Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våren 2013 Barnmorska Eva Mouginot

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våren 2013 Barnmorska Eva Mouginot"— Presentationens avskrift:

1 Våren 2013 Barnmorska Eva Mouginot
Sexologi Våren 2013 Barnmorska Eva Mouginot Eva Mouginot

2 Sexologi Ett historiskt perspektiv på sexualiteten och dess utveckling
Olika definitioner på sexualitet Normer och värderingar som styr våra föreställningar om sexualitet Kulturella och etniska aspekter på sexualitet Sexuella uttrycksformer Sexualitetens genusaspekter Eva Mouginot

3 Sexologi Läran om könslivet. Av latinets sexus = kön logos = lära
Eva Mouginot

4 Sexologin som vetenskap växte fram i Centraleuropa i slutet av 1800-talet. Det första sexologiska institutet grundades 1919 i Berlin av Magnus Hirschfeld. Institutets bibliotek brändes 1933 vid ett av de stora nazistiska bokbålen. Institutet förbjöds sedan av Hitler. Eva Mouginot

5 Begreppet sexologi skapades under 1800-talet.
Bör skiljas från begreppet erotologi = kärlekskonst som skapades under antiken. Eva Mouginot

6 Undervisning om sexologi har gamla anor i Sverige
Undervisning om sexologi har gamla anor i Sverige. Carl von Linne´ intresserade sig inte bara för växters och djurs sexualliv. Han föreläste för sina studenter om människans sexuella funktioner. Hans föreläsningar skrevs ned av en student som hette Pehr Dubb. Titeln på texten var om sättet att tillhopa gå. Eva Mouginot

7 Sexologi vilar på en kunskapsgrund och ska skiljas från begreppet sexosofi som vilar på en värdegrund och beskriver den rådande uppfattningen om vad som är riktigt, normalt och moraliskt. Eva Mouginot

8 Den biologiska definitionen på kön är en sammanfattning på de egenskaper som utmärker levande varelser i förhållande till dess fortplantning. Kön kan också ses ur ett sociologiskt perspektiv, som en social tillhörighet med ett inlärt beteende utifrån samhälleliga och kulturella värderingar samt beteenden som är knutna till ett kön. Eva Mouginot

9 Sexuell som adjektiv beskriver könsorganen och dess funktioner.
Begreppet sexologi handlar inte bara om fysiska yttringar. Hjärnan har blivit mer central som utgångspunkt för sexualitet. Vad som händer i hjärnan studeras tvärvetenskapligt av psykologer, antroprologer, sociologer och inom neurovetenskapen. Eva Mouginot

10 Klinisk sexologi är en del av sexologin som handlar om att förstå och kunna hjälpa och råda människor med sexuella problem och olika funktionshinder. Eva Mouginot

11 Inom sexologin kan också begreppet sexuell hälsa användas och beskriver tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande relaterat till sexualiteten. Eva Mouginot

12 WHO definierar sexuell hälsa som inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet, utan för att sexuell hälsa ska uppnås och behållas måste människors sexuella rättigheter respekteras skyddas och uppfyllas. Att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld. Perspektivet har förskjutits mot mänskliga rättigheter. Eva Mouginot

13 Forskning inom sexologi bedrivs inom olika ämnesområden som t
Forskning inom sexologi bedrivs inom olika ämnesområden som t.ex infertilitet, sexuella parafilier, lustproblematik, sexuella funktionsproblem, sjukdomar och sexualitet, läkemedel och sexualitet, prostitution och internationell könshandel, genusrelaterat och sexualiserat våld, homosexualitet, hiv- och hiv-prevention, maskulinitet och mäns föräldraskap, ungdom och sexualitet, funktionsnedsättande sexualitet, behandling av sexualbrottsdömda, etniska relationer och sexualitet samt pornografi och sexuell exponering. Eva Mouginot

14 Ett historiskt perspektiv på sexualiteten och dess utveckling.
Vi föds alla som sexuella varelser. Under fosterstadiet kan man se erigerade penisar hos pojkar både i vaket och sovande tillstånd. Man antar att det finns liknande fenomen hos flickor med det är svårare att påvisa. Nyfödda både pojkar och flickor får erektion både i penis och i klitoris. Förmågan till sexuell upphetsning och orgasmreflexen är medfödd. Däremot är förmågan att få orgasm knuten till inlärning. Eva Mouginot

15 Freud psykoanalysens fader
menar att utvecklingen av sexualiteten under uppväxtåren sker i olika stadier. I olika stadier dominerar olika drifter Orala stadiet sexualiteten är fokuserad till munnen Anala stadiet sexualiteten fokuserad till uttömningsfunktionerna Falliska stadiet sexualiteten är fokuserad till könsorganen. Därefter infinner sig latensfasen som varar till puberteten. I puberteten infinner sig Genitala stadiet som varar livet ut. Eva Mouginot

16 Sexuella lekar förekommer hos barn i alla åldrar
Sexuella lekar förekommer hos barn i alla åldrar. Det ses som ett sätt att experimentera för att förstå sin egen och andras sexualitet. Här grundlägger barn sin könsidentitet och sexuella identitet. Som vuxen bör man respektera detta. Eva Mouginot

17 Vi talar om att pojkar har snopp och uppmuntrar pojkarna till att lära känna sitt kön.
Flickors kön talar vi oftast inte om och på så vis uppmuntrar vi dem inte att utforska och lära känna sitt kön Medan pojkar lär sig ”leka” med sitt kön på olika sätt, lär sig flickor genom leken med andra att hantera relationer. Eva Mouginot

18 Vid puberteten går den sexuella utvecklingen in i en ny fas, den sexuella mognaden.
För pojkarna blir nu sädesuttömningen central. Det lär sig också hur det ska kännas skönt, d.v.s. de lär sig onanera och upplever sin första orgasm. Flickor fortsätter vi uppmuntra till kontakt- och relationsskapande. Deras sexuella möjligeter talas det inte om. Eva Mouginot

19 Sexualiteten handlar om samspel mellan olika faktorer som kan indelas i biologisk (att kunna) psykologisk (att vara) och social (att få lov) sexualitet. Alla delarna påverkar varandra. Delarna kan vara olika stora och ha olika betydelser för olika människor. Eva Mouginot

20 SEXUALITET Eva Mouginot

21 Sexualiteten och aggressiviteten.
Två av våra livskrafter Sexualitet är att komma nära, smälta samman och ge sig hän. Aggressivitet är det motsatta, att urskilja sig, lämna och befria sig Dessa båda krafter är livsnödvändiga. De ger oss livsglädje och skapar lust. De ger oss kreativitet som kanaliserar sig till andra områden. Jmf aggression då vi undertrycker vår aggressivitet. Här finns det oprovocerade våldet Eva Mouginot

22 HISTORIK Sexualiteten som reproduktionsfenomen har en central roll i människors liv såsom garanti för fortplantningen men också som ett bevis för uttryck för njutning och gemenskap. De äldre kulturerna ägnade mycket tid åt njutning och erotik på ett livsfilosofiskt sätt, till exempel den indiska Kamasutra och den kinesiska Kärlekens Tao. Eva Mouginot

23 I den grekiska kulturen talade man om tre typer av kärlek
Philos, den stödjande formen, Eros, den erotiska och sexuella formen och Agape, kärleken till de högre tingen, demokrati, sanning, vetenskap och gud. Eros utövades ofta mellan män. Eva Mouginot

24 Från vikingatiden finns berättelser om sex för njutnings skull.
Den tidiga kristna kyrkan såg oskulden som idealt och accepterade därför bara sex inom äktenskapet i reproduktionssyfte. Katolska kyrkan har behållit denna ordning, medan Luther delvis reviderade den eftersom han såg sexualiteten som något naturligt. Eva Mouginot

25 Rokokons tid symboliserar sinnlighet och njutning.
Under 1600-t och 1700-talet levde borgarklassen ett liv som baserades på njutningsfilosofi med god mat, dryck och sexualitet som det centrala. Rokokons tid symboliserar sinnlighet och njutning. Smolket i bägaren var syfilis som härjade i Europa. Syfilis skördade många offer och fick i slutet på 1700-talet en epidemisk utbredning. Eva Mouginot

26 Den viktorianska tiden på 1800-talet förändrade bilden om sexualitet som njutning, vilket relaterades till industrialismens intåg med honnörsord som arbetssamhet och flit. Modet förändrades samtidigt och förändrades till att dölja allt som kunde väcka känslor eller sexuell lust. Eva Mouginot

27 Siegmund Freud Under slutet av 1800-talet började det vetenskapliga intresset för sexualiteten att växa fram. Freuds teori var att sexualiteten var skild från reproduktionen. Människan föds som en sexuell varelse full av sexuell energi. Barnen styrs av lust medan vuxna lär sig omvandla lustarna och den sexuella energin till kreativitet i form av olika kulturella yttringar. Fantasierna hos de vuxna förträngs och denna förträngningsmekanism leder till neurotiska besvär. Eva Mouginot

28 Vid sekelskiftet sågs kvinnlig njutning och sexualitet som något ohälsosamt.
Under 1900-talets början var svängningarna inom synen på sexualitet starka och kopplade till samhälleliga förändringar. På och 1930-talet, den ekonomiska depressionens tidevarv, återkom en mer lustbejakad livsstil i de högre samhällsskikten. Modet bestod av mindre döljande kläder. Man dansade, drack alkohol och roade sig. Kulturen ville överskrida gränser. Transvestism och homosexualitet blev synligt. Eva Mouginot

29 1940-talet präglades av det andra världskriget.
1944 avkriminaliserades homosexualitet i Sverige. Homosexualitet betraktades nu istället som sjukdom. Efterkrigstiden från 1945 kännetecknades av en ekonomisk återuppbyggnad. Folkhemmet slår igenom och fokus läggs på kärnfamiljen och sex inom äktenskapet. Sexualundervisningen inför som ett ämne i skolan. Eva Mouginot

30 Perioden 1965 till mitten på 1980-talet symboliserades av en friare sexuell period relaterat till p-pillrets tillkomst och rätten till fri abort (abortlagen från 1975). I början på 1970-talet fick sexualundervisningen i skolan större utrymme och sexualiteten tas upp ur olika aspekter inte bara den reproduktiva. Parrelationen fick nya former i form av samboförhållande med liknande sociala och juridiska former som det instiftade äktenskapet. Eva Mouginot

31 I slutet på 1970-talet infördes samma åldersgräns för homosexuellt och heterosexuellt umgänge. Sjukdomsbegreppet för homosexuella avskaffas. 1984 kom hiv som en ny sexuellt överförbar dödlig farsot vilket leder till en nymoralisk hållning till sexualiteten. Man börjar tala om att leva i celibat. De homosexuella männen görs till syndabockar för hivsmittan. I Eva Mouginot

32 I slutet på 1980-talet infördes ett förbud mot diskriminering av homosexuella. Samtidigt införs en sambolag för homosexuella. I början på 1990-talet talade man om vikten av trohet och att undvika smittsamma sexuella beteenden. Med ökad kunskap om hivviruset reviderades dessa påbud till att gälla en realitetsanpassad syn på smittade och att de erkänns rätten till sin egen sexualitet. Eva Mouginot

33 Från 1995 kan homosexuella par registrera partnerskap.
Från 2003 kan homosexuella par adoptera barn. Från 2009 får homosexuella par också ingå äktenskap. Eva Mouginot

34 Sexualupplysning i Sverige
Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström förmedlade sexualupplysning till unga i slutet på 1800-talet. Hinke Bergegren var journalist och aktiv inom arbetarrörelsen. Han pekade på sambandet mellan fattigdom, många och täta barnafödslar och kort livslängd. Lösningen var upplysning och kunskap och rätten till preventivmedel. Elise Ottesen Jensen grundade RFSU 1933 tillsammans med några läkare och fackklubbar. Hon arbetade som journalist och kom i kontakt med många tragiska kvinnoöden kopplade till sexuell nöd, rädsla för graviditeter och illegala aborter Eva Mouginot

35 Ottar motto var: Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning Eva Mouginot

36 Olika definitioner på sexualitet
Alla individer har rätt till och har ansvar för sin sexualitet. Någon har sagt att allt är ok vad beträffar sexuella handlingar så länge de som är involverade är överens och ingen kommer till skada fysiskt eller psykiskt. Utifrån denna tes kan man kanske dra slutsatsen att avvikelser inte nödvändigtvis behöver betraktas som sjukliga eller onormala. Eva Mouginot

37 Vi vet lite om den ”vanliga” människans sexualitet och därför är det svårt att avgöra vad som är avvikande eller värdera graden av avvikelse. Vad är moraliskt försvarbart och inte? Vems etik ska gälla den politiska, religiösa eller personliga? Eva Mouginot

38 Parafili Den amerikanske psykologen och forskaren John Money talade på och 1960-talet om begreppet parafili som allt sexuellt beteende som inte är att betrakta som normalt heterosexuellt beteende d.v.s. onani och samlag. Eva Mouginot

39 Parafili ses idag som ett psykiatriskt tillstånd och som har störst betydelse för risken att begå sexuella övergrepp. Det omfattar fantasier, impulser och beteenden som avviker från det statistiskt normala gällande föremålet eller uttrycket för sexuell lust och tillfredställelse. Exempel på detta är, pedofili, sexuell sadism och exhibitionism. Risker med dessa beteenden är att skada eller kränka andra människor. Eva Mouginot

40 Rädsla för närhet Män som utför sexuellt våld har en längtan som tillsammans med vrede och fruktan för närhet uttrycks i sexualiserade fientliga handlingar. Männen använder sitt kön som vapen. Orsaker till dessa sexuella avvikelser grundar sig ofta i en dålig självkänsla hos männen. De är ofta traumatiserade i barndomen eller själva blivit utsatta för egna övergrepp. Eva Mouginot

41 För sexbrottsförövare som genomgått rättspsykiatrisk undersökning eller fängelse uppfyller 25 % -75 % diagnoskriterierna för parafili. Personer som dömts för sexualbrott har ofta samtidig förekomst av ångest- eller depressiva syndrom, alkohol- och/eller drogmissbruk eller beroende samt neuropsykiatriska störningar som ADHD. Eva Mouginot

42 Personlighetsstörningar som innebär svårigheter med impulskontroll, sociala kontakter, realistiskt tänkande och känslomässigt gensvar förekommer hos 10% av befolkningen. Bland sexualbrottsförbrytare i fängelser har man sett att ca 50% uppfyller kriterierna för personlighetsstörning Eva Mouginot

43 Psykoser En allvarlig psykisk störning med störd verklighetsuppfattning och tankeverksamhet, vanföreställningar, hallucinationer om den egna personen eller omvärlden, finns beskrivet hos ett par procent av sexualbrottsförövarna i fängelserna. Eva Mouginot

44 Normer och värderingar som styr vår syn på sexualiteten
Det finns tre typer av etik. Den beskrivande etiken, metaetiken och den normativa (vägledande) etiken. Den beskrivande etiken beskriver värderingar, allmänna principer och konkreta handlingar som finns i ett samhälle. Till exempel vilka sexuella handlingar är sanktionerade i samhället, vilken etik använder sig individen av för att bestämma om en sexuell handling är bra eller dålig. Hur ser barns sexuella normer ut? Förändras normerna över tid? Varierar etiken beroende på klasstillhörighet, ras eller kön? Och hur ser den sexuella etiken ut inom olika sexuella subkulturer? Eva Mouginot

45 Metaetiken analyserar begrepp som frihet, ansvar och samvete.
Den normativa etiken ger oss vägledning hur vi ska handla. Den belyser de mål och värderingar som är goda och eftersträvansvärda. Värderingarna kommer inifrån människan och förankrade i hennes eller samhällets människosyn. Eva Mouginot

46 De flesta sexuellt etiska diskussioner handlar om vad man inte bör göra sexuellt och som härrör från tanken att bibehålla sin hälsa. God hälsa = som belöning för ”rätta” sexuella handlingar. Ohälsa = avvikande sexuella handlingar som bestraffas. Eva Mouginot

47 Det medicinska hälsobegreppet har använts för att rättfärdiga och ge sexuella normer en större tyngd. Den normativa etiken används ofta vid terapi inom klinisk sexologi. I västvärlden är det ofta religionen som har störst inflytande på den normativa, vägledande etiken. Eva Mouginot

48 Sedan början på 1900-talet har en liberalare syn utvecklats om passionerad och sexuell utlevelse inklusive orgasm som en garant för att bibehålla sin hälsa även om den kristna synen på människan som sexuell varelse ofta är av negativ karaktär. Man försöker komma ifrån denna negativa syn genom att se mer vetenskapligt på det. Eva Mouginot

49 Hur väljer man rätt handling
Vad är det som gör en handling rätt eller fel? Pliktetiska normteorier där kriterierna för rätt handling ligger i själva handlingen Konsekvensetiska som bedömer om handlingen är rätt eller orätt beroende på konsekvensen av handlingen. Människan bör handla så att konsekvenserna av handlingen leder till gott värde eller mål. Eva Mouginot

50 Kulturella och etiska aspekter på sexualitet.
De sexuella normerna förändras bland annat när vi talar om ungas och äldres sexualitet samt sexualiteten hos personer med psykiska- och fysiska funktionsnedsättningar. Synsättet på sexualiteten skiljer sig inom olika kulturer. Vår västerländska modell står för ett synsätt. Eva Mouginot

51 Ungdomars sexualitet Ungdomar längtar efter närhet och beröring. Sexuella fantasier blir viktiga och de ägnar sig åt avståndsförälskelse som en förberedelse. Unga pojkar stillar sin sexuella nyfikenhet genom pornografi. Unga flickor och pojkar börjar med kyssar och smeksex. Hetero- och homosexuella erfarenheter görs i utforskande syfte. Ungdomarna försöker hitta sin sexuella identitet. Samhället syn när ungdomar är mogna för sex påverkar också utvecklingen av ungdomars sexualitet. Eva Mouginot

52 Äldres sexualitet Är tabubelagt att tala om. Våra kroppar förändras av naturliga skäl. Det är inte de sexuella behoven som påverkas. Kvinnorna kommer i klimakteriet med menopaus och hormonförändringar. Mäns förmåga till befruktning vara hela livet men andra förändringar kommer i kroppen. Eva Mouginot

53 Samhällets syn på äldres sexualitet påverkar oss eftersom vi ofta kopplar sexualiteten till unga, vackra och friska människor. I en amerikansk studie mätte man ångestnivån hos studenter när de fantiserade om olika svåra ämnen som krig, olyckor mm. Det som skapade störst ångest var tanken på föräldrars samlag. Äldre som är öppna kring sin sexualitet blir ofta betraktade som senila eller perversa. Eva Mouginot

54 Personer med fysiska- och psykiska funktionsnedsättningar och deras sexualitet
Det handlar inte om att sexualiteten är omöjlig utan att hitta alternativa uttrycksformer där samhället och medborgarna har en icke dömande attityd. Ibland behövs det sexual tekniska hjälpmedel. Eva Mouginot

55 Neurologiska skador kan vara medfödda eller förvärvade.
nedsätter förmågan till erektion, ejakulation och orgasmförmåga hos män nedsätter lubrikation och orgasmförmåga hos kvinnor. Skadan kan leda till känselnedsättning eller känselbortfall, förlamning och spasticitet. Personer med ryggmärgsskada upplever ofta kompensatoriskt en ökad känsel ovanför skadenivån. Eva Mouginot

56 Man kan också behöva praktisk hjälp av någon annan person med sin sexuella aktivitet. Vad som är rätt förhållningssätt är upp till hjälparen och den som behöver hjälp. Det är viktigt att ge kunskap om sexualitet och samlevnad hos funktionshindrade och utbilda dem som arbetar med personer med funktionhinder. Eva Mouginot

57 Sexuella uttrycksformer
Onani: Masturbation, en unik sexuell uttrycksform som vi har tillgång till hela livet parallellt med andra sexuella uttryck. Den är den mest privata och sexuella sexualitet vi har som människor. Sexuella fantasier: en mycket privat sexuell sfär. De allra flesta människor har dessa fantasier och dagdrömmar men få pratar om dem. De flesta fantasier levs aldrig ut i verkligheten utan har sin styrka som just fantasier. Eva Mouginot

58 Pornografi: begreppet pornografi användes första gången under 1800-talet för att beskriva grekiska fresker (muralmålningar) med erotiska motiv. Porno= sköka (hora) Erotiska skildringar har funnits i alla tider och i alla kulturer och talar om vilken syn man har på sexualiteten i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. Dessa skildringar säger något om hur människorna har betett sig sexuellt, hur de fantiserat om sexualitet samt vilken roll sexualiteten spelat på det sociala, kulturella och politiska området. Erotik betraktas som ett accepterat sätt att skildra sexualiteten. Eva Mouginot

59 Pornografi: begreppet pornografi användes första gången under 1800-talet för att beskriva grekiska fresker (muralmålningar) med erotiska motiv. Erotiska skildringar har funnits i alla tider och i alla kulturer och talar om vilken syn man har på sexualiteten i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. Dessa skildringar säger något om hur människorna har betett sig sexuellt, hur de fantiserat om sexualitet samt vilken roll sexualiteten spelat på det sociala, kulturella och politiska området. Erotik betraktas som ett accepterat sätt att skildra sexualiteten. Eva Mouginot

60 Allt som handlade om pornografi var länge kriminaliserat
Allt som handlade om pornografi var länge kriminaliserat. Under 1900-talets sista decennier blev pornografin ”fri” med undantag för lagen om barnpornografi som finns att läsa i BrB 16 kap. 10a. Denna lag säger att det är förbjudet att skildra barn i en pornografisk bild mm. Eva Mouginot

61 Olika sexuella uttryck förekommer i varierande utsträckning vid sexuella möten mellan olika människor som till exempel, onani, smeksex (petting), oralsex, samt vaginala och anala samlag. Eva Mouginot

62 Sexualitetens genusaspekter
Den sexuella identiteten består av fyra delar som tillsammans bildar den sexuella identiteten. Biologiskt kön – det biologiska kön (penis respektive vagina) som vi föds med. Psykologiskt kön – könsidentitet (pojke eller flicka) utifrån bilogiskt kön Könsrollsidentitet – social roll utifrån psykologiskt kön genom socialisering. Sexuell orientering – sexuell preferens utifrån val av sexualobjekt Eva Mouginot

63 Sexuell preferens Omfattar fyra olika beteenden, Erotiska fantasier,
Sexuella aktiviteter med andra personer, emotionell attraktion Inre upplevelse av sin identitet som homo- bi- eller heterosexuell. Eva Mouginot

64 Sexuell orientering. Heterosexualitet – sexuellt intresse, kärlek och relationer riktas mot det motsatta könet. Homosexualitet – sexuellt intresse, kärlek och relationer riktas mot det egna könet. Bisexualitet – sexuellt intresse, kärlek och relationer kan riktas mot både det motsatta och det egna könet. Man skiljer här på samtidig, parallell och seriell bisexualitet Eva Mouginot

65 Heterosexualitet förutsättning för sexualitet som fortplantning
skolans undervisning både historiskt och nu är heteronormativ fokuserar sexualiteten på befruktning eller undvikande av densamma På 1920-talet var debutåldern för män 18 år och debutåldern för kvinnor 19 år. Sedan 1960-talet ligger debutåldern stabilt på mellan år för båda könen. Eva Mouginot

66 I en studie HIV och Aids i Sverige (2007), uppger ungdomar mellan år att de haft > 3 sexpartners under det senaste året. I samma studie ses andelen unga som haft samlag med någon efter ”första kvällen”. Från har andelen män i denna grupp ökat från 25 % - 37 %. Kvinnorna har under samma period ökat från 15 % - 31%. Eva Mouginot

67 KK eller knullkompis började diskuteras runt millenniumskiftet var
KK eller knullkompis började diskuteras runt millenniumskiftet var. Det finns få studier gjorda på detta område men de som finns visar på att mellan 1/3 och hälften av alla gymnasieungdomar i slutet av gymnasiet haft en KK. Eva Mouginot

68 Homosexualitet Har funnits så länge människan funnits och visats genom hällristningar och grottmålningar Både i bibeln och i skrifter från antiken beskrivs kärlek och erotik mellan individer av samma kön framförallt mellan män. Undantag är skalden Sapfo. Ordet homosexualitet myntades 1869 av den ungerske journalisten K.M. Benckert. Ca 10% i västvärlden är homosexuella Homosexualitet kallades ofta för onaturlig otukt eller sodomi Eva Mouginot

69 Sexualvaneundersökningen Kinseys rapport på och 1950-talet kom att omfatta ett psykologiskt perspektiv på homosexualitet. Här görs en distinktion mellan homosexuellt beteende, homosexuell preferens och homosexuell identitet. Eva Mouginot

70 Homosexuellt beteende handlar om två personer av samma kön som har sexuellt umgänge. Homosexuell preferens handlar om att individen pskylogiskt vill etablera en fysisk och emotionell relation. Homosexuell identitet innebär att individen ser sig som bög eller lesbisk. Detta begrepp är vanligare i västerländska kulturer. Eva Mouginot

71 Varför blir man homosexuell?
Forskningens utgångspunkt var att kunna bota Att bota eller omvända, leder till ångesttillstånd och depression Forskningen kan inte ge något entydigt svar Homosexualitet är varken någon sjukdom eller dysfunktionalitet Stöd och förebilder saknas eftersom omgivningen och samhället utgår från heterosexuell kärlek och sexualitet som normativ. Eva Mouginot

72 Stödet bör vara att minska skuldkänslan att vara annorlunda och minska social diskriminering och stigmatisering. RFSL är den organisation som arbetar mest med homosexuellas rättigheter Eva Mouginot

73 Bisexualitetet inte socialt eller moraliskt accepterad forskare menar att fortplantningssexualiteten är heterosexuell och njutningssexualiteten är både homo- och heterosexuell. både i den hetero- och homosexuella världen betraktas bisexuella personer med skepsis. Eva Mouginot

74 Andra sexuella identiteter
asexualiet: avsaknad av sexuell lust, attraktion, upphetsning och relationer samt att inte vilja ha samlag. Det är ingen klinisk diagnos men kan relateras till neuroendokrinologi, missbildingar, tumörer eller skada i hypotalamus/hypofysen. transkönade: identitet knuten till kön och inte till sexualitet Eva Mouginot

75 transsexualitet: upplevelse att vara född i fel kropp och önskan om att korrigera detta med hjälp av hormoner och kirurgi för att passa med upplevd könsidentitet samt få det juridiskt fastställt. Lag från 1972:119. transvestit: en person som mår bra och känner sexuell upphetsning av att bära kläder från det motsatta könet transperson: paraplybegrepp för personer som är transsexuella. Transa = att vilja synas Transgender: gränsöverskridande, en person som väljer att inte inordna sig i samhällets könsrollsmönster Eva Mouginot

76 Sexualitet i vård och behandling, klinisk sexologi.
PLISSIT modellen (Jack Annon 1976) används ofta inom sexologisk rådgivning tillåtelse att tala begränsad information specifika råd intensiv terapi (terapiutbildning krävs) Eva Mouginot

77 PLISSIT Terapeutisk Sexuell rådgivning Information Tillåtande
Eva Mouginot

78 Som terapeut eller rådgivare är det bra att få insikt om sin egen sexualitet, att bearbeta sin egen attityd gentemot olika sexuella utryck eftersom terapeuten får tillträde till frågeställarens privata rum, vilket kan väcka starka känslor Att få handledning själv och få reflektera, som terapeut är viktigt Eva Mouginot

79 Teman utifrån vanliga frågor som rådgivare kan få
Normalitet: kroppen och könets funktion, utseende storlek form eller betydelse samt normalitet utifrån sexuell läggning eller preferens. Identitet: att få bekräftelse av få vara den person man är och får ha den sexualitet man har Prestation: kan handla om sexuell lust eller olust, svårigheter vid samlag, föreställningar om orgasmer, frekvensen av sexuell aktivitet Relationer: om problemet ligger hos den ena parten eller hos båda. Om vilken roll sexualiteten spelar i problemet eller om problemets kärna finns att finna i det sexuella. Frågor av fysisk eller medicinsk karaktär: till exempel frågor om STI preventivmedel och kondomer. Eva Mouginot

80 Sexuell dysfunktion förekommer vid följande tillstånd
-Sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet -Nedsatt syn och nedsatt hörsel -Kronisk alkoholism -Reumatiska sjukdomar -Hjärt- och kärlsjukdomar -Sjukdomar i andningsorganen -Infektionssjukdomar i könsorganen -Inkontinens -Diabetes mellitus -Övervikt -Tarmsjukdomar -Tumörsjukdomar Eva Mouginot

81 Depressiva tillstånd Depression är vanligt hos sjuka och handikappade personer. Vid depressiva tillstånd är nedsatt självkänsla och hämmad sexualitet vanliga konsekvenser Kronisk smärta ger ofta depressivitet Eva Mouginot

82 Hur präglas våra attityder till våra patienters sexuella problem
Vi förväntar oss inte att de ska finnas Vi tar inte upp dem i vår vanliga anamnes Eva Mouginot

83 Vilken inställning präglar patienten
De tar inte spontant upp sina problem De förväntar sig inte öppenhet eller att det finns någon hjälp att få De införlivar problemen med sin självbild Eva Mouginot

84 Normalitetsaspekten på sexuell funktion
Vad är normalt? Variationen är individuell Begreppen lust och förmåga är centrala Lust – om individen kan tända sexuellt Lusten är en cerebral funktion (hypothalamus och hyopfysen) och hormonell. Förmågan avser fysiologiska kroppsliga uttryck. Centralt är den sexuella aktiveringen av könsorganen. Eva Mouginot

85 Sexuell förmåga Sexuell tändning ger hos kvinnor upphov till lubrikation och erektion Sexuell tändning hos män ger upphov till erketion Fortsatt sexuell stimulering hos kvinnor leder till uteruskontraktioner, bäckenbottenkontraktioner och orgasm Fortsatt sexuell stimulering hos män leder till emission, ejakulation och orgasm Eva Mouginot

86 Sexuell klimax Aktivering av könsorganen med ökat blodflöde vilket styrs av autonoma nervsystemet Reflexer aktiveras som utlöser underlivets reflexer och orgasmen Orgasmen innebär stegring av BT, puls och andningsfrekvens och en upplevandedimension Eva Mouginot

87 Lubrikation och erektion
Uppstår genom stimulering av könsorganen, via en reflex på ryggmärgsnivå För detta krävs att sensibiliteten är intakt Det krävs också en kommunikation mellan ryggmärgens reflexnivå och CSN Nervsystemet innehåller också ett hämmande system (avtändning) Skador i nervsystemet kan medföra dissociation (förändrad upplevelse) Eva Mouginot

88 Uppkomst av sexuella störningar
Oftast är nervsystemet och rörelseapparaten skadad Hög ryggmärgsskada – oförmåga till psykogen erektion men har kvar sin reflexiva erektion Låg ryggmärgsskada – oförmåga till reflexerektion men har kvar sin psykogena erektion Eva Mouginot

89 Fertiliteten påverkas vid den höga skadan Erogena zoner ovanför skadenivån kan vid stimulering leda fram till orgasm, men utan ejakulation Eva Mouginot

90 Läkemedel och sexuell dysfunktion
Läkemedel med påverkan på nervsystem och det cirkulatoriska systemet är Blodtrycksmediciner (erektionstörning) Neuroleptika och antidepressiva dämpar den sexuella reaktionsförmågan och lusten Hormonella preparat påverkar lusten på olika sätt (minipiller, kombinerade p-piller mm) L-dopa ger ibland en ökad sexuell lust Eva Mouginot

91 Behandling och åtgärder
En tillåtande hållning Partneranamnes Medicinering, justering, byte eller utsättande? Specifik behandling: självinjektioner med prostaglandiner tabletter, Viagra kirurgisk behandling erektionsprotes Sexuella hjälpmedel vacuumpump, pubisring glidmedel, vibratorer Eva Mouginot

92 Ordförklaringar Fitta - fuktig sommaräng Kuk - knotig utväxt på ett träd Kåthet - livslust och glädje Eva Mouginot

93 Litteratur Brander, G. & Hansen, E. (1995). Sexualitet – rapport om ett arbetssätt. RFSU, 50 s. Cewers, H. (2012). Lust att ha lust. Sex, lust & relationer. Olssons Grafiska AB. Helmius, G. (2000). Manus för mognad. Mimers Brunn, Kunskapsförlaget. Johansen, B.D. (1999). Kärlek har ingen ålder – om glädjen med sex senare i livet. Libers förlag. Lundberg, P.O.(2010) . Sexologi. Liber AB Stockholm. Eva Mouginot


Ladda ner ppt "Våren 2013 Barnmorska Eva Mouginot"

Liknande presentationer


Google-annonser