Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beskrivning av processen för anläggningstransporter Del av standarden BEAst Supply NeC Version 1.21, 2015-04-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beskrivning av processen för anläggningstransporter Del av standarden BEAst Supply NeC Version 1.21, 2015-04-14."— Presentationens avskrift:

1 Beskrivning av processen för anläggningstransporter Del av standarden BEAst Supply NeC Version 1.21, 2015-04-14

2 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Transport- och maskintjänster Referensmodell i fyra lager 2 Myndigheter, vägnät, datanätverk, lagar, standarder Före Under Efter Köpare av tjänst Säljare av tjänst Godsavsändare Hämtningsställe Avtal transport- och maskintjänster Material- köpare Material- säljare Köpeavtal material Godsmottagare Lämningsställe Infrastruktur; externa faktorer Juridiskt gränssnitt Process- gränssnitt Informations- gränssnitt Avsändare Mottagare Standard- meddelan- den Gränssnitt System

3 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Parter och juridiska gränssnitt MATERIALLEVERANTÖRMATERIALLEVERANTÖR ÅKERIÅKERI BYGGFÖRETAGBYGGFÖRETAG Kross Grus Betong Asfalt Projekt 2b) Avtal material Tipp 1a) Avtal tjänst och material 1b) Avtal material 3a) Avtal material och frakt 2a) Avtal tjänst 3b) Avtal frakt

4 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning; Parter och juridiska gränssnitt TypfallAvtalAvrop 1aByggföretag har avtal med åkeri om både tjänst (frakt- eller maskintjänst) och material Avrop skickas från byggföretag till åkeri för både frakt- eller maskintjänst och material 1bÅkeri har avtal med leverantör av material Avrop skickas från åkeri till materialleverantör 2aByggföretag har avtal med åkeri om frakt- eller maskintjänst Avrop skickas från byggföretag till åkeri 2bByggföretag har avtal med materialleverantör om material Avrop skickas från byggföretag till leverantör av material 3aByggföretag har avtal med leverantör av material om både frakt och material Avrop skickas från byggföretag till leverantör av material för både frakttjänst och material 3bLeverantör av material har avtal med åkeri om frakt Avrop skickas från materialleverantör till åkeri

5 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Avtalsrelationer Avtal åkeri: frakt / maskin Avtal åkeri: material Avtal material- leverantör: frakt Avtal Material- leverantör material Avrop åkeri Avrop Material- leverantör 1a Bygg- företag xxx 1b Åkeri xx 2a Bygg- företag xx 2b Bygg- företag xx 3a Bygg- företag xxx 3b Material- leverantör xx

6 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Huvudprocesskarta 6 Byggprocessen Produktion Före leveransUnder leverans Efter leverans ProjekteringFörvaltning xxxx Processen avser endast relationer där det finns avtal mellan parterna Anläggnings- transporter xxxx

7 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocesskarta Anläggningstransporter 7 Avisering Plan Hämtning Avrop Leverans Fakturering Före leverans Nej Används plan? Ja Order Nej Tillägg / ändring? Ja Till DP Under leverans Under leverans Efter leverans Från DP Efter leverans Upp- följning Från DP före leverans Till DP Efter leverans Tilläggs- avrop förare Processen avslutad Nej Avvikelse eller ö.k. om avi- sering? Ja Grund- information Processen startar

8 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före transport: Grundinformation 8 Beställare Leverantör Material Leverantör Tjänst Nytt projekt Avtal upprättas Grunddata utväxlat och uppdaterat 2b. Uppdatera system 2a. Projekt- lista skapas 2a. Projekt- lista skapas Till delprocess Avrop 1. Avtal tecknas 3a. Uppdatera projektlista 3b. Uppdatera system

9 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Grundinformation StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Upprätta avtalBeställareAnbud, behovUpprättat avtal Utväxlad grunddata Avtal för transporttjänster och material upprättas mellan berörda parter Grunddata om parter, artiklar och priser läggs in i system, sker normalt manuellt 2a. Skapa projektlistaBeställareIntern lista över projekt Projektlista skickadUppgifter om aktuella projekt med ny avtalspart 2b. Ta emot projekt- lista i system Leverantör (tjänst och material) ProjektlistaUppdaterade system hos leverantörer Tas emot elektroniskt Uppdaterar system med aktuell projektinformation hos den nya avtalsparten 3a. Uppdatera projektlista BeställareIntern lista över projekt Projektlista skickadSkickas t.ex. varje natt Uppgifter om nya och avslutade projekt Uppdaterar pågående projekt 3b. Ta emot uppdatera i system Leverantör (tjänst och material) ProjektlistaUppdaterade system hos leverantörer Uppdaterar kontinuerligt system med nya, ändrade och avslutade projekt

10 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före uppdrag: Planering, avrop och tilläggsavrop från avtal om tjänst / material 10 Beställare Leverantör Tjänst / Material Delprocess Planering 3a. Skapa order 4. Avrops- bekräftelse 2. Avrop 5a. Uppdatera avrop Till DP Tilläggs- avrop eller Hämtning Nej Avrop accep- terat? Ja 5b. Makulera avrop Plan aktuellt? 1a. Leverans- plan Nej Ja 1b. Ta emot leveransplan Accept utan ändring? Nej Ja 3c. Makulera avrop Nej Avrop accep- terat? Ja 3b. Ändra och skapa order

11 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Planering, avrop och tilläggsavrop via system StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1a. LeveransplanBeställareAvtal Behov Lagd leveransplanPlan för den kommande perioden Leveransplan måste kompletteras med avrop för att resurser ska vara fast bokade Samma dokument-ID för uppdaterad plan 1b. Ta emot leveransplan Leverantör av tjänst och/eller material LeveransplanUppdaterat systemLeverantörens system tar emot och uppdaterar leveransplanen Läser av versionsnr Vid uppdatering ersätts hela den gamla 2. Avrop från avtal om transportuppdrag och / eller material BeställareAvtal Leveransplan Behov Skickat avrop eller tilläggsavrop Avrop är en beställning utifrån avtalet som avser timmar och/eller material Avropsnumret är beställarens referens för bekräftelse, orderkvitto och faktura Endast en resurs per avropsrad 3a. Skapa order med accept Leverantör av tjänst och/eller material Avrop eller tilläggsavrop Registrerad orderGranskar avrop Order skapas i leverantörens system med eget ordernummer 3b. Skapa order efter ändrat avrop LeverantörAvrop eller tilläggsavrop Registrerad orderAccept efter ändring enligt avtalade ramar Order skapas i leverantörens system 3c. Makulera avropLeverantörAvrop eller tilläggsavrop Makulerad orderAvrop accepteras ej Order skapas ej i leverantörens system 4. AvropsbekräftelseLeverantör av tjänst och/eller material OrderBekräftat avropBekräftelse skickas med besked om avropet accepterats eller inte Referens till avropsnummer 5a. Uppdatera avropBeställareAvropsbekräftelseMottagen bekräftelseBeställarens system tar emot bekräftelsen och systemet uppdateras Kan inkl. slottid vid materialbekräftelse 5b. Makulera avropBeställareEj accepterat avrop eller tilläggsavrop Makulerat avrop eller tilläggsavrop Om avropet inte godkänns makuleras det Beställaren kan skapa nytt avrop, antingen till en annan leverantör eller till samma leverantör med uppdaterade önskemål

12 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess Före uppdrag: Manuella avrop 12 Beställare Leverantör Tjänst / Material Pågå- ende projekt med avtal 2.Skapa order 3. Utföra uppdrag 1. Manuellt Avrop 5. God- känna Nej Avrop accep- terat? Ja 4. Skapa order- kvitto Nej Godkänt uppdrag? Ja Till DP Faktu- rering

13 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av delprocess Manuella avrop StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Manuellt avropBeställareAvtal Behov Överenskommelse om orderKund lägger manuellt avrop (telefon, mail) Kund och leverantör kommer överens Om accept är avrop lagt, dock inget elektronisk bekräftelse 2. Skapa orderLeverantör av tjänst och/eller material Manuellt avropRegistrerad orderOrder registreras manuellt i leverantörens system med eget ordernummer Bekräftelse endast i telefonbeställningen 3. Utföra uppdragLeverantör av tjänst och/eller material OrderUtfört uppdragUppdrag utförs enligt överenskommelse i manuellt avrop 4. Skapa orderkvittoLeverantör av tjänst och/eller material Utfört uppdragUppdrag slutredovisatOrderkvitto enligt överenskommet uppdrag inklusive eventuella tilläggstjänster Skickas elektroniskt till kund Ej avropsreferens utan t.ex. till projekt, order-, samt lastnings- och lossningstid 5. Ta emot orderkvittoBeställareOrderkvittoGodkänt uppdragBeställarens system läser in orderkvittot Eventuella synpunkter tas upp manuellt Vid behov skapas uppdaterat orderkvitto Parterna överens om uppdragsslut 6. Skapa fakturaLeverantör av tjänst och/eller material Godkänt uppdragFakturerat uppdragFaktura skapas baserat på orderkvitto, dvs godkänd leverans. 7. Ta emot fakturaBeställareFakturaAvslutat uppdragBeställarens system matchar fakturan mot det godkända uppdraget Eventuella avvikelser ska redan vara avklarade i steget före

14 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under uppdrag, hämtning av vägt material. Avser ej maskintjänster 14 Beställare Leverantör Material Leverantör Tjänst Förare Avrop Tilläggsavrop 4. Vägning 6a. Uppdatera order 5b. Ta emot e- vågsedel Nej Skicka fil? Ja 5a. Skapa e- vågsedel Till DP Leverans eller Avisering 2. Hämtnings- tid 3. Hämtning Nej Finns slottid? Ja 5c. Ta emot e- vågsedel 6b. Skapa e- vågsedel Kopia till beställare? Ja 1. Planering

15 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Hämtning av material StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. PlaneríngLeverantör tjänst Bekräftad materialorder HämtningsuppdragI vissa fall, fr.f.a. morgnar, tilldelar materialleverantören en slottid, annars sker hämtning av vägt material löpande 2. Mottaga instruktionFörareHämtningstidPlanerad körningFöraren får planerad tid för hämtning 3a. HämtningLeverantör av tjänst Materialorder Intern planering Lastat fordonOm slottid ej finns planeras uppdraget internt och föraren aviseras Lastning sker av beställt material 4. VägningMaterial- leverantör MaterialorderVågsedel e-vågsedel Systemet skapar en e-vågsedel 5a. Skicka e-vågsedelMaterial- leverantör Vägd laste-vågsedelEn e-vågsedel skapas och skickas Ingen vågsedel på papper 5b. e-vågsedel till leverantör av tjänst Material- leverantör e-vågsedelUppdaterat systeme-vågsedel skickas alltid till åkeri Uppdateras i systemet hos leverantören av tjänsten 5c. e-vågsedel till beställare Material- leverantör e-vågsedelUppdaterat systemSkickas till beställare om så är angivet i avrop Uppdaterar beställarens system 6a. Uppdatera orderFörareVågsedel på papperData inläst till handdatorFörare lägger manuellt in data från vågsedel i handdator Vågsedelsdata skickas från handdator till bokningssystem 6b. Skapa e-vågsedelLeverantör av tjänst Data från föraree-vågsedel skapad i systemI systemet hos leverantören av tjänsten skapas en e-vågsedel Skickas till kunden

16 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under utförande av uppdrag, Avisering av leverans (ej maskintjänster) 16 Beställare Leverantör Tjänst Förare Delprocess Avrop och Hämtning 1. Skicka ankomst- avisering 2. Planera mottagning 4. Avvikelse- signal 5. Avvikelse- besked Till DP Leverans av material Nej Avvik- else? Ja 3. Leverans startar 6. Uppdatera system

17 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Avisering (Ej maskintjänster) StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Skicka ankomst- avisering Leverantör av tjänst Material hämtat Leverans ska starta Ankomstavisering skickadAnkomstavisering skapad från avrop och e-vågsedel Ankomstavisering skickas till kund Uppgift om ankomsttid, typ av material och kvantitet 2. Planera mottagningBeställareAnkomstaviseringUppdaterat systemAviseringen uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering 3. Leverans startarFörareIntern uppdragsorder Pågående leveransKörning startar från leverantör av material 4. Rapport om avvikelse FörareHändelseMeddelande till bokningssystem Föraren identifierar avvikelse mot order och genererar meddelande till bokningssystem Avvikelse avser främst tid 5. AvvikelsebeskedLeverantör av tjänst Meddelande från förare Avvikelsebesked skickatFörarens meddelande om avvikelse uppdaterar bokningssystemet Avvikelsebesked skapas och skickas till kund som kan planera om Telefon eller meddelande enligt överenskommelse mellan Beställare och Leverantör av tjänst 6. OmplaneringBeställareAvvikelsebeskedUppdaterat systemAvivikelse uppdaterar byggföretagets system och skapar underlag för planering

18 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Under utförande av uppdrag, Leverans av vägt material, tjänster och tillägg 18 Beställare Leverantör Tjänst Förare 1. Ankomst DP Hämtning DP Avisering 2. Mottagning 4b. Avvikelse- hantering Till DP Fakturering Ja Avvikelse? Nej 6. Uppdat- ering av system 4a. Klar- markering 5. e- orderkvitto 4c. Utredning 3. Godkän- nande

19 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Leverans StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. AnkomstFörareOrderKlart för lossningFöraren ankommer byggprojekt Får anvisningar om lossning 2. MottagningBeställareAnkommen leverans Ankomstavisering Mottagen leveransLeveransmottagare granskar ankommen leverans mot ankomstavisering 3. GodkännandeBeställareGodkänd leveransSignerad orderLeveransmottagaren godkänner leverans Kan t.ex. ske genom att signera på handdatorns skärm 4a. KlarmarkeraFörareGodkänd leveransAvslutat uppdragVid godkänd leverans skickar föraren uppdatering till system 4b. AvvikelsehanteraBeställare och förare Ej godkänd leveransSkapad avvikelseFörare och leveransmottagare ej överens Diskussion om leverans, felärende, meddelas leverantören av tjänst 4c. Utreda avvikelseLeverantör av tjänst och beställare Mottagen avvikelseUppdaterat systemBeställare och leverantör kommer överens Leverantörens system uppdateras 5. Avrapportera uppdrag Leverantör av tjänst Order Utfört uppdrag Avrapporterat uppdragOrdern uppdateras och rapporteras i form av orderkvitto till beställaren Eventuella avtalade tillägg som stillestånd specificeras i orderkvittot Varje leverans är en orderrad (där en avropsrad hos beställaren kan generera flera order hos transportören) Kod anger om uppdraget är klart Uppdrag klart för fakturering 6. Uppdatera systemBeställareE-orderkvitto Uppdaterat avrop Uppdaterat systemUppdraget registrerat och avrapporterat i beställarens system

20 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Före eller under uppdrag, Muntligt tilläggsavrop via förare 20 Beställare Leverantör Tjänst Förare Delprocess Avrop 2. Ta emot tillägg 1. Tilläggs- avrop 3. Uppdatera order Till DP Hämtning 4. Avrops- bekräftelse 6. Uppdatera avrop 5. Ta emot bekräftelse

21 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Tilläggsavrop via förare StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. TilläggsavropBeställareBekräftat avrop Ökat behov TilläggsavropEtt förändrat behov har uppstått Läggs endast vid ändring av kvantitet. Vid nytt projektnummer läggs i stället nytt avrop Tas upp av beställaren med föraren 2. Ta emot tilläggFörareTilläggsavropGranskat tilläggsavropLäggs in i handdator och skickas till trafikledningen 3. Uppdatera orderLeverantörenTilläggsavropRegistrerad orderOrder uppdateras i leverantörens system Behandlas i systemet 4. Bekräfta tilläggsavrop LeverantörenAv föraren godkänt tilläggsavrop Skickad bekräftelse på tilläggBekräftelse skickas till beställaren med referens till avropsnummer och rad i avropet Förare uppdateras 5. Ta emot bekräftelseBeställareBekräftelse på tilläggsavrop Mottagen bekräftelseBeställarens system tar emot bekräftelsen 6. Uppdatera avropBeställareAccepterat avropUppdaterat avropTilläggsavropet uppdateras i beställarens system

22 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Efter utfört uppdrag, fakturering av uppdrag (både transport- och maskintjänster) 22 Beställare Leverantör Tjänst Uppdrag klart Nej Godkänns? Ja 2. Ta emot och granska DP Leverans 3a. Uppdatera system 3b. Reklama- tion 1. Skapa faktura 4. Överens- kommelse

23 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Fakturering StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Skapa fakturaLeverantörAvslutat uppdrag Orderkvittens Skickad fakturaLeverantören skapar en fakturarad per orderrad. Fakturan innehåller referensnummer och radnummer för att underlätta mottagarens hantering. Kan vara debetfaktura och kreditnota 2. Ta emot och granska faktura BeställareOrderkvittens Avtal Registrerat underlagLäses in i byggföretagets system för matchning och hantering 3a. Uppdatera systemBeställareGodkänd fakturaUppdaterat systemOm underlaget är godkänt uppdateras systemet avropet som klart för betalning 3b. ReklameraBeställareEj godkänt underlagReklamerat uppdragReklamation skickas till leverantör Uppdateras i system 4. ÖverenskommaLeverantör Beställare Reklamation Orderkvittens ÖverenskommelseLeverantör och kund kommer överens om reklamation Kreditnota om så överenskommits

24 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Delprocess: Efter utfört uppdrag, Uppföljning 24 Rapport- mottagare Rapport- avsändare 1. Ta fram rapport DP Leverans och Fakturering 2. Ta emot rapport 3. Analys Uppdrag klart 4. Återkopp- ling / Åtgärd

25 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard Beskrivning av Delprocess Uppföljning StegAnsvarigInput (viktigaste)OutputKommentar 1. Ta fram rapportUtfärdare av rapport Orderkvitto, faktura m.m. Historik Rapport för uppföljningKan avse t.ex. prognosriktighet, miljöparametrar och avvikelser Avser överenskommen period Rapporter ska överenskommas i affärsavtalet Standardrapport enligt BEAst-meddelande 2. Ta emot rapportMottagare av rapport RapportUnderlag för analysFör utvärdering och sammanställning 3. AnalysMottagare av rapport Underlag för analysSlutsatsMottagen rapport behandlas Beräkningsgrund enligt avtal eller aktuell standard Resultat och slutsatser av analys sammanställs 4. Återkoppling / Åtgärd Rapport- mottagare AnalysRapportRelevanta åtgärder vid behov

26 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 26 Informationsflöde avtalsrelation 1 a och 1 b Tippsedel, vågsedel Faktura Avrop Bekräftelse Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Leveransplan Orderkvitto Avrop material Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel Leveransplan Orderkvitto Avtalsrelation 1 b) Avtalsrelation 1 a)

27 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 27 Informationsflöde avtalsrelation 2 a och b Tippsedel, vågsedel Faktura Avrop Bekräftelse Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Leveransplan Orderkvitto Avrop Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel Leveransplan Orderkvitto

28 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 28 Informationsflöde avtalsrelation 3 a och b Vågsedel Faktura Leve- ran- tör av tjänst Bes- täl- lare Leve- ran- tör av mate- rial Avrop Bekräftelse Avisering Tippsedel, vågsedel Leveransplan Orderkvitto Bekräftelse Avrop

29 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 29 Informationsflöde vid maskintjänster avtalsrelation 1 a Faktura Avrop Bekräftelse Leveran- tör av maskin- tjänst Bestäl- lare Leveransplan Orderkvitto Avisering

30 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 30 Fördelar Beställare FördelKommentar Spara tidMindre administration, papper och manuell hantering vid bokning och mottagning av leverans Förenklad fakturahantering e-faktura kan matchas mot avrop och hela eller delar av hanteringen automatiseras Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Bättre planeringProjekten blir uppdaterade om ankomst och förseningar EffektivitetHela processen blir effektivare för alla inblandade vilket driver kostnader ur systemet Bättre uppföljningMed information digitalt går det att få uppföljning och statistik på t.ex. kostnader, leveransprecision och miljö Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter Högre servicegradBättre tillgänglighet på efterfrågade resurser när leverantören får prognoser Standardiserade artikelnummer Säkerhet om att det inte sker missförstånd vid beställning

31 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 31 Fördelar maskin- och transportföretag FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera de flesta kunder på samma sätt Spara tidOrder och tilläggsorder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Spara ledtidMinskad väntetid på kross, tipp och byggprojekt Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågkvitton E-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter

32 Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 32 Fördelar materialleverantör FördelKommentar Standardiserat arbetssätt Kunna hantera många kunder på samma sätt Spara tidOrder automatiskt in i system Bättre kapacitets- utnyttjande Leveransplaner leder till bättre planering och översikt Jämnare beläggningMöjlighet att styra sina leveranser och sprida dem jämnare över dagen Ökad kvalitetFärre fel pga digital kommunikation och systemstöd Mindre papperInga papper som körsedlar och vågkvitton E-fakturaSlipper pappersfaktura Bättre miljöMindre papper, effektivare och mer samordnade transporter


Ladda ner ppt "Beskrivning av processen för anläggningstransporter Del av standarden BEAst Supply NeC Version 1.21, 2015-04-14."

Liknande presentationer


Google-annonser