Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ingenjörsmetodik IT & ME 2007 Föreläsare Dr. Gunnar Malm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ingenjörsmetodik IT & ME 2007 Föreläsare Dr. Gunnar Malm."— Presentationens avskrift:

1 1 Ingenjörsmetodik IT & ME 2007 Föreläsare Dr. Gunnar Malm

2 2 Mer om den stora MATLAB- uppgiften Denna presentation innehåller Ett färdigt delexempel på en funktion för mätdatainläsninf Steg-för-steg instruktioner Svar på frågor från studenter

3 3 Att läsa in mätdata MATLAB kan hantera både: siffror (tal och matriser) Tecken (text, kallas strängar inom programmeringen) En mätdata-fil är en teckentabell där varje rad innehåller mätvärden MATLAB kan hantera filer ’radvis’

4 4 Att läsa in mätdata Ni har fått 64 st filer i ett ZIP-arkiv Använd minst 10 st Kopiera filerna till MATLABs arbetsfolder (work) Filerna syns nu i ’current directory’ fönstret i MATLAB Eller skapa ny folder för denna uppgift

5 5 Att läsa in mätdata Kopiera in mitt exempel (nästa sida) i MATLAB editorn Spara med namnet lasenfil.m Välj ett filnamn du vill prova, t.ex. ivdata_3798_01.dat Gör ett ’funktions-anrop’ från kommandoraden ivdata=lasenfil(’ ivdata_3798_01.dat’)

6 6 Att läsa in mätdata function varden=lasenfil(filnamn) % Laser en fil för MATLAB-uppgiften i IF1611 % 5 rader med info % 301 mätpunkter på en IV-kurva [minfil errormsg]=fopen(filnamn,'r'); if(errormsg) disp('filen kunde inte öppnas'); end for skip=1:5 hoppa=fgetl(minfil); end for antal=1:301 lasrad=fgetl(minfil); varden(:,antal)=sscanf(lasrad,'%g'); end fclose(minfil);

7 7 Att läsa in mätdata En funktion behöver en inparameter I detta fall filnamnet skrivet inom citationstecken ’ivdata_3798_01.dat’ Resulatet lagras i MATRISEN ivdata som har 2 RADER och 301 kolumner Om du ändrar rad 15 till varden(antal,:)=sscanf(lasrad,' %g'); Får du istället 301 rader och 2 kolumner

8 8 Att läsa in mätdata Skillnaden mellan de två fallen är indexeringen till matrisen varden Fall 1 varden(:,antal) ger 2 rader (301 kol.) Fall 2 varden(antal,:) ger 301 rader (2 kol.) Synbolen : betyder alla postioner på antingen en rad eller i en kolumn

9 9 Teckensträngar Alla teckensträngar skrivs inom citationstecken ’’ Exempel: mittfilnamn='ivdata_3798_01.dat' Skapar en ny sträng som innehåller filnamnet

10 10 Teckensträngar Strängar kan byggas upp av mindre delar Exempel funktionen strcat strcat('ivdata_3798_','01','.dat') Exempel funktionen num2str nummer=num2str('01') Ger resultatet: nummer = 01

11 11 Använda inlästa värden Dina värden ligger nu i en MATRIS (2x301) eller (301x2) Prova att rita dem i en figur plot(ivdata(:,1),-ivdata(:,2),'ro') Eller plot(ivdata(1,:),-ivdata(2,:),'ro')

12 12 Använda inlästa värden Du kan nu använda inbyggda funktioner som max eller min för att lösa deluppgifterna Linjär anpassning på valda delar av kurvan går också bra

13 13 Använda flera filer/ steg-för- steg Lös uppgiften först för en fil: Bygg sedan ut programmet så att beräkningarna upprepas för flera filer Spara DELRESULTAT för varje fil i MATRISER Använd DELRESULTAT-MATRISER för att beräkna medelvärde och standardavvikelse

14 14 Frågor o svar 1. Ska användaren bara ange en specifik mätserie. Den enklaste lösningen låter användaren ange bara en mätserie Om man gör så får man sedan köra programmet flera gånger antingen manuellt eller genom t.ex. en for-loop

15 15 Frågor o svar 2. Ska anv. kunna ange flera mätserier. Om man väljer denna lösning, bör den inte ha några 'begränsningar' Men det är helt OK att välja en lösning där man t.ex. bestämmer sig för bara 10 av filerna och skriver programmet så att det fungerar för dessa.

16 16 Frågor o svar 3. Ska mätserien/serierna analyseras var för sig eller ska man slå ihop alla mätvärden från de (om fler än 1) serier användaren valt? Man måste på något sätt spara undan delresultat från VARJE serie för att sedan kunna beräkna medelvärde och standardavvikelse. Med spara undan menar jag skapa en MATRIS

17 17 Frågor o svar 4. Hur skapar jag en variabel/syntax som skickar in filerna som iv_data_XX.dat till läs-infunktionen eftersom det måste finnas '' runt filen för att fopen ska kunna hantera det? Du vill alltså skapa en TECKENSTRÄNG, ett enkelt förslag är filnamn=input('Skriv en namnet på en fil','s') Funktioner som bygger upp teckensträngar är strcat och num2str med dessa kan du skapa ett filnamn utifrån kortare delar

18 18 Frågor o svar 5. Det vi undrar är: Ska vi använda basic fitting med polynomial, och i sådant fall, vilken grad? Och ska vi genom detta använda det polynomial vi får för att kolla skärningspunkter för X och y? Svaret är kanske enklare än ni tror, nära skärningspunkterna kan man tänka sig att kurvan är linjär (rät linje) Man kan alltså göra en linjär anpassning (1-grads polynom) på några punkter som ligger nära x- respektive y-axlarna.

19 19 Frågor o svar 6.) Menar följande skrivning: "Effekt 1000 Watts / 5x5 cm2" att en yta av 5x5 cm2 får en effekt på 1000 watts från solen? JA 7.) Har mätdatan i de 64 st filerna fåtts från en enda solcell med area 1.1 cm2? Nej från 64 st OLIKA


Ladda ner ppt "1 Ingenjörsmetodik IT & ME 2007 Föreläsare Dr. Gunnar Malm."

Liknande presentationer


Google-annonser