Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-04-16 DNR KFKS 2008/225.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-04-16 DNR KFKS 2008/225."— Presentationens avskrift:

1 Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-04-16 DNR KFKS 2008/225

2 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER Nämnder&Verksamheter: Mars bokslut UN: - 1 mkr jämfört med budget för 2009 pga. likvärdighetsgarantin för förskolan SÄN:+12 mkr bättre än budget för 2009. KS:totalt -5 mkr pga av prod. -Kultur Nacka –1,8 mkr (1 mkr ute särskild musikunderv. -VSS –3 mkr (nya regler LASS, höga lokalkost. efter ombygg. och höga pers.kost. - FFS: Fokus på Stensö- och Fisksätra- skola samt Samskolan I stort oförändrat jmf med bokslut. Fördjupad uppföljning i T1. FFS: Fortsatt stabil kundnöjdhet VVS: Lokaler med bättre ändamålsenlighet. Bättre effektivitet genom ombyggnad av Ektorp& Talliden FAK: Lokalförsörjning ok OK

3 Skattenetto: Utfall för perioden: 909,6 mkr, 32,5 mkr bättre än budget. Orsaken är att ingen periodisering har gjorts för förväntad slutavräkning, vilket motsvarar -32,5 mkr för perioden. Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall, 3 509 mkr, vilket är i nivå med budget men då är skattereserven, på 25 mkr, upplöst. SKL prognostiserar en snabbare avmattning av konjunkturen som innebär en nedjustering av skatteunderlagsprognosen med 1 % respektive 1,7 % för åren 2008 och 2009, vilket ger en försämring med -25 mkr jämfört med budgeten för 2009. Finansnetto: Årsprognos -12 mkr, vilket är 7,9 mkr bättre än budget. Lägre räntekostnader på långfristiga lån trots högre investeringstakt Räntekostnaden förväntas bli 10,3 mkr bättre än budget. Realisationsvinster: Årsprognos 78 mkr, vilket är -10 mkr sämre än budget. Förväntade markförsäljningar för exploateringsprojekten; Ektorp C (6mkr), Telegrafberget (2 mkr) samt Tollareängen (2,5 mkr) bedöms inte bli av 2009.

4 Resultaträkning mars 2009 MkrUtfall 2008-03 Utfall 2009-03 Periodiser ad budget 2009-03 Avvikelse mot per. budget Årsprogno s 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse Externa intäkter165,2193,9190,73,2743,1 0,0 Verksamhetens kostnader-962,4-1 015,6-1 031,916,3-4 111,1-4 103,0-8,1 Verksamhetens nettokostnader-797,1-821,7-841,219,5-3 368,0-3 359,9-8,1 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten1,00,57,0-6,518,028,0-10,0 Realisationsvinster inom tomträttsförsäljningar52,69,712,5-2,850,0 0,0 Realisationsvinster övrigt0,40,02,5-2,510,0 0,0 Avskrivningar-36,0-35,8-38,83,0-143,2-155,011,8 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster-779,2-847,4-858,010,6-3 433,2-3 427,0-6,2 Skattenetto855,3909,6877,232,53 509,53 508,70,8 Finansnetto-5,5-4,8-5,00,2-12,0-19,97,9 Resultat före extraordinära poster70,757,514,243,264,361,82,5 Extraordinära intäkter0,0 Årets resultat70,757,514,243,264,361,82,5 Balanskravsresultat17,747,8-0,848,64,31,82,5

5 Skattenetto mars 2009 mkr UtfallBudgetPrognosAvvikelse mar-2009 2009 marsår Skatteintäkter907,1887,33549,13546,619,82,5 Allmän kommunalskatt907,1904,23616,73628,42,9-11,7 Reserv0,0 -25,00,0 -25,0 Slutavräkningar0,0-16,9-42,6-81,816,939,2 Utjämning mellan kommunerna-52,6-53,4-213,7-210,30,8-3,4 Inkomstutjämning-88,3-85,9-343,5-353,3-2,59,8 Kostnadsutjämning67,066,0264,1268,11,0-4,0 Nivåjusteringar mm-10,5-12,8-51,3-41,82,4-9,5 LSS-20,8 -83,0-83,3-0,10,3 Statsbidrag27,513,754,6 13,80,0 Maxtaxa23,711,847,1 11,90,0 Kvalitetssäkring barnomsorg3,81,97,5 1,90,0 Summa882,0847,53390,03390,934,5-0,9 Fastighetsavgift27,629,7118,6 -2,00,0 Totalt909,6877,23508,73509,532,5-0,9

6 Finansnetto mars 2009 Utfall Periodiserad budgetÅrsbudgetPrognosAvvikelse Finansiella intäkter1,84,317,114,5-2,6 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB1,71,66,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB0,01,97,7 0,0 Ränta på utlämnade lån0,00,72,60,3-2,3 Övriga finansiella intäkter0,00,10,50,2-0,3 Finansiella kostnader-6,6-9,3-37,0-26,510,5 Ränta långfristiga skulder-3,6-6,3-25,1-14,810,3 Finansiell pensionskostnad-2,9 -11,7-11,50,2 Övriga finansiella kostnader0,0-0,1-0,2 0,0 Totalt-4,8-5,0-19,9-12,07,9

7 Månadsbokslut jan-mars 2009, verksamhetens nettokostnader 2009, mkr Nämnd/Verksamhetsområde 2008-03 Utfall 2009-03 Periodise rad budget 2009-03 Avvikelse mot per. budget Årsprogn os 2009 Årsbudget 2009 Årsbudget 2009 avvikelse Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Kommunstyrelsen, totalt-18,6716,3-717,2-0,9-24,823,8-102,6-97,5-5,1 KF och KS-5,40,4-6,3-6,0-6,50,5-26,0 0,0 Stadsledningskontoret-16,611,5-30,4-18,8-19,80,9-79,1 0,0 Fastighetskontoret, exkl markförv-6,9105,6-100,45,2-8,914,10,0 Markförvaltning4,513,0-3,89,21,87,57,0 0,0 Myndighets- och huvudmannaenheter0,384,4-94,6-10,10,0-10,2-0,30,0-0,3 Kontaktcenter0,54,6-4,30,40,00,40,0 Sociala tjänster0,024,7-24,70,0 Kultur & Utbildning-0,24,5-5,2-0,60,0-0,6-0,30,0-0,3 Teknik0,137,5-39,0-1,50,0-1,50,0 Miljö & Stadsbyggnad-0,211,0-19,0-8,10,0-8,10,0 Hållbar utveckling0,01,4-1,8-0,40,0-0,40,0 M&H Överförmyndarverksamheten0,00,7-0,60,10,00,10,0 Produktionsverksamheter5,6501,3-481,719,68,710,9-4,20,6-4,8 Nacka Partner-1,116,1-17,2-1,10,2-1,30,6 0,0 Förskola, Fritid & Skola9,0357,2-338,019,26,512,70,0 Nacka Seniorcenter-2,143,4-42,80,60,7-0,2-2,00,0-2,0 Kultur Nacka-0,623,4-24,2-0,80,0-0,8-1,80,0-1,8 Sociala Stödresurser0,553,2-51,51,71,40,3-1,00,0-1,0 Räddningstjänsten-0,18,1-7,90,20,00,20,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden-6,20,0-5,0 -6,11,1-24,5 0,0 Velamsundstyrelsen-0,90,0-0,9 -1,00,1-3,8 0,0 Överförmyndarnämnden-1,00,0-1,2 0,0-4,6 0,0 Tekniska nämnden-34,837,7-72,3-34,6-36,31,7-145,3 0,0 Finansiering-34,60,8-35,3-34,5-35,71,2-142,8 0,0 VA-verket-0,525,6-26,4-0,8 -0,1-3,0 0,0 RH-verket0,411,2-10,50,70,10,60,5 0,0 Fritidsnämnden-23,01,8-24,5-22,6-23,71,0-93,5-94,71,2 Kulturnämnden-22,60,1-23,8-23,7-24,20,5-96,9 0,0 Social- och äldrenämnden-256,620,9-299,6-278,7-277,5-1,2-1 098,1-1 110,212,1 Utbildningsnämnden-473,535,2-530,9-495,7-491,0-4,6-1 961,9-1 960,9-1,0 Summa nämnder och driftverksamheter-837,2811,9-1 675,2-863,3-885,822,4-3 531,2-3 538,47,2 Återföring avskrivningar och ränta55,30,056,1 60,8-4,7224,4243,2-18,8 Pensioner, löneskatt mm-15,30,0-14,5 -16,21,7-61,2-64,83,6 Verksamhetens nettokostnader-797,1811,9-1 633,7-821,7-841,219,4-3 368,0-3 359,9-8,1


Ladda ner ppt "Marsbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-04-16 DNR KFKS 2008/225."

Liknande presentationer


Google-annonser