Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller."— Presentationens avskrift:

1 Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller

2 Jan Darpö, UU Miljöbalken 7-8 kap. Naturvård, strandskydd och hotade arter 9 kap. Miljöfarlig verksamhet 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamhet

3 Jan Darpö, UU Miljöbalken 12 kap. Jordbruk, samråd m.m. 13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemikalier 16 kap. Avfall

4 Jan Darpö, UU Miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1 §) 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas, 2. användning av mark, byggnader eller an- läggningar …kan medföra olägenhet…genom annat utsläpp…eller genom förorening av mark, luft, vattenområden, 3. användning av mark (osv)…kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke- joniserande strålning eller annat liknande.

5 Jan Darpö, UU Tillståndsplikt (9 kap. 6 §) BEMYNDIGANDET 1.Anlägga och driva A- eller B- verksamhet 2.Släppa ut avloppsvatten (A och B) 3.Släppa ut eller lägga upp fast avfall (A eller B) 4.Större ändring av ovan

6 Jan Darpö, UU Tillståndsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  5 § FMH (1998:899)  BILAGAN; A eller B Obs: övergångsregeln i FMH p. 2 Ansökan om tillstånd senast 31/12-05 Obs: Frivilligt tillstånd (9:6 3 st)

7 Jan Darpö, UU Anmälningsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  21 § FMH (1998:899)  BILAGAN; C Obs: övergångsregeln i FMH p. 3 Anmälan senast 31/12-04 (2002)

8 Jan Darpö, UU Tillståndsplikt? Bilagan till FMH, SNI-kod

9 Jan Darpö, UU Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (Sanitär olägenhet)

10 Jan Darpö, UU Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp 7 § 2 st. MB  §§ FMH Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH

11 Jan Darpö, UU Hälsoskydd (9 kap. 3 §) - Kommunen kan föreskriva viss till- ståndsplikt (bl.a. för djurhållning och grundvattentäkt) - Krav på bostäder - Anmälningsplikt för vissa lokaler - Kommunala föreskrifter ang. tom- gångskörning, skydd av ytvattentäkter, eldning m.m.

12 Jan Darpö, UU Täkter (12 kap. 1-5 §§) Särskilda kravregler i 12 kap. MB F (1998:904) om täkter och samråd …över till 9 kap. (bilagan)

13 Jan Darpö, UU Kemiska produkter (14 kap.) Definitioner (14:2-6), bl.a. av kemisk produkt, bekämpningsmedel och hantering En mängd förordningar; bl.a. FKP (1998:941), FörbudsF (1998:944) och BekämpF (1998:947) Ingen förprövning! Föreskrifter från KEMI

14 Jan Darpö, UU Kemiska produkter (14 kap.) Allmänna försiktighetsmått; 2:3 o 2:6  alla kemikalieregler Miljö- och hälsoutredning; 2:2  14:7 Produktinfo; 14:8  KIFS Uppgiftsskyldighet/anmälan (PR); 14:9- 10, 23  §§ FKP (bil)  KIFS

15 Jan Darpö, UU Kemiska produkter (14 kap.) Förhandsanmälan; 14:11 Tillstånd; 14:12  §§ FKP Godkännande av bekämpningsmedel; 14:13-16  BekämpF Förbud; 14:25  FörbudsF

16 Jan Darpö, UU Bekämpningsmedel? Impregnering av fiskenät i Simrishamn

17 Jan Darpö, UU Avfall (15 kap.) Definitioner; avfall och farligt avfall (15:1, jfr. avfallsdir. 75/442 o EGDs praxis) AvfallsF (2001:1063) bil. 1; kategorier, bil. 2; EWC, bil. 3; egenskaper, bil. 4; R (återvinning), bil. 5; D (bortskaffande)

18 Jan Darpö, UU Avfall (15 kap.) Hanteringsregler; 15:18-21  §§ AvfallsF Tillstånd/anmälan för transport; AvfallsF Tillstånd för behandling och mellanlagring enligt FMH DeponeringsF (2001:512)

19 Jan Darpö, UU Avfall (15 kap.) Producentansvar (15:6-7); tidningar, däck, förpackningar, elavfall, bilar m.m. Kommunal renhållning (15:8-17); mono- pol på hushållsavfall, renhållningsord- ning Nedskräpning (15:30) och dumpning (15:31)

20 Jan Darpö, UU Avfall? Export av sättbly till Indien

21 Jan Darpö, UU Miljökvalitetsnormer (5 kap.) Föreskrifter om lägsta miljökvalitet inom ett område Nivåer satta efter vetenskapliga kriterier, utgår från miljön – inte reglering vid källan Högsta värde; bly Lägsta värde; syrehalt

22 Jan Darpö, UU Miljökvalitetsnormer (5 kap.) Bindande vid all prövning (5:3, 2:7 2 st) Nya tillstånd (16:5) Grund för omprövning (24:5) Åtgärdsprogram (5:6)


Ladda ner ppt "2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller."

Liknande presentationer


Google-annonser