Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1/steg 1 Hej och välkommen! Presentation av projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1/steg 1 Hej och välkommen! Presentation av projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet."— Presentationens avskrift:

1 sid 1/steg 1 Hej och välkommen! Presentation av projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet

2 sid 2/steg 1 Vad är BeST? Program för förändring Inspiration och verktyg för trafiksäkerhetsarbete Beteende – Struktur – Trafiksäkerhet Erfarenhet från sjukvård, kärnkraft- och transportindustri Utvecklat/testat i transportföretag

3 sid 3/steg 1 Varför ska vi satsa på BeST? Öka trafiksäkerheten Minska bränsleförbrukningen Förbättra arbetsmiljön Minska antalet tillbud och skador Spara liv och pengar

4 sid 4/steg 1 Vad går BeST ut på? Förändra beteenden Attityder och arbetssätt hos ledning, förare och andra inom företaget Utveckla struktur Organisation och rutiner, policys, riktlinjer, handböcker mm

5 sid 5/steg 1 Hur går det till?

6 sid 6/steg 1 Uppskattat av flera företag ”Bra vara med och lägga grunden…” ”Bra diskussioner med folk från olika delar av företaget” ”Problem upptäcks/åtgärdas vid sittande bord…” ”Alla hjälps åt att minska skador och tillbud…” ”Lugnare på jobbet, mindre stress…” ”Bra publicitet – jobbar med Vägverket…” ”Ökad trivsel…”

7 sid 7/steg 1 Resultat efter 6-12 månader; 15-40% minskning av antalet skador Förare och ledning säger; Bättre rutin för skaderapportering Definitivt sänkta hastigheter Inköp alkolås Bättre bältesanvändning – förare och passagerare Mindre prat i mobiltelefon Utbildning nyanställda och vikarier Större engagemang från förarna Bättre respekt från ledningen vad gäller vilotider

8 sid 8/steg 1 Projektgruppen leder förändringsarbetet Fyra seminariedagar Handledning + bilder

9 sid 9/steg 1 Vi ska utveckla och förbättra… Vår trafiksäkerhetspolicy Förarrollen – värdering, befogenhet och ansvar Informationsstrukturer inom vårt företag Skade- och incidenthantering Alla ska bli medvetna om trafiksäkerhet Alla ska bete sig mer trafiksäkert Vi ska lyssna och diskutera, inspirera och motivera…

10 sid 10/steg 1 Hur ska vi följa upp förändringsarbetet? Vad kan vi mäta/utvärdera? Exempel: Intresse/motivation Bränsle Skador Sjukfrånvaro Annat?

11 sid 11/steg 1 Tänk efter… Vad kan BeST ge vårt företag? Vad kan BeST ge dig personligen? Vad ser du för utmaningar – möjligheter och svårigheter?

12 sid 1/steg 2 Hej och välkommen! Presentation av projektledare, ansvarig chef och alla i projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet Praktiska detaljer tider, mobiler avslagna, kafferast/lunch

13 sid 2/steg 2 Dagens program Vad är BeST? Varför ska vi satsa på BeST? Film – bilbälte Ta fram/se över trafiksäkerhetspolicy Hur för vi ut policyn till alla medarbetare?

14 sid 3/steg 2 Varför ska vi satsa på BeST? Öka trafiksäkerheten Minska bränsleförbrukningen Förbättra arbetsmiljön Minska antalet tillbud och skador Spara liv och pengar

15 sid 4/steg 2 Uppskattat av flera företag ”Bra vara med och lägga grunden…” ”Bra diskussioner med folk från olika delar av företaget” ”Problem upptäcks/åtgärdas vid sittande bord…” ”Alla hjälps åt att minska skador och tillbud…” ”Lugnare på jobbet, mindre stress…” ”Bra publicitet – jobbar med Vägverket…” ”Ökad trivsel…”

16 sid 5/steg 2 Resultat efter 6-12 månader; 15-40% minskning av antalet skador Förare och ledning säger; Bättre rutin för skaderapportering Definitivt sänkta hastigheter Inköp alkolås Bättre bältesanvändning – förare och passagerare Mindre prat i mobiltelefon Utbildning nyanställda och vikarier Större engagemang från förarna Bättre respekt från ledningen vad gäller vilotider

17 sid 6/steg 2 Betydelsefullt förbättringsarbete Engagerad ledning Engagerad projektgrupp Engagerade arbetskamrater 5 steg – 4 seminariedagar Arbetsuppgifter däremellan, förändring i vår vardag

18 sid 7/steg 2 Vi ska utveckla och förbättra… Vår trafiksäkerhetspolicy Förarrollen – värdering, befogenhet och ansvar Informationsstrukturer inom vårt företag Skade- och incidenthantering Alla ska bli medvetna om trafiksäkerhet Alla ska bete sig mer trafiksäkert Vi ska lyssna och diskutera, inspirera och motivera…

19 sid 8/steg 2 Var står vi idag? Vad har ledningen/personalen för attityd till trafiksäkerhet? Pratar ni om trafiksäkerhet? Har ni en trafiksäkerhetspolicy? Har ni en förarhandbok? Gå igenom frågorna på sidan 21 och diskutera!

20 sid 9/steg 2 Tänk efter… Vad kan BeST ge vårt företag? Vad kan BeST ge dig personligen? Vad ser du för utmaningar – möjligheter och svårigheter? Anteckna på sidan 25 och ta med till nästa gång!

21 sid 10/steg 2 Ta ställning! Är beredd på att arbeta för att förbättra säkerheten och arbetsmiljön hos oss? Ställer du upp?

22 sid 11/steg 2 Film om bälte Se filmen tillsammans och diskutera: Vad var det som berörde/förvånade mest? Varför? Hur är det på vårt företag? Varför kör många yrkesförare utan bälte?

23 sid 12/steg 2 Vad hände? Bilen har kört i diket. Kupéutrymmet är intakt. Föraren dödades då han slog i inredningen. Om föraren hade använt bälte hade han förmodligen klivit ur bilen oskadd. (Bild)

24 sid 13/steg 2 Vad hände? Bilen har kört ner i diket på vägens högra sida. Förardörren öppnades. Föraren kastades ut. Bilen välte över föraren och klämde ihjäl honom. Om föraren använt bälte hade han kunnat klara sig oskadd. (bild)

25 sid 14/steg 2 Vad har vi för mål? Kort sikt: Vilka resultat ska nå genom BeST? Lång sikt: Vilka trafiksäkerhetsförbättringar? Anteckna på sid 25.

26 sid 15/steg 2 Spelregler – hur ska vi vara/agera? Förändring kan ses som ett spel, t ex fotboll Vi är ett lag, vi vill förbättra säkerheten Vi gör mål genom att nå de resultat vi skrev på formuläret Vi behöver komma överens om hur vi ska jobba tillsammans. Uppgift två och två; Vad är viktigt att vi gör/är inom BeST- programmet? Vilka spelregler ska vi ha? Anteckna på sidan 25.

27 sid 16/steg 2 Vi behöver en trafiksäkerhetspolicy! Vad ska den vara till för? Varför ska vi ha en policy? Hur bör policyn vara utformad? Vem är den till för?

28 sid 17/steg 2 Vad krävs av trafiksäkerhetspolicyn? Alla ska känna igen sig i den: ”Det här angår mig och mitt jobb” Ska vara praktisk, konkret, visionär Ska omfatta alla delar av verksamheten

29 sid 18/steg 2 Vad ska trafiksäkerhetspolicyn innehålla? Trafiksäkerhets- policy Kommunikation Drift/teknik/ underhåll Utbildning Körsätt Drogfrihet Hastighet Bältesanvändning Uppföljning ?

30 sid 19/steg 2 Om ni har en trafiksäkerhetspolicy Dela upp er i mindre grupper och diskutera! Vad är bra? Vad är dåligt? Vad behöver utvecklas/förbättras? Gå igenom er trafiksäkerhetspolicy och ta fram förslag till förbättringar.

31 sid 20/steg 2 Om ni saknar trafiksäkerhetspolicy Dra upp riktlinjerna för policyn gemensamt Dela upp er i grupper och arbeta med olika delar av policyn Ta fram/utveckla förslag som ni går igenom med alla kollegor Exempel på policy finns på sid 26 i handledningen

32 sid 21/steg 2 Alla ska känna till trafiksäkerhetspolicyn Hur får vi trafiksäkerhetspolicyn att leva? Hur ska vi föra ut den till alla på företaget? När? Var? Hur ska vi motivera kollegorna? Gör upp en plan för att föra ut policyn och samla in synpunkter från alla innan tillfälle 3. Anteckna på sid 27. Jämför förslagen från informationsmötet sid 28. Vad behöver förändras/anpassas för vårt företag?

33 sid 22/steg 2 Hur förändrar man beteenden? Vad motiverar människor? Vad kan vi säga om policyn, som är motiverande? Tänkbart motstånd? Vad säger/gör de? Hur kan vi bemöta motståndet? Anteckna på sid 29.

34 sid 23/steg 2 Vad ska vi göra för att motivera andra? Visa att de är betydelsefulla. Hur? Göra alla delaktiga. Hur? Förklara varför Belöna och fira framgångarna. Hur? Uppmuntra till nya arbetssätt. Den som inte provat vet inte… Läs och diskutera 9 tips på sid 12 i handledningen

35 sid 24/steg 2 Arbetsuppgifter till nästa gång ”Sälj in” policyn till minst två medarbetare. Läs eventuell förarhandbok. Ge någon i uppgift att sammanställa utkast till policy. Formulär för arbetsuppgiften finns på sid 30

36 sid 25/steg 2 Tack för idag! Vi ses för tillfälle tre den… Det är viktigt att alla är med! Avslutning och diplom får ni den… Kom ihåg arbetsuppgifterna Vilka var de två bästa sakerna idag? Något som behöver förbättras?

37 sid 1/steg 3 Hej och välkommen! BeST-metoden – vad handlar den om? Berätta för din granne. Praktiska detaljer: Tider. Kaffe/lunch? Mobiler avstängda.

38 sid 2/steg 3 Arbetsuppgift från förra gången ”Sälj in” trafiksäkerhetspolicyn. Informera/motivera minst två medarbetare Läs eventuell förarhandbok Ge någon i uppgift att sammanställa utkast till trafiksäkerhetspolicy Vad har hänt när ni gjort arbetsuppgifterna? Berätta! Fyll i formulär för arbetsuppgift. Se till att alla har en utskrift av ert förslag till policy.

39 sid 3/steg 3 Våra överenskommelser Vad kom vi överens om? Vilka spelregler? Något som behöver ändras? Jämför anteckningar på sid 25.

40 sid 4/steg 3 Dagens program Återkoppling trafiksäkerhetspolicy Film ”Hastigheter” Förarrollen: Hur är en bra förare hos oss? Nulägesanalys

41 sid 5/steg 3 Genomgång av vår trafiksäkerhetspolicy Dela ut trafiksäkerhetspolicyn och gå igenom den. Skapa egna bilder utifrån era diskussioner/texter.

42 sid 6/steg 3 Genomgång trafiksäkerhetspolicy, fortsättning Vilka har informerats om detta förslag? Hur har policyn mottagits? Hur har manuset fungerat? Är alla informerade? Om inte, gör en plan för hur resten ska bli informerade.

43 sid 7/steg 3 Genomgång trafiksäkerhetspolicy, fortsättning Vad är bra? Vad ska förändras? Vad ska läggas till? Vad ska tas bort? Sammanfatta och anteckna på sid 34.

44 sid 8/steg 3 Om ni har förarhandbok… Vad är det bästa i handboken? Vad bör utvecklas/förbättras/kompletteras? Sammanfatta och anteckna på sid 35.

45 sid 9/steg 3 Film om hastigheter Se filmen tillsammans och diskutera! Vad var det som berörde/förvånade mest? Varför? Hur är det på vårt företag? Varför kör många yrkesförare för fort? Vinster/fördelar med att sänka hastigheten, för dig personligen och för företaget.

46 sid 10/steg 3 Rollen som förare Varför är varje förares inställning/beteende så viktigt? Ge ett gott exempel där någon agerat och höjt säkerhetsnivån. Anteckna på sid 35.

47 sid 11/steg 3 Vad gäller för förarna i vårt företag? Tre attityder/inställningar som en förare bör ha Tre saker som det är viktigt att en förare gör dagligen. Anteckna på sid 35.

48 sid 12/steg 3 Svåra situationer Vilka svåra säkerhetsrelaterade situationer kan förarna möta? Olycka och tillbud Stress/hot/våld Komplicerade trafikmiljöer Tröttande vägsträckor och arbetspass Bristande kommunikation med trafikledningen. Hur ser det ut i er vardag? Ge exempel och diskutera!

49 sid 13/steg 3 Övning, svåra situationer Välj några vanliga situationer och jobba med dem; Hur skulle dina kollegor hantera den situationen? Finns det bättre sätt? Hur?

50 sid 14/steg 3 Hur är det med vår trafiksäkerhet? Fyll i nulägesanalysen Vilka frågor ska ni ta tag i till nästa gång? Anteckna på sid 36.

51 sid 15/steg 3 Arbetsuppgift till nästa gång ”Sälj in” policyn och den goda förarrollen, inspirera/motivera minst tre kollegor Arbeta med frågor från nulägesanalysen Ge någon/några i uppgift att sammanställa policyn utifrån synpunkter som framkommit Hur ska ni göra för att alla på företaget ska få en uppdaterad policy. Formulär för arbetsuppgift finns på sid 37.

52 sid 16/steg 3 Tack för idag! Vi ses för steg 4, den … Kom ihåg arbetsuppgifterna! Vilka var de 2 bästa sakerna idag? Något som behöver förbättras?

53 sid 1/steg 4 Hej och välkommen! Berätta vad som är de två bästa sakerna med att arbeta på vårt företag. Vad är roligast/mest överraskande när det gäller att jobba med BeST?

54 sid 2/steg 4 Arbetsuppgift från förra gången ”Sälj in” policyn och den goda förarrollen. Inspirera/motivera minst tre kollegor Arbeta med frågor från nulägesanalysen Ge någon/några i uppgift att sammanställa policyn utifrån synpunkter som framkommit Hur ska ni göra för att alla på företaget ska få uppdaterad policy? Vem/vilka ansvarar? Vad har hänt när ni gjort arbetsuppgifterna? Berätta!

55 sid 3/steg 4 Dagens program Film om nykterhet Skapa strukturer för att kommunicera säkerhetsfrågor Skapa struktur för rapportering, handläggning, åtgärd och uppföljning av incidenter och skador.

56 sid 4/steg 4 Film om nykterhet Se filmen tillsammans och diskutera: Vad var det som berörde/förvånade mest? Varför? Hur är det på vårt företag? Hur ska vi säkerställa att ingen hos oss kör påverkad? Vad kan vi göra för att stötta en kollega som har alkoholproblem?

57 sid 5/steg 4 Snabb säkerhetsinformation Vilka kommunikationsvägar har vi? Vilka ansvarar för att nå ut med informationen? Vad är bra? Vad kan förbättras? Anteckna på sid 40.

58 sid 6/steg 4 Långsiktig säkerhetsinformation Vilka kommunikationsvägar har vi? Vilka ansvarar för att nå ut med informationen? Vad är bra? Vad kan förbättras? Anteckna på sid 40.

59 sid 7/steg 4 Skaderapportering Vilka skadekostnader har vi under året/perioden? Hur många skador hade vi under året/perioden? Beskriv steg för steg hur skaderapportering och hantering går till Vilka skador ska vi rapportera? Anteckna på sid 41.

60 sid 8/steg 4 Skaderapporteringshjulet

61 sid 9/steg 4 Hur ska vi förbättra skaderapporteringen? Vad fungerar bra hos oss? Vad kan vi förbättra? Varför ska vi rapportera? Vad vinner jag som förare på att rapportera? Vad vinner företaget? Hur bör det gå till i framtiden? Anteckna på sid 41.

62 sid 10/steg 4 Beteende Vad motiverar människor? Vad kan du säga om skaderapportering som motiverar rapportering? Tänkbart motstånd/motargument, vad kommer de att säga/göra? Hur ska du bemöta motståndet? Vad ska du säga/göra? Anteckna på sid 42.

63 sid 11/steg 4 Träna två och två! Det gäller att motivera förarna att ta sig an skaderapportering. Träna några minuter. Den ena spelar rollen som förare, den andra är sig själv. Återkoppling efter varje övning: Hur gick det? Vad fungerar bra, vad fungerar inte så bra?

64 sid 12/steg 4 Rutiner för skaderapportering Hur ser er blankett ut? Behöver den förbättras? Jämför blankett på sid 43.

65 sid 13/steg 4 Arbetsuppgift till nästa gång 1.Motivera minst två kollegor att förbättra skaderapporteringen 2.Ge någon/några i uppgift att ta fram beskrivning av rutinerna för skaderapportering. 3.Gör upp en plan för att genomföra rutinerna. 4.Gå igenom allt material som ni använt/skrivit till nästa gång Formulär för arbetsuppgift finns på sid 44.

66 sid 14/steg 4 Tack för idag! Vi ses för steg fem den … Kom ihåg arbetsuppgifterna! Vilka var de två bästa sakerna idag? Något som behöver förbättras?

67 sid 1/steg 5 Hej och välkommen! Dagens program: Resultat av vårt arbete hittills Vad har vi gjort? Hur ska vi jobba vidare? Utbildning av övriga förare Skapa handlingsplan för framtiden

68 sid 2/steg 5 Arbetsuppgift från förra gången 1.Motivera minst två kollegor att förbättra skaderapporteringen. 2.Ge någon/några i uppgift att ta fram beskrivning av rutiner för skaderapportering. 3.Gör en plan för att genomföra rutinerna. 4.Gå igenom allt material som ni använt/skrivit till nästa gång. Vad har hänt när ni gjort arbetsuppgifterna? Berätta.

69 sid 3/steg 5 Vad har vi åstadkommit i BeST? Satt mål för vårt arbete Tagit fram/förbättrat vår trafiksäkerhetspolicy Informerat alla om trafiksäkerhetspolicyn Gjort nulägesanalys Sett över/förbättrat säkerhets-/förarhandbok Diskuterat och förbättrat förarrollen Lärt oss påverka säkerhetsbeteendet hos oss själva och andra Diskuterat/förbättrat vår säkerhetskommunikation Diskuterat/förbättrat vår skaderapportering Skapat motivation och engagemang hos våra kollegor Påbörjat arbetet med att få alla att rapportera skador och tillbud

70 sid 4/steg 5 Resultat av BeST-programmet Vad har du lärt dig? Hur har ditt eget arbetssätt förändrats? Vilka resultat har vi uppnått på vårt företag? Vad är viktigt för fortsatt trafiksäkerhetsarbete? Anteckna på sid 47 och diskutera två och två. Låt alla i gruppen få presentera!

71 sid 5/steg 5 Framtiden Hur ska vi fortsätta utveckla vårt trafiksäkerhetsarbete? Vad har vi för mål? Hur ska vi säkerställa att kunskaper och resultat som vi fått genom BeST bibehålls? Tre närmaste aktiviteter inom området? Hur ska BeST användas i fortsatt arbete? Anteckna på sid 48.

72 sid 6/steg 5 Finns det lösa trådar? Har alla informerats om trafiksäkerhetspolicyn? Nulägesanalys – finns det brister? Förarhandbok – något som ska förbättras? Förarrollen – är vi överens? Säkerhetskommunikation – når den fram? Rapportering av skador och tillbud – finns rutin? Känner alla till den? Anteckna på sid 48.

73 sid 7/steg 5 Hur går vi vidare? Gör upp en handlingsplan. Anteckna på sid 49.

74 sid 8/steg 5 Hur ska vi utvärdera och följa upp? Exempel: Intresse/motivation Bränsle Skador

75 sid 9/steg 5 Förslag till utbildning av alla på företaget Var ska man vända sig med olika frågor? Kort- och långsiktiga säkerhetsfrågor Kommunikation trafikledning – förare - verkstad Skade- och felrapportering Diskutera och besluta hur det ska gå till. Anteckna på sid 54.

76 sid 10/steg 5 Förslag till utbildning, fortsättning Bakgrund och innehåll Genomgång trafiksäkerhetspolicy Förarens roll: attityd, ansvar, befogenhet Förarhandbok: Säkerhetskontroll Svåra situationer Se exempel på upplägg, sid 50.

77 sid 11/steg 5 Avslutning! Diplom till alla Utvärdering av programmet Utvärderingsenkät finns på sid 54.


Ladda ner ppt "Sid 1/steg 1 Hej och välkommen! Presentation av projektgruppen Namn, funktion och exempel på vad som är roligt med jobbet."

Liknande presentationer


Google-annonser