Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND Färre och enklare regler för företag Karlstad 2007- 05-29 Lennart Palm 08-762 7092

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND Färre och enklare regler för företag Karlstad 2007- 05-29 Lennart Palm 08-762 7092"— Presentationens avskrift:

1 NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND Färre och enklare regler för företag Karlstad 2007- 05-29 Lennart Palm 08-762 7092 lennart.palm@nnr.se

2 Upplägg Kort bakgrund till frågan om regler och företag. Vad är NNR och vår roll? Vad arbetar vi med och hur? Utvecklingen och den politiska målsättningen/agendan? Diskussion: Vad har ni för erfarenheter? Vad har ni för ”önskelista” och vad anser ni bör åtgärdas?

3 Företagens vardag Ska följa majoriteten av: 1 000 lagar 2 200 förordningar 8 100 föreskrifter och allmänna råd 94 miljoner blanketter till myndigheterna

4 Effekter av regler för företag och samhälle

5 Kostnader att följa regler Företagens administrativa kostnader beräknas till ca 60 miljarder/år. Företagens totala kostnader, administrativa, finansiella och materiella är oräknade. En minskad administrativ börda med 25 procent ökar BNP med 1,5 procent = 40 miljarder/år(Holland).

6 Bildades 1982 (FUD) Ideell organisation – ingen myndighet Arbetar för få och enkla regler och ett minimum av uppgiftslämnande 14 medlemmar, 300 000 företag, täcker praktiskt taget alla branscher och storlekar av företag Vad är NNR?

7 Vad arbetar vi med? Övergripande mål - Färre och enklare regler Granskar/handlägger 300 ärenden/år, förslag till nya eller ändrade företagsregler. Fokus på problem- och konsekvensanalyser. Samråd med myndigheter; 70-tal ärende om minskat uppgiftslämnande, samråd med ett 40-tal utredningar om konsekvenser. Påverka regeringskansliet, riksdagen och EU- kommissionen + eget utvecklingsarbete Kansli 4 tjänster

8 Samråd om uppgiftslämnade Grunden finns i samrådsförordningen, SFS 19982:668 Myndigheter har skyldighet att samråda med NNR i frågan om undersökningar och uppgiftslämnade. NNR försöker minimera kostnaderna för uppgiftslämnarna, ingen vetorätt. Relevanta frågor; urvalsstorlek, cut off gränser, frivilligt-obligatoriskt m m,

9 Konsekvensanalyser NNR granskar och kommenterar ca 300 förslag till nya och ändrade företagsregler per år. Följt upp och redovisat kvaliteten i Regelindikatorn (se www.nnr.se). Kvaliteten är generellt låg och ger inte beslutsfattarna något reellt beslutsunderlag. Görs för sent i processen

10 Regelindikator 2006 Administrativ börda och EU baserat (Effekter av ca 300 förslag per år.) Minskad Andel i %

11 Företagens totala regelkostnader Utvecklingsprojekt med syfte att kvantifiera alla kostnader som belastar de intervjuade företagen p.g.a. regelkrav under 2005. Visa att lagstiftning medför kostnader utöver administrativa kostnader Omfattar arbetsmarknadslagstiftningen inklusive arb.miljö, miljö-, skatte- inklusive årsredovisning- och bokföring- samt branschlagstitning för de olika företagen 6 publicerade företagsrapporter (www.nnr.se) (hotell-, lantbruks-, fjärrvärme-, kemi-, verkstads- och bussföretag)www.nnr.se –Räknesnurra kommer att finnas på ww.regelkostnader.se fr.o.m. 1 juniww.regelkostnader.se

12 Kemibolaget: regelkostnader

13 Genombrottet för reglförenkling 2002 Riksdagen beslutar mot regeringens vilja att uppdra till regeringen att: Gå igenom hela regelverket som rör företagandet så att onödiga och krångliga regler tas bort, Ett kvantitativt mål sätts upp i syfte att under innevarande mandatperiod minska företagens administrativa kostnader

14 S regeringens regelförenklingspolitik Plus:Tog fram mätmetod, inledde mätningar av olika lagområden, 300 förenklingsförslag från myndigheter och departement påbörjade arbetet med ny modell för konsekvensanalyser. Minus: Utelämnade flera regelområden vid mätningar, inget kvantitaivt mål för en minskning, brist på långsiktighet.

15 Regeringens agenda Regeringen har antagit målsättningen att den administrativa bördan ska minska med minst 25% till 2010. Inrätta ett ”regelråd” som ska granska nya förslag och kunna stoppa förslag där effekterna inte är belysta. Införa en ny modell för konsekvensanalys. Mäta all lagstiftning som berör företag.

16 Mätning av adm.börda Bygger på metodik från Holland, kallas Standardkostmetoden (SCM). Definitionen av administrativ börda; ”krav på att upprätta, lagra eller överföra information eller uppgifter till följd av krav i lag, förordning, föreskrift eller allmänna råd” Ger politiker detaljerad information om var företagens kostnader är högst i olika regelverk. Används som verktyg för att följa upp om 25% målet nås.

17 Resultat av mätningarna (hittills mkr) Skatt 5 623 Miljö 3 640 Jordbruk 1 025 Arbetsrätt 5 800 Årsredovisning 1 645 Livsmedel 7 237 PBL 8 400 Statistik 335 Totalt 33 705 Rapporter för varje mätning finns på www.Nutek.se Beslut har fattats om att mäta resterande lagstiftning bl.a. energi, finans, transport,

18 Regeringens handlingsprogram För att nå 25% målet arbetar regeringen med ett rullande handlingsprogram som första gången ska presenteras i november. Krävs omfattande åtgärder för att nå målet. Näringslivets organisationer har lämnat in en stor mängd förslag (www.nnr.se). Regeringen har bl.a. pekat på att se över PBL, Miljöbalken, Fåmansskattereglerna (K10), Revisionsplikt för SME.

19 Kommer regeringen nå målet? Vad anser ni bör åtgärdas? Förslag?


Ladda ner ppt "NÄRINGSLIVETS REGELNÄMND Färre och enklare regler för företag Karlstad 2007- 05-29 Lennart Palm 08-762 7092"

Liknande presentationer


Google-annonser