Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CTS-projektet nästan en riktig EA-process Karin Kårström IT-arkitekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CTS-projektet nästan en riktig EA-process Karin Kårström IT-arkitekt."— Presentationens avskrift:

1 CTS-projektet nästan en riktig EA-process Karin Kårström IT-arkitekt

2 Upplägg Kort presentation Tullverket, IT-avdelningen och Arkitekturenheten Drivkrafter utvecklingsarbete runt 2005 CTS-projektet (CTS = CustomsTradeSystem) Hur började det…? Hur arbetar vi idag…? 5-årsplanen Erfarenheter Sen då?

3 Tullverket EFFEKTIV HANDELADMINISTRATION OCH STÖD Administrationsavdelning Informationsstab IT-avdelning Personalavdelning Rättssekretariat GENERALTULLDIREKTÖR OCH ÖVERDIREKTÖR INTERNREVISIONVERKSLEDNINGSSTAB BROTTSBEKÄMPNING

4 IT-avdelningen DRIFT Operativ drift Applikationsdrift Kundstöd IT-sevice ARKITEKTURSYSTEM Effektiv Handel Brottsbekämpning Gemensamma system Interna system AVDELNINGSCHEF STAB

5 Arkitekturenheten ARKITEKTUR Enhets-/Sektionschef 3 IT-arkitekter verksamhet IT-arkitekt verktyg och std IT-arkitekt infrastruktur IT-arkitekt kommunikation IT-arkitekt säkerhet IT-säkerhetschef Processutvecklare 2 metodutvecklare (Verksamhetsarkitekt) Reaktivt Traditionell IT-arkitektur Äldre lösningar Proaktivt SOA Moderna IT-lösningar

6 Tullverket EFFEKTIV HANDEL Kundrelationer Marknadsanalyser Tillstånd Kvalitetssäkring Klarering Uppbörd ADMINISTRATION OCH STÖD Administrationsavdelning Informationsstab IT-avdelning Personalavdelning Rättssekretariat GENERALTULLDIREKTÖR OCH ÖVERDIREKTÖR INTERNREVISIONVERKSLEDNINGSSTAB BROTTSBEKÄMPNING

7 Tullverkets vision 2012 eCustoms Multi Annual Strategic Plan (MASP) –harmonisering av tullprocedur och lagstiftning –Tvingande krav med tvingande datum! Effektiviseringsbehov –processer, arbetsmetoder Drivkrafter Effektiv handel anno 2005 ETT TULLVERK med effektiva och moderna arbetsmetoder förenklar det legala och förhindrar det illegala MÅL Minst 80% av varuflödet är kvalitetssäkrat

8 Drivkrafter IT anno 2005 Utdaterat IT-stöd –textbaserade gränssnitt (TullDataSystemet) byggt på Ingres, c- funktioner, VAX/VMS och True64 osv Nya behov – nya krav på teknisk plattform –EU-initiativ harmonisering – ökat utbyte av IT-stöd mellan medlemsstater SOA –den funktionalitet som behövs finns i våra silos, men är ”felpaketerad” Behov att ”mäta” IT-stödet Spårbarhet mot verksamhetsmål Helhetsperspektiv – verksamhetsdrivet – I TID!

9 CTS – början ”Det svenska Tullverket står i dag inför sin största tekniska utmaning sen införandet av Tulldatasystemet, TDS, i början av 1990-talet. TDS har varit ett mycket väl fungerande system under många år, men nu har de nya kraven från EU samt våra interna krav på förändringar lett fram till ett beslut att bygga ett helt nytt tulldatasystem. Ett nytt TDS ska bli det nya systemstöd som tillgodoser de krav och beskrivningar som kommer från både Europeiska kommissionen och från Tullverket.” Citat projektledare CTS

10 CTS – början Kartlägga verksamheten –IBM/CBM: målbild 2012 kopplad mot EU-krav –avsiktsförklaring: sätta ambitionsnivå per verksamhetsområde –prioritera verksamhetsområden: Trade Logistics –prioritera verksamhetskomponenter: Import & Export Controls, klareringsprocessen först ut –viss nulägeskartläggning för att identifiera gap –roadmap påbörjas Grundläggande tekniska beslut –Ny strategisk plattform (Linux, Java, SOA) Strategisk diskussion

11 CTS – Början Arkitekturella produkter och tjänster Avsiktsförklaring Verksamhets- Komponenter (CBM) Principer Riktlinjer Roadmap Uppdragsspecifikationer Modeller process Beslutsunderlag Måldokument

12

13

14 CTS – Före BPÄ PPÄ Strateger mfl Verksamhets arkitekt IT arkitekt Utvecklings samordnare CORE TEAM VIRTUAL TEAM Verksamhets analytiker Process designer Verksamhets expert Teknisk expert System arkitekt Sakkunnig

15 CTS – Före Core Team Identifierar förändringsområden –inom prioriterad verksamhet… Gör målnedbrytning Initierar uppdrag/delprojekt/projekt Skapar riktlinjer och inriktningsbeslut Förankrar med strategisk ledning och styrning Strategisk diskussion

16 CTS – Före Arkitekturella produkter och tjänster Principer Riktlinjer 5-årsplan Roadmap Uppdragsspecifikationer Modeller Beslutsunderlag Tekniska plattformar Referensarkitektur integration Referensarkitektur portal Säkerhetslösning Omsättningsplan

17

18 CTS – Under Det handlar om (del)projekt… In: principer, riktlinjer, referensarkitektur, modeller osv Styrs av inriktnings- och omfattningsbeslut Styrs av RUP och PROPS –”nya” dicipliner: verksamhetsmodellering och användbarhet –”nya” aktiviteter: tjänsteidentifikation Återkoppling mot före-arbetet! Utveckling inom arkitektur

19 CTS – Under Arkitekturella produkter och tjänster Projektunderlag Inriktning Omfattning Granskningar Inriktning omfattning Stöd

20 CTS – Efter Införande Uppföljning

21 5-årsplan Omfattar idag Trade Logistics och i dagsläget inte en plan utan en rekommentation Framtagen som förankringsverktyg

22 5-årsplan - nuläge Stora investeringar för import, export och transitering är gjorda, men den tekniska livslängden är begränsad (kortare än den funktionella) Befintliga verksamhetsrutiner är splittrade Inte processtödjande IT-stöd – stuprör Rutiner och IT-stöd för klarering av certifierade kunder är bristfällig

23 Befintligt läge - grafik Imp Exp Tr (NCTS) AEX ECS DIV E-post FGP Kvoter TET m.m.

24 Föranmälan/Klarering huvudflöde Exp Beg. klarering Urval GP/Presentation Kartlägg hela Klareringsprocessen? * Fler beslut Automatisk Klareringstjänstemannen Kontroll & Resultat

25 Framtida läge, delmål 2009+ Imp Exp Tr (NCTS) Urval Kontroll & Resultat GP/Presentation Summarisk införsel- deklaration Import Imp Exp Tr (NCTS) Beg. klarering

26 Framtida läge, 2013+ Urval Kontroll & Resultat GP/Presentation Nytt IT-stöd för ärendehantering Imp Exp Tr (NCTS) Imp Exp Tr (NCTS) Beg. klarering

27 5-årsplan – hur? Fördela ut nämnda steg i de olika verksamhetsförändringsprojekten. Identifiera nödvändiga åtgärder för att effektivisera drift och förvaltning av befintliga TDS (5-10 års perspektiv) Första delprojektet: –Nytt IT-stöd för summarisk införseldeklaration som utgör plattform för kommande ärendestöd byggs Bas för effektivare uppföljning och analyser införs –Processtödjande gränssnitt införs –Generell lösning för EU-kommunikation införs –Avveckla funktioner i TDS som ersätts av nytt samlat IT-stöd –Block av verksamhetslogisk karaktär som är möjliga att utan negativ påverkan för användare och IT-avdelning realiseras enligt nya arkitekturen skall övervägas om så ska göras –Övriga krav införs i befintligt IT-stöd  Kontinuerlig dialog mellan delprojektet och CTS-förearbete och sponsor

28 Harmonisering införandeförslag 2009 2011-2013+ - Ny hantering harmoniserad - Befintlig hantering harmoniserad om tillfälle ges - Befintlig hantering harmoniseras (med början 2009) - Förändringar för företagen

29 5-årsplan Förankrad och klar Principer Riktlinjer Inriktningsbeslut

30 Erfarenheter Proaktivt arbete är toppen! Tydligare mål – spårbarhet till mål – verksamhetsdrivet Förbättrad kommunikation – strategiska/taktiska beslut istället för projektbeslut Förankring – forum Bättre helhetsperspektiv Just enough – just in time Tungt för ”första-projektet” Motstånd… Förankring Projektform Gräns mot planeringsprocess och projektprocess inte glasklar

31 Sen då…? Just nu pågår arbete med att definiera EA-processen inom Tullverket: –Delprocesser och aktiviteter –Roller!! –Artefakter, produkter, tjänster –Gränsytor –Arkivskåpet! –Osv… Slutet gott – allting gott!

32 Frågor? karin.karstrom@tullverket.se 0920-25 97 25


Ladda ner ppt "CTS-projektet nästan en riktig EA-process Karin Kårström IT-arkitekt."

Liknande presentationer


Google-annonser