Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-01-19Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-01-19Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad."— Presentationens avskrift:

1 2007-01-19Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad Fokus på noviser Begränsad möjlighet att använda uppgiftsanalyser för att beskriva aktivitet och villkor för aktivitet Fokus på automatisering av rutinmässiga uppgifter Fokus på en användare - en dator Synen på användaren som studieobjekt enbart

2 2007-01-19Helena Lindgren 2 Verksamhetsteorin Källor: Bertelsen/Bödker kursboken kap 11 Victor Kaptelinin Susanne Bödker Yrjö Engeström (”utvecklande arbetsforskning” – CHAT) Ursprung: Kulturhistoriska skolan i forna Sovjet 1920-30-talen Lev Vygotsky A. N. Leontjev A. R. Luria ”The Making of Mind” (1976) ”...in order to have a theory of brain-behavior relations, it is necessary to have a theory of both the brain and behavior”.

3 2007-01-19Helena Lindgren 3 Dynamisk systemteori Verksamhet: minsta meningsbärande kontext för analys av mänsklig aktivitet Kännetecknas av ständig förändring = utveckling Människan interagerar med (och förändrar) sin omgivning genom att använda sej av verktyg (språk, andra artefakter, symboler) Undviker diktomier subjekt verktyg objekt

4 2007-01-19Helena Lindgren 4 Två grundläggande idéer 1) människans medvetande utvecklas, existerar och kan bara förstås i sammanhanget människans interaktion med världen 2) denna interaktion – *verksamhet* – är socialt och kulturellt betingad “Man’s activity is the substance of his consciousness.” Leontjev 1977

5 2007-01-19Helena Lindgren 5 Verksamhetsteoretiska principer – 5 nycklar för förståelse av mänsklig aktivitet Objektorientering Mediering Hierarkisk aktivitetsstruktur Internalisation – externalisation Utveckling

6 2007-01-19Helena Lindgren 6 Objekt Människans verksamhet är riktad mot ett objekt Något som objektivt finns i världen och som kan studeras med objektiva metoder Kan vara ting eller människor Teorier, modeller Sociala eller kulturella företeelser subjekt verktyg objekt

7 2007-01-19Helena Lindgren 7 Medierande verktyg Verktyg formar sättet vi interagerar med verkligheten Formas externa verksamheter formas också interna Verktyg reflekterar tidigare användares erfarenheter Verktygets fysiska egenskaper Kunskapen om hur verktyget ska användas Verktyg kan vara fysiska eller psykologiska Situationen bestämmer om en artefakt fungerar som ett verktyg som medierar verksamhet (ej fokus för verksamheten) eller är objekt för verksamheten. Här kan en transformation ske.... Verktyg objekt subjekt verktyg objekt

8 2007-01-19Helena Lindgren 8 Aktivitetshierarkin Verksamhet (activity) Uppfyller ett motiv, bakom vilket ett behov finns som verksamheten svarar mot Särskiljs av vilket objekt det är verksamheten riktas mot Består av: Aktiviteter (actions) Utförs medvetet, måldrivet Består av: Operationer (operations) Utförs omedvetet, har inget eget mål transformation

9 2007-01-19Helena Lindgren 9 Internalisation Externalisation Interna verksamheter – kognition Externa verksamheter (utförs utanför kroppen) kan internaliseras (ex räkning) Verksamheten som helhet är viktig i denna process; tex motorisk aktivitet, användandet av artefakter Liksom verksamheter som sker internt kan externaliseras för att exempelvis involvera andra i verksamheten Denna ständiga transformation ses som basen för mänsklig kognition och verksamhet transformation

10 2007-01-19Helena Lindgren 10 De 5 principerna om igen... Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras Verktyg som medierar aktivitet Dynamisk och hierarkisk aktivitetsstruktur Verksamhet (activity) Aktivitet (action) Operation (operation) Internalisation – externalisation av verksamheter Utveckling Konflikter – ”breakdowns” ZPD subjekt verktyg objekt

11 2007-01-19Helena Lindgren 11 Alla nycklar behövs för att förstå sambanden: Vad är verksamheten? Vad är objektet? Vilket är motivet? Vilka är verktygen? (interna-externa) Hur förändras dessa? (identifiera breakdowns)...även om fokus ligger på någon av företeelserna, tex systemet som ett medierande verktyg i sammanhanget... Eller var systemet objektet..? “design of a computer application is design of conditions for the whole use activity.” Bödker 1999

12 2007-01-19Helena Lindgren 12 Utveckling Vad triggar dessa transformationer? Konflikter inbyggda i verksamhetssystem Förändringar i miljön Förändringar i en individs förmågor eller förutsättningar Orsakar ”breakdowns” -> transformationer -> utveckling, som ses som något positivt! Utveckling ses som en generell forskningsmetodik – ”formativt experiment” ZPD – ”Zone of proximal development”

13 2007-01-19Helena Lindgren 13 Engeströms ”verksamhetsystem” verktyg subjektobjekt regler / rutinerarbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat

14 2007-01-19Helena Lindgren 14 Motsättningar (Engeström) Typer av motsättningar 1) Resurstillgångar vs krav på resultat 2) Internt i systemet 3) Motsättningar mot angränsande verksamheter 4) Motsättningar mellan hur verksamheten sker idag och hur den potentiellt skulle kunna se ut

15 2007-01-19Helena Lindgren 15 ”Web of activities” central verksamhet regelproducerande verksamhet subjektsproducerande verksamhet verktygsproducerande verksamhet framtida mer utvecklad central verksamhet

16 2007-01-19Helena Lindgren 16 Tidigare projekt – Vad är verksamheten? Volvo: Montering vs. lager

17 2007-01-19Helena Lindgren 17 Verksamhet: Montering Aktiviteter: montering av objekt A-Ö, beställning av fler objekt vid brist Operationer: skruva, ”skjuta”, hämta Färdig, felfri hytt Hyttlinjemontör Handdator, monteringsverktyg, lista

18 2007-01-19Helena Lindgren 18 Verksamhet: Hantera material som ska levereras till linjen Aktiviteter: Ta emot beställningar, hämta varor, leverera varor, fylla på varor i lager, beställa varor från leverantörer Operationer: manövrera truck, dator, kolla streckkoder Material- hantering truckförare dator, truck, lista, kodnummer, vagnar Rätt material levereras i tid till minsta möjliga kostnad?

19 2007-01-19Helena Lindgren 19

20 2007-01-19Helena Lindgren 20 Verksamhet: Systemförvaltning Aktiviteter: Uppdatera system, upprätta förvaltningsplan, identifiera informationsflöden Operationer: manövrera dator, applikationer,... 220 systemSystemförvaltare Lotus-notes, pärm m förvaltningsplaner, kommunikationshjm, egna scheman Regler Systemägare, tekniker, användare Organisation Friktionsfri, säker system- användning ute i verksamheter PROBLEM: Visualisering av komplex information

21 2007-01-19Helena Lindgren 21 Kursen ur verksamhetsteoretiskt perspektiv verktyg subjektobjekt regler / rutinerarbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat

22 2007-01-19Helena Lindgren 22 ”Krystalliserad” Verksamhetsteori Checklistor Bödker (fig 11.8) Korpela et al. (fig 11.9) Focus and focus shift (fig 11.10) Activity checklist Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999.

23 2007-01-19Helena Lindgren 23 Utvecklingsnivåer hos en individ (Endast intressant i förhållande till en verksamhet) Närmaste utvecklingszon - ZPD Självständig Bortom ZPD

24 2007-01-19Helena Lindgren 24 MDI och verksamhetsteorin MDI behöver flytta fokus från enbart ”human factors” mot det bredare fältet ”human actors” Kollektivt lärande Kunskapsgeneration Skift från byråkratiska till dynamiska organisationer ”action research”

25 2007-01-19Helena Lindgren 25 Litteraturtips Bödker, Susanne (1989), "A human activity apporach to user interfaces", Human-Computer Interaction, Ch. 4, pp 171-195. Hasu Mervi, Engeström Yrjö (1999), "Measurement in Action: An Activity-Theoretical Perspective on Producer-User Interaction". http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/mervi.htm http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/mervi.htm Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999.

26 2007-01-19Helena Lindgren 26


Ladda ner ppt "2007-01-19Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad."

Liknande presentationer


Google-annonser