Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avgiftning från opiater med Subutex Lars Goyeryd Specialistläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avgiftning från opiater med Subutex Lars Goyeryd Specialistläkare."— Presentationens avskrift:

1 Avgiftning från opiater med Subutex Lars Goyeryd Specialistläkare

2 2 2004-09-22 Lars Goyeryd Lars Goyeryd Läkarexamen 1989 Leg läkare 1991 Specialist i anestesi- & intensivvård 1995 Heltid beroendemedicin sedan 1997 Lindalen heltid 1999 Lindalen deltid 2002 Start av Hudiksvalls beroendemott 2002

3 3 2004-09-22 Lars Goyeryd Opiater – tunga (narkotika) Kroppsegna  Endorfiner Naturliga  Opium, morfin, kodein (>100 mg/dos) Semi – syntetiska  Heroin Syntetiska  Fentanyl, Ketogan, Petidin, Oxikon, Hydromorfon, Metadon och andra ”sjukhus-preparat”  Buprenorfin (Subutex & Temgesic )

4 4 2004-09-22 Lars Goyeryd Opiater – ”lätta” - Opiater – ”lätta” - men beroendeframkallande Kodein  Citodon, Treo-Comp, Panocod m.fl. Dextropropoxyfen  Distalgesic, Dexofen, Doloxene, Dolotard, Paraflex-Comp m.fl. Tramadol  Nobligan, Tradolan, Tiparol, Tramadol m.fl. Morfin ! levern

5 5 2004-09-22 Lars Goyeryd Önskade effekter Smärtstillande Rogivande Välbefinnande Upprymdhet Känsla av osårbarhet Minskat obehag (fysiskt och psykiskt)

6 6 2004-09-22 Lars Goyeryd Tunga opiater – användning Kortvarig svår smärta Smärta och oro i livets slutskede Långvarig smärta vid elakartad sjukdom Kirurgiska ingrepp Missbruk och beroende Opiatberoende (substitutionsbehandling)

7 7 2004-09-22 Lars Goyeryd ALLA OPIATER ! RISK FÖR MISSBRUK BEROENDE VANEBILDANDE

8 8 2004-09-22 Lars Goyeryd Beroende enl.. DSM-IV (ICD-10) Tolerans Abstinens Ökad mängd och regelbundenhet Misslyckade försök att sluta eller kontrollera Tidskrävande bruk (skaffa, använda och återhämta) Andra viktiga aktiviteter minskas eller överges Fortsatt användning trots vetskap om försämrade funktioner - förenklade kriterier

9 9 2004-09-22 Lars Goyeryd Beroendeutveckling Om drogen intas: 1. tillräckligt ofta ! 2. tillräckligt mycket !  utvecklas ett beroende. Snabbdiagnos:  Tolerans  Abstinens  Kontrollförluster

10 10 2004-09-22 Lars Goyeryd Beroende forts.  HJÄRNAN ANPASSAR SIG TILL DROGEN.  SKADOR I HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM.  SKER PÅ PRIMITIV NIVÅ (MELLANHJÄRNAN).

11 11 2004-09-22 Lars Goyeryd Beroende forts. ÖVERLEVNADSHJÄRNAN  Jaga !  Äta !  Sova !  Fortplanta sig ! DROGER

12 12 2004-09-22 Lars Goyeryd Beroende forts. DROGEN = ÖVERLEVNAD går före allt annat ! Sitter i mellanhjärnan !!! och har inget med logik att göra.

13 13 2004-09-22 Lars Goyeryd Beroende forts. I mellanhjärnan finns INTE  Vår personlighet  Vår karaktär  Vår moral  Vår känsla för rätt eller fel  Vår intelligens  Vårt psyke  Våra tankar  Våra känslor  Våra andra högre funktioner

14 14 2004-09-22 Lars Goyeryd Beroende forts. Drogberoende är en primär sjukdom och beror inte på något annat tillstånd. Den är kronisk och förvärras. Leder obehandlad till döden. Multifaktoriella orsaker.  Första åtgärd måste ALLTID bli att ta bort drogen !

15 15 2004-09-22 Lars Goyeryd Att ta bort heroinet ÖKAD TOLERANS - Minskad effekt ! Ond cirkel med snabb toleransutveckling…. ….ger svår abstinens ÖKAD DOS

16 16 2004-09-22 Lars Goyeryd Den ökade toleransen Beroende leder alltid till  Nedstämdhet  Depression  Ångest  Oro  Rädsla  Otrygghet

17 17 2004-09-22 Lars Goyeryd Drogbrist Drogen tas för att känna sig normal ! Vid drogbrist uppstår abstinens.  Vid avancerat drogberoende uppstår en kronisk abstinens. dos effekt dödlig dos önskad effekt

18 18 2004-09-22 Lars Goyeryd Svår abstinens Ett stort antal sjukdomssymtom. Där varje symtom normalt skulle ha föranlett en sjukskrivning. ….nu kommer alla på en gång !

19 19 2004-09-22 Lars Goyeryd Abstinens forts Fysiska symtom Psykiska symtom Själsliga symtom Symtom från övriga sinnen (ex känsel) Akut fas subakut fas sen fas

20 20 2004-09-22 Lars Goyeryd Opiatabstinens Opiatabstinens Symtom som upplevs som värst i akutfas Smärta Frysningar Svettningar Illamående Kräkningar Magkramper Diarré Sömnstörning Restless legs Ångest Oro Rädsla Drogsug - craving  Svår abstinens ”skyddar” inte mot framtida återfall.

21 21 2004-09-22 Lars Goyeryd Mål med vår avgiftningsmetod Förhindra komplikationer. Lindra svåra abstinenssymtom. Upprätthålla motivation till drogfrihet. Direkt kunna deltaga i motivationsprogram. Minska sena abstinenssymtom. Fri från abstinens & drogsug optimerar den fortsatta behandlingen. Påskynda läkning ?

22 22 2004-09-22 Lars Goyeryd Avgiftning med Subutex Subutex® = buprenorfin Aktuellt beroende av tunga opiater som morfin, heroin, fentanyl och metadon. Hög motivation Sker inneliggande Lång behandlingsplanering skall finnas Initial sluten behandling efter avgiftning Vi rekommenderar 6 mån i skyddad miljö

23 23 2004-09-22 Lars Goyeryd Subutex (buprenorfin) Narkotisk opiat (morfinlik). Skall tas under tungan. Långsamt insättande effekt (max 2 tim). Effekt i 12-24 timmar. Svagare än heroin och morfin men binds gärna och hårt av receptorn (mottagare). Maximerad effekt – hög säkerhet. Vanligt missbruk (injiceras, snortas, rökning).

24 24 2004-09-22 Lars Goyeryd Dos - effekt A effekt dos heroin Subutex Subutex effekt planar av vid 24 – 32 mg och effekten är svagare än heroin Heroinets effekt ökar hela tiden med ökad dos tills överdos inträffar Hjärnan ”föredrar” Subutex som då kör bort heroinet från hjärnan (receptorn) Subutex är ”svagare” än heroin och kan då utlösa abstinens Subutex fungerar då delvis som blockerare och heroinet kommer inte åt

25 25 2004-09-22 Lars Goyeryd Avgiftning forts Opiater är sällan enda drogen ! Vanliga kombinationer:  Heroin  Bensodiazepiner (ex Rohypnol, Stesolid, Sobril m.fl.)  Amfetamin  Cannabis Resultatet blir en blandad och mer komplicerad abstinens.

26 26 2004-09-22 Lars Goyeryd Lindalen Start för avgiftning med Subutex våren 2000. Revolutionerande metod. Innan dess mycket små möjligheter till avgiftning. Antalet tunga opiatmissbrukare i regionen har också ökat betydligt senaste åren. Lindalen avgiftar 30-50 heroinister / år. Sedan start har cirka 250 st avgiftningar genomförts. Uppskattat 80-90% blir avgiftade. Resterande avbryter själva eller blir utskrivna pga regelbrott.

27 27 2004-09-22 Lars Goyeryd Metod Långsam avgiftning genom successivt sjunkande doser ner till noll. 3-4 veckor som inkluderar några drogfria dygn. Avgiftning från ALLA sinnesförändrande preparat. Individuell avgiftning och dosering. Deltagande i motivationsprogram, helst från första dagen.

28 28 2004-09-22 Lars Goyeryd Metod forts. Subutex – korstolerant medel. Initialt upp till 24 (32) mg/dygn, fördelat på 2 doser. Normalanvändning 0,2-0,4 mg som smärtstillande !! Catapresan – minskar abstinenssymtom. Blodtrycksmedicin som till viss del blockerar opiatabstinens. Exv. förbättrar mikrocirkulationen i benen och minskar därmed smärtan i benen Lugnande – bensodiazepiner (klopoxid). Högre doser vid samtidigt bensodiazepin beroende. Lägre doser som komplement mot oro och abstinens.

29 29 2004-09-22 Lars Goyeryd Metod forts. Sömn Remeron i låg dos, sömngivande och minskar abstinens Theralen eller Propavan (ej vanebildande). Lokal behandling Lokalt smärtstillande: ”smärtplåster”, Zon gel och TENS Akupunktur Öronakupunktur minskar abstinens samt för avslappning. Massage För avslappning och minskade muskelspänningar.

30 30 2004-09-22 Lars Goyeryd Metod forts. Illamående Behöver sällan medicineras separat – underdoserad ? Smärta Oundviklig del av abstinensen. Endorfinbrist. Vi avgiftar från heroin/morfin så Alvedon och Ipren hjälper dåligt. Infektioner Inte ovanligt - Antibiotika Näringstillstånd Vanlig kost samt vitaminer

31 31 2004-09-22 Lars Goyeryd Problem 90 % lyckas med avgiftningen… 10 % förblir drogfria… Risken för (dödlig) överdos vid fortsatt missbruk är extra hög efter avgiftning ! Siffrorna är inte exakta utan belyser ett allvarligt problem.

32 32 2004-09-22 Lars Goyeryd Behandling Psykologisk  Kognitiva behandlingsformer: KBT – kognitiv beteendeterapi 12-stegsbehandling  Långa behandlingstider: Initial slutenvård Halvvägshus och utsluss Eftervård och arbetsrehabilitering  Självhjälpsgrupper (livslång ?) NA-möten Stegprogram

33 33 2004-09-22 Lars Goyeryd Behandling Farmakologisk  Underhållsbehandling med: Metadon Subutex  Blockering av hjärnans opiatreceptorer: Revia:  Blockerar heroin och andra opiater vid intag  Minskar drogsuget  Antidepressiva ?

34 34 2004-09-22 Lars Goyeryd Vår mest komplexa sjukdom ? Socialtjänst AA/NA Behandling Avgiftning Kriminalite t Arbete Familj Psykiatri Läkemedel

35 35 2004-09-22 Lars Goyeryd TACK ! FRÅGOR ?


Ladda ner ppt "Avgiftning från opiater med Subutex Lars Goyeryd Specialistläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser