Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medlems-undersökning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medlems-undersökning"— Presentationens avskrift:

1 Medlems-undersökning
Korpen riks Anna Widler Februari 2015

2 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
information Syftet med undersökningen är att undersöka medlemmarnas nöjdhet med Korpens verksamhet Fältperiod: 26:e januari – 10:e februari 2015 Insamlingsmetod: online-intervjuer Urval: Korpföreningar 117 svar (av 374 utskick) Nationella organisationer 9 svar (av 20 utskick)

3 Hur tillförlitliga är resultaten?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Hur tillförlitliga är resultaten? 126 svar av 394 utskick ger en svarsfrekvens på drygt 30% Det innebär att vi vet säkert vad 30% av alla föreningar tycker Felmarginalen på de svar vi har fått är mellan 1,5-3,5%, vilket är relativt lågt Den lägre felmarginalen gäller svar som är närmare 0% eller 100%, den högre felmarginalen gäller svar som är närmare 50% Exempel: Vid ett resultat i undersökningen på 5% innebär det att det ”riktiga” resultatet med 95% sannolikhet ligger mellan 3,5% och 6,5% Vid ett resultat i undersökningen på 50% innebär det att det ”riktiga” resultatet med 95% sannolikhet ligger mellan 46,5% och 53,5% Undersökningen har en relativt hög tillförlitlighet

4 bakgrundsinformation

5 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
En tydlig majoritet av de föreningar som deltagit i undersökningen är korpföreningar Källa: BlueCarrot Fråga: Vilken typ av förening är ni? 126 ip

6 De flesta som deltagit är mindre föreningar på under 500 medlemmar
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 De flesta som deltagit är mindre föreningar på under 500 medlemmar Källa: BlueCarrot Fråga: Vilken storlek är det på er förening? 126 ip

7 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
De flesta som svarat på undersökningen har rollen som organisationsledare Annan vem? Kassör Ordförande Kanslist Källa: BlueCarrot Fråga: Vilka av följande roller i er förening har varit med och diskuterat fram svaren på den här undersökningen? 126 ip

8 Verksamhet och utveckling

9 Korpen står i större utsträckning för kvalitet och modernt än tidigare
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Korpen står i större utsträckning för kvalitet och modernt än tidigare Man associerar Korpen i större utsträckning med Kvalitet, Rätt i tiden och Modernt. Spretigt och Otydlig riktning behåller ungefär samma nivåer som Stora minskningen för dessa skedde mellan Källa: BlueCarrot Fråga: I vilken utsträckning tycker ni att Korpen, som organisation, står för: 2010: 323 ip, 2012: 134 ip, 2014: 126 ip

10 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Uppfattningen om korpen riks har förbättrats, framförallt inom kunskap/kompetens Källa: BlueCarrot Fråga: I vilken utsträckning tycker ni att Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet (Korpen riks), alltså den centrala funktionen, står för följande? 2012: 134 ip, 2014: 126 ip

11 Dock finns något Större önskemål om lokal styrning än under 2012
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Dock finns något Större önskemål om lokal styrning än under 2012 Källa: BlueCarrot Fråga: Vilket påstående passar bäst in på er förening? 2010: 323 ip, 2012: 134 ip, 2014: 126 ip

12 Föreningarna upplever att de påverkar i något mindre utsträckning
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Föreningarna upplever att de påverkar i något mindre utsträckning Diff 1,4 Generellt tycker föreningarna att det är viktigt att få vara med och påverka Korpens verksamhetsutveckling men de upplever inte att de får vara med och påverka i samma utsträckning som de skulle vilja. 5,0 4,6 Diff 1,2 OBS! Ändrad frågelydelse 3,5 3,6 Källa: BlueCarrot, 2012: 134 ip, 2014: 126 ip Fråga: Hur viktigt är det för er förening att ni är med och påverkar hela Korpens verksamhetsutveckling? Fråga: I vilken utsträckning upplever ni att er förening är delaktiga i hela Korpens verksamhetsutveckling? Fråga 2012: I vilken utsträckning upplever ni att er förening är med och påverkar hela Korpens verksamhetsutveckling?

13 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Det är färre som känner till fokus korpen och som är nöjda med förändringsarbetet sedan 2012 OBS! Ändrad frågelydelse OBS! Ändrad frågelydelse Källa: BlueCarrot Fråga: I vilken utsträckning känner er förening till Fokus Korpen? 126 ip Fråga 2012: I vilken utsträckning känner er förening till utvecklingsprojektet Fokus Korpen? 134 ip Fråga: I vilken utsträckning är ni nöjda med det förändringsarbete som pågår inom ramen för Fokus Korpen? 110 ip Fråga 2012: I vilken utsträckning är ni nöjda med det framtidsarbete som pågår (Fokus Korpen)? 122 ip

14 Varför nöjda med förändringsarbetet?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför nöjda med förändringsarbetet? När vi satsade för 3-4 år sedan ,visste inte vi som jobbade med Korpen vad Korpen stod för. Vi visste inte något om rikskorpen eller sdf mm. Nu är det 100 procent bättre. Att förtydliga organisation med där tillhörande krav och befattningsområde ifrån förbundsstyrelse ner på klubbnivå är bra. Synkning av regelverk inom de olika aktiviteterna b l a. Det är framför allt alla ungdomar som vi fått med i vår verksamhet. Idrottslyftet är nyckeln till detta. Vi får bra information om nyheter som sker i Korpen. Därför att det fångar upp ungdomar och olika kulturer, invandringen. Vi känner att föreningen blir peppad att utveckla sig, och där med får vi en positivare framtoning för att utöka medlemsantalet. Bra att vi får gemensamt utbildningsmateriel från Riks. Trots det har vi svårt att komma i gång med förändringsarbetet. För att höja statusen på Korpen. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var nöjda med det förändringsarbete som pågår, varför då?

15 Varför missnöje med förändringsarbetet?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför missnöje med förändringsarbetet? Är inte anpassat till föreningarna, en pappersprodukt utan värde utom för tjänstemän. Utan kansli, konsulent i Skåne känner vi oss ganska övergivna Förändring riktad till vem? Vissa föreningar och vad händer där? Våran förening har inte talat med någon från Riks på ett år. Fokus Korpen är alltför "flummigt". Svårt för föreningar att hantera eftersom det alltid är avgörande vilka ledare som finns och hur mycket ideellt arbete dessa kan lägga ner. Inte missnöjd, men känner att vår lilla lokala KORP förening har sitt å att den som håller i den vill styra upp det efter sin egen önskan å de andra bara följer med för dom behöver då inte lägga så mycket tid å kraft för HON sköter det De centralt placerade anställda syns och hörs inte. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var missnöjda med det förändringsarbete som pågår, varför då?

16 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Ungefär hälften av de tillfrågade är positiva till utbildningsmaterialet om fokus korpen 4,9 4,9 Få är negativa men många är antingen neutrala till materialet (4) eller så känner man inte till det. Man känner till ”Från ord till handling” i större utsträckning men bland de som känner till materialet är snittbetygen lika höga. Källa: BlueCarrot Fråga: Vad tycker ni om Korpens utbildningsmaterial om Fokus Korpen? 126 ip

17 Summering verksamhet och utveckling
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Summering verksamhet och utveckling Positiv grundinställning till Korpen. Främst tycker man Korpen står för demokrati och kvalitet! Korpen har blivit mer rätt i tiden, moderna och står för kvalitet i större utsträckning. Positivt är också att man fortsatt upplever Korpen som mindre otydligt och krångligt, en klar förbättring sedan 2010. Föreningarna upplever att de är med och påverkar Korpens verksamhetsutveckling i något mindre utsträckning än 2012 och det är fortfarande en diskrepans mellan hur mycket man vill vara med och påverka och hur mycket att man upplever att man faktiskt påverkar. Färre känner till Fokus Korpen och man har också blivit mindre nöjda med det arbetet . De som är nöjda känner att det tydliggör, höjer statusen/framtoningen och att man lyckas fånga in ungdomar. De som är missnöjda upplever sig övergivna av Korpen Riks. Ungefär hälften av de tillfrågade är nöjda med utbildningsmaterialet för Fokus Korpen.

18 Idrottslyftet

19 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Över hälften av de tillfrågade är nöjda med idrottslyftet, men kännedomen kan ökas Nöjd: 53% 5,2 Missnöjd: 7% Källa: BlueCarrot Fråga: Hur nöjd är du med Korpen riks arbete med Idrottslyftet? 126 ip

20 Varför nöjda med idrottslyftet?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför nöjda med idrottslyftet? Det finns tydliga riktlinjer, klara mål och bra stöttning. Ett bra sätt att kunna utveckla verksamhet för åringar som ej varit möjligt utan bidrag. Bra att det finns både öppna och riktade projekt. Korpen är nästan största föreningen i de två kommuner som Korpen är verksam. Många ungdomar tycker Korpen är bäst då det är roligt att spela utan att träna hårt. Vi har fått ett mycket stort stöd. Flera gånger faktiskt. Det har hjälpt till att utveckla vår verksamhet med ännu fler medlemmar! Vi känner att vi kommit på rätt väg med att rekrytera ungdomar på gymnasieskolor, och att vi blivit "inne" bland ungdomen. Bra support med att formulera projekt och bra feedback på ansökan. Ungagerad lockar inte våra unga, tanken är god men bör paketeras på ett annat sätt. Mer aktivitetsbaserat och även riktat till Unga som ännu inte är engagerade i föreningar. Önskvärt är att få hjälp. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var nöjda med Korpen riks arbete med Idrottslyftet, varför då?

21 Varför missnöje med idrottslyftet?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför missnöje med idrottslyftet? Hade varit bra med riktlinjer och stöd där mall osv tagits fram, och sedan stöd från personal. Det behöver förenklas, utveckla föreningarna i hur dom enklast kan använda sig av idrottslyftet. Det har vi inte haft tidigare, och inte fått hjälp från Korpen riks. Känner inte till arbetet. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var missnöjda med Korpen riks arbete med Idrottslyftet, varför då?

22 Summering idrottslyftet
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Summering idrottslyftet Mer än hälften av de tillfrågade föreningarna är nöjda med idrottslyftet, men kännedomen kan ökas eftersom det är 20% som inte känner till Idrottslyftet. Mest positiv är man för att man fått in många nya medlemmar och unga till föreningen och att det har lett till en mer modern bild av Korpen.

23 Utbildningar

24 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Hälften av föreningarna ser behov av att utbilda förtroendevalda och ledare och behovet har ökat något 4,4 Behov: 52% och 55% 4,6 Inte behov: 31% och 24% Källa: BlueCarrot Fråga: Vilket behov har ni av att utbilda förtroendevalda och ledare i föreningen? 2012: 134 ip, 2014: 126 ip

25 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Liten tillbakagång sedan 2012 i hur bra korpen informerar om utbildningsalternativ Bra: 48% och 45% 4,5 Inte bra: 26% och 25% 4,4 Källa: BlueCarrot Fråga: I vilken utsträckning tycker ni att Korpen riks är bra på att informera om vilka tillgängliga utbildningsalternativ som finns för förtroendevalda och ledare i föreningen? 2012: 134 ip, 2014: 126 ip

26 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
37% har genomgått utbildningen grön och skön, men det är HELA 22% som inte kände till den Källa: BlueCarrot Fråga: Har någon i föreningen gått den nätbaserade utbildningen Grön och Skön som utbildar ledare inom Korpen i grundläggande korpkunskap? 126 ip

27 De som har deltagit i grön och skön är POSITIVA
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 De som har deltagit i grön och skön är POSITIVA Positiva: 71% 5,2 Negativa: 8% Källa: BlueCarrot Fråga: Vad är er allmänna uppfattning om ”Grön och Skön”? (om man deltagit) 47 ip

28 Varför missnöje med ”grön och skön”?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför missnöje med ”grön och skön”? Lite fjantig och förutsägbar. Låg kvalité! Det kunde göras mycket bättre och roligare! Känns för elementär och nedlåtande. Inte missnöjd, men slog in öppna dörrar. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var missnöjda med ”Grön och Skön”, varför då?

29 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Sisu-UTBILDNINGARNA POPULÄRAST OCH #UNGAGERAD HAR DRAGIT MINST DELTAGARE Senaste ÅRET Källa: BlueCarrot Fråga: Har någon i föreningen deltagit i någon av följande utbildningar under det senaste året? 126 ip

30 utbildningar med annat Specialidrotts-förbund SISU-utbildningar
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 utbildningar med annat Specialidrotts-förbund SISU-utbildningar Flest har svarat: Idrott online Plattformen Föreningsutveckling Styrelseutbildning Lärgrupper Men även: Hemsida Antidoping Jämställdhet Golfregler Grön och Skön Kassör mm. Flest har svarat: Domar-utbildningar Men även: Gympa Skadebehandling Tyndlyftning Zumba Qigong Yoga Egenkomponerade utbildningar mm. Källa: BlueCarrot Fråga: Vilka SISU-utbildningar har ni deltagit i det senaste året? (om deltagit) Fråga: Vilka utbildningar med annat Specialidrottsförbund har ni deltagit i det senaste året? (om deltagit)

31 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Trots att #ungagerad dragit minst antal deltagare är det den utbildning man är mest nöjd med SISU-utbildningarna som haft flest deltagare är man minst nöjd med Obs! Låga baser Källa: BlueCarrot Fråga: Hur nöjda är ni med de utbildningar ni har deltagit i? (om deltagit) OBS! Låga baser: #ungagerad: 10 ip, Gruppträningsansvarigutbildning: 18 ip, Någon utbildning med annat specialidrottsförbund: 18 ip, Någon SISU-utbildning: 43 ip, Lagidrottsansvarigutbildning: 19 ip

32 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Den allmänna uppfattningen om utbildnings-samarbetet med SISU får ändå högst betyg Källa: BlueCarrot Fråga: Vad är din allmänna uppfattning om följande utbildningssamarbeten? 126 ip

33 Summering utbildningar
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Summering utbildningar Hälften av föreningarna ser behov av att utbilda förtroendevalda och ledare och behovet har ökat något, men däremot har det skett en svag minskning i hur väl man tycker Korpen informerar om utbildningar, vilket på sikt kan leda till ett gap mellan behov och information. 37% har gått utbildningen Grön och Skön men kännedomen om utbildningen kan ökas eftersom det är 22% som inte känner till den. Av de som deltagit i utbildningen är ca 70% positiva. Flest har deltagit i någon SISU-utbildning och det är få som deltagit i #ungagerad. Har man däremot deltagit i #ungagerad är man mest nöjd med den jämfört med övriga utbildningar. Alla utbildningar får bra snittvärden och man har den bästa uppfattningen om SISU-samarbetet jämfört med övriga utbildningssamarbeten.

34 Kontakt

35 Fler vänder sig till korpens specialdistrikts-förbund
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Fler vänder sig till korpens specialdistrikts-förbund OBS! Ändrad frågelydelse OBS! Nytt svarsalternativ 2015 Annan vem? TRV riksförbund Länskorpen Korpen kollegor på andra orter Föreningsutvecklare Lokala föreningen Team Nord När vi hade sdf här i Värmland så var det suveränt att kunna ringa Annemo-Hanssen och fråga om precis vad som helst. Tycker tyvärr att detta spårade ur när det försvann. Regionskonsulenterna OBS! Borttaget svarsalternativ 2015 Källa: BlueCarrot Fråga: Vem vänder ni er till när ni behöver stöd eller har frågor om er lokala korpverksamhet? 126 ip Fråga 2012: Vem vänder ni er till när ni behöver stöd eller har frågor om er lokala Korpverksamhet? 134 ip

36 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Man har mindre regelbunden kontakt idag jämfört med 2012 och det är fler som aldrig haft kontakt OBS! Ändrad frågelydelse 2015 2012 Källa: BlueCarrot Fråga: Har er förening haft kontakt med någon föreningsutvecklare? 126 ip Fråga 2012: Har er förening haft kontakt med någon av de föreningsutvecklare som tillhör er region? 134 ip

37 Har man haft kontakt är man däremot nöjd
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Har man haft kontakt är man däremot nöjd Nöjd: 78% och 80% 5,7 5,6 Missnöjd: 9% och 9% Källa: BlueCarrot Fråga: Är ni generellt nöjda med den kontakt ni har haft med föreningsutvecklarna? (om haft kontakt) 2012: 118 ip, 2014:106 ip

38 Varför missnöje med föreningsutvecklarna?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför missnöje med föreningsutvecklarna? ”2014 Vill ha mycket support mm. Var är hjälpen? Verkar vara mest intresserade av de föreningar som är direktanslutna till Korpen riks. Vill inte beskriva detta. Pratas mycket men händer inget. Dåliga kunskaper. De syns inte till! ”2012 Bara kontakt via riktutskick. Men har andra kontakter som fungerar SUPER, så det gör inget. Bara övergripande råd, ingen hjälp. Bokade en sammankomst men avbokade samma dag träffen skulle vara. De borde vara intresserade av sina distrikt, utan att vi skall kalla på dem, kanske de borde ut o visa upp sig. De är inte tillräckligt "säljande" och för veka/bör pusha på mera. Har problem att överleva som MIF. Inget stöd i detta. Inte fått den respons och hjälp vi behövde. Inte varit inspirerande. Saknar insikt om lokala förutsättningar. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var missnöjda med den kontakt ni har haft med föreningsutvecklarna, varför då?

39 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Summering kontakt Det har blivit betydligt fler som anger att de vänder sig till Korpens specialdistriktsförbund i årets mätning jämfört med Här har alternativet ”föreningsutvecklare” tagits bort i årets mätning, vilket var det främsta svaret Ca 30% anger att de vänder sig till Korpen riks. Kontakten med föreningsutvecklarna har blivit mindre regelbunden och det är fler som upplevera att de aldrig haft kontakt med förreningsutvecklare eller som har haft det för väldigt länge sedan. Har man haft kontakt är man däremot nöjd. De som är missnöjda är få men har b l a nämnt att man upplever dem som osynliga, okunniga och ointresserade.

40 Representantskap och Mötesplatser

41 Lägre deltagande i korpens representantskap än 2012
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Lägre deltagande i korpens representantskap än 2012 Källa: BlueCarrot Fråga: Brukar någon från er förening delta på Korpens representantskap? 2012: 134 ip, 2014: 126 ip

42 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Man är något mindre nöjd med representant-skapets roll för verksamhetsutveckling 4,8 Bra: 47% och 40% 4,6 Inte bra: 14% och 16% Källa: BlueCarrot Fråga: Upplever ni att Korpens representantskap är ett bra sätt för er att påverka verksamhetsutvecklingen? 2012: 134 ip, 2014: 126 ip

43 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Hälften av de tillfrågade föreningarna har deltagit i korpens mötesplatser Källa: BlueCarrot Fråga: Har någon i er förening deltagit i Korpens mötesplatser (t ex Djurönäset och regionala mötesplatser) under det senaste året? 126 ip

44 Hela 70% är positiva till mötesplatserNA
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Hela 70% är positiva till mötesplatserNA Positiva: 70% 5,8 Negativa: 4% Källa: BlueCarrot Fråga: Vad är er allmänna uppfattning om mötesplatser som form för kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och för att lära av varandra? (till alla som känner till mötesplatserna oavsett om man deltagit eller inte) 125 ip

45 Varför nöjda med mötesplatser som form?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför nöjda med mötesplatser som form? Mötet mellan Korpföreningarna är ovärderligt. Stora öron och delaktighet i andras verksamhet ger utveckling åt alla. Utbytet med/ från övriga Korpsverige är extremt viktigt för vår förening. Det skapar inspiration, perspektiv och idéer. Dessutom ger det ofta nya kunskap. Tiden räcker dock inte alltid till. Alltid lika inspirerande och roligt att träffas och utbyta erfarenheter, få inspiration och träffa alla glada "Korpare" att det dessutom alltid är fina "anläggningar" som mötesplatserna håller till på är ytterligare ett plus. Ser redan fram emot nästa mötesplats. Man knyter nya viktiga kontakter och man får vetskap om hur andra korpar föreningar gör och kan "låna" idéer av de andra. Det är bra med olika workshops, så man kan välja och få mera information inom något område. Viktigt att ta del av både central info, regional info samt träffa engagerat Korpenfolk från olika landsändar och på så sätt utveckla egna föreningen. Goda och dåliga projekt kan sjösättas respektive undvikas genom kunskapsutbyte. Bättre om man träffas fysiskt. Det lockar med ett program som är blandat. Träning, föreläsning, erfarenhetsutbyte, egen tid. Men kalla inte föreläsningar för workshops, det är missvisande. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var nöjda med mötesplatser som form, varför då?

46 Varför missnöje med mötesplatser som form?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför missnöje med mötesplatser som form? För intensivt! För mycket fokus på träning! Lugna ner tempot och låt folk få mötas och reflektera! Vi orkar inte vara med. Klarar oss själva. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni var missnöjda med mötesplatser som form, varför då?

47 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Mest nöjd är man med erfarenhetsutbytet på mötes-platserna, men man är också nöjd med worksHops Positiva: 68% och 87% 5,3 6,0 Negativa: 12% och 3% Källa: BlueCarrot Fråga: Vad tyckte ni om följande på Korpens mötesplatser? (om man har deltagit) 65 ip

48 Summering representantskap och mötesplatser
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Summering representantskap och mötesplatser Färre deltar på representantskapet och man har också blivit något mindre nöjd med i vilken utsträckning representantskapet är ett bra sätt att påverka verksamhetsutvecklingen. Hälften av föreningarna har deltagit i mötesplatserna och hela 70% är positiva till dessa. De kontakter man knyter och det erfarenhetsutbyte man får värderas högt. Man är mer nöjd med erfarenhetsutbytet jämfört med nöjdheten med workshops, även om man också är nöjd med workshops.

49 kommunikation

50 87% läser korpnytt, 7% känner inte till korpnytt
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 87% läser korpnytt, 7% känner inte till korpnytt Källa: BlueCarrot Fråga: Brukar någon i er förening läsa Korpnytt? 126 ip

51 Majoriteten tycker det är viktigt med regional anpassning av korpnytt
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Majoriteten tycker det är viktigt med regional anpassning av korpnytt Viktigt: 60% 4,7 Inte viktigt: 18% Källa: BlueCarrot Fråga: Hur viktigt är det för er förening med en regional anpassning av Korpnytt? 117 ip

52 Nöjdheten är störst med korpnytt och minst med webbshopen
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Nöjdheten är störst med korpnytt och minst med webbshopen Källa: BlueCarrot Fråga: Hur nöjda är ni med följande? 126 ip

53 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Många som inte känner till guider/handböcker och bildbank, men de som gör det är främst positiva 4,8 4,6 Positiva: 38% Positiva: 33% Negativa: 12% Negativa: 9% Källa: BlueCarrot Fråga: Vad är er allmänna inställning till följande? 126 ip

54 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Det är tydligt att varje förening vill styra över sin egen medlemskommunikation Källa: BlueCarrot Fråga: Vilket påstående passar bäst in på er förening när det gäller medlemskommunikation till personliga medlemmar? 126 ip

55 Summering kommunikation
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Summering kommunikation De allra flesta (87%) läser Korpnytt. Man är överlag nöjda med Korpnytt men önskar en regional anpassning. Kännedomen och Korpens guider, handböcker och bildbank är relativt låg, men de som känner till dem är generellt positiva. Varje förening vill styra över sin egen medlemskommunikation

56 Nöjd medlemsindex

57 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Få som deltagit i nöjd medlemsindex och det är även många som inte känner till NMI Källa: BlueCarrot Fråga: Har er förening deltagit i någon NMI (Nöjd MedlemsIndex) för att utvärdera vilka områden som är viktiga för er förening att utveckla? 126 ip

58 Råder osäkerhet om NMI som verktyg, även om andelen positiva överväger
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Råder osäkerhet om NMI som verktyg, även om andelen positiva överväger 5,0 Värdefullt: 37% Inte värdefullt: 8% Källa: BlueCarrot Fråga: Hur värdefullt tycker ni att NMI är som verktyg för att hjälpa er att utveckla er förenings verksamhet och säkerställa god kvalitet? (om man känner till NMI) 98 ip

59 Varför nöjda med nöjd medlemsindex?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför nöjda med nöjd medlemsindex? Det är lätt att bli hemmablind. NMI lyfter fram det vi ibland haft på känn och ibland missat. Mycket bra verktyg! Det är enkelt verktyg för oss att nå stor medlemsgrupp. Samt ett fantastiskt verktyg för utveckling och anpassning av vår verksamhet. Analyserna vi får ifrån NMI är kalasbra. Stödet från Korpen riks har varit toppen. För att sätta Korpen i relation till andra föreningar. Man får veta sånt som ingen säger annars. Vi är till för medlemmarna! Mycket bra sätt att få in deras synpunkter, värderingar och önskemål. Mycket viktigt dock att ställa mätbara frågor och möjligheter att följa upp respektive genomföra framkomna synpunkter/ önskemål. Vi har länge eftersökt en sådan undersökning. Planerar att delta i den hösten 2015, men problemet är att alla våra medlemmar har ej mejladress. Vi kan uttala oss mer då vi har deltagit. Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni tyckte att NMI är ett värdefullt verktyg, varför då?

60 Varför missnöje med nöjd medlemsindex?
Korpen - medlemsundersökning februari 2015 Varför missnöje med nöjd medlemsindex? Vi är en förening på en liten ort där man ändå via personliga möten får reda på om verksamheten är bra. Vi har en FB-sida där man kan uttrycka sina åsikter. Vi har andra bekymmer. Tyvärr för dålig svarsfrekvens. Vad ger det? Källa: BlueCarrot Fråga: Ni svarade att ni inte tyckte att NMI är ett värdefullt verktyg, varför då?

61 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Summering NMI Endast 20% har deltagit i någon NMI och okunskapen om NMI är hög! Många är osäkra på NMI som verktyg, satsa på att informera om NMI och vad det kan ge föreningarna.

62 Korpen - medlemsundersökning februari 2015
Summering Generellt är uppfattningen om Korpen positiv bland föreningarna Man tycker att Korpen främst står för demokrati men man upplever också Korpen blivit mer rätt i tiden och att man står för kvalitet i större utsträckning Man efterfrågar mer synlighet och stöd från Korpen riks ute hos föreningarna Det råder viss osäkerhet kring satsningar, utbildningar och material Man upplever också att kontakten med Korpen riks blivit mer oregelbunden och man saknar information Har man däremot deltagit i utbildningar/läst material/deltagit på mötesplatser m.m. är man mycket nöjd Entusiasmen kring förändringsarbetet Fokus Korpen 2012 har minskat Främst upplever man att man inte är delaktig och behöver stöd. Samtidigt finns det en viss ökning i önskan om en lokal styrning bland föreningarna. Det finns utmaningar för att få föreningarna att känna delaktighet och stöd framåt

63 kontakt Anna Widler Managing partner Tel: +46 70 370 07 40
Mail:

64 BlueCarrot är en affärsstrategisk insiktsbyrå.
Med utgångspunkt i konsumenters upplevelser, beteendemönster och drivkrafter hjälper vi våra kunder att förstå, styra och utveckla erbjudanden, varumärken, kommunikation och affär. Långsiktighet och kontinuitet är två av våra hörnstenar och en majoritet av våra kunder har vi arbetat med under många år. Exempel på mångåriga löpande kundsamarbeten är TV4, SF Bio, Spendrups, Elgiganten och Unibet. Vi jobbar med många olika branscher, på flera geografiska marknader. Vi har funnits sedan 1996, är ett 20-tal konsulter och har i dagsläget uppdrag i ca 15 länder.


Ladda ner ppt "Medlems-undersökning"

Liknande presentationer


Google-annonser