Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

God barnpsykiatrisk vård i Kronoberg – bra för barn och unga i hela landet Växjö 2015-03-24

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "God barnpsykiatrisk vård i Kronoberg – bra för barn och unga i hela landet Växjö 2015-03-24"— Presentationens avskrift:

1 God barnpsykiatrisk vård i Kronoberg – bra för barn och unga i hela landet Växjö 2015-03-24 ing-marie.wieselgren@skl.se www.uppdragpsykiskhälsa.se

2 Kort bakgrund till vårt samarbete Stora krav på en riktigt bra specialistverksamhet med god tillgänglighet Det har vi svårt att leva upp till i dag i Sverige

3 Socialtjänst MHV BVC Elevhälsa Öppenförskola BUP SiS Skola Vuxenpsykiatri Polis Ungdomsmott Primärvård Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Frivilligorganisationer HVB Tandvård

4 Mera skyddsfaktorer mindre riskfaktorer Förstalinje med bra bedömningsfunktion Riktigt bra och effektiva samlade insatser när det behövs Specialiserade insatser Riskgrupper Hälsofränjande Första linjens insatser Tidiga insatser www.psynk.se

5 Värde för barn, unga och deras familjer

6 Utveckling Tid Kunskap Utbud Gapet mellan ambition och verklighet

7 Krävs nya arbetssätt…

8 Agilt arbetsätt = lättrörligt Fördelen med ett agilt arbetssätt är att man är öppen för förändrade krav under utvecklingens gång. Man utvecklar små delar som man lägger till slutprodukten under hela processen Man jobbar i cykler för att förbättra exempelvis en funktion. Går att använda även i komplexa organisationer med flera olika mål. Krävs en tydlig ledning och uppdelning i mindre bitar (Sprintar) och en kraftfull uppföljning av processen

9 +

10 Återlämning från intervjuerna med er på BUP Kronoberg 1.Allmän spaning 2.Inringade behovsområden 3.Styrkor och utvecklingsbehov 4.Prioriterad utveckling 5.Förslag på strategier och åtgärder 6.Fortsatt samarbete

11 Tack För allt vi fått lära oss av er

12 Allmän spaning: Kronobergs BUP stora likheter med hela Sverige Ni har många styrkor och mycket vilja Lovande utgångsläge

13 Här finns mer än 70 kompetenta människor som vill hjälpa barn och unga på bästa sätt Så många medarbetare med mycket erfarenhet och kompetens Ny chef med driv och mod Roliga och spännande intervjuer – alla hade mycket att bidra med Lite trötta och tilltufsade men med vilja att ta nya tag Många kloka idéer Med tydliga mål och rimliga förutsättningar för var och en kommer de kunna ge de 1200 barn och familjer det stöd som behövs i Kronoberg

14 Behovsområden: Vilka barn och unga kommer? Vilka behov har de? Motsvarar ert utbud medborgarnas behov?

15 Statistik

16 Statistik Kronoberg  KVÅ-koder  Antal barn  Ålder  Avslutade  Statistik från PRIO-dialoger  Andel barn som fångas upp av verksamheten  Väntetider?

17 Befolkningsunderlag  31 december 2014 bodde 38 814 barn mellan 0 och 17 år i Kronobergs län  BUP Kronoberg - Målgrupp: 0-17 år - Startade vårdåtaganden under 2014: 777  Andel barn i Kronoberg mellan 0-17 år som påbörjat vård på BUP under 2014: 2,0 procent  2%  5% är 7762 Källa: SCB, befolkningsstatistik 31 dec 2014

18 Startade vårdåtaganden 2014 EnhetAntal Akut- och remissenhet244 Mottagning i Ljungby68 Mottagning i Växjö282 NU-enhet169 Ej uppgift14 Summa:777

19 Avlutade vårdåtaganden 2014 EnhetAntal Akut- och remissenhet221 Mottagning i Ljungby63 Mottagning i Växjö373 NU-enhet92 Ej uppgift49 Summa:798

20 Vanliga åtgärdskoder 2014 KodÅtgärd Antal patienter AU009Klinisk undersökning av psykiskt tillstånd1200 DT026Ordination av läkemedel444 XS007Konferens med patient268 DU007Stödjande samtal246 AV018Inhämtande av anamnes246 XV008 Utfärdande av recept, hjälpmedelskort och livsmedelsanvisning 161 XS008Konferens om patient154 DU020Systematisk psykologisk behandling, systemisk118 XV007Uppföljning och kontroll av insatt behandling UNS117 ZV020Användande av tolk114

21 Vanliga diagnoskoder 2014 KodDiagnos Antal patienter R699Okända och icke specificerade orsaker till sjuklighet491 F900BADHD428 Z032 Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar 227 F419Ångesttillstånd, ospecificerat118 F840Autism i barndomen103 F900CADD81 F321Medelsvår depressiv episod79 Z032AObservation för misstänkt kognitiv störning70 Z768 Kontakt med hälso- och sjukvården under andra specificerade omständigheter 55 F509Ätstörning, ospecificerad52

22 Vanliga neuropsykiatriska diagnoser under 2014 KodDiagnos Antal patienter F90.0BADHD114 F84.0Autism i barndomen55 F90.0Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning34 F90.0XAktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS24 F90.0CADD18 F84.5Aspergers syndrom17 F 84.1Atypisk autim10 F84.9Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad9 F90.9Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad9 F84.8 Andra specificerade genomgripande utvecklingsstörningar 2 Summa diagnoser:296 Antal unika patienter:215

23 Väntetider År Första bedömning inom 30 dagar (min. gräns 90%) Fördjupad behandling inom 30 (+30) dagar (min. gräns 80%) 20149774 20139756 20129065 20119867 2010100 200910030 Källa: SKL, väntetider i vården

24 Inlagda barn på slutenvård i Halmstad från BUP i Kronoberg  13 patienter  16 vårdtillfällen  331 vårddygn  25,5 vårddygn per person  Höst antal vårddygn 135  Minst antal vårddygn 1

25 Neuropsykiatrisk problematik – utredning, behandling o uppföljning Depression, ångest, oro – (OCD) Ätstörningar Självskadebeteende Självmord prevention till uppföljning Trauma, våldsutsatta, sexuella övergrepp, flyktingupplevelser, tortyr Multiproblematik Tidig identifiering av allvarliga psykisk sjukdomar som schizofreni, bipolär sjukdom Heldygnsvård BUP, placeringar Soc Övergång till vuxenpsykiatrin Behovsområden:

26 Neuropsykiatriska tillstånd ADHD Autismspektrumstörningar Tourettes syndrom, OCD Kombination med dyslexi eller andra inlärningssvårigheter Andra utvecklingsavvikelser Utvecklingsstörning och psykiatrisk problematik Kombination med missbruk

27 Neuropsykiatriska tillstånd Effektiv utredning Kartläggning, bedömning, olika utredningspaket, en utredningstrappa Tydlig karta med insatser Psykologiska, psykosociala, medicinska, hjälpmedel och anpassning Säker och lärande uppföljning Uppföljning av resultaten för individen. Uppföljning av verksamheten/enhetens resultat Förtroendeskapande samarbete med övrigt landsting skola och socialtjänst. Tydlighet kring vem som gör vad samtidigt som inga barn och unga hamnar mellan stolarna

28 Rätt insats, på rätt nivå, i rätt tid … till alla Information, föräldragrupp, rådgivning till förskolan, skolan Anpassning, extra stöd i skolan, hjälpmedel, föräldrautbildning, handledning till förskolan, skolan Gruppverksamhet, hjälp med allmänna strategier Individuella insatser, kartläggning, utredning, individuellt anpassade insatser, uppföljning av insatt behandling Utvidgad utredning, medicinering, psykologisk behandling, hjälpmedel, handledning till familj och skola Specialist Första linjen Allmänt, hälsovård

29 Ångest och depression Vanliga tillstånd, Oro, rädsla, lindriga tillstånd bör kunna hanteras av nivå före specialist Yngre barn, allvarliga tillstånd, självmordstankar = specialist Kartläggning av livssituation, diagnostik, bedömning av behandlingsbehov Behandling och stöd Psykopedagogiska insatser familj och skola, psykologisk behandling av olika typ, medicinering Självmordsprevention, behandling i hemmet, behov av heldygnsinsatser, speciellt OCD-team

30 Ätstörningar Utredning Kartläggning av livssituation, diagnostik psykiatrisk och somatisk, Behandling Individuellt anpassad efter ålder, tillstånd, komplicerande faktorer, samsjuklighet. Psykoterapi, matstöd, medicinering Kunna ge insatser i hemmet och i ev slutenvård Psykoedukativa insatser, stöd till närstående Uppföljning Samverkan

31 Självskade beteende Grundläggande kunskap och förebyggande insatser. Bra bemötande, tidiga insatser Stöd till skola och socialtjänst Kartläggning, differentialdiagnostik, utredning av behandlingsbehov Behandling: Psykoedukativa insatser, stöd till närstående, Psykologisk behandling DBT mm Insatser vid allvarliga tillstånd, behov av skydd, samordnade insatser med socialtjänsten. Heldygnsvård.

32 Självmord Gemensamma förebyggande insatser i hela samhället Kompetens om självmordsbedömning i alla möten. Handlingsprogram vi misstanke om risk Aktiva insatser vid självmordsrisk, vi självmordsförsök. Kapacitet att bistå kroppssjukvården med bedömningar vid intox mm

33 Trauma Medvetenhet och kunskap om hur utsatthet efterfrågas Uppmärksamma olika typer av trauma tidigt Kompetens att handleda och stödja andra aktörer som ger tidiga insatser vid trauma Tydlig ansvarsfördelning Behandlingsinsatser vid konsekvenser av trauma Behandling vid PTSD, apatiska barn mm Barnahus

34 BCFPI Både ros och ris: - ger ett bra underlag men tar mycket tid - har stor potential men utnyttjas inte helt - minskat värde när uppföljning inte görs -

35 Multiproblematik Barn i behov av sammansatt stöd – här behövs en effektiv välfungerande samverkan med aktörer inom landstinget och med olika delar hos kommunen. Ökad kunskap o färdigheter. SIP, föräldrastöd, metodutveckling. Samverkan har utvecklingspotential. Habilitering, Skola, Soc. Olika bra med olika kommuner. Tydliggöra ansvar – verksamhet, landstingsledning och politisknivå. Gemensamma öppenvårdsinsatser, hemmahos-team,

36 Heldygnsvård BUP, placeringar Soc Ibland behövs en sängplats: -Hur ofta beror på insatser i psykiatrisk öppenvård hemma, föräldrarnas kapacitet, kommunens insatser -Egna platser kontra ”köpa hos annan BUP”, låna hos barnmedicin, vuxenpsyk, för och nackdelar Samverkan kring placeringar, gemensamma hemmaplanslösningar kan frigöra resurser.

37 Tidig identifiering, ovanliga tillstånd, övergång till vuxen psykiatri. Kunna identifiera allvarliga tillstånd, begynnande psykoser, bipolär sjukdom, neurologiska tillstånd, kroppsliga sjukdomar. Veta var/vem som kan konsulteras. Rutiner och samarbete med vuxenpsykiatrin för smidig övergång vid behov i vuxen ålder.

38 Stödja hälsofrämjande insatser, tidig identifiering, tidiga insatser Samarbete med första linjen landsting, socialtjänst och skola Lättillgängliga specialistinsatser i öppen och slutenvård, mobila insatser Hög kompetens i specialistinsatser för psykiatriska tillstånd Akutinsatser och bra flöden i planerade verksamheten Effektiva samverkansformer kring barn i behov av sammansatta stöd Utmaningar:

39 Utvecklingspyramid Arbetsförhållanden Gemensam värdegrund Allmän övergripande specialistkompetens Specialistkompetens inom olika områden Högspecialiserad Subspecialiserad, Ledarskap, lokaler, administrativa rutiner, administrativt stöd, hjälpmedel, tydliga processer, ansvar, medarbetarskap Vårt mål, uppdrag, syn på barn och familjer, bemötande mm Kartläggning och grundläggande diagnostik, kunskap om vanliga tillstånd, barns utveckling, grundläggande samtalsmetodik, kunskap om vad vi erbjuder och hur mm Specialist på vissa tillstånd, behandlingar, specifik utredningskompetens, tester, verktyg, olika processer, arbetssätt Tillgång till högspecialiserade insatser för ovanliga tilltånd eller allvarliga och komplicerade tillstånd Alla behandlare Vissa ?

40 Vanliga behov i verksamheter: Tydliggöra processerna och få en gemensam bild som delas av alla Barn och familjer Vilka behov Varifrån och hur kommer de Hur tar vi emot och vad är det första vi gör Vad händer i nästa och nästa steg … Gemensam uppföljning Kan vara värdefullt att göra ”vinjetter” = fall som beskriver de olika huvudprocesserna

41 Gemensam kunskap Om våra huvudprocesser - det vill säga det vanligaste sätten vi tar hand om barnen på, Om ordinarie administrativa rutiner Om vad vi gör i krislägen Om hur man kan be om hjälp Om vad som är bra bemötande Om vad barn och unga tycker Om våra resultat

42 Efterfrågan och behov som överstiger er kapacitet… Aktiviteter som tar sikte på långsiktiga lösningar: Utveckla er effektivitet, använd er på bästa sätt, kompensera med administrativt stöd, Rekrytera nya medarbetare, lär er nya metoder och effektivare strategier Gör era grannar kompetenta att ta hand om lättar tillstånd = minska inflöde Mät det ni gör och skaffa er en gemensam koll på era resultat Sätta långsiktiga och kortsiktiga mätbara mål

43 Kunskapsutveckling och stöd DepLyftet utbildning i diagnostik, ångest och depressionsbehandling www.deplyftet.se SIP, gemensamma utbildningar med socialtjänst och skola. www.psynk.sewww.psynk.se www.sipkollen.sewww.sipkollen.se Nationellt kunskapsunderlag självskadebeteende. www.nationellasjalvskadeprojektet.se Studiebesök – intensivkurs tvådagar kring ex åtsrörning, OCD, hemmaplanslösningar

44

45 Liten skrift för elevhälsan -Samtalsstöd Gjord tillsammans med Sjävskade-projektet+ Frågeunderlag+ Vinjetter

46 Systematiskt förbättringsarbete och PDSA-hjulet

47 skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/battrevardmindretvan

48 Snabba lösningar - hämta kunskap Studiebesök – intensivkurs två-dagar kring ex ätstörning, OCD, hemmaplanslösningar, neuropsykiatri, föräldrastöd o familjebehandling Få ta del av vårdprogram, strategier, arbetssätt, få auskultera på behandling

49 Vidare utveckla neuropsykiatriska utredningar Utrednings och behandlingstrappa i skola, första linje och specialistverksamhet BUP, Habilitering Representant från er delta i nationell grupp. Pröva nivåstrukturering

50 Hemmaplanslösningar, gemensamma insatser med soc och i andra grupper ni tillsätter Juridiskt stöd i vad man får göra. Processtöd Stöd med kontakter till experter, forskare, utvärderingskunskap

51 Öka den gemensamma kunskapen EX om diagnostik, specifika tillstånd, föräldrastöd, psykodeukativa insatser, missbruk, våld -Utbildningsdagar, föreläsare -Studiematerial – förslag på läsning, bra webb e-learning osv -Aktiviteter med skola, soc, brukarorganisationer -Ett BUP-album med alla medarbetare -Korta infosnuttar på webblänk -Skypa med er regelbundet -En gemensam bloggsida -Infomaterial framtagande

52 Forskaren Kim Cameron har visat att de allra mest framgångsrika organisationerna skiljer sig från sina konkurrenter på tre avgörande sätt: 1. Medan de flesta organisationer fokuserar på att förebygga och lösa problem och brister, med målet att upprätthålla en minimistandard, siktar de mest framgångsrika organisationerna mycket högre - de strävar efter att överträffa alla förväntningar och nå exceptionella resultat. 2. De skapar en kultur som uppmuntrar goda handlingar, som att hjälpa varandra, vara generös, dela med sig av information och förlåta människor när de gör misstag. 3. De har ett uppskattande förhållningssätt, dvs de fokuserar på det bästa snarare än det värsta. De lyfter fram styrkor, förmågor och möjligheter snarare än hot, problem och svagheter.

53 +

54 Tillsammans… Göra varandra duktiga!


Ladda ner ppt "God barnpsykiatrisk vård i Kronoberg – bra för barn och unga i hela landet Växjö 2015-03-24"

Liknande presentationer


Google-annonser