Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet
HUSMODELLEN en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet

2 Husmodellen är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan Den är också ett verktyg för att sätta upp mål och ta fram åtgärder för att komma tillrätta med riskerna. Ett underlag för Åsaskolans likabehandlingsplan

3 Lika villkor oavsett? De olika grunderna för diskrimenering som skyddas i lagen är: kön könsidentitet eller könsuttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder

4 Normkritiskt perspektiv – förväntningar, ideal, oskrivna regler
Att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

5 Vad är en norm? För tankarna till normalitet
Att vara normal innebär att vara godkänd i en viss social kontext Vissa tar sig rätten att definiera vilka normer som gäller Normer är instabila och rörliga

6 Skillnad mellan perspektiven
Normkritiskt perspektiv Toleransperspektiv Innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som gör att vissa personer uppfattas som avvikare och de konsekvenser som detta får. Innebär att skapa en förståelse och sympati för människor som är ”utsatta” Förbiser de som ”utsätter”. Riskerar att befästa normer.

7 Mer om normer Normer är underförstådda Normer är osynliga
Normer genomsyrar vårt samhälle Normer påverkar vad vi lär ut i skolan Normer kan förändras Vilka normer ska vi följa? Vem ingår i normen? Vem finns utanför?

8 Syfte med dagens arbete
Föra dialog om normer kring de olika diskrimineringsgrunderna på vår skola. Att reflektera gemensamt över sina egna föreställningar kring de olika fördjupningsfrågorna.

9 Samtal utifrån nedanstående frågor
Hur kan barn eller elever bli kränkta på sätt som har samband med: Hur kan barn eller elever i vår verksamhet bli orättvisst behandlade på sätt som har samband med: Vad kan göras för att förbättra barn och elevers vardag i vår verksamhet med tanke på:


Ladda ner ppt "en start för det lagstadgade likabehandlingsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser