Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våren 2013 Eva Mouginot Barnmorska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våren 2013 Eva Mouginot Barnmorska"— Presentationens avskrift:

1 Våren 2013 Eva Mouginot Barnmorska
STD Våren 2013 Eva Mouginot Barnmorska

2 Gemensamt för dessa sjukdomar är att smittan överförs från slemhinna till slemhinna
Smittan kan också spridas via sekret till ögonen från mor till barn via förlossningskanalen. Vid syfilis och HIV kan mikroorganismer överföras via blodet till fostret Eva Mouginot

3 Syfilis skördade många liv från1500-talet fram till 1900-talet.
Sexuellt överförda infektioner har länge varit ett problem för mänskligheten globalt sett. Syfilis skördade många liv från1500-talet fram till 1900-talet. Både gonorre´och syfilis har minskat i den industrialiserade världen men är fortfarande mycket vanlig i låginkomstländerna. Eva Mouginot

4 Nya generationens sexuellt överförbara infektioner
Klamydia Herpes genitalis HIV/AIDS De tre senare är orsakade av virus och därför svårbemästrade Eva Mouginot

5 Reglering enligt smittskyddslagen
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2005:23 Klamydia, gonorre´, syfilis och HIV/AIDS är sexuellt överförda infektioner som regleras enligt smittskyddslagen och är anmälningspliktiga. Eva Mouginot

6 Trichomonasinfektion, genital herpes samt kondylom är sexuellt överförda infektioner som ej är anmälningspliktiga Eva Mouginot

7 Lagstiftningen om anmälningsplikt och smittspårning vid sexuellt överförda sjukdomar har funnits i Sverige sedan början på 1900-talet. Huvudansvaret för smittskyddet åvilar landsting och regioner. Den behandlande läkaren eller barnmorskan har anmälningsplikt och ansvar för smittspårning. Eva Mouginot

8 Undersökning, vård och behandling ska ske utan kostnad
Lagen innebär att den smittade eller misstänkt smittade har skyldighet att söka läkare, låta sig undersökas, lämna upplysning om varifrån smittan har kommit och till vem smittan kan ha förts vidare. Undersökning, vård och behandling ska ske utan kostnad Anmälan ska ske till länets smittskyddsläkare och SBL. Sjukdomarna anmäls utan full identitet. Eva Mouginot

9 Lagen är tvingande men tyngdpunkten på smittskyddsarbetet ska ligga på det frivilliga förebyggande arbetet och betoningen av alla människors lika värde samt den enskildes självbestämmande och värdighet. Eva Mouginot

10 Etiskt god smittbekämpning
Information om sjukdomen Smittvägar Konsekvenser vid utebliven behandling och vård Preventiva åtgärder Behandling Partneruppföljning Eva Mouginot

11 Vid klamydiainfektion ska kontaktspårning ske ca 4 månader tillbaka.
Vid smittspårning gällande HIV/AIDS ska kontaktspårning ske tills smittkällan är funnen. Vid klamydiainfektion ska kontaktspårning ske ca 4 månader tillbaka. Vid syfilis skall den smittade följas med serologi under 4 månader efter smittotillfället. Vid HIV ska den smittade följas i minst 6 månader. Eva Mouginot

12 Alla läkare och barnmorskor som kommer i kontakt med sexuellt överfördda sjukdomar har skyldighet att anmäla. På hudmottagning/venerologisk mottaging är det kuratorn som har fått ansvaret delegerat. Eva Mouginot

13 Att få ett besked om sexuellt överförd sjukdom
Känslor av oro, ångest, ilska, skuld och skam är vanligt. Historisk har STI varit förknippat med negativa attityder, sanktioner och utstötning. Sexualiteten blir förknippade med negativa känslor. Sexualiteten är privat. Känslor av misstanke om otrohet eller att själv bli anklagad Eva Mouginot

14 Arbetet med partneruppföljning kräver både tid och taktfullhet.
Man bör vara beredd att ge både stöd och vara förstående. Viktigt att själv tänka igenom sina egna värderingar Ej skuldbelägga Eva Mouginot

15 Trichomonasinfektion
En flagellat (kommabakterier) En trichomonas kolpit uppstår Illaluktande gulgrön och skummig fluor, sveda klåda, urinvägsbesvär och rodnade svullna slemhinnor Diagnos ställs på klinisk bild och mikroskopi Eva Mouginot

16 Dubbelinfektion med klamydia och gonorre´är vanligt
Behandling med Metronidazol ska ske både på patienten och hans/hennes partner Läkemedlet är antabusliknande Eva Mouginot

17 Herpes genitalis HSV-1 och HSV-2 är de två huvudgrupperna
HSV-1 ger infektioner i ansiktet, på läpparna och i ögonen. Den förekommer också i 10-20% vid genital herpes. Herpes genitalis sprids under det aktiva skedet av infektionen, när man har blåsor och sår. Virus har kunnat framodlas på symptomfria individer Eva Mouginot

18 Från England och USA visas att sjukdomen ökat markant
Viruset finns kvar i kroppen hela livet men vilar under korta eller långa perioder i de basala ganglierna Från England och USA visas att sjukdomen ökat markant Inkubationstiden är 2-20 dagar Yttrar sig som ömmande blåsor i vulva, vagina eller cervix Blåsorna övergår i sår Eva Mouginot

19 Lymfkörtelförstoring förekommer Aseptisk meningit kan förekomma
Infektionen karaktäriseras av ett första primärskov och därefter upprepade sekundärskov Vid primärinfektionen som vara ca 3 veckor har den smittade feber, huvudvärk, UVI besvär och allmän sjukdomskänsla Lymfkörtelförstoring förekommer Aseptisk meningit kan förekomma Samspel mellan HSV-2 infektion och cervixcancer? Eva Mouginot

20 Diagnostik Klinisk bild Virusisolering
Serologi för påvisande av antikroppar Eva Mouginot

21 Behandling Acyklovir, Valaciklovir, Famciklovir
Behandling vid primärinfektion, nedsatt immunförsvar och besvärliga sekundärskov Forskning om vaccin pågår Eva Mouginot

22 GPVI Genital Papilloma Virus Infection
Sexuell smitta Smittas via förlossningskanalen (larynxpapillom) 70-tal typer av HPV (20-tal orsakar genitala och anala infektioner) De dominerande är 6,11,16 och 18. Nr 16 och 18 har samband med cx cancer Eva Mouginot

23 genetisk predisposition Inkubationstiden 1-8 månader
Co-faktorer för cx cancer är rökning, infektion orsakad av HSV-2 immundefekter eller genetisk predisposition Inkubationstiden 1-8 månader Vårtor genitalt eller analt Vårtorna är spetsiga eller platta Få symptom men klåda och sveda kan förekomma Eva Mouginot

24 Diagnostik Klinisk bild Kolposkopi Pensling med jod eller ättiksyra
Eva Mouginot

25 Behandling Podofyllotoxinlösning 0,5 %
Behandla personer med kosmetiska, psykologiska eller premaligna förändringar Lösningen är toxisk Kirurgisk behandling med laser-, kryo-, diatermi- och kirurgisk behandling HPV 16 orsakar platta kondylom Vaccin Cervarix Eva Mouginot

26 Klamydiainfektion Chlamydia trachomatis
Gramnegativ mikroorganism –isolerades 1957 Den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i industriländerna Diagnostik har utförts sedan 1976 Få symptom 20-30 % falskt negativa resultat 2011 anmäldes fall av klamydiainfektion Eva Mouginot

27 Nyfödda kan få konjunktivit eller lunginflammation
50 % har inga symptom Kan vila under flera år Slemblandade eller variga flytningar, sveda vid vattenkastning, trängningar, småblödningar Nyfödda kan få konjunktivit eller lunginflammation Hälften av diagnostiserade salpingiter beror på klamydiainfektion. Risk för sterilitet Eva Mouginot

28 Diagnostik Cellodling med urinprov för män och urinprov och slidprov för kvinnor Eva Mouginot

29 Behandling Antibiotika, Tetracyklin eller Erythromycin
Behandlingstid- 1 vecka Ej sexuellt umgänge under behandlingstiden Parterspårning och partnerbehandling Kontrollodling Eva Mouginot

30 Gonorre´ Neisseria gonorrhoeae – gramnegativ diplokock
Smittar via sexuell kontakt och via förlossningskanalen 2012 smittades 1112 personer 2002 smittades ca 500 personer Bakterierna är ofta motståndskraftiga mot flera antibiotikasorter. Eva Mouginot

31 Inkubationstiden är kort 2-7 dagar
Symptom hos kvinnor är gulaktig fluor, uretritbesvär, smärtor och molvärk i underlivet 50 % av kvinnorna är symptomfria Risk för salpingit och sterilitet Lapisbehandling Eva Mouginot

32 Symptomen hos män är uretritbesvär och gulaktig fluor
Barn som smittas under förlossningen kan smitas av gonorre´konjunktivit Symptomen hos män är uretritbesvär och gulaktig fluor Symptomfria infektioner är inte lika vanliga hos män Eva Mouginot

33 Diagnostik Cellodling eller DNA provtagning från cervix, urethra, ändtarm och svalg Eventuellt direktmikroskopi av cervix-urethra utstryk som metyleblåfärgats Samtidig cellodling av klamydia pga risk för dubbelinfektioner Eva Mouginot

34 Behandling Antibiotika med Amoxicillin och Pivampicillin Eva Mouginot

35 Syfilis Orsakas av en spiroket Treponema pallidum
Överförs sexuellt eller via förlossningskanalen På och 1800-talet var den en folksjukdom i Sverige Den minskade efter första världskriget 2011 rapporterades 169 fall av syfilis bland män och 35 fall bland kvinnor Eva Mouginot

36 Klinik med tre stadier Primärstadiet – svullna lymfkörtlar och ett oömt sår med hård botten. Såret uppstår 3-8 veckor efter smittotillfället i genitalområdet eller i munnen Sekundärstadiet – allmänna sjukdomssymptom som tempstegring, halsinfektion. Detta stadium kan pågå i flera år Tertiärstadiet uppträder 3-10 år efter primärinfektionen. Inre organ angrips och utvecklar nekrotiserande körtlar, klaffel, aneurysm förändringar i CNS med förlamningar, tal och omdömesrubbningar Eva Mouginot

37 Syfilis smittar under primär- och sekundärstadiet
Obehandlad syfilis under graviditet kan leda till tillväxthämning, missfall eller intrauterin fosterdöd Barnet kan vid födseln ha en kongenital syfilis med skelettskador och dövhet Eva Mouginot

38 Diagnostik Direktmikroskopi av sårsekret
Serologiskt test som oftast är negativt vid primärsyfilis WR Wassermann och VDRL Venereal Disease Reference Laboratory slide test är ospecifika test vilket innebär att andra sjukdomar kan ge positivt test. Eva Mouginot

39 Behandling Penicillin i injektionsform eller tablettform

40 Övriga genitala infektioner
Senil kolpit Bakteriell vaginos Candida albicans Bartholinit Salpingit Flatlöss och skabb Eva Mouginot

41 Tack Eva Mouginot


Ladda ner ppt "Våren 2013 Eva Mouginot Barnmorska"

Liknande presentationer


Google-annonser