Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del 1 Medicinens och omvårdnadens etik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del 1 Medicinens och omvårdnadens etik"— Presentationens avskrift:

1 Del 1 Medicinens och omvårdnadens etik

2 Etik och moral. Har samma betydelse, men kan även skiljas åt. Moral –handlingar. Etik – teorier om moralen. Värderingar och förhållningssätt.

3 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN
SAMHÄLLET ARBETSGIVARE → VÅRDPERSONAL ← PROFESSIONER PATIENT OCH NÄRSTÅENDE

4 Etiska svårigheter På känn att man befinner sig i en situation som har etiska förtecken. Insamlande av fakta, leder till förståelse och lösning av problemet.

5 Etiska konflikter Konflikt mellan olika aktörers värderingar.
Kan vara svårt att nå en lösning.

6 Etiska frestelser Vet mycket väl vad som bör göras, men gör det ändå inte av någon anledning.

7 Varför gör vi inte som vi bör?
Tidsbrist Ekonomi Bristande empati Någon annan får ta ansvar Oförmåga att hantera etiska dilemman Offermentalitet

8 Etiska dilemman Aktören inser att det finns två eller flera likvärdiga alternativ att välja mellan i den aktuella situationen. Kinkigt läge där man är illa ute hur man än gör.

9 Moralisk stress Vet vilken handling som är moraliskt rätt i en situation, där hon/han är involverad, men organisationen och/eller medarbetare gör det svårt eller omöjligt att genomföra handlingen. (Jameton, 1993)

10 Etiskt betingad stress
…det gäller otillräcklighetskänslor, som kommer av att man handlar i strid med sin samvetsövertygelse, utan möjlighet att gå in i dialog med andra kring de val man gör i sitt arbete. Det gäller en upplevelse av att inte i handling kunna visa sin etik. (Silfverberg 1999)

11 Effekter på arbetsorganisationen
Tillbud och felbehandlingar. Samarbetssvårigheter och konflikter. Sökande och utseende av syndabockar. Arbetsskador och sjukfrånvaro. Personalomsättning och kompetensförlust. (Arbetsmiljöverket, 2002)

12 Den moraliska stressen måste hanteras på ett sätt som leder till utveckling av både den individuella och kollektiva omvårdnadskompetensen. (Cronqvist, 2005) Viktigt att skapa utrymme och tid för reflektiv dialog och att det ges förutsättningar att komma i kontakt med sina känslor. Detta kan skapa möjligheten till att vila i sig själv.

13 Samvetsklausul Möjlighet att vägra medverka om det strider mot sin övertygelse. Abortlagen (SOU 1974:595).

14 Empati En förmåga att leva sig in i en annan persons situation.
Risk för att övertolka den andres behov och känslor, beroende på att man blandar in sina egna intressen av att hjälpa eller av att kontrollera sin ångest. Kräver en viss distans till den andre personen.

15 Sympati Visa, i konkret handling, omsorg om någon annan.
Respektera det olika.

16 Respekt. Respektera vårdtagarens/patientens tolkning av verkligheten, uppfattningar om omvärlden, personliga målsättningar, behov av vård och upplevelsen av vård och omsorg. Vårdtagaren/patienten har alltid tolkningsföreträde. Vårdtagaren/patienten har inte automatiskt beslutsföreträde.

17 Etiska problem eller psykologiska problem?
Etiska problem fokuserar på värdebegrepp. Det som är gott/ont, rätt/fel. Psykologiska problem fokuserar på personers känslor och upplevelser

18 Etiska värden Intrinsikalt värde = värden som är goda i sig. Ex. kärlek, omtanke, integritet eller autonomi. Instrumentellt värde = värde som är gott eller rätt relaterat till ett intrinsikalt värde. Instrument eller medel till att uppnå något högre gott. Ex. kunskap, makt, pengar.

19 Autonomi Koncentrera sig på vårdtagarens/patientens autonoma förmåga och gå in och vikariera den till fullo eller ge den information som saknas för att beslut ska kunna fattas.

20 Paternalism Handlingar som utförs mot en autonom persons vilja eller vetskap, i syfte att inte skada denne – stark paternalism eller beskäftigt tvång. Handlingar som utförs mot en icke autonom persons vilja för att göra gott, i syfte att undvika att skada denne eller andra – svag paternalism eller beskedligt tvång.

21 Delaktighet Att göras delaktig i den vård som rör den egna personen innebär att inte undanhållas den kunskap, man behöver för att förstå vad som sker i vården.

22 Etiken i praktiken Identifiera etiska dilemman
Lära oss att hantera dem

23 Etiska verktyg Förnuft Samvete Empati Medmänniskor Etiska principer

24 Etisk analys Gå igenom fallet och red ut oklarheter
Definiera möjliga lösningar. Definiera parterna Definiera relevanta lagar Definiera relevanta etiska modeller Definiera relevanta etiska principer Gör en etisk analys Definiera relevanta verktyg. Besluta


Ladda ner ppt "Del 1 Medicinens och omvårdnadens etik"

Liknande presentationer


Google-annonser