Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel"— Presentationens avskrift:

1 Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
reviderade riktlinjer och produktanvisningar gäller från och med 1 maj 2015 webbaserad Materialet finns på webbplatsen Hjälpmedel i västra Götaland. Sidan finns from med riktlinjerna och produktanvissningarna läggs ut efter hand som de är upplagda på webbplatsen. Allt material ska vara klart till 1 maj. Den nuvarande handboken ligger kvar till 1 maj.

2 Arbetsprocess Förändringar i lagstiftning och föreskrifter
Omvärldsbevakning Regelverk i Sverige, Stockholm HI, Förskrivningsprocessen ICF Beredningsgrupp handbok med lite förstärkning av fler kompetenser påbörjade uppdraget att revidera handboken i augusti-13 och det stora revideringsarbetet gjordes fram till årsskiftet Patientlagen och ändringar i Hälso-och sjukvårdslagen ligger till grund i alla texter. Omvärldsbevakningen bestod av granskning av regelverk i andra landsting och kommuner i landet. Stockholmsläns landsting har inspirerat mest till dagens Handbok. Text och bilder från före detta Hjälpmedelsinstutet har använts inom riktlinjerna. Dessa finns kvar på hjälpmedlsinstitutets Webplats i 1 år till. Riktlinjer och produktanvisningar är ICF-anpassade. Komponenterna kroppsfunktioner, aktivitet och delaktighet samt omgivningsfaktorer återkommer i texterna. Det finns också en beskrivning av bedömningsskalan som används i produktanvsiningarna. Behovstrappan fanns med i revideringsarbetet men efter att tagit del av andras erfarenheter så valdes den bort under arbetets gång. Det har fått vissa konsekvenser när det tex gäller borttagande av produktanvisningar. Beredningsgrupp handbok har det som kommande utvecklingsfrågor. 2

3 Arbetsprocess Stöd till förskrivare Användarvänligt
Lättillgängligt språk Webbaserad Mindre utrymme för egen tolkning Materialet är granskat av språk granskare, bla används HEN 3

4 Samlad information Reviderade Handboken 1 maj 2015 4
Relevant material från tidigare separat flikar är inarbetade i handboken och har därmed fått en annan dignitet. De var tidigare rekommendationer. Annat äldre och inaktuellt material sparas hos Samordningsfunktionen men plockas bort från Handboken 4

5 Beslutsprocess Remiss till vårdgivare våren 2014
Ledningsrådet för hjälpmedelsfrågor LiSA-gruppen (ledning i samverkan) Beslut hos varje sjukvårdshuvudman Remiss till samtliga kommjuner och förvaltningar inom Regionen gick ut våren-14. Synpunkter från remissvaren arbetades igenom av projektgruppen och beslutsunderlag togs fram. Ledningsrådet för Hjälpmedel beslutade att rekommendera LiSA gruppen att anta Handboken hösten-14. Regionens politik (HSS) ville få förhandsinformation och tidsplanen reviderades så Handboken skulle börja gälla hösten-15 I Januari togs nytt beslut och det nuvarande datumet 1 maj-15 blev satt för nya handboken LiSA- gruppen beslutade att rekommendera vårdgivarna att anta Handboken Därefter beslut hos varje sjukvårdshuvudman. 5

6 Tydligare riktlinjer Process för förändringar i handboken och införande av nya hjälpmedel Lokala rutiner för förtroendeförskrivning har blivit regional riktlinje Patienten och närståendes ansvar och delaktighet lånevillkor Olika vägar till hjälpmedel Utgångspunkter för förskrivning Förskrivningsprocessen, med inarbetat beslutsstöd skada-förlust Hjälpmedel vid resor Varje vårdgivare bör ha en kontaktperson för hjälpmedelsfrågor och kostnadsansvar Välj de punkter som du vill lyfta fram i din verksamhet och använd länkfunktionen. Tydliga processer för hur vårdgivare kan göra om de tex vill få till förändringar i produktanvisning Förtroendeförskrivning. Beskrivet vad som ska följas och om det följ så är det OK att förtroende förskriva utan skriftliga lokala överenskommelser. Om det inte följs så kan verksamheten där personen är anställd debiteras. Patient och närståendes ansvar står om patientens inflytande och delaktighet och at patienten ska få välja när det är möjligt utifrån patientlagen. Patienter kan formellt inte överklaga. Närstående makar, partners och vuxna barn har inte några omvårdnadsskyldigheter. Deras insatser bygger på frivillighet. Olika vägar till hjälpmedel – visa bilden. Står betydligt mer om egenansvar, Rådgivning från förskrivare, vad som ska journalföras osv. Utgångspunkter. Stod tidigare utspritt i texterna men är nu hopsamlat. Bör gås igenom ordentligt. Första punkten är ”generalparagarafen”. Förskrivningsprocessen. Tydligare att bedöma behov ligger utanför processen. Betydligt fylligare beskrivet än tidigare. Beslutstöd, skada och förlust och lånevillkor är inarbetade. Hjälpmedel vid resor. Tydligare beskrivet. Tidsbegränsning på 11 månader för utlandsvistelse. Utgångspunkt är att hjm som är oanvända mer än 4 månader ska lämnas tillbaka. Varje vårdgivare bör ha en kontaktperson för hjälpmedelsfrågor och kostnadsansvar. En kontaktuppgift till varje vårdgivare i handboken önskas! har länkar till alla kommuner. 6

7 Nyheter i produktanvisningar-ICF
Säger vi samma sak??? Ett barn! Sommar! Målinriktad! 4-5 årig pojke! En människa! ”En pojke!” Här kommer några bilder som kan hjälpa till att förklara ICF anpassningarna ICF-CY är publicerad senare och har fler koder än ICF ”Blåser såpbubblor!” ”En söt pojke!” Vit skjorta! ”En pojke med Downs syndrom!” Bubblor!

8 Kroppsfunktioner Kroppsfunktioner Funktionsnedsättningar
Kroppssystemens fysiologiskafunktioner, inklusive psykologiska funktioner Funktionsnedsättningar problem såsom en betydande avvikelse eller förlust i kroppsfunktion 8

9 Aktiviteter Aktivitet Aktivitetsbegränsningar
en persons genom-förande av en handling Aktivitetsbegränsningar Svårigheter som en person kan ha vid genomförande av aktiviteter 9

10 Delaktighet Delaktighet Delaktighetsinskränkningar
en persons engagemang i en livssituation Delaktighetsinskränkningar problem som en person kan ha när det gäller engagemang i livssituationer 10

11 Omgivningsfaktorer Omgivningsfaktorer
Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar Underlättande eller hindrande faktorer 11

12 Generisk (allmän) skala för bedömning av kategorier i ICF
xxx.0: ingen 0–4 % xxx.1: lätt 5–24 % xxx.2: måttlig 25–49 % xxx.3: stor 50–95 % xxx.4: totalt 96–100 % Generisk= allmän. I detta fallet är det uttryck för att det är samma bedömningsskala för alla komponenter, kroppsfunktion/struktur, aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer. Olika ord i skalan beror på vilken komponent det är kopplat till. Skalan används i produktanvisningarnas kriterier och graden på skalan är lägsta nivån för att uppfylla kriteriet. Kroppsfunktioner nedsättning Aktivitet och Delaktighet svårighet Omgivningsfaktorer hinder/underlättande 12

13 Exempel på produktanvisning
Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Förskrivare Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast Kriterier d Måttlig svårighet att sätta/resa sig d Lätt svårighet att sätta/resa sig efter operation eller skada, för att förhindra komplikation Mål d4103 Att kunna sätta/resa sig Anvisningar Utvärdering och uppföljning Se riktlinjer Patientens ansvar Se riktlinjer Antal utrustningar Se riktlinjer Kostnadsansvar ICF kodernas text står med. Behöver man veta mer så får man söka i ICF i bok eller på socialstyrelsens sida. ISO koderna reviderades i höstas. Olyckligt i förändringsarbetet men vi tror att vi fått det rätt. Anvisningar här står det text på de flesta produktanvsiningarna. Där det krävs särskild prövning till kostnadsansvarig står det angivet. ( gäller produkter där bara Regionen har kostnadsansvar) Förskrivare behöver läsa den nya produktanvisningen innan de förskriver. Ett förslag är att samla kollegor och gemensamt titta på det de oftast förskriver. Tolka ihop på er arbetsplats och med andra vårdgivare. Tycker ni att det inte alls stämmer så använd er av möjligheterna att lämna in önskemål av förändringar av produktanvisningar. Beskrivs HUR i handboken som visades förut. Hjälpmedelsforums representanter har ett ansvar att ta hand om frågorna på hemmaplan. Det är ca 6000 förskrivare i Västra Götaland. 13

14 Nyheter i produktanvisningar- kostnadsansvar inom regionen
Första exempel på när alla vårdgivare kan vara kostnadsansvariga Andra exempel när det bara är regionalt ansvar. 14

15 Nyheter i produktanvisningar
Ändrade förskrivare Produktanvisningarna sorteras på de olika produktområdena syn, rörelsehinder , medicinsk behandlig osv. Försörjarnas varukatalog per ISO kod. 15

16 Nyheter i produktanvisningar
Ändrade förskrivare 16

17 Borttagna produktanvisningar
Inte förskrivningsbart från 1 maj 2015 Övergångsregler för respektive produktanvisning Produkterna tas bort från det förskrivningsbara sortimentet 17

18 Borttagna produktanvisningar
Utgår och övergår till egenansvar eftersom de är vanligt förekommande konsumentprodukter 18

19 Borttagna produktanvisningar
Utgår och övergår till egenansvar eftersom de är vanligt förekommande konsumentprodukter 19

20 Borttagna produktanvisningar
Utgår och övergår till egenansvar eftersom de är vanligt förekommande konsumentprodukter 20

21 Utgått för att det inte finns produkter, är sällan förskrivet eller att det finns andra patientsäkrare alternativ

22 Nyheter i produktanvisningar
Preciserade kriterier, mål och anvisningar Exempel på förändringar TENS - kriterier och anvisningar Tyngdtäcke - kriterier, mål och anvisningar Elrullstolar, drivaggregat - frekvens TENS är ett hjälpmedel inom medicinsk behandling och evidens saknas för långvarigt bruk, därav endast möjlighet att förskriva i 3 mån. Tyngdtäcke har viss evidens som stödjer förskrivning vid sömnproblem därav förändrade kriterier och mål. Tyngtäcken är något som ska utredas vidare. Elrullstolar har höjd frekvens för användning till 3 gånger/vecka. Dyra produkter som behöver användas frekvent för att kunna motivera kostnaderna. 22


Ladda ner ppt "Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel"

Liknande presentationer


Google-annonser