Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02 Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02 Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02 Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet

2 Läkemedelsbehandling är en process 1. Identifiering av behov 2. Läkemedel el annan behandling 3. Val av läkemedel 4. administreringssätt 5. Dokumentation 8. Uppföljning 6. Korrekt läkemedelslista 7. Rätt dosering 9. Omprövning

3 Den gamla människan  Är ofta sårbar  Små marginaler  Minskad social säkerhet – socialt nätverk

4 Den äldre patienten Den aktuella sjukdomen ger ofta svikt också i andra organsystem Svår diagnos, komplex sjukdomsbild leder till komplex läkemedelsbehandling

5 Multisvikt Sjukdom plus nedsatt funktionsförmåga Cirka 20-25% av befolkningen ≥ 75 år Cirka 50% av befolkningen ≥ 85 år Samordnade och snabba vårdinsatser behövs

6 Diagnostik Gör en helhetsbedömning av den äldre patienten och behandla utifrån denna helhetsbild Inte bara utifrån enskilda symtom

7 Målet med bedömningen Identifiera funktionsförluster o Direkt eller indirekt relaterade till aktuell sjukdom  Multidisciplinär samverkan

8 Behandlingsmål  Återställ snarast patientens optimala funktionsförmåga

9 Ibland kommunikationsproblem Hörsel - syn Varierande minne och problemlösningsförmåga Förlängt beslutsfattande Minskad psykomotorisk snabbhet Invandrare – språk/kultur Sjukdomar

10 Äldre patienter behöver tid  För att få rätt diagnos  För att få information  För att utvärdera behandlingen  För att skapa samsyn kring behandlingen

11 Äldre och läkemedel Förbrukning

12  Äldre står inte på för många läkemedel  Äldre står på för många olämpliga läkemedel

13 Läkemedelsförsäljning 1986-2005 MKr

14 DDD/1000 inv >65 år Hjärt-kärl Psyk Totalt

15 I genomsnitt 5 Lm per person( Läkemedelsregistret)

16 Risker med för många läkemedel Bristande dokumentation Sämre ordinationsföljsamhet Kassation av läkemedel Läkemedelsrelaterad sjuklighet

17 Dokumentera!  Indikation  Förväntat resultat  Behandlingsduration  Ansvar för utvärdering och när I epikris, läkemedelsberättelse, dosrecept, patientinformation

18 Ordinationsföljsamhet  1/3 följer alltid ordinationen  1/3 följer ibland ordinationen  1/3 följer aldrig ordinationen Källa: ABLA II rapport, 2001

19 Concordance/samsyn Då jag blir sjuk går jag till Min läkare. Vi samspråkar en stund, sen skriver han ut medicinerna Dom tar jag inte – sedan mår jag bra igen. (Molière: Den inbillade sjuke 1673)

20 Kassation av läkemedel 900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka) = 1-2 miljarder kronor Källa: Enkätstudie, Läkartidningen Nr 10 2004, volym 101

21 Äldre och Läkemedel Farmakokinetik//farmakodynamik

22 Farmakokinetik Distribution Metabolism Utsöndring Fett ECW BCM Varierande

23 Farmakokinetik Förutsätt alltid att den äldre patientens njurfunktion är nedsatt (oberoende av kreatininvärde) när läkemedel med smal terapeutisk bredd som utsöndras via njurarna ordineras

24 Dynamik - åldrande  Fysisk prestation  Muskelstyrka  Lungfunktion  Hjärtminutvolym  Cerebralt blodflöde  Receptorfunktion

25 Dosering Mot bakgrund av förändrad kinetik och dynamik hos sköra äldre patienter Starta med låga doser och titrera försiktigt upp till effektiv dos

26 Behandling med många läkemedel ökar interaktionsrisken eller risken för additiva effekter

27 Absorption - interaktion u Fe 2+ Antacida L-Dopa Tetracyklin

28 Receptorer - Interaktion  NSAID  Hämmad diuretikaeffekt  Minskad blodtryckseffekt av -blockerare och ACE-hämmare  Minskad gluconeogenes från levern: ökad effekt av antidiabetika

29 NSAID Ökad risk för gastrointestinal blödning

30 NSAID Skall undvikas eller bara korta kurer

31 Metabolism - interaktion  Dextropropoxifen Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin

32 Lågdosopioider Försiktighet hos äldre

33 Interaktioner  Waran Salicylat, NSAID, paracetamol, tramadol

34 Ökad förekomst av läkemedelsrelaterade problem med stigande ålder

35 10-20% av äldre patienter har biverkningar av sina läkemedel

36 Läkemedelstolerans  Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör

37 Läkemedelsrelaterad sjukdom  10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling biverkningar, noncompliance, interaktioner 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling Kostar som läkemedelsnotan

38 LäkemedelsRelaterade Problem MAVA Mölndal  32 % av alla intagna på MAVA hade något läkemedelsrelaterat problem  12 % som intagningsorsak  30 % av vårddagarna på MAVA betingades av LRP Lars Klintberg, Mölndal, 2006

39 Totalkostnader läkemedel riket 120 80 20012003200520072009201120132015 Möjlig besparing Läkemedels- kostnad Kostnad för brister i läkemedels- användningen 0 20 40 60 100 Mdr kr

40

41 Riskläkemedel Långverkande benzodiazepiner Långverkande benzodiazepiner Trötthet, muskelsvaghet, kognition Trötthet, muskelsvaghet, kognition Neuroleptika Neuroleptika extrapyramidala symtom, ortostatism extrapyramidala symtom, ortostatism stroke, sedation Lätta opioider Lätta opioider konfusion, illamående, yrsel konfusion, illamående, yrsel

42 Riskläkemedel Digoxin Digoxin Ökad biverkningsrisk pga minskad njurfunktion Ökad biverkningsrisk pga minskad njurfunktion Loopdiuretika Loopdiuretika Urvätskning, elektrolytrubbningar Urvätskning, elektrolytrubbningar Waran Waran Ökad blödningsrisk. Sätt ut vid ökad risk Ökad blödningsrisk. Sätt ut vid ökad risk

43 PPI PPI Funktionell dyspepsi, utsättningsreaktioner Funktionell dyspepsi, utsättningsreaktioner NSAID NSAID Hjärtsvikt, njursvikt, blödningar Hjärtsvikt, njursvikt, blödningar Riskläkemedel

44 Den gamla patienten  Vem har det övergripande ansvaret?  Vem dokumenterar indikationer, effekter, bieffekter?  Hur sker informationen mellan vårdgivare?  Vem följer upp behandlingen och omprövar indikationer?

45 Förbättringsarbete Alla studier/projekt/insatser bör ha en klar målsättning avseende vilket mätbart resultat man vill uppnå bör identifiera det problem man vill åt

46 Läkemedel - Äldre  Läkemedelsbehandling är till nytta för de flesta patienter vid korrekta indikationer  Kvaliten i läkemedelsbehand- ling kan förbättras

47 Störst förbättringspotential  Identifiera riskpatienter/riskläkemedel – minimera biverkningar  Dokumentera

48

49 Äldre och läkemedel Strategi för Västra Götalandsregionen – 2008-2012

50 Styrning Framgångsfaktorer Äldre är en prioriterad grupp i sjukvården, och att detta framgår av vårdgivarnas uppdrag. Regionala och lokala vårdprogram beaktar multisjuka äldre.

51 Dokumentation Journalsystem innehåller ett välutvecklat dokumentationssystem. Läkemedelsdokumentation som följer patienten genom vården.

52 Ansvar Patienten har en fast vårdkontakt. Varje äldre patient har en läkare med samordningsansvar för den totala läkemedelsbehandlingen.

53 Kvalitet Varje patients läkemedelsbehandling utvärderas och ses över regelbundet. I vårdkedjan råder samsyn på hur patienten ska behandlas. Ett IT-baserat kvalitetsstöd för läkemedelsanalys. Regionen har fastställda kvalitetsindikatorer för ändamålsenlig läkemedelsbehandling

54 Bättre läkemedels- användning Tänk efter före!!! Bättre undvika insättning Än tvingas till utsättning

55 En säker läkemedelsprocess Ett teamarbete 1. Identifiering av behov 2. Läkemedel el annan behandling 3. Val av läkemedel 4. administreringssätt 5. Dokumentation 8. Uppföljning 6. Korrekt läkemedelslista 7. Rätt dosering 9. Omprövning SamladKunskap


Ladda ner ppt "Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02 Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser