Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Panelen Pirjo Svedberg MMS. MMS tittarpanel –Basundersökningen genomförande vägning användningsområden –Panelen panelmatris- balansering panelen vägning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Panelen Pirjo Svedberg MMS. MMS tittarpanel –Basundersökningen genomförande vägning användningsområden –Panelen panelmatris- balansering panelen vägning."— Presentationens avskrift:

1 Panelen Pirjo Svedberg MMS

2 MMS tittarpanel –Basundersökningen genomförande vägning användningsområden –Panelen panelmatris- balansering panelen vägning av panelen rekrytering och installation av panelhushåll paneladministration och underhåll –Rapportering av tittande

3 Basundersökningen Genomförande –4500 intervjuer 2 ggr per år samt 1000 rekryteringsintervjuer 20-29 åringar Fältarbetet sker i feb-apr samt aug-okt varje år 12 veckor per säsong, 4 perioder á 3 veckor Aviseringsbrev Telefonintervjuer Kontakt sker minst 14 ggr Bortfall max 30% Syfte: –Kartläggning av befolkningen –Rekrytering av panelhushåll –Underlag vid framräkning av tittarsiffror

4 Basundersökningen- arbetsflöde MMS Syfte / frågeställning AGB/NMR Formulär IB-Imri Rådata Bearbetningar MMS data Metod/info Bearbetningar MMS data AGB data Tabell & Form Formulär

5 Basundersökningen Formulär IB-Imri Rådata Metod/info Bearbetningar MMS data AGB data Tabell & Form MMS Syfte / frågeställning AGB/NMR Bearbetningar MMS data Formulär Avtal Metod Urval Frågeställningar

6 Basundersökningen- Fält Formulär IB-Imri Rådata Metod/info Bearbetningar MMS data AGB data Tabell & Form MMS Syfte / frågeställning AGB/NMR Bearbetningar MMS data Formulär Telefonintervjuer Data till T&F

7 Basundersökningen- bearbetning Formulär IB-Imri Rådata Metod/info Bearbetningar MMS data AGB data Tabell & Form MMS Syfte / frågeställning AGB/NMR Bearbetningar MMS data Formulär Estimeringar Vägningar Korstabeller Färdig data

8 Vägning av BU –hämta källdata från andra undersökningar –beräkna TV-universum för hushåll och individer –tilldela vikter till data

9 Vägning av BU idag. Hushåll Hushållsuniv = Individuniv. / medel HH (FOB90) – Andel utan TV Förvägning på hushållsstorlek (1/hushållsstorlek) Rimvägning på: –Utbildningsnivå (FOB90) –Hushållsstorlek (FOB90) –Bostadstyp (FOB90) –Satellit/Mark (MMS, Individer) –Digital/Analog (MMS, Individer) Individer Individuniversum = TV Hushåll x medelhushållsstorlek TV Hushåll (PUB) Förvägning hushållsvikt Cellvägning per: –Ålder –Kön –Utbildning Rimvägning på: –Cellmatrisen ovan –LKF (Uppdateras årligen)

10 Ny metod Hushåll –Rimvägning på: Hushållstorlek Bostadstyp Län och kommun –Projicering till hushåll i riket Individer –Förvägning på hushållsvikt –Rimvägning på Ålder Kön Län och kommun –Projicering till individer i riket

11 Ny metod, anv från BU 0701 Hushåll –Hushållsuniversum = Individuniversum / medelhushållsstorlek –Rimvägning på: Hushållsstorlek (från Hushållens ekonomi (HEK)) Bostadstyp (från Boende, byggande och bebyggelse från SCB) LKF (nya koefficienter från SCB) Individer –Individuniversum = SCB Individuniversum –Förvägning till hushållsvikt –Rimvägning på: Ålder Kön LKF

12 Övergång till ny metod Mer rättvisande universumtal som bättre beskriver befolkningssammansättning idag, och inte för 17 år sedan. Vi lämnar TV-befolkningen för totala befolkningen. Tittandet kommer att påverkas i liten utsträckning.

13 Vägning av panelen Hushållsmatris Hushållsnivå: Vägning i grupperna pay respektive nopay enligt matrisens alla celler sedan 1 januari 2007 Pay= betalar för sitt utbud Nopay= betalar inte för sitt utbud alt ingår i hyran Individnivå: Kön/ålder Familjesituation (småbarnsförälder etc) Urbaniseringsgrad (H-regioner) Varje panelmedlem representerar cirka 3000 individer i befolkningen. Dagliga vikter

14 Vägning av panelen Kontrollvariabler- hushåll

15 Vägning individer i panelen Alla individer i samma hushåll har samma ingångsvikt Kön Ålder Familjesituation: Hushåll 20-44 utan barn Hushåll 45+ utan barn Småbarnshushåll 0-6 år Endast skolbarn 7-19 Urbanisering

16 Beräkning av individvikter Varje hushållsmedlem har samma ursprungliga vikt Vikterna summeras för varje grupp –Cellens universum/summan av de vikter som åstadkommits = justeringsfaktor –Varje persons vikt multipliceras med justeringsfaktor –Vikterna kontrolleras, ska ligga inom toleransgränser –Summa vikter ska ligga inom 99,9-100,1 av universumvärdet –Om alla individers värden ligger inom ramarna är viktning klar, om inte, utökas ramarna

17 Vägning av panelen Sekundära variabler individer

18 Vägningsproblematik 1.Tomma celler i matris eller litet urval/stor matris Lösning: Större urval Slå samman celler 2.Få personer per cell eller målgrupp Ger: Förrädiska baser Få personer med höga vikter Inducerar svängningar >felmarginalen

19 Rekrytering Behov av visst hushåll- enligt panelmatris Hushåll visat intresse i basundersökningsintervju Telefonsamtal, besvara rekryteringsformulär Skriftlig information skickas ut, inkl intresseformulär Då intresseformulär kommit in läggs hushållet som installationsjobb hos tekniker

20 Installation Tekniker bokar installation Tekniker har laptop med hushållets svar på alla enkäter och formulär Med laptop konfigurerar tekniker mätarna, installerar mätare på samtliga TV-apparater Teknikern uppdaterar demografi, utbud och teknik i laptop Vid kommande besök finns all data om hushållets status lagrat i laptop

21 Validering av pm-data Innan publikberäkningarna kan göras görs en noggrann validering och kvalitetskontroll av datat både på hushålls och individnivå dagligen men också över längre perioder Kontroller: Oregistrerat tittande Okalibrerat tittande Om hushållsmedlem inte tittat på TV under en vecka TV:n står på hela dagar utan att någon är inloggad

22 Kontroller på pm-data Kontroller sker regelbundet för att upptäcka om: hushållet ändrat inställning på TV:n mätaren har kopplats bort hushållet har skaffat ny teknisk utrustning hushållets utrustning flyttas till annan tv hushållet installerar nytt mottagningssätt

23 Hushållets medverkan Hushållet måste meddela AGB/NMR om: de köpt ny tv de får utökat antal kanaler de ändrar mottagningssätt de kopplat bort basenheten för mätaren de har fel på tv:n eller annan teknisk utrustning familjeförhållanden ändrats omkoppling av telefon sker de ska ha semester de ska flytta

24 Kvalitetsundersökningar Syfte: studera panelriktigheten- hur ”bra” man loggar in respektive loggar ut sig vid tv-tittande jämföra tittarstatus i mätaren med faktiskt beteende att uppdatera demografi och tv-relaterad utrusning att komplettera med nya frågor kring tänkbara bakgrundsvariabler dubbelkolla viss status, exempelvis text-tv användning

25 Dataskydd i mätarna Idag har vi TVM5 och Eurometermätare Mätarna är utformade för att: mäta tittandet korrekt minimera förlust av data undvika förvanskning av data Rådata lagras i mätarens minne Mätaren har batteribackup Mätare som inte ”pollats” föregående natt töms kommande natt

26 Tittardata Gäster representerar panelmedlemmar som tittar i annans hem Gäster knappar in ålder och kön,ärver sedan alla hushållsvikter från hushållet Mätning sker i hemmet TV-tittaren- befinner sig i ett rum med tv påslagen Beräkning av tittandet sker enligt gyllene regler presenterade på förra seminariet.


Ladda ner ppt "Panelen Pirjo Svedberg MMS. MMS tittarpanel –Basundersökningen genomförande vägning användningsområden –Panelen panelmatris- balansering panelen vägning."

Liknande presentationer


Google-annonser