Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

– levnadsmiljöer försvinner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "– levnadsmiljöer försvinner"— Presentationens avskrift:

1 – levnadsmiljöer försvinner
Miljöförstöring – levnadsmiljöer försvinner Det finns beräkningar som visar att om trenden håller i sig kan nästan hälften av alla arter vara utdöda inom 100 år… Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter.

2 Miljöförstöring Det största hotet mot djur och växter är att deras levnadsmiljö förstörs. De vanligaste orsakerna till detta är: Människan förstör marken. - Hugger ner skog och skapar odlingsmark. - Hugger ner skog och skapar betesmark. - Vi bygger städer, vägar, hamnar mm. Människan förgiftar naturen med utsläpp. - Gifter som används i jordbruk. - Utsläpp från fordon och industrier. - Gifter kommer ut med våra sopor.

3 Avskogning (Hugga ner skog)
Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner. Avskogning (Hugga ner skog) Man hugger ner skogen på många ställen i världen för att skapa mer plats för människan att få mat. Största anledningen är att antalet människor på jorden ständigt stiger! Det för med sig att miljön förändras fullständigt och djurens levnadsmiljö försvinner.

4 Avskogning (Hugga ner skog)
Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner. Avskogning (Hugga ner skog) Landskapet förändras. Den biologiska mångfalden försvinner och ersätts av monokultur. Antalet djur- och växtarter minskar drastiskt!

5 Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Biologisk mångfald är när det finns många olika sorters arter som samspelar med varandra. Biologisk Mångfald I regnskogen finns det tals arter som lever tillsamm-ans. De är beroende av varandra för att överleva. Det är en stor biologisk mångfald.

6 Monokultur Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
När vi ska få marken att producera mycket mat så planterar vi bara en sorts växt på samma plats. Det kallas för: monokultur. I och runt en monokultur lever det få djurarter. Monokulturen motverkar biologisk mångfald. Monokultur

7 Urskog Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
olika sorters träd, olika gamla träd, döda träd. Det ger möjlighet för flera olika arter och stor biologisk mångfald.

8 Avskogning (Hugga ner skog)
Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner. Avskogning (Hugga ner skog)

9 Stadslandskapet Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Ett annat konstgjort landskap är staden. I staden trivs det väldigt få arter, men de arter som trivs blir det många av; Tex duvor, råttor, kajor, gråsparvar mm.

10 Utdikning av våtmarker
Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner. Utdikning av våtmarker Åkern ger mycket mat åt människor, men den består av en monokultur och få djurarter kan leva här. Våtmarken ger möjlighet för stor biologisk mångfald. Flera olika växtarter, groddjur, insekter, fåglar och andra djur trivs runt våtmarken. För att människan ska kunna utnyttja marken måste vattnet dräneras bort. Diken grävs upp som leder bort vattnet ut till bäckar, dammar eller sjöar..

11 Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Försurning av marken Ur våra avgaser kommer ämnen som omvandlas till syror i molnen. Dessa syror regnar ner och försurar miljön.

12 Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Försurning av marken I försurad mark trivs inte många växter och djur. Det gör att skogar dör och försvinner, vilket leder till att antalet djurarter minskar drastiskt.

13 Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Försurning av marken Att en sjö är försurad syns inte så bra från land. Undersöker man sjön märker man dock att antalet växt och djurarter som lever här är få.

14 Övergödning Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
För att få ut så mycket som möjligt ur våra åkrar så sprider vi varje år ut en hel del gödsel. Både konstgjort och naturligt.

15 Övergödning Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Gödningen på åkrarna följer med regnvattnet ut i bäckar och sedan vidare till sjöar och hav. Även avlopp från människan hamnar där.

16 Övergödning Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Gödningsämnena får sjöar att växa igen. Det gör att många växt och djurarter inte trivs där mer, och sjön blir artfattig. Det leder också till att vattnet blir en grön soppa med alger.

17 Övergödning Miljöförstöring – djurens levnadsmiljöer försvinner.
Mängden gödningsmedel i Östersjön har blivit så stor att algerna blommar varje år och färgar hela havet grönt. Algerna avger också giftiga ämnen som förgiftar och dödar djur. Stora mängder med ruttnande växtdelar gör bottnarna syrefattiga. På vissa områden är bottnarna helt döda.

18 Miljögifter Miljöförstöring – miljön förgiftas.
Pesticider och herbicider, insektsmedel och ogräsmedel. Används inom jordbruk.

19 Miljögifter Miljöförstöring – miljön förgiftas.
Tungmetaller (kvicksilver, kadmium, bly mm) kommer från många olika källor. Giftig färg, batterier, fabriksutsläpp mm.

20 Miljögifter Miljöförstöring – miljön förgiftas.
Organiska miljögifter som DDT (klorerat kolväte, mot skadedjur), PCB (industrikemikalier) och bromerade flamskyddsmedel används till många olika saker. De är farliga för de är långlivade och vandrar i näringskedjorna.


Ladda ner ppt "– levnadsmiljöer försvinner"

Liknande presentationer


Google-annonser