Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Föreläsning 2 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Föreläsning 2 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering."— Presentationens avskrift:

1 1 Föreläsning 2 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering

2 2 Exempel: class Utbildning { public static void main (String[] args) { String uNamn = ”Civilingengörsutbildningen”; int uLängd = 4.5; System.out.print( uNamn + ” är ”); System.out.println(ulängd + ” år”); }

3 3 Ett javaprograms uppbyggnad Ett program består av en eller flera klasser Varje klass innehåller en eller flera metoder Varje metod består av satser Metoden main utförs allra först när programmet körs

4 4 Kommentarer En kommentar förklarar vad programmet gör och har absolut inget betydelse för kompilatorn. Enradkommentar //Detta är en enradskommentar Flerradskommentarer /* Denna kommentar går över flera rader*/

5 5 Reserverade ord Följande ord finns definierade i Java: abstract boolean break byte (byvalue) case (cast) catch char class (const) continue default do double else extends false final finally float for (future) (generic) (goto) if implements import (inner) instanceof int interface long native new null (operator) (outer) package private protected public (rest) return short static super switch synchronized this throw throws transient true try (var) void volatile while

6 6 Identifierare Identifierare är orden som man själv inför i ett program. Kan bestå av bokstäver, siffror, _ och $ Får inte börja med en siffra Java skiljer på VERSALER och gemena. T ex är Summa och summa olika identifierare

7 7 Litteraler En litteral är ett värde som skrivs direkt i programkoden, t ex heltal: 17 -42 4711 flyttal: 3.14159 -12.5 2.9E12 tecken: ’A’ ’?’ ’8’ strängar: ”Vad heter du?” logiska: true false

8 8 Hur skriver man program? 1.Skriv ett eller flera scenario först, som visar hur man vill att ska se ut när man kör programmet. 2.Skriv algoritm för programmet d.v.s. steg för steg beskrivning om vad som ska göras. 3.Lägg till i algoritmen de variabler som behövs. 4.Gör punkt 2 och 3 flera ggr tills du känner att algoritmen är klar för implementering. 5.Öppna en texteditor (t.ex. emacs) och översätt de delar i algoritmen till motsvarande kod i java. 6.Kompilera, fixa eventuella fel tills kompileringen blir lyckad utan fel. 7.Nu kan du köra programmet.

9 9 Variabler Variabler används för att lagra ett värde som programmet kommer att använda sig av vid senare instruktioner. (ett minnesutrymme) Varje variabel har en typ som förklarar vilket typ av värde kan lagras i variabeln. En variabel måste deklareras innan den används. T.ex. oint ålder; oString namn; ochar förstaBokstavIMittNamn; För att en variabel ska få ett värde så tilldelar man variabeln ett värde T.ex oålder = 20; onamn = ”vahid”; oförstaBokstavenIMittNamn = ’v’; Man kan deklarera och tilldela på samma gång. oint ålder= 20;

10 10 Primitiva datatyper I matematik har vi en enda typ som vi kan använda och just därför pratar man inte så mycket om olika typer. I Java har vi 8 fördefinierade typer som kallas primitiva datatyper: bytefloat shortdouble intboolean longchar

11 11 Heltal Det finns fyra olika heltalstyper: Namn byte short int long Storlek 8 bitar 16 bitar 32 bitar 64 bitar Min-värde -128 -32,768 -2,147,483,648 < -9 x 10 18 Max-värde 127 32,767 2,147,483,647 > 9 x 10 18

12 12 Flyttal Det finns två flyttalstyper: Namn float double Storlek 32 bitar 64 bitar Min-värde -3.4 x 10 38 -1.7 x 10 308 Max-värde 3.4 x 10 38 1.7 x 10 308

13 13 Tecken I en variabel av typen char kan ett tecken lagras Java använder teckenkodningssystemet Unicode som lagrar tecken i 16 bitar Tecken från många olika språk finns med, däribland å, ä och ö. Se www.unicode.org Teckenkonstanter omges av apostrofer, t ex ’a’ ’&’ ’\n’ (retur)

14 14 Boolean En boolesk variabel kan endast anta värdena true och false Exempel: boolean gammal = false;

15 15 Tilldelning En variabel kan ges ett nytt värde genom tilldelning: x = y + 8; I tilldelningssatsens vänsterled står en variabel Högerledet kan vara ett värde, en variabel eller ett uttryck x y int

16 16 Utskrift Man kan skriva text på skärmen med System.out.println(”Hej!”); Användaren kan få se värdet av en variabel med int ålder = 21; System.out.println(”Ålder: ” + ålder);

17 17 Inläsning Användaren kan ge en variabel ett nytt värde om programmet läser in från tangentbordet: 1Se till att eventuella fel skickas vidare public static void main (String[] args) throws IOException { 2Tala om varifrån inläsningen ska ske BufferedReader stdin = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in)); 3Läs in raden raden = stdin.readLine();

18 18 Inläsning av tal Metoden readLine() läser in en sträng. Vid behov kan man omvandla strängen till ett tal heltal = Integer.parseInt(rad); Inläsning och omvandling kan göras i ett steg: heltal = Integer.parseInt(stdin.readLine()); Och för flyttal: flyttal = Double.parseDouble(stdin.readLine());


Ladda ner ppt "1 Föreläsning 2 Reserverade ord Javas API Identifierare Litteraler Variabler Kompilering och interpretering."

Liknande presentationer


Google-annonser