Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

nästan en riktig EA-process

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "nästan en riktig EA-process"— Presentationens avskrift:

1 nästan en riktig EA-process
CTS-projektet nästan en riktig EA-process Karin Kårström IT-arkitekt

2 Upplägg Kort presentation Tullverket, IT-avdelningen och Arkitekturenheten Drivkrafter utvecklingsarbete runt 2005 CTS-projektet (CTS = CustomsTradeSystem) Hur började det…? Hur arbetar vi idag…? 5-årsplanen Erfarenheter Sen då?

3 Administrationsavdelning
Tullverket GENERALTULLDIREKTÖR OCH ÖVERDIREKTÖR INTERNREVISION VERKSLEDNINGSSTAB EFFEKTIV HANDEL BROTTSBEKÄMPNING ADMINISTRATION OCH STÖD Administrationsavdelning Informationsstab IT-avdelning Personalavdelning Rättssekretariat Effektiv handel Sysslar med det legala flödet Ganska täckande IT-stöd Ganska god IT-mognad Brottsbekämpningen Sysslar med det illegala flödet Fragmentariskt IT-stöd Ganska låg IT-mognad Administration och stöd Många standardsystem Varierande IT-mognad

4 IT-avdelningen AVDELNINGSCHEF STAB DRIFT ARKITEKTUR SYSTEM
Operativ drift Applikationsdrift Kundstöd IT-sevice ARKITEKTUR SYSTEM Effektiv Handel Brottsbekämpning Gemensamma system Interna system

5 Traditionell IT-arkitektur
Arkitekturenheten Enhets-/Sektionschef 3 IT-arkitekter verksamhet IT-arkitekt verktyg och std IT-arkitekt infrastruktur IT-arkitekt kommunikation IT-arkitekt säkerhet IT-säkerhetschef Processutvecklare 2 metodutvecklare (Verksamhetsarkitekt) ARKITEKTUR Reaktivt Traditionell IT-arkitektur Äldre lösningar Proaktivt SOA Moderna IT-lösningar

6 Administrationsavdelning
Tullverket GENERALTULLDIREKTÖR OCH ÖVERDIREKTÖR INTERNREVISION VERKSLEDNINGSSTAB EFFEKTIV HANDEL Kundrelationer Marknadsanalyser Tillstånd Kvalitetssäkring Klarering Uppbörd BROTTSBEKÄMPNING ADMINISTRATION OCH STÖD Administrationsavdelning Informationsstab IT-avdelning Personalavdelning Rättssekretariat Effektiv handel är CTS vagga… Kundrelationer (marknadsföring, marknadsanalys, hantera uppbörd mm) Handelsförenklande åtgärder (kvalitetssäkring, certifiering, framtagning och implementation av förenklingar) Handelslogistik (klarering av import/export, fysiska kontroller, tullager)

7 Drivkrafter Effektiv handel anno 2005
ETT TULLVERK med effektiva och moderna arbetsmetoder förenklar det legala och förhindrar det illegala MÅL Minst 80% av varuflödet är kvalitetssäkrat Tullverkets vision 2012 eCustoms Multi Annual Strategic Plan (MASP) harmonisering av tullprocedur och lagstiftning Tvingande krav med tvingande datum! Effektiviseringsbehov processer, arbetsmetoder

8 Drivkrafter IT anno 2005 Utdaterat IT-stöd
textbaserade gränssnitt (TullDataSystemet) byggt på Ingres, c-funktioner, VAX/VMS och True64 osv Nya behov – nya krav på teknisk plattform EU-initiativ harmonisering – ökat utbyte av IT-stöd mellan medlemsstater SOA den funktionalitet som behövs finns i våra silos, men är ”felpaketerad” Behov att ”mäta” IT-stödet Spårbarhet mot verksamhetsmål Helhetsperspektiv – verksamhetsdrivet – I TID!

9 CTS – början ”Det svenska Tullverket står i dag inför sin största tekniska utmaning sen införandet av Tulldatasystemet, TDS, i början av 1990-talet. TDS har varit ett mycket väl fungerande system under många år, men nu har de nya kraven från EU samt våra interna krav på förändringar lett fram till ett beslut att bygga ett helt nytt tulldatasystem. Ett nytt TDS ska bli det nya systemstöd som tillgodoser de krav och beskrivningar som kommer från både Europeiska kommissionen och från Tullverket.” Citat projektledare CTS

10 Strategisk diskussion
CTS – början Strategisk diskussion Kartlägga verksamheten IBM/CBM: målbild 2012 kopplad mot EU-krav avsiktsförklaring: sätta ambitionsnivå per verksamhetsområde prioritera verksamhetsområden: Trade Logistics prioritera verksamhetskomponenter: Import & Export Controls, klareringsprocessen först ut viss nulägeskartläggning för att identifiera gap roadmap påbörjas Grundläggande tekniska beslut Ny strategisk plattform (Linux, Java, SOA) CBM Ambitionsnivåer Bra = EU-complient Bättre = även nationell utveckling för egen effektivitet Bäst = även effektiviseringar för kunder

11 Arkitekturella produkter och tjänster Uppdragsspecifikationer
CTS – Början Arkitekturella produkter och tjänster Avsiktsförklaring Verksamhets- Komponenter (CBM) Roadmap Måldokument Principer Riktlinjer Uppdragsspecifikationer Modeller process Beslutsunderlag Har inte gjort skillnad på produkter som kommer in från planeringsprocessen och det som produceras i ”Före”

12 Hur ser man att arbetet fortsättningsvis ska gå till?

13 Inringat med röd streckad linje – planeringsprocessen
Nedre högra hörnet - projektprocessen

14 CTS – Före ”organisation” Verksamhets expert System arkitekt
Utvecklings samordnare Verksamhets arkitekt Teknisk expert BPÄ PPÄ Strateger mfl IT arkitekt Process designer CORE TEAM Sakkunnig Verksamhets analytiker ”organisation” VIRTUAL TEAM

15 Strategisk diskussion
CTS – Före Strategisk diskussion Core Team Identifierar förändringsområden inom prioriterad verksamhet… Gör målnedbrytning Initierar uppdrag/delprojekt/projekt Skapar riktlinjer och inriktningsbeslut Förankrar med strategisk ledning och styrning Iterationer!

16 Arkitekturella produkter och tjänster Uppdragsspecifikationer
CTS – Före Arkitekturella produkter och tjänster Omsättningsplan Principer Roadmap Riktlinjer 5-årsplan Tekniska plattformar Modeller Referensarkitektur integration Referensarkitektur portal Uppdragsspecifikationer Säkerhetslösning Förfinar/bygger vidare på tidigare artefakter Uppstår ytterligare frågor -> nya uppdrag Finns svaren -> nya projekt Beslutsunderlag

17 Pedagogisk bild som visar dels koppling före-arbete och projekt, dels RUP

18 Utveckling inom arkitektur
CTS – Under Utveckling inom arkitektur Det handlar om (del)projekt… In: principer, riktlinjer, referensarkitektur, modeller osv Styrs av inriktnings- och omfattningsbeslut Styrs av RUP och PROPS ”nya” dicipliner: verksamhetsmodellering och användbarhet ”nya” aktiviteter: tjänsteidentifikation Återkoppling mot före-arbetet!

19 Arkitekturella produkter och tjänster Inriktning Omfattning
CTS – Under Arkitekturella produkter och tjänster Projektunderlag Inriktning Omfattning Granskningar Inriktning omfattning Stöd

20 CTS – Efter Införande Uppföljning

21 5-årsplan Omfattar idag Trade Logistics och i dagsläget inte en plan utan en rekommentation Framtagen som förankringsverktyg

22 5-årsplan - nuläge Stora investeringar för import, export och transitering är gjorda, men den tekniska livslängden är begränsad (kortare än den funktionella) Befintliga verksamhetsrutiner är splittrade Inte processtödjande IT-stöd – stuprör Rutiner och IT-stöd för klarering av certifierade kunder är bristfällig

23 Befintligt läge - grafik
Imp Exp Tr (NCTS) AEX DIV E-post FGP Kvoter TET m.m. ECS

24 Föranmälan/Klarering huvudflöde
Urval Automatisk Exp Beg. klarering GP/Presentation Kontroll & Resultat Klareringstjänstemannen Kartlägg hela Klareringsprocessen? * Fler beslut

25 Framtida läge, delmål 2009+ Tr Imp Exp Beg. klarering Urval Kontroll &
Resultat GP/Presentation Imp Exp Tr (NCTS) Summarisk införsel- deklaration Import Imp Exp Tr (NCTS)

26 Framtida läge, 2013+ Tr Imp Exp (NCTS) Beg. klarering Urval Kontroll &
Resultat GP/Presentation Nytt IT-stöd för ärendehantering

27 5-årsplan – hur? Fördela ut nämnda steg i de olika verksamhetsförändringsprojekten. Identifiera nödvändiga åtgärder för att effektivisera drift och förvaltning av befintliga TDS (5-10 års perspektiv) Första delprojektet: Nytt IT-stöd för summarisk införseldeklaration som utgör plattform för kommande ärendestöd byggs Bas för effektivare uppföljning och analyser införs Processtödjande gränssnitt införs Generell lösning för EU-kommunikation införs Avveckla funktioner i TDS som ersätts av nytt samlat IT-stöd Block av verksamhetslogisk karaktär som är möjliga att utan negativ påverkan för användare och IT-avdelning realiseras enligt nya arkitekturen skall övervägas om så ska göras Övriga krav införs i befintligt IT-stöd  Kontinuerlig dialog mellan delprojektet och CTS-förearbete och sponsor

28 Harmonisering införandeförslag
2009 Befintlig hantering harmoniseras (med början 2009) Ny hantering harmoniserad Befintlig hantering harmoniserad om tillfälle ges Förändringar för företagen

29 5-årsplan Förankrad och klar Principer Riktlinjer Inriktningsbeslut

30 Erfarenheter Proaktivt arbete är toppen!
Tydligare mål – spårbarhet till mål – verksamhetsdrivet Förbättrad kommunikation – strategiska/taktiska beslut istället för projektbeslut Förankring – forum Bättre helhetsperspektiv Just enough – just in time Tungt för ”första-projektet” Motstånd… Förankring Projektform Gräns mot planeringsprocess och projektprocess inte glasklar

31 Sen då…? Just nu pågår arbete med att definiera EA-processen inom Tullverket: Delprocesser och aktiviteter Roller!! Artefakter, produkter, tjänster Gränsytor Arkivskåpet! Osv… Slutet gott – allting gott!

32 Frågor?


Ladda ner ppt "nästan en riktig EA-process"

Liknande presentationer


Google-annonser