Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 1 Redovisningsbegrepp vid intern kalkyl, budget och analys (offentlig respektive privat verksamhet)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 1 Redovisningsbegrepp vid intern kalkyl, budget och analys (offentlig respektive privat verksamhet)"— Presentationens avskrift:

1 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 1 Redovisningsbegrepp vid intern kalkyl, budget och analys (offentlig respektive privat verksamhet) Några BEGREPP igen (gås igenom översiktligt)

2 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 2 Inbetalningar och Utbetalningar Likviditet (”Pengar i plånboken!)”Balans! Kassa, bankmedel, plusgiro Pengaflöden! Ut och In! Balansanalys och resultatanalys! Tillgångar och Skulder! Investera (T+) och Finansiera (S+)! Mervärdeskatter! (dock ej med i kalkylerna) Löneskatter i förvaltningen! Fonderingar! Ej ”avdragsgillt”!

3 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 3 INVESTERINGSKALKYL i offentlig förvaltning (jfr Inbetalningar och Utbetalningar i privat verksamhet!) Kapitalkostnad = Avskrivningar + ränta (beräknas med annuitet) SLUTVÄRDE; NUVÄRDE; NUVÄRDESUMMA; ANNUITET Osäkerheten Tiden Ej jämförbarhet Vilka ”inbetalningar” i offentlig förvaltning? Prognosarbete Livslängden, restvärden RÄNTEFAKTORN (Inflation, (risk ) och alternativ användning)

4 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 4 Kostnader och Intäkter KAPITALKOSTNADER (Kapitaltjänstkostnader) = Total kostnad för att använda kapitalet (en fördelningsnyckel för investeringar över tid) Består av Kostnader jfr vid finansiering Avskrivningar (förbrukningen av kapital) Amortering Ränta (användandet av kapitalet) Räntebetalning

5 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 5 KAPITALKOSTNADER (Kapitaltjänstkostnader) N (ominella) metoden (anskaffningsvärdet) R (eala) metoden (nuanskaffningsvärdet) S (tandard) metoden (kombination) –Avskrivning på nuanskaffning –Nominell ränta på bokfört restvärde (N)

6 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 6 Kostnader och Intäkter PERSONALKOSTNADER? Vilken modell används? (Vad säger JJ?) = Kostnaden för att använda arbetskraft (en fördelningsnyckel för investeringar över tid)

7 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 7 Självkostnader i privat resp. offentlig verksamhet PrivatOffentlig Nedre gräns Övre gräns Bara interntÄven extern Samtliga kostnaderNödvändiga kostnader KalkylmässigaBokföringsmässiga Hur fördela?Vad ska med? VolymerStorlek på kostnader

8 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 8 KRITERIER i offentlig verksamhet Kostnadsriktighet Tidsriktighet Rättvisa (likställighet) Begriplighet

9 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 9 Kostnader och Intäkter Täckningsbidrag/täckningsgrad SÄRINTÄKTER TB 1 efter produktens särkostnad men före avdelningen särkostnad TB 2 efter avdelningens särkostnad men före samkostnad

10 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 10 Kostnader och Intäkter Bara två variabler…! VOLYM (är en kvantitetsvariabel) PRIS (är en ”kvalitetsvariabel”)

11 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 11 Ansvarsredovisning (generellt) Bygger på att en lämplig ansvarsfördelning finns Delegering av ansvar av en del av organisationens övergripande mål För delegering krävs: –Eget mål –Mätbar prestation –Möjlighet att påverka Påverkbarhetsprincipen är central i all ansvarsredovisning

12 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 12 AktivitetStrategisk planering VerksamhetsstyrningAktivitetsstyrning Betoning i styrningsprocessen Mycket planering, mindre uppföljning Planering och uppföljning Mycket uppföljning, begränsad planering Källa för data som används Extern för att kartlägga omvärlden, bred bas av källor Strategisk planering och aktivitetsstyrningen Intern, från verksamhets- styrningen AggregeringsgradHögGanska högLåg TidshorisontLång – flera årNågot årKort Typ av data som används ÖvergripandeBlandatVälspecificerade KaraktärOregelbundenRytmiskKontinuerlig NoggrannhetLägreRelativt högHög

13 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 13 Strategisk planeringVerksamhetsstyrningAktivitetsstyrning Köp av dotterbolag i Frankrike Hyra av ny lagerlokalMaskinunderhåll Börja sälja på InternetLansera en ny hemsida Löpande uppdatering av information på hemsidan Starta försäljning i USA Beslut om distribu- tionsstrategi i USA Säkerställa att varumärkesexponeringen är adekvat hos återförsäljaren Starta en akutklinikByta tidsboknings- system Operativ vårdverksamhet Beslut om att börja tillverka en ny bilmodell Byte av underleverantör Uppföljning av leveransprecision Flytt av produktion till annat land Upphandling av transporter Specificerade produktionsaktiviteter

14 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 14 Budgetens struktur: ansvarsenheter Kostnadsenhet/kostnadsansvar –Standardkostnadsenhet (prestationer kvantitativt) –Bedömningskostnadsenhet (allmän bedömning) Resultatenhet; resultatansvar; d v s intäkter - kostnader (”fiktiv” eller ”verklig” enhet) Balansräkningsenhet d v s lönsamhetsansvar; innebär ansvar för kapitalbindning

15 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 15 Typiska problem…i både offentlig och privat verksamhet Administration och support –Svårt mäta resultat –Bristande målkongruens Forskning och utveckling (FoU/R&D) –Svårt mäta resultatet (dock nya patent, nya produkter etc.) –Oftast ej möjligt att kontrollera på årsbasis Skilja mellan effektivitet (effectiveness) och produktivitet (efficiency)

16 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 16 Internpriser bra om… Systemet bidrar till att: –Varje ansvarsenhet i eget intresse vidtar åtgärder som är bra för organisationen som helhet –Med andra ord: ge beslut som är målkongruenta –Resultatmätningen blir så bra som möjligt Internprissystemet är lättförståeligt och lättadministrerat så att det är effektivt Det påverkar vinstfördelning, resursfördelning på ett objektivt och ”rätttvist” sätt

17 PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 17 Internpriser, men… Grundprincip: marknadspris, frihet att välja leverantörer utanför organisationen Men: avkall på kvalitetskrav, begränsar utbud Kostnadsbaserad prissättning Kostnad + pålägg Marknadspris - rabatt Förhandlingar – vid ledig kapacitet Marginalprissättning – men vems köp är på marginalen? För låga priser leder till överkonsumtion


Ladda ner ppt "PSB 2010-10-24Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88 1 Redovisningsbegrepp vid intern kalkyl, budget och analys (offentlig respektive privat verksamhet)"

Liknande presentationer


Google-annonser