Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L ANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014 - 2020 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L ANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014 - 2020 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden."— Presentationens avskrift:

1 L ANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014 - 2020 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden

2 P ROGRAMMETS AREALBASERADE STÖD  Miljöersättning  Ersättning för ekologisk produktion  Kompensationsersättning

3 N YTT ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Förhandsifyllda blanketter och anvisningar skickas inte längre hem till jordbrukarna De uppgifter som behövs för att söka ersättning vid landskapsregering finns på det sammandrag som landsbygdsverket har skickat till gårdarna

4 N YTT ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Ansökan Elektroniskt i Viputjänsten Alla blanketter kan inte lämnas in elektroniskt Möjligt att göra hela ansökan också på papper

5 N YTT ANSÖKNINGSFÖRFARANDE Blanketter och Ansökningsanvisningar finns att få från www.regeringen.axwww.regeringen.ax Utskrifter av blanketter och Ansökningsanvisningar kan fås från landskapsregeringen Ifyllningsanvisningarna följer med blanketterna

6 M ILJÖERSÄTTNING NY PROGRAMPERIOD: De flesta avtal från programperioden 2007-2013 går ut den 30 april 2015 Avtalen från år 2011, 2012 och 2013 avslutas på administrativ väg (revideringsklausul) Föranleder ej återkrav Möjligt att ansökan om nytt åtagande 2015

7 M ILJÖERSÄTTNING NY STRUKTUR: Ingen indelning i basstöd – specialstöd Förbindelser och avtal åtagande Ingen miljöersättning för areal som ingår i ett åtagande om ekologisk produktion (arealen får omfattas av ekologisk produktionskontroll)

8 M ILJÖERSÄTTNING - STRUKTUR Sju olika åtaganden Åkermark: Balanserad användning av näringsämnen Anläggning av skyddszoner Ängsvall Naturbeten: Skötsel av naturbeten med höga naturvärden Skötsel av kulturmark Riktade insatser på naturbeten Djur: Uppfödning av ursprungsraser

9 M ILJÖERSÄTTNING - STRUKTUR Åtagandena ”fristående” Ett jordbruksföretag kan omfattas av en eller flera åtaganden åtagandena kan inte kombineras med varandra på samma areal Ett åtagande ingås för minst fem år Åtaganden från 2015 kan förlängas med ett år

10 MILJÖERSÄTTNING ANSÖKAN OM ÅTAGANDE Läs villkoren för erhållande av ersättning ! Balanserad användning av näringsämnen Elektroniskt via Viputjänsten på papper: Blankett Å1

11 MILJÖERSÄTTNING ANSÖKAN OM ÅTAGANDE Endast på papper: Å10 Anläggning av skyddszon Å11 Skötsel av ängsvall Å12 Naturbeten med höga naturvärden Å13 Riktade insatser på naturbeten Å14 Skötsel av kulturmark Å15 Bevarande av ursprungsraser

12 B ALANSERAD ANVÄNDNING AV NÄRINGSÄMNEN Ange gårdstypen när du ingår åtagandet Husdjursgård Minst 0,35 de /ha åkermark (markanv. slag åker) det genomsnittliga djurantalet på gårdsbruksenheten under kalenderåret År 2015 : 1.5 – 31.12 Växtodlingsgård Ej möjligt att ändra gårdstypen under åtagandeperioden

13 B ALANSERAD ANVÄNDNING AV NÄRINGSÄMNEN Frivilliga komplement: Reducerad höstbearbetning Förbättrad användning av stallgödsel Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling Odling av markförbättrande växter Odling av dragväxter för bin Användning av täckmaterial för trädgårdsväxter Alternativa bekämpningsmetoder i trädgårdsodling

14 B ALANSERAD ANVÄNDNING AV NÄRINGSÄMNEN - FRIVILLIGA KOMPLEMENT Alla är skiftesvisa Anges i ansökan om utbetalning per jordbruksskifte Ska väljas till åtagandet när åtagandet ingås Ska finnas under hela åtagandeperioden Kan inte frånträdas utan återkrav om produktionen på gården ändras

15 B ALANSERAD ANVÄNDNING AV NÄRINGSÄMNEN - FRIVILLIGA KOMPLEMENT Följande begränsningar på gårdsnivå finns: (begränsas automatiskt i Viputjänsten) Förbättrad användning av stallgödsel kan väljas bara av husdjursgårdar Odling av markförbättrande växter kan väljas bara på en gård som inte har anmälts som en husdjursgård

16 B ALANSERAD ANVÄNDNING AV NÄRINGSÄMNEN - FRIVILLIGA KOMPLEMENT Begränsningar på skiftesnivå: (begränsas automatiskt i Viputjänsten) Går inte inte kombinera användning av täckmaterial och alternativa bekämpningsmetoder på samma areal Om man valt användning av täckmaterial eller alternativa bekämpningsmetoder kan inte andra frivilliga komplement väljas för samma areal

17 B ALANSERAD ANVÄNDNING AV NÄRINGSÄMNEN - FRIVILLIGA KOMPLEMENT Begränsningar på skiftesnivå På ett skifte är det inte möjligt att välja både fånggröda och reducerad höstbearbetning För skiften på vilka det odlas kummin kan inte väljas användning av täckmaterial för trädgårdsväxter eller alternativa bekämpningsmetoder i trädgårdsodling

18 B ALANSERAD ANVÄNDNING AV NÄRINGSÄMNEN – STÖDBERÄTTIGAD AREAL Ersättningen beviljas för åkermark som odlas med åker- eller trädgårdsgrödor. Observera: Till åker- eller trädgårdsgrödor räknas inte: Saneringsväxter Dragväxter för bin Gröngödslingsvall

19 E RSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION Åtagandet kan omfatta Växtodling Husdjursproduktion Mark i Övergångsskede I produktionsskede Ta INTE med mark som kommer att läggas om ett senare år Läs villkoren för erhållande av ersättning !

20 E RSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION ANSÖKAN OM ÅTAGANDE Blankett Å16 (enbart på papper) Bifoga en förteckning på basskiften i blankettens tilläggsuppgifter en kopia av blankett Å1b/102B, en kopia av sammandraget av gårdens uppgifter eller förteckningen över de skiften som tidigare har ingått i ditt avtal om miljöstödets specialstöd för ekologisk produktion.

21 E RSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION – ÅTAGANDE Skilda åtaganden för Övergångsskede Produktionsskede Åtagandeperiodens längd mark i övergångsskede: 2 år + 3 år = 5 år mark som redan är i produktionsskede: 5 år Åtaganden från 2015 kan förlängas med ett år

22 E RSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION Ekologisk husdjursproduktion I samma åtagande som växtodlingen endast om båda i samma produktionsskede I övriga fall separata åtagande Det genomsnittliga djurantalet på gården under kalenderåret beaktas (2015: 1.5 – 31.12) Den ekologiska husdjursproduktionen ska fortgå under hela åtagandeperioden men djurslagen kan variera.

23 E RSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION – FRIVILLIGA KOMPLEMENT Möjligt att välja Reducerad höstbearbetning Förbättrad användning av stallgödsel Över 0,35 de/ha på gården (ingen kontroll i Vipu) Odling av markförbättrande växter Ej gröngödslingsvall Under 0,35 de/ha (ingen kontroll i Vipu) Odling av dragväxter för bin ingen avsalugröda = inget ekostöd

24 E RSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION – FRIVILLIGA KOMPLEMENT För ett skifte som används för odling av ettåriga trädgårdsväxter eller matpotatis kan inget frivilligt komplement väljas Samtidigt som åtagandet ingås (redan år 1 om 2+3) Under hela åtagandeperioden, (även 2+3)

25 KOMPENSATIONSERSÄTTNING Ettårigt = Ingen förbindelsetid Villkoren för erhållande av ersättning finns i Ansökningsanvisningarna Beviljas för jordbruksareal (Åker + Permanenta grödor + Permanent gräsmark/beten) Ej för tillfälligt icke odlat eller icke odlad åkerareal

26 KOMPENSATIONSERSÄTTNING Träda + naturvårdsåker + mångfaldsåker: högst 25 % av gårdsbruksenhetens åkerareal. Gröngödslingsvall: högst 50 % av gårdsbruksenhetens åkerareal Både gröngödslingsvall och träda: Sammanlagt högst 50 % och trädans andel får inte överstiga 25 % av gårdsbruksenhetens åkerareal. På den ekologiskt odlade arealen: gröngödslingsvallens andel kan överstiga 50%

27 K OMPENSATIONSERSÄTTNING - HUSDJURSFÖRHÖJNING Husdjursförhöjning om djurtätheten på gårdsbruksenheten är i genomsnitt minst 0,35 djurenheter per åkerhektar. Det genomsnittliga djurantalet på gårdsbruksenheten under kalenderåret beaktas År 2015 räknas djuren under perioden 1.5 – 31.12.

28 A NSÖKAN OM UTBETALNING Elektroniskt i Viputjänsten Möjligt att ansöka om utbetalning av Miljöersättning för alla åtaganden Ersättning för ekologisk produktion Kompensationsersättning På papper: Blankett Å1a Blankett å1b/102B (jordbruksskiftesblankett) Blankett Å2a vid behov (basskiftesblankett)

29 A NSÖKAN OM UTEBTALNING Sammandrag över gårdens uppgifter Alla skiften med markanvändningsslag åker är automatiskt ersättningsberättigade år 2015 nya skiften blir automatiskt ersättningsberättigade när de registreras Alla skiften med markanvändningsslag naturbete/naturäng Endast LFA Möjligt att ansöka om miljöersättning för naturbeten

30 A NSÖKAN OM UTBETALNING – FRIVILLIGA KOMPLEMENT Kontrollera att minimiarealen för de frivilliga komplementen uppfylls Ingen kontrollfunktion i Viputjänsten i år Möjlighet att ta bort det frivilliga komplementet från skiftet efter sista ansökningsdagen

31 M ILJÖERSÄTTNING – ODLING AV MARKFÖRBÄTTRANDE VÄXTER fånggröda: ange huvudgrödan som odlad gröda gröngödslingsvall: ange gröngödslingsvall som odlad saneringsväxt: ange saneringsväxten som odlad gröda vitsenap, oljerättika, sammetsblomster, en blandning av dessa

32 M ILJÖERSÄTTNING – ODLING AV DRAGVÄXTER FÖR BIN Ange honungsfacelia eller prydnadsväxter under 5 år som odlad gröda. Övriga växter berättigar inte till ersättning.

33 M ILJÖERSÄTTNING - NATURBETEN Odlad växt på jordbruksskiftet: Ange namnet på det åtagande som naturbetet omfattas av Naturbeten med höga naturvärden Kulturmarksbeten Naturbeten med riktade insatser Övriga naturbeten som uppräknas i Växtförteckningen i Bilaga B i Landsbygdsverkets Ansökningsguide 2015 berättigar inte till miljöersättning. Dela basskiftet vid behov i jordbruksskiften Ingen ersättning för permanenta beten

34 A NSÖKNINGSTIDEN FÖRLÄNGD Sista ansökningsdagen: elektroniskt i Viputjänsten senast 12 maj 2015 kl. 23.59. Pappersblanketter senast 12 maj 2014 kl. 16.15 till Ålands landskapsregering (gäller även e-post och fax). På posten: den sista ansökningsdagen du skriva ditt namn och din adress på kuvertet. Kuvertet ska ska förses med poststämpel med datum vid ett postkontor.


Ladda ner ppt "L ANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAM 2014 - 2020 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling - Europa investerar i landsbygdsområden."

Liknande presentationer


Google-annonser