Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(gås igenom översiktligt)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(gås igenom översiktligt)"— Presentationens avskrift:

1 (gås igenom översiktligt)
Några BEGREPP igen (gås igenom översiktligt) Redovisningsbegrepp vid intern kalkyl, budget och analys (offentlig respektive privat verksamhet) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

2 Inbetalningar och Utbetalningar
Likviditet (”Pengar i plånboken!)”Balans! Kassa, bankmedel, plusgiro Pengaflöden! Ut och In! Balansanalys och resultatanalys! Tillgångar och Skulder! Investera (T+) och Finansiera (S+)! Mervärdeskatter! (dock ej med i kalkylerna) Löneskatter i förvaltningen! Fonderingar! Ej ”avdragsgillt”! PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

3 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
INVESTERINGSKALKYL i offentlig förvaltning (jfr Inbetalningar och Utbetalningar i privat verksamhet!) Kapitalkostnad = Avskrivningar + ränta (beräknas med annuitet) SLUTVÄRDE; NUVÄRDE; NUVÄRDESUMMA; ANNUITET Osäkerheten Tiden Ej jämförbarhet Vilka ”inbetalningar” i offentlig förvaltning? Prognosarbete Livslängden, restvärden RÄNTEFAKTORN (Inflation, (risk ) och alternativ användning) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

4 Kostnader och Intäkter
KAPITALKOSTNADER (Kapitaltjänstkostnader) = Total kostnad för att använda kapitalet (en fördelningsnyckel för investeringar över tid) Består av Kostnader jfr vid finansiering Avskrivningar (förbrukningen av kapital) Amortering Ränta (användandet av kapitalet) Räntebetalning PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

5 KAPITALKOSTNADER (Kapitaltjänstkostnader)
N (ominella) metoden (anskaffningsvärdet) R (eala) metoden (nuanskaffningsvärdet) S (tandard) metoden (kombination) Avskrivning på nuanskaffning Nominell ränta på bokfört restvärde (N) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

6 Kostnader och Intäkter
PERSONALKOSTNADER? Vilken modell används? (Vad säger JJ?) = Kostnaden för att använda arbetskraft (en fördelningsnyckel för investeringar över tid) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

7 Självkostnader i privat resp. offentlig verksamhet
Privat Offentlig Nedre gräns Övre gräns Bara internt Även extern Samtliga kostnader Nödvändiga kostnader Kalkylmässiga Bokföringsmässiga Hur fördela? Vad ska med? Volymer Storlek på kostnader PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

8 KRITERIER i offentlig verksamhet
Kostnadsriktighet Tidsriktighet Rättvisa (likställighet) Begriplighet PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

9 Kostnader och Intäkter
Täckningsbidrag/täckningsgrad SÄRINTÄKTER TB 1 efter produktens särkostnad men före avdelningen särkostnad TB 2 efter avdelningens särkostnad men före samkostnad PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

10 Kostnader och Intäkter
Bara två variabler…! VOLYM (är en kvantitetsvariabel) PRIS (är en ”kvalitetsvariabel”) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

11 Ansvarsredovisning (generellt)
Bygger på att en lämplig ansvarsfördelning finns Delegering av ansvar av en del av organisationens övergripande mål För delegering krävs: Eget mål Mätbar prestation Möjlighet att påverka Påverkbarhetsprincipen är central i all ansvarsredovisning PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

12 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Aktivitet Strategisk planering Verksamhetsstyrning Aktivitetsstyrning Betoning i styrningsprocessen Mycket planering, mindre uppföljning Planering och uppföljning Mycket uppföljning, begränsad planering Källa för data som används Extern för att kartlägga omvärlden, bred bas av källor Strategisk planering och aktivitetsstyrningen Intern, från verksamhets-styrningen Aggregeringsgrad Hög Ganska hög Låg Tidshorisont Lång – flera år Något år Kort Typ av data som används Övergripande Blandat Välspecificerade Karaktär Oregelbunden Rytmisk Kontinuerlig Noggrannhet Lägre Relativt hög PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

13 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Strategisk planering Verksamhetsstyrning Aktivitetsstyrning Köp av dotterbolag i Frankrike Hyra av ny lagerlokal Maskinunderhåll Börja sälja på Internet Lansera en ny hemsida Löpande uppdatering av information på hemsidan Starta försäljning i USA Beslut om distribu-tionsstrategi i USA Säkerställa att varumärkesexponeringen är adekvat hos återförsäljaren Starta en akutklinik Byta tidsboknings-system Operativ vårdverksamhet Beslut om att börja tillverka en ny bilmodell Byte av underleverantör Uppföljning av leveransprecision Flytt av produktion till annat land Upphandling av transporter Specificerade produktionsaktiviteter PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

14 Budgetens struktur: ansvarsenheter
Kostnadsenhet/kostnadsansvar Standardkostnadsenhet (prestationer kvantitativt) Bedömningskostnadsenhet (allmän bedömning) Resultatenhet; resultatansvar; d v s intäkter - kostnader (”fiktiv” eller ”verklig” enhet) Balansräkningsenhet d v s lönsamhetsansvar; innebär ansvar för kapitalbindning PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

15 Typiska problem…i både offentlig och privat verksamhet
Administration och support Svårt mäta resultat Bristande målkongruens Forskning och utveckling (FoU/R&D) Svårt mäta resultatet (dock nya patent, nya produkter etc.) Oftast ej möjligt att kontrollera på årsbasis Skilja mellan effektivitet (effectiveness) och produktivitet (efficiency) PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

16 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Internpriser bra om… Systemet bidrar till att: Varje ansvarsenhet i eget intresse vidtar åtgärder som är bra för organisationen som helhet Med andra ord: ge beslut som är målkongruenta Resultatmätningen blir så bra som möjligt Internprissystemet är lättförståeligt och lättadministrerat så att det är effektivt Det påverkar vinstfördelning, resursfördelning på ett objektivt och ”rätttvist” sätt PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88

17 Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88
Internpriser, men… Grundprincip: marknadspris, frihet att välja leverantörer utanför organisationen Men: avkall på kvalitetskrav, begränsar utbud Kostnadsbaserad prissättning Kostnad + pålägg Marknadspris - rabatt Förhandlingar – vid ledig kapacitet Marginalprissättning – men vems köp är på marginalen? För låga priser leder till överkonsumtion PSB Företags- och Personalekonomi Kurskod 722G88


Ladda ner ppt "(gås igenom översiktligt)"

Liknande presentationer


Google-annonser