Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 1 2014-04-25 InputAnge dokument- och versionsbeteckning samt namn på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 1 2014-04-25 InputAnge dokument- och versionsbeteckning samt namn på."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 1 2014-04-25 InputAnge dokument- och versionsbeteckning samt namn på presentationen.&CR&&CR&(Redigera foten i efterhand genom att välja Infoga, Sidhuvud och sidfot)¤

2 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 2 2015-04-16 Orange rapport 2014 Så fungerar den allmänna pensionen

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Balansering Sida 23

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Inkomstgrundad pension och garantipension Årlig inkomstgrundad pension i prisbasbelopp (månadspension i kr, 2014) Sida 25

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Genomsnittlig inkomst, intjänad pensionsrätt samt utbetald pension PGIPensionsgrundande inkomst Pr TPPensionsrätt tilläggspensionTPTilläggspension PGBPensionsgrundande belopp Pr PPPensionsrätt premiepensionPPPremiepension Pr IPPensionsrätt inkomstpen IPInkomstpensionGARPGarantipension Sida 26

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Genomsnittlig inkomst, intjänad pensionsrätt samt utbetald pension för kvinnor Sida 26

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Genomsnittlig inkomst, intjänad pensionsrätt samt utbetald pension för män Sida 27

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Förvärvsinkomster för kvinnor och män, intjänandeår 2013 Avser taxerad förvärvsinkomst (löner, inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet, sjukpenning, föräldrapenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning med mera). Inkomsten är före avdrag för allmän pensionsavgift och redovisas för personer med inkomster över gränsen för deklarationsskyldighet om 42,3 procent av prisbasbeloppet. Den horisontella linjen vid 456 800 kronor avser avgiftstaket. Sida 28

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Genomsnittligt pensionsrätt för kvinnor och män, intjänad 2013 Den horisontella linjen vid 42 100 kronor avser genomsnittet för samtliga individer. Sida 29

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Pensionsgrundande belopp, intjänandeår 2013 procent av pensionsunderlaget Sida 30

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Pensionsskulden kvinnor och män, vid utgången av 2014 Akt PPPremiepension aktivaPens PPPremiepension pensionerade Akt TPTilläggspension aktivaPens TPTilläggspension pensionerade Akt IPInkomstpension aktivaPens IPInkomstpension pensionerade Sida 31

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Genomsnittlig pensionsskuld, 2014 Den horisontella linjen vid 1 140 809 kronor avser genomsnittet för samtliga individer. Sida 32

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Utbetald pension, kvinnor och män, december 2014 Sida 33

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 14 2015-04-16 Orange rapport 2014 Administrations- och kapitalförvaltningskostnader

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Försäkringsadministration inkomstpension Sida 38

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Försäkringsadministration premiepension Sida 38

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Kapitalförvaltningskostnader och avgifter inkomstpension Sida 38

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Kapitalförvaltningskostnader och avgifter premiepension Sida 38

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Premiepensionens kostnader Avg FF+PPPremie- och fondförvaltningsavgift Avg PPPremiepensionsavgift Kap PPPremiepensionsbehållningen vid årets slut Sida 41

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 20 2015-04-16 Orange rapport 2014 Pensionssystemets värdeförändringar

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Värdet av 100 kronor Värdet av 100 kronor som sattes in i december 2000 i inkomstpensionssystemet (inkomst/balansindex) och i premiepensionssystemet (premiepensionsindex) samt i en genomsnittlig aktieportfölj på Stockholmsbörsen respektive på den globala aktiemarknaden. Avkastningsindex för Stockholmsbörsen enligt OMX, globalt aktieavkastningsindex enligt Morgan Stanley Capital International Inc., omräknat till SEK. För samtliga serier har måttet tidsviktad avkastning använts. Sida 45

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Genomsnittlig kapitalviktad avkastning per år för alla premiepensionssparare under åren 2000-2014 Varje punkt på kurvan visar den genomsnittliga årliga kapitalviktade avkastningen från 1995 fram till tidpunkten i fråga. Sida 46

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Genomsnittlig kapitalviktad avkastning per år från spararens första intjänandeår Sida 47

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Pensionssparare som började tjäna in pensionsrätter till premiepensionssystemet 1995, fördelade efter årlig kapitalviktad avkastning fram till och med 2014 De streckade linjerna indikerar medianen samt percentilerna för 5 och 95 procent. Sida 48

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Global real avkastning och Sveriges reala löneutveckling per anställd Kurvorna visar för varje år den reala totalavkastningen per år (inklusive utdelningar) sedan 10 respektive 35 år tillbaka i tiden och den procentuella förändringen per år i den reala lönen per anställd sedan 10 år tillbaka i tiden. Sida 49

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 26 2015-04-16 Orange rapport 2014 Pensionssystemets framtid i tre scenarier

27 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Avgiftsnetto Influtna avgifter minus pensionsutbetalningar som andel av influtna avgifter i procent. Sida 53

28 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Fondstyrka Buffertfondens storlek i relation till årets pensionsutbetalningar. Sida 54

29 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Balanstal (Avgiftstillgång + treårigt medelvärde av buffertfond) / Pensionsskuld Sida 56

30 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Balanstal – Nya regler Sida 56

31 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Avgiftsnetto för premiepensionen Influtna avgifter minus pensionsutbetalningar som andel av influtna avgifter i procent. Sida 57

32 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Premiefondernas storlek i relation till influtna avgifter under motsvarande år Sida 58

33 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Premiepensionen som en andel av den inkomstgrundade allmänna pensionen Sida 60

34 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Pension som andel av slutlön uppdelat på olika årskullar Sida 61

35 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Alternativ pensionsålder 2014 Sida 61

36 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Orange kuvertets ersättningsgrader – medelvärden för inkomstgrundad pension vid 65 år och vid alternativ pensionsålder i procent av pensionsgrundande slutinkomst Källa: 3 870 898 individuella prognoser i orange kuvert 2015. Garantipension är inte inkluderad. Sida 63

37 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Befolkningen för 1938, 2014 och de tre scenariernas prognos för 2088. Sida 65

38 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Antal födda, döda, invandrade och utvandrade, 1935–2014 och antaganden fram till år 2088 Diagrammet visar befolkningsutvecklingen sedan 1930 och antagandena 75 år framåt i tiden. De stora årskullarna på 1940-, 1960-, 1990- och 2010-talet framgår. Antalet döda ökar varje år, inte för att dödligheten ökar utan för att befolkningen växer. Topparna på invandringen är under 1960–1970-talet när arbetskraftsinvandring framför allt från Finland skedde. Ytterligare en topp inföll i början av 1990-talet när många flyktingar från bland annat forna Jugoslavien anlände. De senaste årens stora kullar av invandringen framgår också. Sida 67

39 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Befolkningens storlek Totalbefolkningen ökar i både det optimistiska scenariot och basscenariot. Det beror på hög nativitet och nettoinvandring. Antalet personer över 65 år är i stort detsamma mellan scenarierna. De historiska uppgifterna är skattade. Sida 67

40 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Försörjningskvoten 1960–2014 och prognos enligt SCB:s tre scenarier för 2014–2088 För de tre scenarierna beräknas försörjningskvoten som antal personer äldre än 65 år dividerat med antal personer 20–64 år. Försörjningskvoten för basscenariot har även beräknats med alternativ pensionsålder istället för att använda gränsen 65 år. För denna kurva används ett utjämnat medelvärde av försörjningskvoten. Sida 68

41 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Buffertfondens reala avkastning 1960–2014 och antaganden till 2087 Buffertfondens historiska avkastning de senaste åren. Punkten mellan de vertikala linjerna är medianvärdet. Startpunkt för den övre vertikala linjen är 75:e percentilen, slutpunkten är maxvärdet. Startpunkt för den nedre vertikala linjen är 25:e percentilen, slutpunkten är minimivärdet. Sida 69

42 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Reallönetillväxt 1960–2014 och antaganden till 2087 Reallönetillväxtens utveckling de senaste åren. Punkten mellan de vertikala linjerna är medianvärdet. Startpunkt för den övre vertikala linjen är 75:e percentilen, slutpunkten är maxvärdet. Startpunkt för den nedre vertikala linjen är 25:e percentilen, slutpunkten är minimivärdet. Sida 69

43 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 43 2015-04-16 Orange rapport 2014 Noter och kommentarer

44 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Pensionsavgifter Sida 72

45 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Fondtillgångar Sida 82

46 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Pensionsskuld, 2014 Sida 84

47 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 47 2015-04-16 Orange rapport 2014 Beräkningsfaktorer

48 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Indexering Punkten mellan de vertikala linjerna är medianvärdet. Startpunkt för den övre vertikala linjen är 75:e percentilen, slutpunkten är maxvärdet. Startpunkt för den nedre vertikala linjen är 25:e percentilen, slutpunkten är minimivärdet. Sida 94

49 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Återbäringsränta och garanti Punkten mellan de vertikala linjerna är medianvärdet. Startpunkt för den övre vertikala linjen är 75:e percentilen, slutpunkten är maxvärdet. Startpunkt för den nedre vertikala linjen är 25:e percentilen, slutpunkten är minimivärdet. Sida 95

50 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. Arvsvinster Arvsvinstfaktorer för inkomstpensionen för 60-åringar visas i diagrammet som de båda arvsvinstfaktorerna multiplicerade med varandra. Vid faktisk arvsvinstfördelning används dock de två faktorerna på olika underlag. Sida 96


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. 1 2014-04-25 InputAnge dokument- och versionsbeteckning samt namn på."

Liknande presentationer


Google-annonser