Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 VÄLKOMNA! Tillsynsvägledning 24 april 2012 Strandskydd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 VÄLKOMNA! Tillsynsvägledning 24 april 2012 Strandskydd."— Presentationens avskrift:

1 1 VÄLKOMNA! Tillsynsvägledning 24 april 2012 Strandskydd

2 2 KONTAKTUPPGIFTER brittmarie.jansson@lansstyrelsen.se 035-13 22 22 peter.jupen@lansstyrelsen.se 035-13 20 62 henrik.frindberg@lansstyrelsen.se 035-13 22 20 ingegerd.svensson@lansstyrelsen.se 035-13 22 26 elisabet.iversen@lansstyrelsen.se 035-13 22 19

3 3 Program Kl. 13.30-14.45 Aktuella frågor och påminnelser Vägledande domar Pågående översyn av det utvidgade strandskyddet Kl. 15.00-15.45 Fika och gruppdiskussioner om tillsynsfrågor 15.30-16.30 Gemensam diskussion, frågor som kommit upp under eftermiddagen

4 Statistik Halland 2011 röda siffror 2010 KommunAntal beslut om dispenser, exkl. avslag Antal beslut om dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Antal beslut om dispenser som Lst upphävt (19:3 b 3 st MB, 7:18 MB) Falkenberg3151 Halmstad1621 Hylte1453 Kungsbacka3311- Laholm1354 Varberg2642 Totalt antal:133 14032 (24 %) (22 %)11 ( 8 %) (8 %) 4

5 5 Naturvårdsverkets utvärdering 2011 http://www.naturvardsverket.se/Start/Om- Naturvardsverket/Vara- publikationer/ISBN1/6400/978-91-620- 6472-3/

6 6 Vägledning Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4 Utgåva 2, 2012 Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/halland www.lansstyrelsen.se/halland ”Djur och Natur”, ”Miljö & Klimat” och ”Samhällsplanering & ”Kulturmiljö” ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” prop. 2008/09:119

7 7 Nyheter i vägledningen Lagt till ett avsnitt om länsstyrelsens granskning av dispenser s. 66-70. Länsstyrelsen bör inte ”överta” handläggningen från kommunen. Fastighetsbildningslagen s.95-96 Tillsyn s. 98-104 Anpassning till nya PBL

8 8 Undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder

9 9 ” Angeläget allmänt intresse” 7 kap 18 c § punkt 5 … området som upphävandet eller dispensen avser… 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området Sökanden ska kunna visa att byggnaden/ anläggningen inte kan placeras utanför strandskyddsområde!!

10 10 Tomtplats Glöm inte att avgränsa tomtplats eller mark som får tas i anspråk! 7 kap 18 f § miljöbalken Viktigt med tydliga kartor Ska kunna följas upp vid tillsyn

11 11 Skicka över samtliga handlingar vid överprövning ?!

12 12 Vägledande domar MMÖD M 215-11 och M 2035-11 Avskiljande väg M 9745-10 Starkt enskilt intresse är ej särskilt skäl M 8212-10 Tomtplats inom strandskydd, byggnad utanför M 5458-11 Bäck omfattas av strandskydd

13 13 Översyn av det utvidgade strandskyddet Bakgrund Långsiktigt säkerställa strandskyddets syften: 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Ska resultera i tydliga och tillräckligt preciserade för att utgöra ett gott underlag vid prövningsprocesser. Senast den 31 december 2014.

14 Översyn av det utvidgade strandskyddet områden som omfattas av annat områdesskydd, riksintresseområden, kust- och skärgårdsområden, grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna, välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential att bli det och som riskerar att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud, tätortsnära strövområden, eller ekologiskt känsliga områden. (Enligt författningskommentarerna till 7 kap 14 § MB och Naturvårdsverkets vägledning) 14

15 Översyn av det utvidgade strandskyddet Arbetsgång & Lägesrapport - underlagsmaterial - fältbesök - beslut och motivering - kommunkontakt & remiss på förslag - sammanställning av remissyttranden - kungörelse på beslut Frågor om översynsarbetet? 15

16 16 Gruppdiskussion Grupp 1 o. 2 Nissan Grupp 3 Lagan Grupp 4 Viskan Grupp 5 Soffgrupp utanför Nissan


Ladda ner ppt "1 VÄLKOMNA! Tillsynsvägledning 24 april 2012 Strandskydd."

Liknande presentationer


Google-annonser