Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya CHAPTER 28 Protists and the Dawn of the Eukarya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya CHAPTER 28 Protists and the Dawn of the Eukarya."— Presentationens avskrift:

1 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya CHAPTER 28 Protists and the Dawn of the Eukarya

2 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Den eukaryota cellen Intracellulära avdelningar separerade av membranIntracellulära avdelningar separerade av membran  Membranomgiven kärna som innehåller DNA  Organeller och specialiserade vesikler (peroxisomer, lysosomer, mitokondrier, kloroplaster, Golgiapparat, ER) CytoskelettCytoskelett

3 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Figure 27.3 – Part 1 figure 27-03a.jpg

4 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Figure 27.3 – Part 2 figure 27-03b.jpg

5 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Några organellers ursprung: prokaryoter som endosymbionter PeroxisomerPeroxisomer Proteobakterier  mitokondrierProteobakterier  mitokondrier Cyanobakterier  kloroplasterCyanobakterier  kloroplaster

6 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Protister Inte en monofyletisk gruppInte en monofyletisk grupp Eukaryoter, som inte är växter, djur eller svampar har samlats i denna gruppEukaryoter, som inte är växter, djur eller svampar har samlats i denna grupp De flesta är akvatiskaDe flesta är akvatiska  sjöar, hav, kroppsvätskor, fuktig jord.. De flesta är encelligaDe flesta är encelliga ”protozoer” = kemoheterotrofa protister som tidigare räknades som djur”protozoer” = kemoheterotrofa protister som tidigare räknades som djur ”alger” = protister som kan fotosyntetisera”alger” = protister som kan fotosyntetisera

7 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Protister en del protister är rörliga, andra orörligaen del protister är rörliga, andra orörliga  amöboida rörelser med pseudopoder  cilier eller flageller  flagellat: beskrivande term för encellig protist med flagell(er) protister har rikligt med vesiklerprotister har rikligt med vesikler  ökar effektiv ytareal  näringsintag (endocytos; fagocytos)  vattenintag (pinocytos; i saltvatten)  kontraktila vakuoler pumpar ut vatten ur cellen i sötvattensmiljö

8 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya

9

10

11

12 Protister: cellytan Olika lösningar: endast plasmamembranendast plasmamembran cellväggar av cellulosacellväggar av cellulosa ”skal” av silika, kalciumkarbonat eller sand innanför plasmamembranen”skal” av silika, kalciumkarbonat eller sand innanför plasmamembranen Skalamöba

13 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Foraminifer

14 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Många protister har endosymbionter Prokaryoter eller andra protisterProkaryoter eller andra protister Mutualism: endosymbionten utför fotosyntes och får näring och skyddMutualism: endosymbionten utför fotosyntes och får näring och skydd Kommensalism: endosymbionten utför fotosyntes men får ingenting i utbyteKommensalism: endosymbionten utför fotosyntes men får ingenting i utbyte

15 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Protister: förökning AsexuelltAsexuellt  binär fission  multipel fission  knoppning  sporbildning SexuelltSexuellt En del protister kan utföra genutbyte utan förökningEn del protister kan utföra genutbyte utan förökning En del protister har komplicerade livscyklerEn del protister har komplicerade livscykler

16 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Protister: fylogeni Poly- fyletisk grupp Mono- fyletisk grupp Mono- fyletisk grupp... * * Diplomonads Parabasalids = opisthokonts

17 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Diplonomader, parabasalider Saknar mitokondrier, har flagellerSaknar mitokondrier, har flageller De mest kända är sjukdomsalstrare:De mest kända är sjukdomsalstrare:  Giardiasis (diarrésjukdom)  Trichomonas (könssjukdom)

18 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Euglenozoa FlagellaterFlagellater  Euglenoider (= ögondjur)  kan ofta fotosyntetisera eller byta mellan autotrof och heterotrof metabolism  har flageller i framändan  Kinetoplastider  parasiter (Trypanosoma sömnsjuka och Chagassjuka; andra tropiska sjukdomar)  en mitokondrie med kinetoplast

19 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya

20

21 * * Diplomonads Parabasalids = opisthokonts

22 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Alveolata Encelliga; karaktäriseras av alveoler (håligheter) under plasmamembranenEncelliga; karaktäriseras av alveoler (håligheter) under plasmamembranen 1. dinoflagellater 2. apicomplexa 3. ciliater

23 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Alveolata: Dinoflagellater De viktigaste producenterna avDe viktigaste producenterna av organisk materia i havet (fotosyntetiserar) två flageller, i ekvatorial respektive longitudinell fåratvå flageller, i ekvatorial respektive longitudinell fåra Många är endosymbionter i evertebrater (koraller) eller andra protisterMånga är endosymbionter i evertebrater (koraller) eller andra protister En del arter förorsakar s.k. “red tides” som kan vara giftigaEn del arter förorsakar s.k. “red tides” som kan vara giftiga Bioluminiscenta arter (mareld)Bioluminiscenta arter (mareld)

24 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya

25 Alveolata: Apicomplexa Parasiter (t.ex. Plasmodium - Malaria)Parasiter (t.ex. Plasmodium - Malaria) Amöbalika till formenAmöbalika till formen Sporer invaderar värdens vävnadSporer invaderar värdens vävnad komplicerad livscykel med flera stadierkomplicerad livscykel med flera stadier namnet kommer från ”apical complex” och syftar på att sporerna innehåller ett komplex av organeller i den apikala ändannamnet kommer från ”apical complex” och syftar på att sporerna innehåller ett komplex av organeller i den apikala ändan

26 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Figure 27.13 figure 27-13.jpg

27 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya

28 Alveolata: Ciliater Rör sig m.hj.a. cilierRör sig m.hj.a. cilier Stor diversitet inom gruppenStor diversitet inom gruppen  Specialiserad kroppsform  Kan ha komplicerade cellstrukturer  heterotrofer eller med fotosyntetiska endosymbionter Har två sorters kärnorHar två sorters kärnor  1 makrokärna; med flera uppsättningar gener; styr cellfunktioner  1-80 mikrokärnor ansvarar för genetisk rekombination genom konjugation

29 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Figure 27.15 figure 27-15.jpg Paramecium sp. = toffeldjur

30 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Figure 27.17 – Part 1 figure 27-17a.jpg Genetisk rekombination utan förökning

31 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Figure 27.17 – Part 2 figure 27-17b.jpg

32 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya

33 * * Diplomonads Parabasalids = opisthokonts

34 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Stramenopila Tre stora grupper (och flera små som inte tas upp här)Tre stora grupper (och flera små som inte tas upp här) 1. Diatomer = kiselalger 2. brunalger 3. oomycetes fotosyntetiska

35 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Stramenopila: Diatomer Globalt viktiga fotosyntetiserande organismerGlobalt viktiga fotosyntetiserande organismer många har cellvägg av kisel med ”botten” och ”lock”många har cellvägg av kisel med ”botten” och ”lock” asexuell reproduktion: både ”botten” och ”lock” blir nya lockasexuell reproduktion: både ”botten” och ”lock” blir nya lock sexuell reproduktion: gameter förlorar cellvägg och fuserar, ny cellvägg bildas då zygoten vuxitsexuell reproduktion: gameter förlorar cellvägg och fuserar, ny cellvägg bildas då zygoten vuxit

36 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya

37 Stramenopila: brunalger Främst multicellulära, marina organismerFrämst multicellulära, marina organismer De största protisterna hör till denna grupp (kelp upp till 60 m!)De största protisterna hör till denna grupp (kelp upp till 60 m!) en del har differentierade vävnader och organ (blad- och stamliknande strukturer, fäste)en del har differentierade vävnader och organ (blad- och stamliknande strukturer, fäste) blåstång hör till denna gruppblåstång hör till denna grupp livscykeln har generationsväxling mellan haploid och diploid form (som växter)livscykeln har generationsväxling mellan haploid och diploid form (som växter)

38 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Figure 27.22 figure 27-22.jpg

39 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Generationsväxling Heteromorf generationsväxling: de två generationerna ser olika utHeteromorf generationsväxling: de två generationerna ser olika ut Isomorf generationsväxling: den haploida och den diploida generationen ser lika utIsomorf generationsväxling: den haploida och den diploida generationen ser lika ut Sporofyt = diploid generation, producerar haploida sporerSporofyt = diploid generation, producerar haploida sporer Gametofyt = haploid generation, producerar haploida gameterGametofyt = haploid generation, producerar haploida gameter

40 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Livscykler: termer Isogama arter: alla gameter ser lika utIsogama arter: alla gameter ser lika ut Anisogama arter: han- och hongameter ser olika utAnisogama arter: han- och hongameter ser olika ut Haplont livscykel: den haploida generationen dominerar, endast zygoten diploidHaplont livscykel: den haploida generationen dominerar, endast zygoten diploid Diplont livscykel: den diploida generationen dominerar, endast gameterna haploidaDiplont livscykel: den diploida generationen dominerar, endast gameterna haploida mellanformer mellan dessa finns ocksåmellanformer mellan dessa finns också

41 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Stramenopila: Oomycetes akvatiska och terrestra arterakvatiska och terrestra arter coenocyter: multinukleära filament där kärnorna inte separeras av plasmamembrancoenocyter: multinukleära filament där kärnorna inte separeras av plasmamembran ”water molds” akvatiska (”vattenmögel”)”water molds” akvatiska (”vattenmögel”) terrestra arter bryter ner död materiaterrestra arter bryter ner död materia mjöldagg förorsakar växtsjukdomarmjöldagg förorsakar växtsjukdomar

42 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya * * Diplomonads Parabasalids = opisthokonts

43 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Rhodophyta (rödalger) Multicellulära, fotosyntetiserandeMulticellulära, fotosyntetiserande Röd färg p.g.a. fotosyntetiskt pigmentRöd färg p.g.a. fotosyntetiskt pigment Alla rödalger är inte röda under alla förhållanden (kan reglera pigment beroende av ljuset)Alla rödalger är inte röda under alla förhållanden (kan reglera pigment beroende av ljuset) används till produktion av agaranvänds till produktion av agar

44 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Chlorophyta Encelliga och multicellulära arterEncelliga och multicellulära arter mycket variablamycket variabla Chlorophyta är grönalger, men alla grönalger hör inte till ChlorophytaChlorophyta är grönalger, men alla grönalger hör inte till Chlorophyta Innehåller samma typer av klorofyll som växterInnehåller samma typer av klorofyll som växter Producerar stärkelse (som växter)Producerar stärkelse (som växter) Endel arter har en komplicerad livscykelEndel arter har en komplicerad livscykel

45 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Choanoflagellida KolonialaKoloniala Den till djur närmast besläktade protistgruppenDen till djur närmast besläktade protistgruppen Påminner om svampdjurPåminner om svampdjur

46 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya = opisthokonts

47 Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya Slemsvampar (Myxomycetes) - en gåtfull grupp Klassificerades tidigare i ett enda phylum i svampriket, men saknar kitinKlassificerades tidigare i ett enda phylum i svampriket, men saknar kitin Klassificeras numera i olika rikenKlassificeras numera i olika riken De flesta grupper av slemsvampar är protisterDe flesta grupper av slemsvampar är protister


Ladda ner ppt "Chapter 27: Protists and the Dawn of the Eukarya CHAPTER 28 Protists and the Dawn of the Eukarya."

Liknande presentationer


Google-annonser