Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2004-06-16Kommunal redovisningsdag REVISIONENS VISION ”Vi medverkar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2004-06-16Kommunal redovisningsdag REVISIONENS VISION ”Vi medverkar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet”"— Presentationens avskrift:

1 2004-06-16Kommunal redovisningsdag REVISIONENS VISION ”Vi medverkar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet”

2 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Göteborgs Stad i praktiken 21 SDN, ca 20 fackförvaltningar ca 25 bolag, 3 kommunalförbund

3 2004-06-16Kommunal redovisningsdag

4 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Stadsrevisionen

5 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Koncern Kommunstyrelsen med enheter, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Servicenämnden, Arkivnämnden, Konsumentnämnden SDN Samtliga 21 stadsdelsnämnder FUKT Byggnads, Fastighets, Idrott- och förening, Park&Natur, Kultur, Miljö, VA, Kretslopp, Nämnden för Medichus, Lokalförsörjning, Utbildning, Vuxenutbildning, Färdtjänsten, Keillers Park, Trafik Revisors- gruppen Lekmannarevisorer Ca 25 kommunala bolag Bevakningsgrupper

6 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Rollen som förtroendevald revisor Revisorerna genomför sin granskning så att den fyller fullmäktiges och därmed också medborgarnas krav på -Objektivitet- Effektivitet- Kompetens Revisorerna slår vakt om sitt oberoende, i förhållande till uppdragsgivaren fullmäktige och till de som granskas, genom rätten att Självständigt välja vad som ska granskas Självständigt välja angreppssätt, metod och sakkunnig för granskningens genomförande Självständigt göra analys och bedömning och föra fram dessa Opartiskhet och saklighet genomsyrar agerande, bedömningar och uttalanden.

7 2004-06-16Kommunal redovisningsdag 9 kap 9 § Revisorernas uppgifter Årligen granska Prövning av verksamheten - ändamålsenligt och ekonomisk tillfredsställande sätt rättvisande räkenskaper tillräcklig intern kontroll Misstanke om förmögenhetsrättslig brott eller åsidosättande av allmän förvaltningsdomstols avgörande skall anmälas till berörd nämnd. Om åtgärder ej vidtas rapportera till fullmäktige. Kommunallagen (KL)

8 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Intern kontroll Ändamålsenlighet Intern kontroll - VERKSAMHET - REDOVISNING Räkenskaper

9 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Revisionens utgångspunkt vid granskningen av en nämnd Ett synsätt baserat på formella kriterier lagstiftning fullmäktiges riktlinjer god revisionssed Revisionen prövar om den politik (och uppdrag) som fullmäktige demokratiskt beslutat om också genomförs.

10 2004-06-16Kommunal redovisningsdag God revisionssed Definition: Den generella innebörden av en god revisionssed är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt representativ krets av revisorer. En god sed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet. Den formas och utvecklas successivt över tiden av revisorerna själva.

11 2004-06-16Kommunal redovisningsdag God revisionssed i förändring God sed i Göteborgsrevisionen utvecklas genom: Skriften God revisionssed Jämförelser Samverkan med andra revisioner Certifiering Referensgruppen för god kommunal revisionssed Rådet för kommunal redovisning STAREVs styrelse Nordisk samverkan

12 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Nämndens ansvar enligt kommunallagen kap. 6 7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).

13 2004-06-16Kommunal redovisningsdag 34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Nämndens ansvar enligt kommunallagen kap. 6

14 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Nämnden har ALLTID ett yttersta ansvar för verksamheten. Nämnden är skyldig att agera - att vara aktiv. I princip alla brister inom verksamheten är ytterst nämndens ansvar. Nämnden ansvarar inför fullmäktige och fullmäktige ansvarar inför medborgarna. Om nämndens ansvar generellt

15 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Planering Genomförande Rapportering/ kommunikation Ansvarsprövning Revisionsberättelse UPPFÖLJNINGUPPFÖLJNING Risk/väsentlighet i nämnd/bolags- och koncernperspektiv Resurser Prioritering Revisionsplan Årlig granskning per nämnd/bolag och fördjupad granskning Kommunikation med granskade En revisionsredogörelse per nämnd En granskningsrapport och -redogörelse per bolag Revisionsrapporter Samlad bedömning enligt god sed. Utformning av revisions-berättelsen samt årsredogörelse Revisionsprocessen

16 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Sekundär riskPrimär risk Liten riskSekundär risk En verksamhetsrisk kan definieras som: Hotet att en händelse eller agerande/icke-agerande ogynnsamt skall inverka på en organisations förmåga att uppnå sina verksamhetsmål samt utföra sina uppdrag på ett framgångsrikt sätt Kriterier för utvärdering av risker: 1. Väsentlighet - Om denna situation inträffar vad blir konsekvensen under en period på noll till tre år? 2. Sannolikhet - Hur stor är sannolikheten att situationen kommer att inträffa oavsett förmågan att hantera/kontrollera risken? Sannolikhet Väsentlighet Utvärderas på skala 1=låg till 9=hög Riskanalys

17 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Finansiella risker Ekonomiska utvecklingen Investeringsprocessen Redovisningsrisker Anläggningstillgångar Ekonomihandbok Verksamhetsrisker Styrning, uppföljning, utvärdering och rapportering Koncernsamordning och strukturfrågor Personal och ledarskap Miljö Kommunal service Vilka huvudsakliga riskområden ser vi?

18 2004-06-16Kommunal redovisningsdag FÖLJ LÖPANDE BEDÖMBEDÖM VÄSENTLIGHET RISK OCH GRANSKA FÖRDJUPA BEDÖM Årlig granskning

19 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Exempel på fördjupade granskningar under 2004 Balanserad styrning Avtalstrohet Föreningsbidrag resursnämnder Friskolor, samarbete med Stockholms Stads revision Äldreboende Upphandling företagshälsovård Socialt boende Fördjupad granskning

20 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Avstämningsmöte med förvaltning/bolag Delårsrapportering från revisionsbyrån Lägesrapport från revisionsbyrån Revisionsredogörelse/Granskningsredogörelse Årsredogörelse till kommunfullmäktige Rapporter, rapportsammandrag Kortrapporter Rapportering

21 2004-06-16Kommunal redovisningsdag Rekommendationer lämnas då utveckling och förbättring bedöms vara möjliga. Rekommendationer riktas inte alltid till nämnden eller styrelsen utan kan framföras på förvaltningsnivå. Hur rekommendationerna åtgärdas följs regelmässigt upp under påföljande års granskning. Revisionskritik brukar graderas genom begreppen påpekan, erinran och anmärkning. Graden av kritik beror på frågans betydelse och skärps om tidigare lämnad kritik inte beaktats. En anmärkning kan lämnas med eller utan tillstyrkan om ansvarsfrihet. Anmärkningar mot styrelse eller nämnd framgår alltid i revisionsberättelsen. Om revisorerna riktar anmärkning mot en nämnd eller enskild ledamot skall denna/dessa alltid beredas en möjlighet att bemöta kritiken. Språkbruk och revisionstermer

22 2004-06-16Kommunal redovisningsdag


Ladda ner ppt "2004-06-16Kommunal redovisningsdag REVISIONENS VISION ”Vi medverkar till att stärka tilltron till det demokratiska systemet”"

Liknande presentationer


Google-annonser