Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning December 2011. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning December 2011. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning December 2011

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på riskjusterade marknadsräntors prognosfel för perioden 1999 till dess att Riksbanken började publicera prognoser för reporäntan under 2007. Detta osäkerhetsintervall tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan.

3 Diagram 2. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. Det råder osäkerhet även om utfallen för BNP eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering.

4 Diagram 3. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel.

5 Diagram 4. KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

6 Diagram 5. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

7 Diagram 6. Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Den reala reporäntan är beräknad som ett medelvärde av Riksbankens reporänteprognos för det kommande året minus inflationsprognos (KPIF) för motsvarande period.

8 Diagram 7. BNP Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

9 Diagram 8. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och RiksbankenAnm. Data före 1987 är länkad av Riksbanken. Prognos avser 15-74 år.

10 Diagram 9. Arbetskraft och sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och RiksbankenAnm. Data före 1987 är länkad av Riksbanken.

11 Diagram 10. KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 Diagram 11. KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

13 Diagram 12. BNP-gap och RU- indikatorn Procent respektive standardavvikelse Källor: SCB och Riksbanken Anm. BNP-gap (HP) avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med ett Hodrick Prescott-filter. BNP-gap (PF) avser BNP:s avvikelse från sin trend beräknat med en produktionsfunktion. RU-indikatorn är normaliserad så att medelvärdet är 0 och standardavvikelsen är 1.

14 Diagram 13. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: RiksbankenAnm. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt.

15 Diagram 14. Timgap Procent Källor: SCB och Riksbanken Anm. Timgap (HP) avser arbetade timmars avvikelse från sin trend beräknat med ett Hodrick Prescott- filter. Timgap avser arbetade timmars avvikelse från Riksbankens bedömda trend för arbetade timmar.

16 Diagram 15. BNP i olika regioner och länder Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning December 2011. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen."

Liknande presentationer


Google-annonser