Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelsen inom integrationsområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelsen inom integrationsområdet"— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelsen inom integrationsområdet
Jenny Rivas Uppsala 30 sept 2014

2 Regeringens syfte Förtydliga relationen mellan stat och idéburna organisationer Utveckla former och metoder Inventera verksamheter, identifiera hinder och belysa framgångsfaktorer I detta åtagande ingår bland annat att göra överenskommelsen känd nationellt och lokalt för att inspirera till lokala och regionala dialoger, verka för att idéburna organisationer ansluter sig till överenskommelsen, behandla organisationer som väljer att inte ansluta sig på ett likvärdigt sätt som anslutna organisationer, verka för att överenskommelsen blir ett levande dokument samt att kontinuerligt följa upp och utvärdera överenskommelsen.

3 Gemensamma principer självständighet och oberoende dialog kvalitet
långsiktighet öppenhet och insyn mångfald

4 Riksrevisionens granskning
Uppföljning av samarbetet med civila samhället på myndigheterna Behov av stödjande åtgärder vid upphandling Överenskommelsens roll Länsstyrelsernas roll som regional resurs i integrationsarbetet Finansieringen av civilsamhället på integrationsområdet engagemangsguider, fortsatt stöd från Ungdomsstyrelsen 2014 Fler romska brobyggare nästa år Regeringen satsar ytterligare fem miljoner kronor per år 2014 och 2015 för att utvidga insatser med så kallade brobyggare för romsk inkludering. Det innebär att regeringen sammanlagt avsätter 33 miljoner kronor de närmaste två åren för romsk inkludering. En brobyggare är en person med romsk språk- och kulturkompetens som fungerar som en länk mellan enskilda och offentlig verksamhet. Idag har brobyggare främst prövats inom ramen för skolan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten har på kort tid visat på bra och konkreta resultat. Regeringen avser därför att fortsätta och utvidga insatsen till att även inkludera vissa andra samhällsområden, exempelvis socialtjänsten. Satsningen införs 2014, men ska ses som en del av redan pågående insatser inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering som beslutades 2012. - Av förklarliga skäl finns det en misstro bland många romer gentemot majoritetssamhället och dess företrädare. Ända in på talen genomfördes tvångssteriliseringar, barn omhändertogs och skildes från sina föräldrar och få romer fick chansen att gå i skolan. Arbetet med att överbrygga förtroendeklyftan mellan romer och det offentliga måste fortsätta. I det arbetet spelar brobyggarna en viktig roll, säger integrationsminister Erik Ullenhag. Engagemangsguider arbetar lokalt i kommuner och stadsdelar med att hitta länkar mellan organisationer och personer som inte själva söker sig till föreningslivet. Syftet med bidraget är att locka fler deltagare till civilsamhällets organisationer. I första hand kvinnor och ungdomar som inte varit aktiva i en förening förut. etbleringslotsar, 8 procent är från ideell sektor eller stiftelser och fonder, aktörer registrerade Regeringens syfte med dialogen på integrationsområdet är att förtydliga relationen mellan staten, kommunerna och den ideella sektorn i arbetet med nyanländas etablering och integration och att utveckla former och metoder så att de idéburna organisationerna kan medverka i och skapa bättre förutsättningar inom dessa områden. Dialogen ska vidare inventera den ideella sektorns verksamheter på området och villkoren för dessa samt identifiera hinder och föreslå hur staten kan undanröja dessa. I likhet med dialogen inom det sociala området ska denna dialog belysa hur idéburna aktörer kan utvecklas som utförare utan att förlora sin självständiga roll. Dialogen ska stärka de idéburna organisationernas roll när det gäller nyanländas etablering i det svenska samhället.

5 Pågående arbete Möte mellan statssekreterare och myndighetschefer
Länsstyrelsernas uppdrag om att stärka samverkan Utredningen ”Ett stärkt och självständigt civilsamhälle” Ny fond – AMIF

6


Ladda ner ppt "Överenskommelsen inom integrationsområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser