Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Central förmögenhetsrätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Central förmögenhetsrätt"— Presentationens avskrift:

1 Central förmögenhetsrätt
CIVILRÄTT 2 Allmän avtalsrätt 12 Speciell avtalsrätt 10 Fordrings-rätt 5 Avtalsskrivning 1 Rättegångsspel 1 Uppsamling 1 Central förmögenhetsrätt 30 Sakrätt 5 Skade- stånds- rätt 6 01 AvtalsRoh

2 Allmänt om avtalsrätt AVTALSRÄTT ALLMÄN SPECIELL
Speciell avtalsrätt: Avtalstyperna. Köp (lös egendom, fast egendom) Tjänst (förvaring, transport, bokföring, entreprenad, artistuppträdande m.m.) Upplåtelse (hyra av lös sak, operationell leasing, bostadshyra, arrende, patentlicens m.m.) Kommission Försäkring Anställning Bolagsavtal

3 ALLMÄN AVTALSRÄTT AVTALS TILLKOMST AVTALSLAGEN 1 kap TOLKNING 2 kap
III + IV (+ XI) 2 kap 3 kap FULLMAKT OGILTIGHET (V +) XII VI + VII VIII -- X

4 AVTAL: Rättsligt bindande överenskommelser. Även muntliga.
Lag (1905: 218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [AvtL] 1 kap. Om slutande av avtal 1 § Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret. Vad i nämnda paragrafer stadgas skall lända till efterrättelse, så vitt ej annat följer av anbudet eller svaret eller av handelsbruk eller annan sedvänja. I fråga om avtal, för vars giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat. 2 § Har anbudsgivaren bestämt viss tid för svar, skall han anses hava föreskrivit, att svaret skall inom den tid komma honom till handa. Är i brev eller telegram, vari anbud göres, viss tidrymd utsatt för svaret, skall denna räknas från den dag brevet är dagtecknat eller den tid på dagen telegrammet är inlämnat för befordran. AVTAL: Rättsligt bindande överenskommelser. Även muntliga. RÄTTSHANDLING: Rättsförändrande eller rätts- bevarande åtgärd. FÖRMÖGENHETSRÄTT: Civilrätt ./. Familjerätt.

5 OBLIGATIONSRÄTT Anspråk mellan parter
FÖRMÖGENHETSRÄTT OBLIGATIONSRÄTT Anspråk mellan parter SAKRÄTT Anspråk i tredjemansförh. Sakrätt: Godtrosförvärv, Tvesala, Borgenärskonkurrens vid insolvens m m

6 TVISTEMÅLSPROCESS & BEVISRÄTT
Förmögenhetsrättsliga tvistemål är DISPOSITIVA: I HD: Samma bevisvärdering som HovR:n om inte synnerliga skäl Åberopsbörda Bevisbörda Domstolen förhindrad gå utöver ”ramen”: parternas yrkanden och grunder

7 BEVISBÖRDA Tumregler Part som –       åberopar ett avtal –       åberopar en fördelaktig omständighet –       åberopar en omständighet som avviker från det sedvanliga –       har lättast att säkra bevisning om omständigheterna har bevisbördan härför Åberopar avtal: 2001 s 177, Elektrobyrån.

8 Tekniskt komplicerade eller typiskt svårbevisade förhållanden
4 vanliga kravnivåer/ bevisbördepunkter BEVISKRAV Normalkrav: ”styrkt” UPPENBART SANNOLIKT ANTAGLIGT STYRKT 100% 50 % BETALNING ICKE BETALNING Tekniskt komplicerade eller typiskt svårbevisade förhållanden NÄR? ÖVERVIKTSPRINCIPEN Överviktsprincipen: NJA 1991 s 481, Båtmotorn. HUR? Bevb ligger kvar men åberopat händelse-förlopp jämförs med motpartens. Beviskrav uppfyllt vid ”klart övervägande sannolikhet”


Ladda ner ppt "Central förmögenhetsrätt"

Liknande presentationer


Google-annonser