Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum."— Presentationens avskrift:

1 EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

2  6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket  Sammanfattas i ES bilaga 2  Behandlas av styrelsen under våren 2015  7 kap: Kommunikation och allmänna språkkunskaper  ”Att notera” i denna presentation = praktiska åtgärder att vidta och/eller tilläggsmaterial som tillhandahålls  En studerande  Följer i princip konsekvent samma stadga i alla sina studier  Kan byta enligt reglerna, se ES 10 kap. 13.4.2015 2 [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

3  Akademins undervisnings- och examensspråk är svenska  Användningen av främmande språk fastställs i UniL 11 §.  Akademin värnar om att svenska språket i Finland bevaras och utvecklas som  Vetenskapsspråk  Samhälls- och kulturbärande språk 13.4.2015 3 [ES] 38 § SPRÅKANVÄNDNING I GRUNDUTBILDNINGEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

4  Undervisningen för lägre och högre högskoleexamen ges huvudsakligen på svenska  Undervisning kan ges på engelska  Inom en utbildningslinje 0-15 sp  Inom ett magisterprogram 0-25 sp  Fastställs i undervisningsplanen  Utöver dessa kan studieprestationer innehålla  lärandemål med terminologiövningar på främmande språk  Undervisning ges på finska och främmande språk i respektive språkämne och språkcentrets kurser  Att notera 1: Fakultetsrådet godkänner undervisningsplanen  Kan besluta om principer för vilken typ av undervisning som är meningsfull att ges på engelska med tanke på olika målgrupper t.ex.  utländska gäststuderande, inhemska studenters uppövande av engelska m.m.  Att notera 2: Beroende på typ av examensstruktur kan kurser på engelska finnas i t.ex.  Huvudämnet, gemensamma obligatoriska studier m.m.  Att notera 3: Studier avklarade på främmande språk utomlands och utanför akademin kan som förut godkännas inom examen 13.4.2015 4 [ES] 38 § UNDERVISNINGEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

5  Examinationen sker med lärandemålet som grund på svenska eller engelska  Fastställs i kursbeskrivningen  För kurser på annat språk än svenska  I kursens lärandemål och examination ska ingå prövning av kunskaper i terminologi och centrala begrepp på svenska  Om lärandemål och examination innehåller prövning av kunskaper i ett främmande språk  Examinationen kan vara enbart på det främmande språket  Examinationen i främmande språk sker med utgångspunkt i det aktuella språket  Att notera: Ingen subjektiv rätt för studenten att skriva examinationsuppgifter på svenska 13.4.2015 5 [ES] 38 § EXAMINATIONEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

6  Undervisnings- och examinationsspråket redovisas i ES bilaga 3 enligt följande gruppindelning:  Inhemska och nordiska examensstuderande  Utländska examensstuderande  Inhemska gäststuderande  Utländska gäststuderande  För studerande inom separata magisterprogram redovisas språket i ES bilaga 2  Undantag från reglerna kan beviljas av rektor  Bör finnas vägande skäl som förutsätter att undervisningen ges på engelska, t.ex. samarbete med enheter utanför akademin  Att notera: Ingen enhet har mera rätt att ge alla fördjupade studier på engelska. 13.4.2015 6 [ES] 38 § SAMMANFATTNING AV SPRÅKANVÄNDNINGEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

7  Avhandling för lägre högskoleexamen  Svenska, danska eller norska  Finska eller främmande språk  Ifrågavarande språk kan användas enligt examinators bedömning  Avhandling för högre högskoleexamen  Svenska, danska eller norska  Engelska med handledarens tillstånd  Svensk sammanfattning (10 000 tecken) krävs  Annat språk med dekanus tillstånd  Svensk sammanfattning (10 000 tecken) krävs  Finska och främmande språk  Det ifrågavarande språket  Svensk sammanfattning (10 000 tecken) krävs  På svenska med dekanus tillstånd 13.4.2015 7 [ES] 39 § AVHANDLINGAR Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

8  Mognadsprov för lägre högskoleexamen  En del (ca 10 000 tecken) av en svensk-, dansk- eller norskspråkig avhandling  Den svenska sammanfattningen (10 000 tecken) för avhandlingar skrivna på främmande språk  Mognadsprov för högre högskoleexamen  En del (ca 10 000 tecken) av en svensk-, dansk- eller norskspråkig avhandling  Den svenska sammanfattningen (10 000 tecken) för avhandlingar skrivna på främmande språk  Att notera 1: I det förslag till uppdaterad instruktion för examination och bedömning föreslås att mognadsprovet för högre högskoleexamen utgörs av ett abstrakt (1 s. A4)  Att notera 2: Diskussioner har förts om att alla studerande oberoende av när de inlett sina studier skulle följa samma regler om mognadsprov. Föreläggs styrelsen våren 2015. 13.4.2015 8 [ES] 39 § MOGNADSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

9  Rätt att utan särskild anhållan skriva avhandling och mognadsprov på engelska har  En studerande som bedriver studier i en utbildning på engelska och vars skolutbildningsspråk är finska eller samiska  En utländsk, icke nordisk studerande samt färöiska och isländska studerande  Sammanfattning på svenska behövs inte  En del av avhandlingen (10 000 tecken) utgör mognadsprov  Att notera 1: I det förslag till uppdaterad instruktion för examination och bedömning föreslås att mognadsprovet för högre högskoleexamen utgörs av ett abstrakt (1 s. A4)  Att notera 2: Diskussioner har förts om att alla studerande oberoende av när de inlett sina studier skulle följa samma regler om mognadsprov. Föreläggs styrelsen våren 2015. 13.4.2015 9 [ES] 39 § RÄTT ATT SKRIVA AVHANDLING OCH MOGNADSPROV PÅ ENGELSKA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

10  I undantags fall kan mognadsprovet skrivas som ett separat prov  En studerande vars skolutbildningsspråk är finska eller samiska ska skriva ett separat andra mognadsprov på finska, om studeranden inte på annat sätt fyller kravet på utmärkta kunskaper i ett inhemskt språk  Att notera: Reglerna om hur en studerande kan dokumentera sin språkkunskap är inte lätta att tolka. Kontakta därför gärna fakultetskansliets och/eller språkcentrets personal i dessa frågor. 13.4.2015 10 [ES] 39 § SEPARAT MOGNADSPROV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

11  Kunskaper i finska (L 424/2003)  Sådana språkkunskaper som krävs av statsanställda vid tvåspråkiga myndigheter och som är nödvändiga med tanke på det egna området  Undantag gäller för en studerande som har avlagt examen på andra stadiet på Åland  Kunskaper i minst ett främmande språk  Kunskaper som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning  Bestämmelserna gäller inte en studerande som fått sin skolutbildning  På något annat språk än finska eller svenska  Utomlands  Fakultetsråden kan besluta om språkkunskaper utöver minimikraven. 13.4.2015 11 [ES] 40 § SPRÅKKUNSKAPER VID AVLÄGGANDE AV EXAMEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

12  Bedömningskriterier och bedömningsgrunder  Studerande som fått sin skolutbildning på svenska (eller på både svenska och finska)  Utmärkta kunskaper i svenska  Uppnås genom språkligt godkänt mognadsprov  Nöjaktig eller god skriftlig och muntlig förmåga i finska  Uppnås genom språkprov eller språkstudier (L 424/2003)  Undantag för studerande som avlagt examen på andra stadiet på Åland som bör uppvisa minst samma omfattning studier som andra, men inte samma nivå  Studerande som fått sin skolutbildning på finska eller samiska  God skriftlig och muntlig förmåga i svenska  Uppnås genom språkligt godkänt mognadsprov  Undantag om de studerar inom engelskspråkiga magisterprogram: minst nöjaktig muntlig och skriftlig förmåga 13.4.2015 12 [ES] 41 § SVENSKA OCH FINSKA Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

13  Bedömningskriterier och bedömningsgrunder  Främmande språk = latin eller moderna språk  Undantag de inhemska språken samt danska och norska  Kunskapsnivån bestäms enligt följande krav:  nivå 4 innebär specialiserad språkbehärskning, dvs. sådana kunskaper i språket som gör det möjligt att följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning  Ingår i alla examina  nivå 3 innebär allmän språkbehärskning, dvs. förmåga att förstå facktexter på språket  nivå 2 innebär elementär språkbehärskning, dvs. förmåga att använda språket i allmänna situationer.  Språkcentret erbjuder språkkurser på alla fyra nivåer  Kunskaper på nivå 4 i engelska kan också uppnås genom godkänd examination på engelska av kurs som ges på engelska i det egna läroämnet.  Språkcentret sköter examinationen av de språkliga färdigheterna  Läroämnet sköter examinationen av det fackliga kunnandet 13.4.2015 13 [ES] 42 § FRÄMMANDE SPRÅK Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

14  En kurs i akademisk framställning (kommunikation)  Ingår i alla utbildningslinjer  Omfattning 5 sp  Språkcentret ansvarar för undervisning och examination 13.4.2015 14 [ES] 43 § AKADEMISK FRAMSTÄLLNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

15  Syftet med språkgranskningen av avhandlingar och mognadsprov är att se till att de  Uppfyller de allmänna språkliga krav som gäller vid akademin  Ansvaret för korrigeringar och korrekturläsning hos studerandena  Mognadsprov inom lägre högskoleexamen språkgranskas  Den första avhandlingen inklusive svensk sammanfattning inom högre högskoleexamen språkgranskas  Språkgranskningen görs av språkcentret  I finska och främmande språk = ifrågavarande ämne 13.4.2015 15 [ES] 44 § SPRÅKGRANSKNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

16  Studier helt på svenska ska uppnå  En för studierna behövlig basnivå i svenska  Inga förkunskaper > 15 sp  De som har förkunskaper > Kan också delta i motsvarande test  Antagna direkt för avläggande av högre högskoleexamen  Behöver inte uppnå basnivå > 10 sp  Studier helt på engelska eller annat främmande språk  Krävs inte basnivå  Studier inom separata magisterprogram  Språkstudier och nivåer anges i ES bilaga 2. 13.4.2015 16 [ES] 45 § UTLÄNDSKA STUDERANDES SPRÅKKUNSKAPER Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

17  Dekanus kan av särskilda skäl och efter att ha hört språkcentret helt eller delvis befria en studerande från  De språkkunskapskrav som gäller för avläggande av examen  Språkgranskning av mognadsprovet 13.4.2015 17 [ES] 46 § BEFRIELSE FRÅN SPRÅKKUNSKAPSKRAV Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

18 ... de olika aktörerna och deras uppgifter inom utbildning och undervisning? 26.1.2015 Video (46 min) + PowerPointmaterial ... planering och utveckling av undervisning? 9.2.2015 Video (49 min) + PowerPointmaterial ... avhandlingar och handledning? 9.3.2015 Video (50 min) + PowerPointmaterial ... undervisnings- och examinationsspråket? Tid: 13.4.2015 kl. 12.00- 12.45  Webbinarierna är öppna för alla, kräver ingen förhandsanmälan och kan följas från egen dator via www.abo.fi/stodenhet/connectingwww.abo.fi/stodenhet/connecting  Material: www.abo.fi/personal/lunchseminarierwww.abo.fi/personal/lunchseminarier 13.4.2015 18 WEBBINARIESERIE VÅREN 2015: [ES] VAD STÅR DET I EXAMENSSTADGAN OM... Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

19  Information om ny ES  Mejlutskick till personal och studerande  Personalutbildning separat eller i samband med annan utbildning för olika grupper, BESTÄLL GÄRNA,våren 2015  Fakultetsråd, dekaner, utbildningslinjeansvariga, ämnesansvariga, examinatorer, tentatorer, lärare, administratörer...  Webbinarier öppna för alla, våren 2015  Olika kapitel i ES, 45 minuter per gång, bandas och finns därefter på webbplats  http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier http://www.abo.fi/personal/lunchseminarier  Universitetspedagogik  ES behandlas i samband med kortkurser om akademiska strukturer och verktyg, kursbeskrivningar, lärandemål, handledning, utvärdering...  Målgruppsinriktat stödmaterial  Uppdatering av instruktion för examination och bedömning (EB), våren 2015 13.4.2015 19 [ES] FORTSATT ARBETSGÅNG Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo

20  Styrdokument om utbildning för personal och studerande  Examensstadga (ES)  Instruktion för examination och bedömning (EB)  Direktiv för hantering av fusk och plagiat  Anvisningar  Blanketter för begäran om rättelse www.abo.fi/personal/stuforf www.abo.fi/student/regler 13.4.2015 20 [ES] INFORMATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo


Ladda ner ppt "EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum."

Liknande presentationer


Google-annonser