Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisatoriska förändringar, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisatoriska förändringar, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management."— Presentationens avskrift:

1 Organisatoriska förändringar, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management

2 Disposition Tillbaka till de organisatoriska förändringarna i sjukvården. Vad styr den organisatoriska utvecklingen? Forskningens bidrag. Evidence based medicine. Evidence based management.

3 Organisationsutvecklingen ”Medikrati” (från 1800-talet) Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet) Specialisering, centralisering och industriella förebilder. Decentralisering (1980-talet) Serviceinriktning, delegering och avbyråkratisering (?). Marknadsorientering (1990-talet) Beställare/utförare, privatisering, kommersiella ideal. Pågående utveckling (2000-talet) Processtänkande, samverkan och re-centralisering (!).

4 Utvecklingsmönster Inspiration från och imitation av andra organisationer Militära och industriella organisationer, service- organisationer och kommersiella organisationer. Pendling mellan organisatoriska ytterligheter Centralisering, decentralisering och åter centra- lisering (stordrift, ”smådrift” och stordrift igen); samarbete, konkurrens och samverkan.

5

6 Vad styr den organisatoriska utvecklingen? Kunskapsutveckling? Praktiska erfarenheter? Politiska beslut? Mode och trender?

7 Forskningens bidrag Från praktiska erfarenheter till vetenskaplig företagsledning (Taylor). Beteendevetenskaplig forskning om mänskliga relationer i organisationer. Från administrativ vetenskap (Simon) till IT- baserad ”Management Science”. Jämförande studier av organisationer i olika situationer (”Contingency Approach”). Kritik och omprövning: anti-positivism och sociologisk nyinstitutionalism.

8 Den senaste utvecklingen Organisationsforskningen har blivit alltmer abstrakt, filosofisk och esoterisk. Kunskap om organisationer har reducerats till en fråga om förståelse av kultur, språk och symboler. Forskningsresultaten är inte längre så rele- vanta för praktisk management. Fältet fritt för patentlösningar och populära modeller som marknadsförs och sprids av management konsulter.

9 Trender i management Strategic Planning Zero Base Budgeting Service Management New Public Management Total Quality Management Business Process Reengineering Balanced Score Cards Lean Production

10 Medicinsk forskning Från praktiska erfarenheter av kliniskt arbete till modern biomedicinsk forskning. Samtidigt också ett starkt inslag av medicinska traditioner och trender. Nya behandlingsmetoder införs samtidigt som gamla metoder består. Ökad komplexitet och svårigheter för kliniker att bedöma den relativa effekten hos olika behandlingsmetoder. Ökade krav på ekonomisk effektivitet.

11 Evidence based medicine Archie Cochrane ” Effectiveness and Efficiency ” (1972). Evidens fr å n randomiserade kontrollerade f ö rs ö k (RCTs). Utveckling av Cochrane Library databasen f ö r systematiska ö versikter, samt Cochrane Collaboration. Metodologin har vidareutveck- lats av forskare vid McMasters University i Kanada.

12 Medicinsk evidens Randomiserade kliniska försök: effektutvärdering av olika interventioner, där patienterna indelas i en experiment- grupp och en kontrollgrupp (RCT) Systematiska översikter: samman- ställningar av dokumenterade studier av effekter av kliniska interventioner. Metaanalyser: statistiska jämförelser (syntetiseringar) av flera randomiserade kliniska försök.

13 Evidence based management Systematisk uppföljning och utvärdering av organisatoriska förändringar med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder. Dokumentation, spridning och jämförelse av resultaten från olika utvärderingar. Beslut om förändringar baserade på ”evidens” från relevanta utvärderingar. Tillämpning av relevanta kunskaper och erfarenheter i förändringsarbetet.

14 Evidens i management Begränsade möjligheter till randomiserade ”kliniska” försök. Svårt att utvärdera resultat av organisatoriska interventioner: brist på klara och mätbara mål; långsiktiga effekter. Det finns många mellanliggande faktorer som kan påverka resultaten. Evidens kommer framför allt från process- eller aktionsutvärderingar av enstaka fall.

15 Metoder för utvärdering Statistiska uppgifter: effekter och resultat i relation till mätbara mål. Enkäter och intervjuer: attityder hos individer eller grupper som genomfört eller upplevt förändringar. Dokument: analys av officiella handlingar (skrivelser, brev eller protokoll), personliga dagboksanteckningar etc. Observationer av möten eller processer i samband med förändringar.

16 Utvärderingsaspekter Struktur: de resurser av olika slag som står till förfogande och hur dessa är organiserade. Process: de olika aktiviteter som ingår i verksamheten och hur de är integrerade. Resultat: vad strukturen och processen leder till i relation till mål, kriterier och nyckeltal.

17 Utvärderingsperspektiv Management: chefer och ledare på olika nivåer; handlar ofta om produktion och ekonomi. Profession: personal och olika pro- fessionella grupper; handlar om kvalitet men även om arbetsmiljö. Brukare: patienter och klienter; handlar framför allt om resultat, men även om bemötande.

18 Utvärderingsmatris StrukturProcessResultat Aspekter Perspektiv Management Profession Brukare

19 Implikationer Evidensbaserad management kräver mera tid och ansträngningar vid förändringar. Evidensbaserade förändringar kräver mera kompetens hos beslutsfattare. Ledare (och politiker) måste vara beredda att få sina beslut kritiskt granskade. Men evidensbaserad management kan bidra både till kunskapsutvecklingen och till en utveckling av lärande organisationer.

20 Lärande organisationer Kontinuerlig och öppen diskussion om organisatoriska mål och strategier. Intensivt utbyte av information och erfarenheter mellan individer, grupper och organisatoriska enheter. Tillåtande kultur och ledarstil: uppmuntra till experiment och att lära av misstag. Ständig men kumulativ organisations- utveckling baserad på erfarenheter och systematiska utvärderingar.


Ladda ner ppt "Organisatoriska förändringar, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management."

Liknande presentationer


Google-annonser