Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Brandbefälets Riksförbund

2 Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar.

3 Svenska Brandbefälets Riksförbund Historik Svenska Brandbefälets Riksförbund bildades 1958 genom sammanläggning av Svenska Brandbefälsförbundet och Brandbefälets Riksförbund f d Landsbygdens Brandbefälsförbund.

4 Svenska Brandbefälets Riksförbund Målgrupp Svenskt brandbefäl dvs den som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor.

5 Svenska Brandbefälets Riksförbund Medlemskap Medlem kan den bli som genomgått SRV’s (el motsv) kompetensutbildning för myndighetsutövning enligt lagen om skydd mot olyckor. Medlemskap kan även erhållas av den som respektive länsförening finner lämplig och som kan berika länsföreningens och riksförbundets verksamhet.

6 Svenska Brandbefälets Riksförbund Verksamhetsidé Svenskt Brandbefäl ska ha en framträdande roll i utvecklingen av verksamhetsområdet ”Skydd mot olyckor”.

7 Svenska Brandbefälets Riksförbund SBR har till uppgift att: befrämja utvecklingen av samhällets skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser och härmed sammanhängande frågor, tillvarataga brandbefälets roll i denna utveckling, i kamratlig anda sammanföra medlemmarna till utbyte av erfarenheter och kunskaper.

8 Svenska Brandbefälets Riksförbund SBR ska utveckla brandbefälets roll som ledare genom förbättrad kompetensutbildning och fortbildning. stå för information och kunskapsspridning genom medlemstidningen Räddningsledaren, medlemsträffar mm. ta aktiv del i räddningstjänstens utveckling såväl nationellt som regionalt.

9 Svenska Brandbefälets Riksförbund SBR ska medverka till utökad samverkan mellan räddningstjänsterna och mellan övriga myndigheter och organisationer. främja internationellt utbyte och samarbete framför allt inom Norden och EU. verka för ett utökat utbyte med företag och organisationer som är av betydelse för förbundets verksamhet.

10 Svenska Brandbefälets Riksförbund Organisation 3000 medlemmar 19 länsföreningar Förbundsstyrelse Kongress VU

11 Svenska Brandbefälets Riksförbund 3000 medlemmar Förbundets verksamhet bygger på den enskilde medlemmens engagemang. Den enskilde medlemmen är medlem i en länsförening.

12 Svenska Brandbefälets Riksförbund 19 länsföreningar Länsföreningarnas uppgift är att ansvara för förbundets verksamhet på regional nivå.

13 Svenska Brandbefälets Riksförbund Förbundsstyrelsen styr förbundets verksamhet och bereder frågor till kongressen. Sammanträder normalt två gånger per år. Arbetet ska präglas av verksamhetsfrågor och erfarenhetsutbyte mellan länsföreningarna. Består av förbundsordföranden samt en 1:e och en 2:e vice ordförande och två ledamöter utsedda av förbundskongressen samt respektive länsförenings ordförande.

14 Svenska Brandbefälets Riksförbund Verkställande utskottet (VU): ansvarar för löpande verksamhetsfrågor, bereder frågor till förbundsstyrelsen och ansvarar för förbundets kontakter på riksnivå och internationellt. OrdförandeJan Wisén, Södra Roslagen 1:e vice ordförandeIngemar Larsson, Kode 2:e vice ordförandeSune Hellberg, Fellingsbro SekreterareCecilia Uneram, V:a Sörmland LedamotArto Koivumaa, Ö Norrbotten Adjungerad ledamotUlf Lago, Norrköping Adjungerad ledamotElisabeth Öquist, Uppsala

15 Svenska Brandbefälets Riksförbund Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Sammanträder en gång vart tredje år. Rösträtt vid förbundskongress har förbundsstyrelsens ledamöter samt därutöver ett ombud för varje påbörjat 75-tal medlemmar i respektive länsförening. Närvarorätt vid förbundskongress har förbundets samtliga medlemmar.

16 Svenska Brandbefälets Riksförbund Vad gör SBR? BRAND-konferensen Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling Räddningsledaren Hemsidan Internationellt arbete Representation i styrelser, arbetsgrupper och råd Remissinstans

17 Svenska Brandbefälets Riksförbund BRAND-konferensen är vår årliga konferens som arrangeras i samarbete med Svenska Brandskydds- föreningen. Representanter från SBR och SBF utgör tillsammans med värdkommunen den programgrupp som arbetar med utformningen av konferensen.

18 Svenska Brandbefälets Riksförbund Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling Ett samarbete mellan SBR, SBF och Svensk Företagskultur AB i syfte att starta upp en ledarskapsutbildning för kommunal räddningstjänst med fokus på ledarskap under icke insatstid.

19 Svenska Brandbefälets Riksförbund Räddningsledaren är vår medlemstidning som kommer ut med 4 nr/år.

20 Svenska Brandbefälets Riksförbund Hemsidan www.brandbefal.se

21 Svenska Brandbefälets Riksförbund Internationellt arbete Nordiskt möte FEU (The Federation of the European Union Fire Officers Associations) CTIF (Commité Technique International de Prevention et d’extinction de Feu)

22 Svenska Brandbefälets Riksförbund SBR representeras i: SBF’s styrelse (Jan Wisén) SRV’s resursgrupp (Ingemar Larsson) BRANDFORSK (Anders Bergqvist) SRV’s kursplaneråd (Cecilia Uneram) Räddningsskolornas utbildningsråd Rådet för Räddningstjänst (Jan Wisén)

23 Svenska Brandbefälets Riksförbund Varför gå med i SBR? Vi är den enda organisationen inom svensk räddningstjänst som: tillvaratar ”svenskt brandbefäls” gemensamma intressen. opartiskt driver yrkesfrågor såsom utbildning, kompetensutveckling, ledarskapsutveckling och arbetsledarfrågor. kan uttala sig kritiskt utan att bli betraktad som en partsinlaga.

24 Svenska Brandbefälets Riksförbund Som medlem får du: Delta både i din egen och andra länsföreningarnas aktiviteter. Din röst hörd via SBR’s medverkan i styrelser, arbetsgrupper och råd. 4 nr av tidningen Räddningsledaren. Tillgång till ett värdefullt nätverk. Varmt välkommen i gemenskapen!


Ladda ner ppt "Svenska Brandbefälets Riksförbund. Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR) är ett helt opolitiskt yrkesförbund utan några fackliga bindningar."

Liknande presentationer


Google-annonser