Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Nya ST 2015 Studierektorsinformation Mars 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Nya ST 2015 Studierektorsinformation Mars 2015."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Nya ST 2015 Studierektorsinformation Mars 2015

2 Region Östergötland SOSFS 2015:8 Aktuellt om ST i Östergötland ST i centrala och västra länsdelarna – aktuell situation och önskemål inför framtiden – samarbetsområden Rådslag kring ev egna problemfall Avslut 16.00 Program

3 Region Östergötland Nya ST 2015 Börjar gälla 1 maj 2015 Nya SOSFS 2008:17 upphävs, men gäller på begäran parallellt t o m 30 april 2022 för läkare med legitimationsdatum före 1 maj 2015 (från Sverige/ EES-länder)

4 Region Östergötland Vad är annorlunda jfr med SOSFS 2008:17? Minskade dokumentationskrav för ST-läkaren Delvis förtydligad studierektorsroll Förtydliganden och skärpningar kring handledarrollen Dokumentation av bedömningar Ny struktur på målbeskrivningen och fler delmål Lättare att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring Möjlighet att tillgodoräkna sig större vetenskapligt arbete från GU

5 Region Östergötland Kvalitetssäkring Vårdgivaren ska ansvara för att det /…/ finns förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet (lokaler, kompetens, mm specificeras inte) Ny formulering i kompletterande förslag: – Vårdgivaren ansvarar för att kvaliteten i ST säkerställs genom att systematiskt granska och utvärdera verksamheten – Granskningen och utvärderingen ska även genomföras av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren – Om granskningen och utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att åtgärda dessa – Vårdgivaren bör se till att extern granskning och utvärdering genomförs vart femte år

6 Region Östergötland Kurscurriculum Östergötland A: Medarbetarskap och ledarskap -Befintlig kurs ST-LIV 9 dagar Pedagogik -ST-LIV med justering av innehåll, VFU-HL kursen och kommunikationskursen? Medicinsk vetenskap -Befintlig kurs 5 ½ dag Hälso- och sjukvårdens organisation-Befintlig kurs ST-LIV 9 dagar Lagar och andra föreskrifter-Befintlig kurs Juridik 1 dag Etik-Befintlig etikkurs två ½-dagar B: Kommunikation med patienter och närstående-Befintlig kurs patientkommunikation 4 dagar Sjukdomsförebyggande arbete-Patientkommunikation om levnadsvanor 1 dag i samband med kommunikationskursen Läkemedel-Webbutbildning (tidsåtgång1-2 dagar?) Försäkringsmedicin-Befintlig kurs Försäkringsmedicin 2 dagar (AT) Palliativ vård i livets slutskede-Ny kurs 2-3 dagar (våren 2015 hänvisning till kurs i Malmö) Ej obligatoriska i Nya ST 2015:-Kommer dock att finnas kvar för ST-läkare som går enligt SOSFS 2008:17 Förbättringskunskap (3,5 dagar) Hela kursomfånget för gemensamma delmål blir då 26-28 dagar på 5 år, dvs 5½ dagar per år

7 Region Östergötland Dokumentation Verksamhetschef ansvarar för att bedömningarna dokumenteras. I praktiken handledarens uppgift. Inte längre krav att ST-läkaren ska dokumentera handledarsamtal och ”uppnådd kompetens och förvärvade kunskaper”

8 Region Östergötland Studierektorsrollen Informationen om studierektorsrollen är uppdelad på flera paragrafer Ska: – Samordna den interna och externa utbildningen för ST-läkarna – Ha specialistkompetens och genomgått handledarutbildning – Samråda med verksamhetschefen om det individuella utbildningsprogrammet och vid intyg om uppnådd specialistkompetens (intyg 2) Bör: – Utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare – Utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna – Ta del av bedömningarna – Bör ha relevant specialistkompetens

9 Region Östergötland Handledning Nytt: – Handledningen bör planeras in i det ordinarie tjänstgöringsschemat – HL-utbildningen ska också innehålla metoder för bedömning – Markering att det under alla utbildningsperioder ska finnas tillgång till handledare med relevant specialistkompetens och som genomgått HL-utbildning – HL bör tjänstgöra där ST-läkaren huvudsakligen tjänstgör

10 Region Östergötland Ny specialitetsindelning Fler specialiteter totalt Fler basspecialiteter och tilläggsspecialiteter Färre grenspecialiteter

11 Region Östergötland Ny struktur på målbeskrivningen A, B och C – A: Gemensamt för alla – B: Gemensamt för många – C: Specialitetsspecifika delmål (inkl gemensam kunskapsbas) Uppföljningsrutan – Intyg om utförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av aktuell handledare (konsekvenser för kurs)

12 Region Östergötland Intygsändringar Bilaga 2: Intyg om uppnådd specialistkompetens – Samråd med SR ska ske – Årtal för genomgången HL-utbildning ska fyllas i Bilaga 5: Kurs – Handledaren eller kursgivaren skriver under – Krav på kunskapskontroll i någon form

13 Region Östergötland Tredjelandsregler och tillgodoräknande av tidigare specialitet Tidigare specialiseringstjänstgöring: – Möjlighet att tillgodoräkna sig delmål i en gren, eller tilläggsspecialitet även om utbildningsaktiviteterna i målbeskrivningen inte har genomförts (exakt innebörd?) Läkare från tredje land med specialistbevis efter minst 5 års tjänstgöring inom specialiteten, varav minst 3 som ST – Minst ett år ST och kan ansöka när de uppfyller kompetensmålen – Inte krav på att alla utbildningsaktiviteter i målbeskrivningen har genomförts

14 Region Östergötland Vad innebär detta för Region Östergötland? Systematisk granskning? Extern granskning: SPUR vart 5:e år med central finansiering fr o m 2016 Vid brister: Vidta de åtgärder som krävs.

15 Region Östergötland Övrig anpassning Region Östergötland Lyfta kompetensvärdering och metoder för detta Hur ser vi på det skriftliga arbetet enl vetenskapliga principer? I första hand möjliggörande skrivning. Alla specialister ska ha handledarutbildning! Signalen är att planera in handledning i ordinarie schema Balans mellan bredd och djup –dubbelspec?

16 Region Östergötland

17 Dimensionering, rekrytering Kvalitetssäkring – Regionala och lokala riktlinjer – Extern granskning Kursplatsläget Forskning under ST –arbetsgrupp ”Akademisk ST” Förändrad bemanning av Studierektorskansliet Aktuellt om ST i Östergötland


Ladda ner ppt "Region Östergötland Nya ST 2015 Studierektorsinformation Mars 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser