Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning Gunilla Söderberg 2013-05-06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning Gunilla Söderberg 2013-05-06."— Presentationens avskrift:

1 Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning Gunilla Söderberg 2013-05-06

2 1 Att ge en introduktion till området strategi och styrning: Jag hoppas att ni fick en inspirerande introduktion till strategifältet av Per Åman. Jag kommer nu att ta över stafettpinnen och introducera styrningsfältet. Jag kommer att fokusera några av kursens centrala begrepp: Konkurrenskraft Värdeskapande Styrning Strategisk kongruens Integrerad styrning Dagens två föreläsningar

3 2 Tre klassiska studier Burns and Stalker (1961) – The Management of Innovation. - 20 tillverkande företag i olika branscher. - Olika typer av omgivning: dynamisk och stabil. - Organisk organisation (decentraliserat beslutsfattande). - Mekanisk organisation (centraliserat beslutsfattande). Lawrence and Lorsch (1967) – Organization and Environment - 10 företag i olika branscher. - Olika sätt att organisera verksamheten inom samma företag. - FoU funktionen var alltid verksam i en turbulent omgivning. - Mindre formaliserad styrning, otydliga mål etc. Thompson (1967) – Organizations in Action - Deduktivt resonemang. - Omgivningens stabilitet / antalet element (leverantörer, kunder etc.). - Låg stabilitet / interaktion med många element leder till stor osäkerhet. - Buffert nödvändigt för den ”tekniska kärnan” = produktionen. - Exempel på en viktigt buffert är inköpsavdelningen.

4 3 Contingencyteorin, (källa: föreläsning av F. Nilsson) Företag verkar i olika typer av omgivning – därför måste företagen organiseras och styras på olika sätt. Det finns inget ”bästa sätt” att organisera och styra – situationen är avgörande. Omgivningen är en helt central s k contingencyfaktor, dvs en variabel med stor betydelse för hur företaget väljer att organisera och styra sin verksamhet. För att ett företag skall bli framgångsrikt är det viktigt att hantera den osäkerhet som omgivningen skapar, exempelvis i form av snabbt förändrade efterfrågemönster. Strategin är den plan som skall visa hur företaget skall agera i sin omgivning.

5 4 Värdeskapande KUNDERAKTIEÄGARE ANSTÄLLDA Värdet av produkter och tjänster Kompensation och självförverkligande TSR (Utdelning och värdestegring på aktier) Arbets- marknaden Kapital- marknaden Kommersiella marknaden Intäkter Kapital Källa: Donovan et al., 1998, The Value Enterprise (modifierad), s. 19.

6 5 Vad påverkar värdeskapande?, (källa: föreläsning av F. Nilsson) Aktieägar- avkastning Aktieägar- avkastning Förväntningar på framtida kassaflöden Förväntningar på framtida kassaflöden Potentiella konkurrenter Kundernas förhandlingsstyrka Strategiska initiativ Styrning och organisation Drivare Marknads- fundamenta Lednings- effektivitet

7 6 Strategic Managament - Tre klassiska studier Chandler (1962) – Strategy and Structure - Amerikansk ekonomisk historia. - Visade hur stora amerikanska företag diversifierade sin verksamhet. - Visade hur nya strategier påverkar organisation och styrning. - Divisionalisering och decentralisering. - Införde begreppet struktur. Andrews (1965) – Business Policy - Normativ lärobok. - Anpassa företagets interna struktur till omgivningens krav. - Lanserade SWOT-analysen. Ansoff (1965) – Corporate Strategy - Normativ lärobok. - Anpassa företagets interna struktur till omgivningens krav.

8 7 Exempel på andra modeller ni kan använda er av: BSC Ursprungligen en artikel av R.S Kaplan &D.S Norton publicerad i Harvard Business Review, boken utkom första gången 1996. BSC länkar den mer kortsiktiga ekonomistyrningen till mer långsiktiga planer och den strategiska planeringen. Bostonmatrisen En av de mer välkända modellerna för portföljanalys utvecklades under 1960-talet av Boston Consulting Group. Med utgångspunkt i erfarenhetskurvan togs den s k “Bostonmatrisen”fram. 5 konkurrenskrafter Porter lanserade 1980 modellen “5 konkurrenskrafter”. Den analyserar dynamiken i en bransch i förhållande till fem faktorer som bestämmer det förändringstryck företagen är utsatta för.

9 BSC, Balanserat styrkort Igår Idag Imorgon

10 9 Grundläggande begrepp – Affärsidé, vision och mål, (källa: föreläsning av F. Nilsson) Visionen uttrycker ett tidlöst övergripande mål för verksamheten där företagets intressenter lyfts fram. Affärsidén anger företagets verksamhetsinriktning. Exempel från SAS (Vår utmaning – sammanfattning av SAS-koncernens Strategi 2011): Affärsidé SAS koncernen ska genom samverkande flygbolag erbjuda smidiga och prisvärda flygresor med stor valfrihet till såväl affärs- och privatresenärer i norra Europa. Vision Det självklara valet. Mål Det övergripande målet är att skapa värde för ägarna. -CFROI > 25 % - EBT-marginal 7 %

11 10 Från affärsidé till ekonomisk styrning, Källa: Olve & Samuelson, 2008, Controllerhandboken, s. 655.

12 11 Företagets strategi Strategier och styrsystem måste samordnas!, (källa: föreläsning av F. Nilsson) Företagets styrsystem

13 12 Förändringar i företagens styrsystem Strategisk planering Ekonomisk styrning Operativ styrning DÅ Strategisk planering Ekonomisk styrning Operativ styrning NU Källa: Olve & Samuelson, 2008, Controllerhandboken, s. 690.

14 13 Organisationens planerings- och uppföljningssystem Strategisk formulering Mål och strategier Ekonomisk styrning Implementering av strategier Operativ styrning Fokus på aktiviteter, produktivitet och effektivitet Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Källa: Anthony & Govindarajan, 2004, Management Control Systems (modifierad), s. 7.

15 Nilsson & Rapp (2005) definierar ekonomistyrning som: ”By management control we mean the formalized, information-based routines, structures and processes used by management to formulate strategies and to implement them by influencing employee behavior” 14

16 Vad består ekonomistyrning av?  Budget  Kapitalbudget  Personalbudget  Långsiktsplan Men det räcker inte längre…  Miljöstyrning  Produktionsstyrning  Kvalitetsstyrning  Projektstyrning 15

17 Illustrativ bild Styrverktyg Strategiprocessen Budget Uppföljning Utvärdering Nyckeltal Belöningssystem Kalkyler Prissättningsmodeller Samhällsekonomiska antaganden 16 Planering och uppföljning är viktiga delar i ekonomistyrningen

18 17 Bristande samspel mellan mål, strategier och mått För många resultatmått Måtten är inte förankrade och kommunicerade i organisationen Kostnaden för precision är högre än nyttan Data samlas in och rapporteras för ofta Fokus på de mått som är lätta att mäta – inte de mått som är viktiga Måtten ändras inte i samma takt som verksamheten förändras Problem med traditionell ekonomistyrning, (källa: föreläsning av F. Nilsson)

19 18 Frågor & Svar


Ladda ner ppt "Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning Gunilla Söderberg 2013-05-06."

Liknande presentationer


Google-annonser