Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CIVILRÄTT 2 Allmän avtalsrätt 12 Speciell avtalsrätt 10 Fordrings- rätt 5 Avtalsskrivning 1 Rättegångsspel 1 Uppsamling 1 01 AvtalsRoh Sakrätt 5 Skade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CIVILRÄTT 2 Allmän avtalsrätt 12 Speciell avtalsrätt 10 Fordrings- rätt 5 Avtalsskrivning 1 Rättegångsspel 1 Uppsamling 1 01 AvtalsRoh Sakrätt 5 Skade."— Presentationens avskrift:

1

2 CIVILRÄTT 2 Allmän avtalsrätt 12 Speciell avtalsrätt 10 Fordrings- rätt 5 Avtalsskrivning 1 Rättegångsspel 1 Uppsamling 1 01 AvtalsRoh Sakrätt 5 Skade - stånds- rätt 6 Central förmögenhetsrätt 30

3 Allmänt om avtalsrätt ALLMÄN SPECIELL AVTALSRÄTT

4 ALLMÄN AVTALSRÄTT AVTALS TILLKOMST FULLMAKT OGILTIGHET TOLKNING AVTALSLAGEN 1 kap 2 kap 3 kap III + IV (+ XI) VI + VII VIII -- X (V +) XII

5 Lag (1905: 218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [AvtL] 1 kap. Om slutande av avtal 1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat. 2 § Har anbudsgivaren bestämt viss tid för svar, skall han anses hava föreskrivit, att svaret skall inom den tid komma honom till handa. Är i brev eller telegram, vari anbud göres, viss tidrymd utsatt för svaret, skall denna räknas från den dag brevet är dagtecknat eller den tid på dagen telegrammet är inlämnat för befordran. AVTAL: Rättsligt bindande överenskommelser. Även muntliga. RÄTTSHANDLING: Rättsförändrande eller rätts- bevarande åtgärd. FÖRMÖGENHETSRÄTT: Civilrätt./. Familjerätt.

6 FÖRMÖGENHETSRÄTT OBLIGATIONSRÄTT Anspråk mellan parter SAKRÄTT Anspråk i tredjemansförh.

7 TVISTEMÅLSPROCESS & BEVISRÄTT Förmögenhetsrättsliga tvistemål är DISPOSITIVA: Åberops börda Bevis börda Domstolen förhindrad gå utöver ”ramen”: parternas yrkanden och grunder I HD: Samma bevisvärdering som HovR:n om inte synnerliga skäl

8 Part som – åberopar ett avtal – åberopar en fördelaktig omständighet – åberopar en omständighet som avviker från det sedvanliga – har lättast att säkra bevisning om omständigheterna har bevisbördan härför BEVISBÖRDA Tumregler BEVISBÖRDA Tumregler

9 4 vanliga kravnivåer/ bevisbördepunkter BEVISKRAV UPPENBART STYRKT SANNOLIKT ANTAGLIGT BETALNINGICKE BETALNING Normalkrav: ”styrkt” ÖVERVIKTSPRINCIPEN Bevb ligger kvar men åberopat händelse- förlopp jämförs med motpartens. Beviskrav uppfyllt vid ”klart övervägande sannolikhet” Tekniskt komplicerade eller typiskt svårbevisade förhållanden NÄR? HUR? 50 %100%


Ladda ner ppt "CIVILRÄTT 2 Allmän avtalsrätt 12 Speciell avtalsrätt 10 Fordrings- rätt 5 Avtalsskrivning 1 Rättegångsspel 1 Uppsamling 1 01 AvtalsRoh Sakrätt 5 Skade."

Liknande presentationer


Google-annonser