Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHAPTER 28 Protists and the Dawn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHAPTER 28 Protists and the Dawn"— Presentationens avskrift:

1 CHAPTER 28 Protists and the Dawn
of the Eukarya

2 Den eukaryota cellen Intracellulära avdelningar separerade av membran
Membranomgiven kärna som innehåller DNA Organeller och specialiserade vesikler (peroxisomer, lysosomer, mitokondrier, kloroplaster, Golgiapparat, ER) Cytoskelett

3 figure 27-03a.jpg Figure 27.3 – Part 1 Figure 27.3 – Part 1

4 figure 27-03b.jpg Figure 27.3 – Part 2 Figure 27.3 – Part 2

5 Några organellers ursprung: prokaryoter som endosymbionter
Peroxisomer Proteobakterier  mitokondrier Cyanobakterier  kloroplaster

6 Protister Inte en monofyletisk grupp
Eukaryoter, som inte är växter, djur eller svampar har samlats i denna grupp De flesta är akvatiska sjöar, hav, kroppsvätskor, fuktig jord.. De flesta är encelliga ”protozoer” = kemoheterotrofa protister som tidigare räknades som djur ”alger” = protister som kan fotosyntetisera

7 Protister en del protister är rörliga, andra orörliga
amöboida rörelser med pseudopoder cilier eller flageller flagellat: beskrivande term för encellig protist med flagell(er) protister har rikligt med vesikler ökar effektiv ytareal näringsintag (endocytos; fagocytos) vattenintag (pinocytos; i saltvatten) kontraktila vakuoler pumpar ut vatten ur cellen i sötvattensmiljö

8

9

10

11

12 Protister: cellytan Olika lösningar: endast plasmamembran
cellväggar av cellulosa ”skal” av silika, kalciumkarbonat eller sand innanför plasmamembranen Skalamöba

13 Foraminifer

14 Många protister har endosymbionter
Prokaryoter eller andra protister Mutualism: endosymbionten utför fotosyntes och får näring och skydd Kommensalism: endosymbionten utför fotosyntes men får ingenting i utbyte

15 Protister: förökning Asexuellt Sexuellt
binär fission multipel fission knoppning sporbildning Sexuellt En del protister kan utföra genutbyte utan förökning En del protister har komplicerade livscykler

16 Protister: fylogeni * * Diplomonads Parabasalids Poly- fyletisk grupp
Mono- fyletisk grupp * Mono- fyletisk grupp ... Poly- fyletisk grupp = opisthokonts

17 Diplonomader, parabasalider
Saknar mitokondrier, har flageller De mest kända är sjukdomsalstrare: Giardiasis (diarrésjukdom) Trichomonas (könssjukdom)

18 Euglenozoa Flagellater Euglenoider (= ögondjur) Kinetoplastider
kan ofta fotosyntetisera eller byta mellan autotrof och heterotrof metabolism har flageller i framändan Kinetoplastider parasiter (Trypanosoma sömnsjuka och Chagassjuka; andra tropiska sjukdomar) en mitokondrie med kinetoplast

19

20

21 * Diplomonads Parabasalids * = opisthokonts

22 Alveolata Encelliga; karaktäriseras av alveoler (håligheter) under plasmamembranen 1. dinoflagellater 2. apicomplexa 3. ciliater

23 Alveolata: Dinoflagellater
De viktigaste producenterna av organisk materia i havet (fotosyntetiserar) två flageller, i ekvatorial respektive longitudinell fåra Många är endosymbionter i evertebrater (koraller) eller andra protister En del arter förorsakar s.k. “red tides” som kan vara giftiga Bioluminiscenta arter (mareld)

24

25 Alveolata: Apicomplexa
Parasiter (t.ex. Plasmodium - Malaria) Amöbalika till formen Sporer invaderar värdens vävnad komplicerad livscykel med flera stadier namnet kommer från ”apical complex” och syftar på att sporerna innehåller ett komplex av organeller i den apikala ändan

26 figure jpg Figure 27.13 Figure 27.13

27

28 Alveolata: Ciliater Rör sig m.hj.a. cilier
Stor diversitet inom gruppen Specialiserad kroppsform Kan ha komplicerade cellstrukturer heterotrofer eller med fotosyntetiska endosymbionter Har två sorters kärnor 1 makrokärna; med flera uppsättningar gener; styr cellfunktioner 1-80 mikrokärnor ansvarar för genetisk rekombination genom konjugation

29 figure jpg Paramecium sp. = toffeldjur Figure 27.15

30 Figure 27.17 – Part 1 Genetisk rekombination utan förökning
figure 27-17a.jpg Genetisk rekombination utan förökning Figure – Part 1 Figure – Part 1

31 figure 27-17b.jpg Figure – Part 2 Figure – Part 2

32

33 * Diplomonads Parabasalids * = opisthokonts

34 Stramenopila Tre stora grupper (och flera små som inte tas upp här)
1. Diatomer = kiselalger 2. brunalger 3. oomycetes fotosyntetiska

35 Stramenopila: Diatomer
Globalt viktiga fotosyntetiserande organismer många har cellvägg av kisel med ”botten” och ”lock” asexuell reproduktion: både ”botten” och ”lock” blir nya lock sexuell reproduktion: gameter förlorar cellvägg och fuserar, ny cellvägg bildas då zygoten vuxit

36

37 Stramenopila: brunalger
Främst multicellulära, marina organismer De största protisterna hör till denna grupp (kelp upp till 60 m!) en del har differentierade vävnader och organ (blad- och stamliknande strukturer, fäste) blåstång hör till denna grupp livscykeln har generationsväxling mellan haploid och diploid form (som växter)

38 figure jpg Figure 27.22 Figure 27.22

39 Generationsväxling Heteromorf generationsväxling: de två generationerna ser olika ut Isomorf generationsväxling: den haploida och den diploida generationen ser lika ut Sporofyt = diploid generation, producerar haploida sporer Gametofyt = haploid generation, producerar haploida gameter

40 Livscykler: termer Isogama arter: alla gameter ser lika ut
Anisogama arter: han- och hongameter ser olika ut Haplont livscykel: den haploida generationen dominerar, endast zygoten diploid Diplont livscykel: den diploida generationen dominerar, endast gameterna haploida mellanformer mellan dessa finns också

41 Stramenopila: Oomycetes
akvatiska och terrestra arter coenocyter: multinukleära filament där kärnorna inte separeras av plasmamembran ”water molds” akvatiska (”vattenmögel”) terrestra arter bryter ner död materia mjöldagg förorsakar växtsjukdomar

42 * Diplomonads Parabasalids * = opisthokonts

43 Rhodophyta (rödalger)
Multicellulära, fotosyntetiserande Röd färg p.g.a. fotosyntetiskt pigment Alla rödalger är inte röda under alla förhållanden (kan reglera pigment beroende av ljuset) används till produktion av agar

44 Chlorophyta Encelliga och multicellulära arter mycket variabla
Chlorophyta är grönalger, men alla grönalger hör inte till Chlorophyta Innehåller samma typer av klorofyll som växter Producerar stärkelse (som växter) Endel arter har en komplicerad livscykel

45 Choanoflagellida Koloniala
Den till djur närmast besläktade protistgruppen Påminner om svampdjur

46 = opisthokonts

47 Slemsvampar (Myxomycetes) - en gåtfull grupp
Klassificerades tidigare i ett enda phylum i svampriket, men saknar kitin Klassificeras numera i olika riken De flesta grupper av slemsvampar är protister


Ladda ner ppt "CHAPTER 28 Protists and the Dawn"

Liknande presentationer


Google-annonser