Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPU April. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPU April. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos."— Presentationens avskrift:

1 PPU April

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

3 Diagram 2. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

4 Diagram 3. KPIF med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

5 Diagram 4. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

6 Diagram 5. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

7 Diagram 6. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

8 Diagram 7. Arbetskraft och sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

9 Diagram 8. KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

10 Diagram 9. Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

11 Diagram 10. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

12 Diagram 11. Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental exchange och Riksbanken Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt.

13 Diagram 12. Kvartalsförlopp för BNP i olika regioner och länder Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

14 Diagram 13. Skattade gap Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

15 Tabell A1. Reporänteprognos Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

16 Tabell A2. Inflation, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

17 Tabell A3. Finansiella prognoser i sammanfattning Årsgenomsnitt, procent om ej annat anges * Procent av BNPKällor: SCB och Riksbanken

18 Tabell A4. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken

19 Tabell A5. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring om ej annat anges * Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheterKällor: SCB och Riksbanken

20 Tabell A6. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring om ej annat anges * Procent av arbetskraften Källor: Arbetsförmedlingen, SCB och Riksbanken

21 Tabell A7. Löner och arbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data *Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "PPU April. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos."

Liknande presentationer


Google-annonser