Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbanken i globaliseringen 5 december 2008 Björn Segendorf Internationella sekretariatet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbanken i globaliseringen 5 december 2008 Björn Segendorf Internationella sekretariatet."— Presentationens avskrift:

1 Riksbanken i globaliseringen 5 december 2008 Björn Segendorf Internationella sekretariatet

2 Vad jag skall tala om: Det internationella finansiella systemet Kort historik Globaliseringen och dess utmaningar Riksbankens internationella arbete Vilka internationella organisationer är Riksbanken aktiv i? Varför dessa? Uppgifter Några aktuella frågor

3 Historik – Det internationella finansiella systemet Centralbankernas roll Viktiga institutioner växer fram 1930-1950 Före Bretton Woods (1930 BIS) Bretton Woods 1944 (IMF, WB) OEEC/OECD 1950-70: En någorlunda fungerande guldmyntfot Vietnamkriget – budgetunderskott i USA Sammanbrott i växelkurssystemet 1971 1970-talet: Två oljekriser – stor utlåning 1980-talet: Skuldkrisen 1990-talet: Avreglering och globaliseringen Euro 1999, 2002

4 Globaliseringens konsekvenser Positiva Stark tillväxt, minskad fattigdom Global demokratisering Ökad tillgång till kapital Ramar för ekonomisk politik Negativa Många kvar i fattigdom Begränsade valmöjligheter för länder Ökad sårbarhet för kapitalrörelser Ex. Sverige 1992, Asienkrisen Finansiella kriser kan spridas

5 Finansiell stabilitet och penningpolitik Betalningssystemet Bankkoncernerna Bankernas låntagare Makroekonomisk utveckling Tyngdpunktsförskjutning mot finansiella frågor!

6 Internationellt arbete Profilfrågor och principer Finansiell stabilitet: Förbättrad krishantering Gränsöverskridande finansiell integration harmonisering av lagstiftning och regelverk Övervakning av finansiell infrastruktur Prisstabilitet: Strategin penningpolitik med inflationsmål Vägledande principer: Öppenhet och transparens Marknadskonformitet Kostnadseffektivitet

7 Internationellt arbete: Formella organisationer CB + FiD Medlemmar 2550175 ECBS Brett cb- samarbete. BIS Normskapande ”Think tank” IMF Global ek. och fin. stab. -Övervakning -Krediter -Teknisk assistans OECD Makroek. diskussioner EU Reglering & lag Norden Finansie llstabilite t 0

8 IMF - Huvuduppgifter Övervaka den globala ekonomiska utvecklingen Årliga examinationer/landanalyser (Art. IV konsultationer) Financial Sector Assessment Programs (FSAP) Utarbetande och kontroll av normer och regler Långivning till länder i kris Mot villkor Finansieras av medlemsländerna Teknisk assistans

9 IMF – Några aktuella frågor… Övervakningen av den globala ekonomin Fokusera på extern stabilitet och växelkurser. Hur bedriva finansiell övervakning? Utlåning Beviljande av lån & konditionalitet IMFs roll i utvecklingsländer IMF:s styrformer Styrelsens arbete – förenkling och rationalisering vs inflytande. IMF vs andra organisationer (FSF, G7, G20 osv) Bakgrund: Omfattande reformer rörande länders inflytande och Fondens finansiering. Plötsligt omkast till nya frågor

10 IMF & Riksbankens roll Kontaktorgan Deltar i finansiering Riksbanken och Finansdepartemente t Delat ansvar - samarbete Policyarbetet Stödja styrelsearbetet Guvenörsstyrelse 1 ggr/år (185) Exekutivdirektörs- Styrelsen (24) Flera ggr/vecka Nord/Balt IMFC 2 ggr/år (24) Organisation

11 EU:s mål En gemensam marknad En ekonomisk och monetär union Främja: Harmonisk utveckling av näringslivet Hållbar tillväxt ; hänsyn till miljön Ekonomisk konvergens Hög sysselsättning och socialt skydd Höjd levnadsstandard och livskvalitet Ekonomisk och social sammanhållning - solidaritet

12 EU:s centrala institutioner och uppdrag Rådet Högsta beslutande organ Företräder MS regeringar 10 olika sammansättningar Antar EU-lagstiftning (med EP) Europeiska rådet: 4 ggr/år -stats- och regeringschefer -Riktlinjer för ekonomisk politik Ständiga representationens kommittée (Coreper) EU-ambassadörer Europaparlamentet 732 (SE:19) direkt folkvalda ledamöter Deltar i lagstiftningsarbetet -Inre marknad m. Rådet -Andra frågor Rådgivande/ yttrande Godkänner ny kommission Delad makt över budget m. rådet 7 politiska grupper; 20 utskott Kommissionen EU:s största institution Tar initiativ och utarbetar ny lagstiftning inom -1:a pelaren: Inre marknaden, EMU, jordbruk/miljö -2:a pelaren: MS kan ta initiativ Sköter budget och förvaltning

13 EU-samordning på ekonomiska och finansiella området Ekofinrådet EU:s 27 finansministrar (+ ECB +KOM) Informella Ekofin EU:s finansministrar + cb-chefer (+ECB+KOM) Eurogruppen Euro 15 +ECB+KOM Ekonomiska och finansiella kommittén EU:s statssekreterare + vice cb-chefer Förberedande underkommittéer Kommittén för ekonomisk politik

14 EFK: Aktuella frågor Ekonomisk-politiska området: Stabilitets- och tillväxtpakten Lissabonagendan Finansiella området: Krishantering; gemensamt agerande & lån Finansiell integration Tjänster till privatkunder, t.ex. SEPA Harmonisering av tillsyn Konvergensgranskningar Övrigt

15 Utforma och genomföra penningpolitiken i euroområdet Genomföra valutapolitiken mot omvärlden Inneha och förvalta valutareserver Främja väl fungerande betalningssystem ECBS [ =Eurosystemet och centralbankerna utanför euroområdet] Främja samarbetet mellan centralbankerna Förbereda införandet av euron i MS utanför euroområdet Uppgifter: Eurosystemet

16 Eurosystemet och ECBS ECB-rådet Euro cb-chef + ECB:s direktion Allmänna rådet EU cb-chef + ECB-chef ECB:s direktion ECB Kommittéer Deltagare från NCB Arbetsgrupper Deltagare från NCB

17 ECBS 13 kommittéer Penningpolitik Marknadsoperationer Betalnings- och avvecklingssystem Internationella relationer Rättsliga frågor Banktillsyn Sedlar Statistik Redovisning och monetär inkomst Revision Extern information IT Personalchefer

18 ECBS: Aktuella frågor TARGET 2 Securities Single Euro Payment Area (SEPA) Makroekonomisk utveckling Implementering av stabilitetspakten Förberedelse inför ev. nya euroländer Utvärderingar/ konvergensrapporter

19 Internationella regleringsbanken (BIS) och G10 Baselkommittéen för banktillsyn Betalnings- och avvecklingssystem Marknader Globala finansiella systemet G10 - X:tra resurser till IMF (GAB, NAB) - Diskussionsforum (CB+FiD) - Normskapande - Överensk.: guldförsäljning BIS - ”Centralbankernas bank” - Diskussionsforum - Utredningsorgan - Samordningsorgan: int. fin. oper. - Säte för G10-kommittéer Legala experter Säkerhet IT Internrevision BIS kommittéer

20 BIS/G10: Aktuella frågor Basel II Principer för övervakning av infrastruktur Bolånemarknader Hedgefonder Åldrande och pensioner

21 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)  Uppgifter:  Medlemmar:  Diskussion: ek. pol., strukturpol. & fin. Mark.  Prognoser: Ekonomiska & landanalyser  30 länder: Industriländerna + några EME  Centralbanker + finansdepartement Aktuella frågor Makroekonomisk utveckling: Globala obalanser Kinas växelkursregim Oljeprisets betydelse för tillväxt Europas låga tillväxt osv…. Finansiella marknader: Allmänt Djupdykningar: Riskkapital Financial education Ägande av börser

22 Summering: Sverige är beroende av omvärlden! Det internationella arbetet är ett viktigt medel för RB – högre måluppfyllelse. Lära, lära ut, påverka analyser och beslut. Öppenhet och transparens, marknadskonformitet, kostnadseffektivitet Främst finansiell stabilitet och penningpolitik.


Ladda ner ppt "Riksbanken i globaliseringen 5 december 2008 Björn Segendorf Internationella sekretariatet."

Liknande presentationer


Google-annonser