Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Inga-Lill Jakobsson Kontakt:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Inga-Lill Jakobsson Kontakt:"— Presentationens avskrift:

1 Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Inga-Lill Jakobsson Kontakt: Inga-Lill.Jakobsson@ped.gu.se En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Inga-Lill Jakobsson Kontakt: Inga-Lill.Jakobsson@ped.gu.se

2 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson2 Vad är föräldrakraft?  Ett manualbaserat föräldrastödssprogram som syftar till att stärka föräldrar i föräldrarollen och förbättra relationen mellan barn och föräldrar  Både föräldrar och barn deltar i hela utbildningen  Programmet vänder sig till föräldrar med barn som är 3, 6 och 11 år  Det finns två manualer; för 3-6 år och för 11 år  Ett manualbaserat föräldrastödssprogram som syftar till att stärka föräldrar i föräldrarollen och förbättra relationen mellan barn och föräldrar  Både föräldrar och barn deltar i hela utbildningen  Programmet vänder sig till föräldrar med barn som är 3, 6 och 11 år  Det finns två manualer; för 3-6 år och för 11 år

3 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson3 Projekt i Västsverige  Initiativtagare och bidragsgivare är Länsstyrelsen i Västra Götaland  Projektet startade våren 2006 på fyra orter:  Bergsjön  Linnestaden  Mark  Orust  Initiativtagare och bidragsgivare är Länsstyrelsen i Västra Götaland  Projektet startade våren 2006 på fyra orter:  Bergsjön  Linnestaden  Mark  Orust

4 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson4 Implementeringsstudie  Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Västra Götaland och FoU i Väst/Gr  Utförare är Inga-Lill Jakobsson, Lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet  Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Västra Götaland och FoU i Väst/Gr  Utförare är Inga-Lill Jakobsson, Lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet

5 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson5 Övergripande syfte  Att följa satsningen och samla erfarenheter som kan spridas till andra orter som planerar liknande satsningar  Att studera samarbete på två plan  Organisationsnivå: mellan de fyra stadsdelarna/kommunerna  Utförarnivå: mellan förskola/skola och socialtjänst i planering och genomförande.  Att följa satsningen och samla erfarenheter som kan spridas till andra orter som planerar liknande satsningar  Att studera samarbete på två plan  Organisationsnivå: mellan de fyra stadsdelarna/kommunerna  Utförarnivå: mellan förskola/skola och socialtjänst i planering och genomförande.

6 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson6 Avgränsning  Studien beskriver genomförandet och kursledares och samordnares synpunkter kring det  Studien inbegriper inte utvärdering av programmet i sig eller effekter av utbildningen  Studien beskriver genomförandet och kursledares och samordnares synpunkter kring det  Studien inbegriper inte utvärdering av programmet i sig eller effekter av utbildningen

7 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson7 Metod  Kvalitativ med  Deltagande observation  Intervju/samtal  Enkät med öppna frågor  Dokumentstudier  Kvalitativ med  Deltagande observation  Intervju/samtal  Enkät med öppna frågor  Dokumentstudier

8 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson8 Beskrivna teman som grund för analys  Projektledarnas nätverk  Föräldrakraftsledarna  Ledarutbildning  Information och inbjudan  Förberedelser och praktiska arrangemang  Genomförandet av kurstillfällena  Dilemman och problem  Manualerna  Föräldrarnas synpunkter  Samarbete och kontakter  Projektledarnas nätverk  Föräldrakraftsledarna  Ledarutbildning  Information och inbjudan  Förberedelser och praktiska arrangemang  Genomförandet av kurstillfällena  Dilemman och problem  Manualerna  Föräldrarnas synpunkter  Samarbete och kontakter

9 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson9 Avgörande faktorer vid genomförandet enligt kursledarna  Marknadsföring och information  Tid för förberedelser och samplanering  Villkor i tjänsten  Gruppstorlek  Manualens innehåll och utformning  Marknadsföring och information  Tid för förberedelser och samplanering  Villkor i tjänsten  Gruppstorlek  Manualens innehåll och utformning

10 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson10 Specifika slutsatser utifrån studien  Viss kulturell och språklig anpassning till den aktuella målgruppen är nödvändig  Den viktigaste förutsättningen för en lyckad implementering är väl fungerande samarbete vertikalt och horisontellt  Andra viktiga förutsättningar är en tydlig ledningsorganisation, utbildade ledare, fungerande manual och välplanerade praktiska arrangemang  Viss kulturell och språklig anpassning till den aktuella målgruppen är nödvändig  Den viktigaste förutsättningen för en lyckad implementering är väl fungerande samarbete vertikalt och horisontellt  Andra viktiga förutsättningar är en tydlig ledningsorganisation, utbildade ledare, fungerande manual och välplanerade praktiska arrangemang

11 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson11 Generella slutsatser kring implementering av ett manualbaserat program (1) Information och förankring  Förstå: Information kring vad som ska införas, varför och hur  Kunna:Utbildning, tid, stöd, resurser  Vilja:Övertygelse om att programmet är bra och passar organisation och målgrupp  Förstå: Information kring vad som ska införas, varför och hur  Kunna:Utbildning, tid, stöd, resurser  Vilja:Övertygelse om att programmet är bra och passar organisation och målgrupp

12 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson12 Generella slutsatser kring implementering av ett manualbaserat program (2) Organisatoriska förutsättningar  Program:Tydligt angiven teori och fungerande manual  Organisation:Tydlig ledning, resurser, konflikthantering, stödjande  Personal:Motivation, kompetens, utbildning i teori och program  Stöd:Implementeringsstöd och handledning under hela processen  Program:Tydligt angiven teori och fungerande manual  Organisation:Tydlig ledning, resurser, konflikthantering, stödjande  Personal:Motivation, kompetens, utbildning i teori och program  Stöd:Implementeringsstöd och handledning under hela processen

13 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson13 Särskilda utmaningar vid implementering av ett manualbaserat program  Deltagare:Rekrytering och närvaro  Program:Innehåll, kulturell och språklig anpassning (översättning), motivationshöjande inslag  Organisation:Organisatorisk komplexitet, chefers och politikers inställning, budget, tid och ersättning till kursledare  Deltagare:Rekrytering och närvaro  Program:Innehåll, kulturell och språklig anpassning (översättning), motivationshöjande inslag  Organisation:Organisatorisk komplexitet, chefers och politikers inställning, budget, tid och ersättning till kursledare

14 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson14 (1) Frågor att ta ställning till inför val och implementering av ett manualbaserat program  Vilka vetenskapliga teorier ligger till grund för programmet och finns de beskrivna i programinformation eller manual?  Beskrivs programmet som evidensbaserat och hur har prövningen gått till?  Har en kulturanpassning gjorts och känns den trovärdig för målgruppen?  Vem har upphovsrätten till programmet och hur får man tillgång till manualen?  Vilka vetenskapliga teorier ligger till grund för programmet och finns de beskrivna i programinformation eller manual?  Beskrivs programmet som evidensbaserat och hur har prövningen gått till?  Har en kulturanpassning gjorts och känns den trovärdig för målgruppen?  Vem har upphovsrätten till programmet och hur får man tillgång till manualen?

15 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson15 (2) Frågor att ta ställning till inför val och implementering av ett manualbaserat program  Är manualen en försöksversion eller är den utprovad och “färdig”?  Erbjuds ledarutbildning, hur är den organiserad och hur ska den finansieras?  Erbjuds handledning av programansvariga?  Vilka tids- och personalmässiga resurser krävs för genomförandet?  Finns det en långsiktig plan inom organisationen för satsningen?  Är manualen en försöksversion eller är den utprovad och “färdig”?  Erbjuds ledarutbildning, hur är den organiserad och hur ska den finansieras?  Erbjuds handledning av programansvariga?  Vilka tids- och personalmässiga resurser krävs för genomförandet?  Finns det en långsiktig plan inom organisationen för satsningen?

16 2015-06-01Inga-Lill Jakobsson16 Sammanfattande slutsats: Det finns en kraft i Föräldrakraft I mplementeringen av Föräldrakraft är, trots oklara förutsättningar i början och en del komplikationer under vägen, genomförd med lyckat resultat i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust


Ladda ner ppt "Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Inga-Lill Jakobsson Kontakt:"

Liknande presentationer


Google-annonser