster för kommunikation, säkerhet, händelsehantering, autentisering, auktorisering, kapacitetsbalansering, klustring, statistikkälla, debiteringsstöd mm. Standardierade gränssnitt. Identifikation (Infraserver) Serverresurs (Infraserver) Konfigurationsinformation (Infraserver) Exempel på ett IO!

33 33 Platå 2 – 28 Mars 2009 Verksamhet Produktionssatt verksamhet kopplad till organisation FO04 Partadministration FO26 Terminologisamordning FO45 IT-förvaltning FO47 Servicedesk FO48 IT-drift Utsedda ansvariga arkitekter verksamhet och it för att förvalta referensarkitekturer (kanal ut) i FO28 Utsedda systemägare för utvecklade/upphandlade IT-stöd till platå 2 (se nedan) Referensarkitektur Fastställda referensarkitekturer Applikation Produktionssatta stöd AO20 Parter - Grundläggande stöd AO23 Termer - Grundläggande stöd AO24 Identifiering och Behörighet - Grundläggande stöd AO25 Händelsehantering - Grundläggande stöd ?? AO46 Applikationssamverkan - Utökat stöd Infrastruktur Produktionssatt grundläggande stöd IO31 Infraserver – Grundläggande stöd Verksamhet FO05 Expediera FO07 Tillhandahålla Lantmäteriets grunddata FO10 Ta/få betalt FO42, FO43 Extern och intern information FO46 IT-utveckling FO50 Ekonomiadministration Applikationer & Infrastruktur AO14 Affärsstöd AO15 Sammanställa Lantmäteriets grunddata AO16 Distribuera AO19 Produktkatalog AO32 Ekonomi AO37 Intern/extern informationsspridning AO45 Systemadministration IO09 Applikationsserver IO12 Lagringsserver IO30, IO33 Klientkvarteret

34 Platå 3 – 3 Oktober 2009 34 Verksamhet Produktionssatta verksamheter kopplad till organisation FO01 Uppdatera Lantmäteriets grunddata FO05 Expediera FO07 Tillhandahålla Lantmäteriets grunddata FO10 Ta/få betalt FO42 FO43 Extern och intern information FO46 IT-utveckling FO50 Ekonomiadministration Utsedda ansvariga arkitekter verksamhet och it för att förvalta referensarkitekturer (kanal in) FO28 Utsedda systemägare för utvecklade/upphandlade IT-stöd i platå 3 (se nedan) Referensarkitektur för verksamhet och it Fastställda referensarkitekturer Applikation Produktionssatta stöd för ’Kanal UT’ samt för mottagning och lagring av grunddata: AO11 GDL-Objekt – Grundläggande stöd AO14 Affärsstöd – Grundläggande stöd AO15 Sammanställa Lantmäteriets grunddata – Grundläggande stöd AO16 Distribuera – Grundläggande stöd AO19 Produktkatalog – Grundläggande stöd AO20 Parter – Utökat stöd AO23 Termbank – Utökat stöd AO24 Identifiering & Behörighet – Utökat stöd AO25 Händelsehantering – Grundläggande stöd ?? AO26 Grunddatamottagning – Grundläggande stöd AO32 Ekonomi – Koppling till affärsstöd AO37 Intern/extern informationsspridning – Grundläggande stöd AO45 Systemadministration – Grundläggande stöd AO46 Applikationssamverkan – Utökat stöd Infrastruktur Produktionssatta stöd IO09 Applikationsserver – Fullt stöd IO12 Lagringsserver – Grundläggande stöd IO31 Infraserver - Utökat stöd Verksamhet FO20 Utföra informationsmottagning FO09 Arkivverksamhet Applikationer & Infrastruktur AO10 Dokumentlager AO12 Arkiv AO18 Mottagning AO21 Ärendehantering IO11 Integrationsserver IO14 Webserver


Ladda ner ppt "Koncernarkitektur för Lantmäteriet Karin Bergström Verksamhetsutvecklare Lantmäteriet."

Liknande presentationer


Google-annonser