Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man organisera för hållbar utveckling?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man organisera för hållbar utveckling?"— Presentationens avskrift:

1 Kan man organisera för hållbar utveckling?
Strategier i projekt för hållbar utveckling

2 Ett projekt i Landstinget Västernorrland
I samverkan med AFA och Karolinska Institutet

3 Avgörande faktorer för hållbarhet
1. Behov 2. Förankring ledning/beredskap för resultat 3. Syfte och mål 4. Avgränsning 5. Knyter an till strukturer, processer 6. Uppföljning/mätning 7. Lärande - Uthållighet 8. Identifiera intressenter 9. Systemtänkande, helhet

4 Sjukfrånvarokostnader 2002
125 mkr/år Sjuklön Kollektivavtal Semesterersättning Rehabiliteringsinsatser Vikarier Administration ”Produktionsnedsättning” 31,38 dgr/anst ca 4 mkr/sjpdag

5 2001 Landstingsfullmäktige, Lt-styrelsen
beslut i personaldelegation ansökan om medel anställning projektledare landstingsstyrelsen förankring, -ledningar, -chefer. Tillsättning projektgrupp. Avstämning pågående aktiviteter. Förberedelser.

6 Projektets syfte Att förebygga ohälsa och rehabilitera sjukskrivna i Landstinget Västernorrland Projektet ska leda till en långsiktig strategi och inriktning för landstingets arbetsmiljöarbete

7 Intressenter Landstinget Politiker Verksamhetsledning Förvaltningsledningar Fack Länshälsan AFA Karolinska Institutet

8 Näringsdepartementet Försäkringskassan
Andra intressenter Näringsdepartementet Försäkringskassan Parallellt projekt i Örnsköldsviks kommun Ambition parallella projekt privata företag och stiftet i länet

9 Informell struktur: AFA-KI-Öviks kmn-Lt-resp FTHV
Projektorganisation Uppdragsgivare: Personaldirektör Stark förankring i politisk- och verksamhetsledning Styrgrupp: Personalchefer och fackliga företrädare Projektgrupp: Samordnare i samtliga förvaltningar Processtödjare: Från samtliga förvaltningar ca 30 Projektledare Arbetsmiljösamordnare Informatör Länshälsan Informell struktur: AFA-KI-Öviks kmn-Lt-resp FTHV

10 Utveckling - Vardagsarbete
Utvecklingsarbete knyter an till medarbetare som arbetar med frågorna Knyter an till pågående arbete

11

12 Organisation och ledarskap
Kartlägga och synliggöra Ge struktur och verktyg för arbetsplatsnivå Skapa strukturer för att synliggöra, på förvaltnings- och organisationsnivå och ge förslag på lösningar hur det kan hanteras

13 Friskvård, livsstil Kartläggning individuell hälsa och erbjudande av omfattande åtgärdsprogram till varje individ i riskzon.

14 Arbetsmiljö Öka medvetenhet om att sätta i fokus Arbetsmiljöpolicy
Systematik

15 Rehabilitering Struktur och systematik i rehabiliteringsarbete, samverkan Fk m fl Insatser utsatta grupper

16 Uppföljning, Styrning Samordna som viktig del i organisationens verksamhetsledning, styrkort

17 Organisation - Hälsa START AFA Metodik Informationsinsamling
Ledningsseminarier Kartläggning/ Analys Återkopplings-seminarium Åtgärdsplaner Uppföljning START Medarbetarskap Genombrott Individåtgärder Chefsstöd AFA Metodik

18 Individåtgärder Motionsgrupper Rökslutargrupper Lättare åtgärder
Samtalsstöd Viktminskning Lättare åtgärder Riskzon Kontakta Länshälsan Länshälsan utreder slussar vidare Tyngre åtgärder /Rehab Rygginstitutet Årekliniken Österåsen Föllinge DU-Projektet Utmattningssyndrom Forskningsprojekt Behandlings- grupper Samtalsgrupper

19 Handlingsplaner Verktyg Medarbetarskap
Självinsikt Mångfald Kommunikation Gruppdynamik Inflytande/ansvar Förändringsarbete Kompetens Medarbetarsamtal Arbetsplatsträffar Livsstilsfrågor (Under utarbetande)

20 Mål Andel sjukfrånvarodagar per anställd skall i november 2003 vara högst på samma nivå som 2001 och därefter minska med minst 5 procent årligen fram till 2006.

21 Sjukfrånvarodagar per 12 månadersperiod
Minskning tot 3,3 dgr Besparing ca mkr/år

22 Avgörande faktorer för hållbarhet
1. Behov 2. Förankring ledning/beredskap för resultat 3. Syfte och mål 4. Avgränsning 5. Knyter an till strukturer, processer 6. Uppföljning/mätning 7. Lärande - Uthållighet 8. Identifiera intressenter 9. Systemtänkande, helhet

23

24 635 medarbetare i Gruppaktiviteter

25 Fortsatt fokus Utvärdering Utgöra naturlig del i SAM Uppföljning/statistik Hälsomedvetenhet/Friskvård/Medarbetar-samtal/Plan för Välbefinnande Företagshälsovård som strategisk resurs

26 Kartläggning med inriktning på åtgärder Individ Åtgärder via Länshälsan Organisation Handlingsplaner varje arbetsplats Rehabiliteringsprocesser - Tidig rehab, ansvar varje chef Avslut Länshälsan, ”alla” i Rehabprogr Nack-, ryggdiagnoser Företagsläkare långa fall ALF Samhall-FK Utsatta grupper - Hög sjukskrivning, städ, kök Nystart Rehabprojekt - stöd till chefer

27 Arbetsmiljöpolicy - Förankra förhållningssätt
Statistik/Uppföljning -Verktyg för varje arbetsplats Hälsobokslut Friskvård - Företagshälsovård - Strategisk resurs Samverkan Samverkan Fk, LAN, Arb.miljö insp. Informationsinsatser - Goda exempel Arbetsmiljöpris Arbetsmiljödag


Ladda ner ppt "Kan man organisera för hållbar utveckling?"

Liknande presentationer


Google-annonser