Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förordningstext Speciallärarexamen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förordningstext Speciallärarexamen"— Presentationens avskrift:

1 Förordningstext Speciallärarexamen
SFS 2007:638 Omfattning Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 hp. Därtill ställs krav på annan lärarexamen och uppnådd fördjupning om minst 60 hp i ämnena svenska eller matematik inom ramen för lärarexamen eller på annat sätt uppnått sådan fördjupning. SFS (förslag till förändring) Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 hp. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen med inriktning mot språk-, skriv, läs- eller matematikutveckling, annan avlagd lärarexamen med svenska eller matematik eller annan lärarexamen kompletterad med motsvarande kunskaper.

2 Förordningstext Specialpedagogexamen
SFS 2007:638 Omfattning Specialpedagogexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 hp. Därtill ställs krav på annan avlagd lärarexamen.

3 Mål Speciallärarexamen SFS 2007:638
För speciallärarexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever inom förskoleklass, skola eller vuxenutbildning, som har behov av särskilt stöd i språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling. Specialpedagogexamen SFS2007:638 För specialpedagogexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.

4 Specialpedagogiska programmet, 90 högskolepoäng
Det specialpedagogiska programmet är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare/pedagoger med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till specialpedagogexamen. Det specialpedagogiska programmet bygger på tidigare lärar-/pedagog- utbildning och yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, fritidshem, skola, vuxenutbildning eller andra relevanta pedagogiska verksamhetsområden. Utbildningen syftar till att ge kvalificerade kunskaper om olika förhållanden och faktorer i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet. Specialpedagogen ska utveckla sådant pedagogiskt, analytiskt och praktiskt kunnande som krävs för att tillsammans med skolans/verksamhetens personal ge stöd och hjälp för individer i svårigheter inom en pedagogisk verksamhet. Efter genomgången utbildning förväntas specialpedagogen ha sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Delmål i utbildningen är bl.a. att ●kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. ●kritiskt och självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå ●kunna utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt kan stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer ●kunna visa fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda ●kunna leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever i verksamheten. Grundutbildningen bildar bas för lämpligheten i det kommande pedagogiska arbetet men hur specialpedagogens kompetens tillvaratas är beroende av den kompetens och de behov som finns i verksamheten.

5 Speciallärarprogrammet, 90 högskolepoäng
Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen är en yrkesutbildning som leder till speciallärarexamen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola som faktorer på individnivå, vilka riskerar att leda till svårigheter i lärandet inom läs-, skriv- eller matematikutveckling. Specialläraren skall utveckla ett sådant pedagogiskt, didaktiskt och analytiskt kunnande som krävs för att enskilt och tillsammans med skolans personal ge stöd och hjälp för elever i svårigheter inom läs-, skriv eller matematikutvecklingen. Efter genomgången utbildning förväntas specialläraren arbeta med att ge stöd för individer i behov av särskilda utbildningsinsatser inom läsning, skrivning eller matematik samt ge stöd för lärare i utvecklandet av rådande lärmiljöer inom ämnesområdena. Detta innebär att du efter genomgången utbildning bl. a. har ● fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av denna ● fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs- eller matematikutveckling samt goda kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning ● förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer inom läsning, skrivning eller matematik ● förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling ● fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd inom skriv-, läs-, eller matematikutveckling. Grundutbildningen bildar bas för lämpligheten i det kommande pedagogiska arbetet men hur speciallärarens kompetens tillvaratas är beroende av den kompetens och de behov som finns i verksamheten.

6 Kurser i Specialpedagogiska programmet se utbildningsplan <www. ufl
Kurser i Specialpedagogiska programmet se utbildningsplan <www.ufl.gu.se/utbildning/vidareutb> SPP100 Specialpedagogik – lärande i ett samhällsperspektiv, 15 hp SPP200 Specialpedagogik – samverkan och individers utveckling, 15 hp SPP300 Specialpedagogik som social praktik, 15 hp SPP400 Specialpedagogik – lärares och organisationers lärande, 15 hp SPP500 Specialpedagogik – vetenskapliga teorier och metoder, 15 hp SPP600 Specialpedagogiskt examensarbete, 15 hp

7 Kurser i Speciallärarprogrammet se utbildningsplan <www. ufl. gu
Kurser i Speciallärarprogrammet se utbildningsplan <www.ufl.gu.se/utbildning/vidareutb> SPP100 Specialpedagogik – lärande i ett samhällsperspektiv, 15 hp SPP200 Specialpedagogik – samverkan och individers utveckling, 15 hp SLP300 Specialpedagogik – teoretiska perspektiv på språk och kommunikation, 15 hp SLP400, Specialpedagogik – läs- och skrivutveckling för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser, 15 hp, alternativt SLP450 Specialpedagogik – matematikutveckling för elever i behov av särskilda utbildningsinsatser, 15 hp SPP500 Specialpedagogik – vetenskapliga teorier och metoder, 15 hp SLP600 Examensarbete inom speciallärarprogrammet, 15 hp

8 Kursstruktur i Specialpedagogiska programmet (enbart SPP-kurser) och Speciallärarprogrammet (SPP- och SLP-kurser) SLP600 SPP600 SPP500 SPP400 SLP400 el. SLP450 SPP300 SLP300 SPP200 SPP100


Ladda ner ppt "Förordningstext Speciallärarexamen"

Liknande presentationer


Google-annonser