Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre och läkemedel Odontologen 2008 –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre och läkemedel Odontologen 2008 –"— Presentationens avskrift:

1 Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02
Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet

2 Läkemedelsbehandling är en process 2. Läkemedel el annan behandling
1. Identifiering av behov 9. Omprövning 2. Läkemedel el annan behandling 8. Uppföljning 3. Val av läkemedel 7. Rätt dosering 4. administreringssätt 6. Korrekt läkemedelslista 5. Dokumentation

3 Den gamla människan Är ofta sårbar Små marginaler
Minskad social säkerhet – socialt nätverk

4 Den äldre patienten Den aktuella sjukdomen ger ofta svikt också i andra organsystem Svår diagnos, komplex sjukdomsbild leder till komplex läkemedelsbehandling

5 Multisvikt Sjukdom plus nedsatt funktionsförmåga
Cirka 20-25% av befolkningen ≥ 75 år Cirka 50% av befolkningen ≥ 85 år Samordnade och snabba vårdinsatser behövs

6 Diagnostik Gör en helhetsbedömning av den äldre patienten och behandla utifrån denna helhetsbild Inte bara utifrån enskilda symtom

7 Målet med bedömningen Identifiera funktionsförluster
Direkt eller indirekt relaterade till aktuell sjukdom Multidisciplinär samverkan

8 Behandlingsmål Återställ snarast patientens optimala funktionsförmåga

9 Ibland kommunikationsproblem
Hörsel - syn Varierande minne och problemlösningsförmåga Förlängt beslutsfattande Minskad psykomotorisk snabbhet Invandrare – språk/kultur Sjukdomar

10 Äldre patienter behöver tid
För att få rätt diagnos För att få information För att utvärdera behandlingen För att skapa samsyn kring behandlingen

11 Äldre och läkemedel Förbrukning

12 Förbrukning Äldre står inte på för många läkemedel
Äldre står på för många olämpliga läkemedel

13 Läkemedelsförsäljning 1986-2005
MKr

14 DDD/1000 inv >65 år Totalt Hjärt-kärl Psyk

15 I genomsnitt 5 Lm per person( Läkemedelsregistret)

16 Risker med för många läkemedel
Bristande dokumentation Sämre ordinationsföljsamhet Kassation av läkemedel Läkemedelsrelaterad sjuklighet

17 Dokumentera! Indikation Förväntat resultat Behandlingsduration
Ansvar för utvärdering och när I epikris, läkemedelsberättelse, dosrecept, patientinformation

18 Ordinationsföljsamhet
1/3 följer alltid ordinationen 1/3 följer ibland ordinationen 1/3 följer aldrig ordinationen Källa: ABLA II rapport, 2001

19 Concordance/samsyn Då jag blir sjuk går jag till Min läkare.
Vi samspråkar en stund, sen skriver han ut medicinerna Dom tar jag inte – sedan mår jag bra igen. (Molière: Den inbillade sjuke 1673)

20 Kassation av läkemedel
900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka) = 1-2 miljarder kronor Källa: Enkätstudie, Läkartidningen Nr 10 2004, volym 101

21 Farmakokinetik//farmakodynamik
Äldre och Läkemedel Farmakokinetik//farmakodynamik

22 Farmakokinetik Distribution Metabolism Utsöndring Varierande Fett BCM
ECW BCM Varierande

23 Farmakokinetik Förutsätt alltid att den äldre patientens njurfunktion är nedsatt (oberoende av kreatininvärde) när läkemedel med smal terapeutisk bredd som utsöndras via njurarna ordineras

24 Dynamik - åldrande Fysisk prestation Muskelstyrka Lungfunktion
Hjärtminutvolym Cerebralt blodflöde Receptorfunktion

25 Dosering Mot bakgrund av förändrad kinetik och dynamik hos sköra äldre patienter Starta med låga doser och titrera försiktigt upp till effektiv dos

26 Behandling med många läkemedel ökar interaktionsrisken eller
risken för additiva effekter

27 Absorption - interaktion
Fe2+ Antacida L-Dopa Tetracyklin

28 Receptorer - Interaktion
NSAID Hämmad diuretikaeffekt Minskad blodtryckseffekt av b-blockerare och ACE-hämmare Minskad gluconeogenes från levern: ökad effekt av antidiabetika

29 Ökad risk för gastrointestinal blödning
NSAID Ökad risk för gastrointestinal blödning

30 Skall undvikas eller bara korta kurer
NSAID Skall undvikas eller bara korta kurer

31 Metabolism - interaktion
Dextropropoxifen Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin

32 Försiktighet hos äldre
Lågdosopioider Försiktighet hos äldre

33 Interaktioner Waran Salicylat, NSAID, paracetamol, tramadol

34 Ökad förekomst av läkemedelsrelaterade problem med stigande ålder

35 10-20% av äldre patienter har biverkningar av sina läkemedel

36 Läkemedelstolerans Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör

37 Läkemedelsrelaterad sjukdom
10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling biverkningar, noncompliance, interaktioner 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling Kostar som läkemedelsnotan

38 LäkemedelsRelaterade Problem MAVA Mölndal
32 % av alla intagna på MAVA hade något läkemedelsrelaterat problem 12 % som intagningsorsak 30 % av vårddagarna på MAVA betingades av LRP Lars Klintberg, Mölndal, 2006

39 Totalkostnader läkemedel riket
120 80 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Möjlig besparing Läkemedels- kostnad Kostnad för brister i läkemedels- användningen 100 60 Mdr kr 40 20

40

41 Riskläkemedel Långverkande benzodiazepiner
Trötthet, muskelsvaghet, kognition Neuroleptika extrapyramidala symtom, ortostatism stroke, sedation Lätta opioider konfusion, illamående, yrsel

42 Riskläkemedel Digoxin Loopdiuretika Waran
Ökad biverkningsrisk pga minskad njurfunktion Loopdiuretika Urvätskning, elektrolytrubbningar Waran Ökad blödningsrisk. Sätt ut vid ökad risk

43 Riskläkemedel PPI NSAID Funktionell dyspepsi, utsättningsreaktioner
Hjärtsvikt, njursvikt, blödningar

44 Den gamla patienten Vem har det övergripande ansvaret?
Vem dokumenterar indikationer, effekter, bieffekter? Hur sker informationen mellan vårdgivare? Vem följer upp behandlingen och omprövar indikationer?

45 Förbättringsarbete Alla studier/projekt/insatser
bör ha en klar målsättning avseende vilket mätbart resultat man vill uppnå bör identifiera det problem man vill åt

46 Läkemedel - Äldre Läkemedelsbehandling är till nytta för de flesta patienter vid korrekta indikationer Kvaliten i läkemedelsbehand- ling kan förbättras

47 Störst förbättringspotential
Identifiera riskpatienter/riskläkemedel – minimera biverkningar Dokumentera

48

49 Strategi för Västra Götalandsregionen – 2008-2012
Äldre och läkemedel Strategi för Västra Götalandsregionen –

50 Regionala och lokala vårdprogram beaktar multisjuka äldre .
Styrning Framgångsfaktorer Äldre är en prioriterad grupp i sjukvården, och att detta framgår av vårdgivarnas uppdrag. Regionala och lokala vårdprogram beaktar multisjuka äldre .

51 Dokumentation Journalsystem innehåller ett välutvecklat dokumentationssystem. Läkemedelsdokumentation som följer patienten genom vården.

52 Ansvar Patienten har en fast vårdkontakt.
Varje äldre patient har en läkare med samordningsansvar för den totala läkemedelsbehandlingen.

53 Kvalitet Varje patients läkemedelsbehandling utvärderas och ses över regelbundet. I vårdkedjan råder samsyn på hur patienten ska behandlas. Ett IT-baserat kvalitetsstöd för läkemedelsanalys. Regionen har fastställda kvalitetsindikatorer för ändamålsenlig läkemedelsbehandling

54 Bättre läkemedels-användning
Tänk efter före!!! Bättre undvika insättning Än tvingas till utsättning

55 En säker läkemedelsprocess 2. Läkemedel el annan behandling
Ett teamarbete 1. Identifiering av behov Samlad Kunskap 9. Omprövning 2. Läkemedel el annan behandling 8. Uppföljning 3. Val av läkemedel 7. Rätt dosering 4. administreringssätt 6. Korrekt läkemedelslista 5. Dokumentation


Ladda ner ppt "Äldre och läkemedel Odontologen 2008 –"

Liknande presentationer


Google-annonser