Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller."— Presentationens avskrift:

1 2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller

2 2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 7-8 kap. Naturvård, strandskydd och hotade arter 9 kap. Miljöfarlig verksamhet 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamhet

3 2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 12 kap. Jordbruk, samråd m.m. 13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemikalier 16 kap. Avfall

4 2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1 §) 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas, 2. användning av mark, byggnader eller an- läggningar …kan medföra olägenhet…genom annat utsläpp…eller genom förorening av mark, luft, vattenområden, 3. användning av mark (osv)…kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke- joniserande strålning eller annat liknande.

5 2005-05-09Jan Darpö, UU Tillståndsplikt (9 kap. 6 §) BEMYNDIGANDET 1.Anlägga och driva A- eller B- verksamhet 2.Släppa ut avloppsvatten (A och B) 3.Släppa ut eller lägga upp fast avfall (A eller B) 4.Större ändring av ovan

6 2005-05-09Jan Darpö, UU Tillståndsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  5 § FMH (1998:899)  BILAGAN; A eller B Obs: övergångsregeln i FMH p. 2 Ansökan om tillstånd senast 31/12-05 Obs: Frivilligt tillstånd (9:6 3 st)

7 2005-05-09Jan Darpö, UU Anmälningsplikt (9 kap. 6 §) 9:1  9:6  21 § FMH (1998:899)  BILAGAN; C Obs: övergångsregeln i FMH p. 3 Anmälan senast 31/12-04 (2002)

8 2005-05-09Jan Darpö, UU Tillståndsplikt? Bilagan till FMH, SNI-kod 90.007-1

9 2005-05-09Jan Darpö, UU Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. (Sanitär olägenhet)

10 2005-05-09Jan Darpö, UU Hälsoskydd (9 kap. 3 §) Tillstånds- resp. anmälningsplikt för enskilda avlopp 7 § 2 st. MB  13-16 §§ FMH Särskilda kravregler i 9:7 och 12 § FMH

11 2005-05-09Jan Darpö, UU Hälsoskydd (9 kap. 3 §) - Kommunen kan föreskriva viss till- ståndsplikt (bl.a. för djurhållning och grundvattentäkt) - Krav på bostäder - Anmälningsplikt för vissa lokaler - Kommunala föreskrifter ang. tom- gångskörning, skydd av ytvattentäkter, eldning m.m.

12 2005-05-09Jan Darpö, UU Täkter (12 kap. 1-5 §§) Särskilda kravregler i 12 kap. MB F (1998:904) om täkter och samråd …över till 9 kap. (bilagan)

13 2005-05-09Jan Darpö, UU Kemiska produkter (14 kap.) Definitioner (14:2-6), bl.a. av kemisk produkt, bekämpningsmedel och hantering En mängd förordningar; bl.a. FKP (1998:941), FörbudsF (1998:944) och BekämpF (1998:947) Ingen förprövning! Föreskrifter från KEMI

14 2005-05-09Jan Darpö, UU Kemiska produkter (14 kap.) Allmänna försiktighetsmått; 2:3 o 2:6  alla kemikalieregler Miljö- och hälsoutredning; 2:2  14:7 Produktinfo; 14:8  KIFS Uppgiftsskyldighet/anmälan (PR); 14:9- 10, 23  10-12 §§ FKP (bil)  KIFS

15 2005-05-09Jan Darpö, UU Kemiska produkter (14 kap.) Förhandsanmälan; 14:11 Tillstånd; 14:12  14-21 §§ FKP Godkännande av bekämpningsmedel; 14:13-16  BekämpF Förbud; 14:25  FörbudsF

16 2005-05-09Jan Darpö, UU Bekämpningsmedel? Impregnering av fiskenät i Simrishamn

17 2005-05-09Jan Darpö, UU Avfall (15 kap.) Definitioner; avfall och farligt avfall (15:1, jfr. avfallsdir. 75/442 o EGDs praxis) AvfallsF (2001:1063) bil. 1; kategorier, bil. 2; EWC, bil. 3; egenskaper, bil. 4; R (återvinning), bil. 5; D (bortskaffande)

18 2005-05-09Jan Darpö, UU Avfall (15 kap.) Hanteringsregler; 15:18-21  19-25 §§ AvfallsF Tillstånd/anmälan för transport; AvfallsF Tillstånd för behandling och mellanlagring enligt FMH DeponeringsF (2001:512)

19 2005-05-09Jan Darpö, UU Avfall (15 kap.) Producentansvar (15:6-7); tidningar, däck, förpackningar, elavfall, bilar m.m. Kommunal renhållning (15:8-17); mono- pol på hushållsavfall, renhållningsord- ning Nedskräpning (15:30) och dumpning (15:31)

20 2005-05-09Jan Darpö, UU Avfall? Export av sättbly till Indien

21 2005-05-09Jan Darpö, UU Miljökvalitetsnormer (5 kap.) Föreskrifter om lägsta miljökvalitet inom ett område Nivåer satta efter vetenskapliga kriterier, utgår från miljön – inte reglering vid källan Högsta värde; bly Lägsta värde; syrehalt

22 2005-05-09Jan Darpö, UU Miljökvalitetsnormer (5 kap.) Bindande vid all prövning (5:3, 2:7 2 st) Nya tillstånd (16:5) Grund för omprövning (24:5) Åtgärdsprogram (5:6)


Ladda ner ppt "2005-05-09Jan Darpö, UU Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller."

Liknande presentationer


Google-annonser